samverkan socialtj nst skola och f rskola n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samverkan socialtjänst, skola och förskola PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samverkan socialtjänst, skola och förskola

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Samverkan socialtjänst, skola och förskola - PowerPoint PPT Presentation


 • 211 Views
 • Uploaded on

Samverkan socialtjänst, skola och förskola. Dagordning. 08.30 Fika 09:00 Inledning 09:05 Information från sektionen för familj, barn och ungdom 10.15 Bensträckare 10.30 Diskussion i mindre grupper 11.15 Polisen informerar 12.00 Avslut. Socialkontoret. Vårt uppdrag.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Samverkan socialtjänst, skola och förskola' - lane


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dagordning
Dagordning

08.30 Fika

09:00 Inledning

09:05 Information från sektionen för familj, barn och ungdom

10.15 Bensträckare

10.30 Diskussion i mindre grupper

11.15 Polisen informerar

12.00 Avslut

v rt uppdrag
Vårt uppdrag

Socialtjänsten ska arbeta uppsökande, förebyggande och utreda barns behov av skydd eller stöd när det kan finnas behov av åtgärder från nämndens sida.

slide5

Socialtjänstlagen bygger på frivillighet och vikten av nära samarbete med hemmet.

 • Grundläggande princip är att barnets föräldrar är de som bäst kan företräda sitt barns intressen.
slide6

Om ett barns behov inte kan tillgodoses av föräldrar, förskola/skola eller övrigt nätverk, ska socialtjänsten erbjuda insatser.

 • Socialtjänsten har även vissa möjligheter att ge barn och unga skydd eller vård när frivillighet inte är möjlig.
teoretiska utg ngspunkter
Teoretiska utgångspunkter
 • Modern utvecklingspsykologi -Varje barn, ungdom och förälder är unik med egna behov och egna inneboende resurser.
 • Anknytningsteori – vikten av goda relationer
slide8

Systemteori – se helheten som mer än summan av delarna. Individ, familj, boende, skola, socialt nätverk, ekonomisk situation, fritidsaktiviteter.

 • Risk och skyddsfaktorer – Sårbarhet och riskfaktorer bedöms i förhållande till friskfaktorer och motståndskraft.
 • Professionellas bemötande viktigt. - Lyhördhet, ärlighet och respekt.
barn som far illa
Barn som far illa

Socialtjänstens uppmärksamhet ska i första hand riktas till barn som far illa eller riskerar att fara illa på grund av förhållanden i hemmet eller sitt egna beteende.

Ett barn riskerar att fara illa och barnets personliga utveckling riskeras att skadas när det utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller när den som vårdar barnet försummar att tillgodose barnets grundläggande behov.

anm lningsskyldigheten
Anmälningsskyldigheten

14 kap 1 § Socialtjänstlagen

Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:1. myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom,2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården,3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd.

n r ska man anm la
När ska man anmäla?
 • Skyldighet att anmäla om man får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
 • Konsultera gärna oss
 • Finns inga enkla svar
 • När ska man prata med föräldern innan?
 • Ju tidigare vi kan hjälpa desto bättre.
vad ska man anm la
Vad ska man anmäla?
 • Oro för barnet
 • Behöver inte vara säker på att problem finns
 • Inga värderingar, utan en tydlig beskrivning av oron
 • Inte enbart en händelse
hur g rs en anm lan
Hur görs en anmälan?
 • Finns inte reglerat i lagen
 • Konsultera gärna oss
 • Gärna en skriftlig sammanfattning av oron för barnet
 • Gemensamt möte
 • Anmäla igen?
bra fr gor att svara p i anm lan
Bra frågor att svara på i anmälan
 • Vad består oron av?
 • Är det något speciellt som har hänt som gör att ni anmäler just nu?
 • Tror ni att det är akut fara för barnet/den unge, i så fall vilken?
 •  Finns det andra barn i familjen som ni tror kan fara illa?
slide15

Är det något särskilt att beakta när vi kontaktar barnet/den unge eller vårdnadshavarna?

 • Känner /barnet/den unge/vårdnadshavarna till att anmälan görs?
 •  Vad fungerar bra när det gäller barnets/den unges situation? (Ge gärna exempel)
ny lagtext from 2013 01 01
Ny lagtext from 2013-01-01
 • Erbjudande om möte med barnet, vårdnadshavaren och anmälaren om det med hänsyn till barnets bästa är lämpligt.
 • Socialnämnden får informera anmälaren omatt utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår.
 • (Stärkt skydd för placerade barn.)
f rhandsbed mning
Förhandsbedömning
 • Ansökan
 • Anmälan
 • Omedelbar skyddsbedömning
 • Bedömningssamtal inom två veckor
  • Ej inleda utredning, hänvisa till annan verksamhet
  • Inleda utredning, ev. insatser
bed mning analys och insatser
Bedömning, analys och insatser
 • Utifrån den samlade informationen- Bedömning och analys
 • Vad finns det för stöd att få?

Mycket stöd och förändringsarbete fås inom ramen för utredningen.

  • Stödsamtal
  • Kontaktfamilj
  • Kontaktperson
  • Familjebehandling i hemmet
  • Påverkansprogram (t.ex. ART, medling)
  • Gruppverksamhet (t.ex. ICDP, skilda världar, barn till missbrukare och psykiskt sjuka föräldrar)
forts
Forts…
 • Maria Ungdom
 • Ungdomsmottagningen
 • BUP
 • Dygnet runt- vård i familjehem eller på institution. Frivilligt eller enligt LVU (tvångslagstiftningen)
 • Samarbete med andra verksamheter för stöd till föräldrarna utifrån deras problematik, tex missbruk, psykisk ohälsa
kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

Mottagningen: Caroline Olofsson-

tel: 08-56039207

caroline.olofsson@ekero.se

Receptionen: 08-56039215

Bitr. sektionschef: Ulrika Kannebäck Hagala

tel: 08-56039226