slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strategia wykorzystania środków europejskich w Polsce w latach 2014-2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strategia wykorzystania środków europejskich w Polsce w latach 2014-2020

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Strategia wykorzystania środków europejskich w Polsce w latach 2014-2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Strategia wykorzystania środków europejskich w Polsce w latach 2014-2020 Wstępny komentarz do Position Paper Komisji Europejskiej dr Piotr Żuber, Dyrektor Departamentu Polityki Strukturalnej , MRR Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Aktualny stan prac nad Umową Partnerstwa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Strategia wykorzystania środków europejskich w Polsce w latach 2014-2020


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Strategia wykorzystania środków europejskich w Polsce w latach 2014-2020

Wstępny komentarz do Position Paper

Komisji Europejskiej

dr Piotr Żuber, Dyrektor Departamentu Polityki Strukturalnej, MRR

Warszawa, 17 grudnia 2012 r.

umowa partnerstwa

Aktualny stan prac nad Umową Partnerstwa

Umowa Partnerstwa

Założenia Umowy Partnerstwa (ZUP):

 • przyjęte przez Komitet ds. Europejskich RM 30 października 2012 r.,
 • przyjęte przez Komitet ds. Cyfryzacji RM w dniu 15 listopada 2012 r.,
 • przyjęte przez Komitet stały RM w dniu 12 grudnia 2012 r.,

przyjęcie przez RM spodziewane do końca roku.

Przyjęcie Założeń Umowy Partnerstwa przez Radę Ministrów rozpocznie formalne prace nad przygotowaniem programów operacyjnych.

Jednocześnie prowadzone będą prace nad projektem Umowy Partnerstwa.

umowa partnerstwa1

Idea przewodnia programowania

Umowa Partnerstwa
 • W nowej perspektywie nie koncentrujemy się na zaprogramowaniu poszczególnych funduszy europejskich, ale na wskazaniu celów rozwojowych, które będą osiągane dzięki uzupełnianiu się interwencji finansowanych z różnych funduszy.
 • W latach 2014-2020 środki UE muszą być przeznaczane na cele związane z rozwojem kraju, które wpisują się w Strategię Europa 2020 oraz gwarantują największe efekty mnożnikowe w sferze społecznej, gospodarczej, instytucjonalnej, jak również w wymiarze terytorialnym.
umowa partnerstwa2

Diagnoza i wyzwania

Umowa Partnerstwa
 • Jesteśmy zgodni z KE co dodiagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej naszego kraju oraz wyzwań stojących przed Polską perspektywie 2020 r.
 • Główne priorytety wsparcia funduszy UE dla Polski określone w Position Paper, mimo że zostały inaczej ujęte w Position Paper i ZUP (4 priorytety finansowania vs. 3) są zbieżne ze strategicznymi celami rozwojowymi Polski, wskazanymi w polskich dokumentach strategicznych stanowiących podstawę dla sformułowania strategii wykorzystania funduszy ZUP.
 • Polska w okresie 2014-2020 koncentruje się na 3 celach strategicznych, zidentyfikowanych w Strategii Rozwoju Kraju 2014-2020.
 • Koncentracja nastąpi zarówno w wymiarze tematycznym jak i terytorialnym.
umowa partnerstwa3

Cele strategiczne wykorzystania środków UE

Umowa Partnerstwa
 • Cel strategiczny 1. Zwiększanie konkurencyjności gospodarki
  • Koncentracja tematyczna:
   • Innowacyjność - innowacje własne, zaangażowanie przedsiębiorstw, kreatywność i kapitał intelektualny (cel tematyczny 1, 2, 10.);
   • Efektywność energetyczna gospodarki - mniejsze straty energii, wyższy udział energii odnawialnej (cel tematyczny 4, 7);
   • Impet cyfrowy - dostęp do sieci, e-gospodarka, e-usługi, kompetencje cyfrowe (cel tematyczny 2);
   • Większa dostępność transportowa - sieć TEN-T, połączenia między miastami wojewódzkimi (cel tematyczny 7).
umowa partnerstwa4

Cele strategiczne wykorzystania środków UE

Umowa Partnerstwa
 • Cel strategiczny 2. Poprawa spójności społecznej i terytorialnej
 • Koncentracja tematyczna:
   • Wyższajakość kapitału ludzkiego - wiedza, umiejętności, kompetencje, zatrudnienie (cel tematyczny 10, 8);
   • Niższy poziom zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym - dostęp do usług publicznych (edukacja, zdrowie, usługi społeczne, kultura itp.), programy aktywizacji społeczno-zawodowej, włączenie cyfrowe (cel tematyczny 9, 2);
   • Zwiększenie dostępności transportowej - łączenie z siecią TEN-T, połączenia lokalne zwiększające możliwości inwestycyjne, wynikające z działań rewitalizacyjnych (cel tematyczny 7);
   • Jakość środowiska naturalnego - gospodarka wodna, gospodarka odpadami, zapobieganie negatywnym konsekwencjom zagrożeń naturalnych (cel tematyczny 5, 6).
umowa partnerstwa5

Cele strategiczne wykorzystania środków UE

Umowa Partnerstwa
 • Cel strategiczny 3. Podnoszenie sprawności i efektywności państwa
  • Koncentracja tematyczna
    • Przejrzyste otoczenie prawne dla obywatela i przedsiębiorcy - zmiany instytucjonalne i prawne w kluczowych obszarach, jak np. sprawiedliwość, przedsiębiorczość (cel tematyczny 11);
    • Wyższa jakość funkcjonowania administracji publicznej - zarządzanie, zdolność instytucjonalna (cel tematyczny 11);
    • Otwieranie zasobów publicznych - dostępu do informacji publicznej (open government), digitalizacja zasobów (cel tematyczny 2);
    • Rozwój e-usług publicznych (cel tematyczny 2);
    • Rozwój i wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego(cel tematyczny 11);
    • Inne działania związane z realizacją celów strategicznych 1 i 2.
umowa partnerstwa6

ZUP vs. Position Paper

Umowa Partnerstwa

Polska przywiązuje dużą wagę do koncentracji tematycznej.

Spodziewaliśmy się większej koncentracji w Position Paper.

 • Z treści Position Paper nie wynika jednoznacznie, czy dokument ma wyłącznie charakter ramowy i wskazuje na przykłady najistotniejszego z punktu widzenia KE zakresu interwencji, czy też enumeratywnie wskazuje priorytety, poza które nie będzie można wyjść.
 • Wiele pytań odnośnie szczegółów zakresu wsparcia zaproponowanego w Position Paper w ramach poszczególnych celów tematycznych – do doprecyzowania na dalszym etapie.
 • KE bazuje na projekcie pakietu legislacyjnego KE z października 2011 r., zaś ZUP na wynikach kompromisu PRES DK. Stąd Position Paper nie uwzględnia możliwości m.in.:
 • - finansowania inwestycji związanych z przesyłem, dystrybucją i magazynowaniem energii elektrycznej oraz gazu ziemnego,
 • - rewitalizacji linii kolejowych,
 • - ujęcia transportu miejskiego w celu tematycznym 4,
 • - wspierania linii średniego napięcia w zakresie elektroenergetyki,
 • - wspierania dużych przedsiębiorstw w zakresie OZE.
 • PL zgadza się co do zasady z ograniczeniem finansowania inwestycji nie przynoszących znaczącej wartości dodanej, np. dróg lokalnych czy infrastruktury sportowej.
umowa partnerstwa7

ZUP vs. Position Paper

Umowa Partnerstwa
 • Polska przywiązuje dużą wagę do zintegrowanego podejścia.
 • Trwają prace nad zapewnieniem mechanizmów koordynacji i komplementarności zarówno pomiędzy programami, jak i funduszami WRS.
 • Position Paper nie daje wskazówek odnośnie powyższych zagadnień.
 • Polska przywiązuje dużą wagę do osiągania konkretnych rezultatów.
 • Planowane jest przeprowadzenie ewaluacji ex-ante Umowy Partnerstwa.
 • Trwają prace nad wzmocnieniem systemu wskaźników i monitorowania postępu rzeczowego (m.in. wspólny katalog wskaźników),
 • Trwają prace nad wskazaniem odpowiednio dobranych celów pośrednich na potrzeby rezerwy wykonania.
 • Position Paper w bardzo niewielkim stopniu odnosi się do powyższych kwestii.
umowa partnerstwa8

ZUP vs. Position Paper

Umowa Partnerstwa
 • Polska przywiązuje dużą wagę do wymiaru terytorialnego.
  • Position Paper niemal całkowicie pomija tę kwestię.
  • W Polsce Dla osiągania celów określonych tematycznie, koncentracja funduszy europejskich w wymiarze przestrzennym będzie następowała w 5 wyodrębnionych obszarach strategicznej interwencji. Wśród tych obszarów znajduje się Polska Wschodnia.

A.Polska Wschodnia

B.Miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne

D.Obszary, w szczególnościwiejskie, o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe

C.Miastai dzielnice miast wymagające rewitalizacji

E.Obszaryprzygraniczne

slide11

Architektura Programów Operacyjnych

 • Zaproponowana przez Polskę architektura programów operacyjnych jest zbliżona do obecnego układu.
 • Zmiany lub rozbieżności z KE:
 • Program dotyczący cyfryzacji - zgodne z Position Paper;
 • Program operacyjny dot.gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego – KE w Position Paper proponuje wydzielenie mniejszych programów;
 • „Mniejszy” program pomocy technicznej (PP) – propozycja uzgodnienia tej kwestii po określeniu zakresu PO PT.
 • Brak w Position Paper zaznaczenia komponentu współpracy międzyregionalnej w ramach EWT.
slide12

Architektura Programów Operacyjnych

 • Programy regionalne.
 • Wzrośnie udział środków funduszy strukturalnych zarządzanych na poziomie regionalnym. W przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie on 75%.
 • Przewiduje się realizację dwufunduszowych programów operacyjnych – KE zaleca pozostanie przy dotychczasowym systemie.
 • Specyficzna sytuacja Mazowsza – Position Paper niemal całkowicie pomija tę kwestię.
slide13

Dziękuję za uwagę

Komitet.Koordynacyjny@mrr.gov.pl