Europa 2020
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Warszawa, 15 listopada 2011. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -. 7 czerwca 2014. 1. EUROPA 2020 – NOWA STRATEGIA DLA UE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - hetal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
24 pazdziernika 2012 1336649

Europa 2020Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

Warszawa, 15 listopada 2011

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

7 czerwca 2014

1


Europa 2020 nowa strategia dla ue
EUROPA 2020 – NOWA STRATEGIA DLA UE

 • Europa2020jest nową strategią gospodarczą UE zastępującą Strategię Lizbońską. Nowe wyzwania takie, jak światowy kryzys finansowy, zmusiły Europę do redefinicji zarówno celów, jaki instrumentów wspierających rozwój gospodarczy.

 • Strategia Europa 2020 ogniskuje się wokół trzech, powiązanych ze sobą, priorytetów:Cele strategiczne ue
CELE STRATEGICZNE UE

Stopa zatrudnieniana poziomie 75% populacjiw wieku 20-64 lata

3% PKB UE przeznaczane na inwestycje w sferze B+R

“20/20/20”– cel w obszarze:

redukcji emisji gazów o 20% (30% jeżeli będą do tego odpowiednie warunkI)

zapewnienia pochodzenia 20% energii zużywanej w UE ze źródeł odnawialnych

zmniejszenie zużycia energii o 20%

Edukacja - Zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie opuszczających system edukacji poniżej 10% oraz zwiększenie powyżej 40% odestka osób posiadających wykształcenie wyższe

Zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem o 20 mln

4Europejski fundusz spo eczny w wietle projektu rozporz dzenia na lata 2014 2020

Europejski Fundusz Społeczny w świetle projektu rozporządzenia na lata 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

7 czerwca 2014

6


24 pazdziernika 2012 1336649

 • 29 czerwca br. – publikacja Wieloletnich Ram Finansowych

 • 6 października br. – publikacja pakietu rozporządzeń

  • Rozporządzenie ogólne dla EFRR, EFS i FS, a także EFRROW i EFMR

  • Rozporządzenia szczegółowe dla EFS, EFRR, FS, EWT, EUWT

  • Rozporządzenie dla EGF

  • Rozporządzenie dla nowego instrumentu PSCI (European Union Programme for Social Change and Innovation)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -


Cele polityki sp jno ci 2014 2020
Cele polityki spójności 2014-2020

 • 2 cele:

  • rozwój/development (obecny 1 i 2)

  • współpraca/cooperation (obecny cel 3)

 • kwalifikowalność geograficzna:

  • mniej rozwinięte poniżej 75% PKB,

  • przejściowe 75-90% PKB,

  • bardziej rozwinięte powyżej 90% PKB;

  • Fundusz Spójności – 90% DNB na poziomie PC

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -


Strategiczne programowanie wrs
Strategiczne programowanieWRS

 • Wspólne Ramy Strategiczne dla 5 funduszy zawierają m.in.:

  • analizę strategicznych potrzeb inwestycyjnych z punktu widzenia UE oraz istniejących strategii makroregionalnych,

  • analizę zintegrowanego podejścia dla obszarów miejskich, wiejskich i innych terytoriów,

  • mechanizmy koordynacji między funduszami

 • przyjmowane przez RUE+PE w 3 miesiące po wejściu w życie rozporządzeń, 6 miesięcy na ew. zmianę kontraktów i programów w przypadku zmiany WRS

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -


Strategiczne programowanie kontrakt partnerski
Strategiczne programowanieKontrakt Partnerski

 • Kontrakt Partnerski PC - KE dotyczy okresu 2014-2020 i obejmuje 5 funduszy. Zawiera m.in.:

  • uzasadnienie dla wybranych celów tematycznych (thematic objectives),

  • oczekiwane rezultaty dla tych celów, strategiczne inwestycje per PO,

  • opis celów pośrednich (milestones) dla każdego PO na poziomie priorytetów,

  • spis niewypełnionych warunków ex ante z terminami ich realizacji,

  • opisy PO, opis działań dla zapewnienia zintegrowanego podejścia,

  • ocenę zdolności instytucjonalnych

 • przedstawiany przez PC w ciągu 3 miesięcy od przyjęcia WRS

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -


Programowanie programy operacyjne
ProgramowanieProgramy Operacyjne

 • możliwe programy wielofunduszowe, ale 1 priorytet = 1 fundusz, cross-financing 5%

 • PO określa m.in.:

  • osie priorytetowe dla każdego celu tematycznego i główne priorytety inwestycyjne dla każdej osi,

  • szczegółowe cele końcowe (wskaźnik i rezultatu i produktu),

  • cele pośrednie (milestones) dla każdego priorytetu,

  • kat. interwencji;

  • niewypełnione warunki ex ante z terminami ich realizacji,

  • koordynacja z innymi funduszami

 • KE ma 6 miesięcy na zatwierdzenie PO

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -


Propozycje dotycz ce alokacji
Propozycje dotyczące alokacji

Ringfencing - minimalny udział EFS w podziale alokacji na fundusze strukturalne

 • dla regionów mniej rozwiniętych – 25%,

 • dla regionów przejściowych – 40%,

 • dla regionów bardziej rozwiniętych – 52%

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -


Warunkowo ex ante
Warunkowość ex-ante

 • Warunki konieczne do spełnienia, aby Kontrakt partnerski mógł być zaakceptowany przez KE

 • W przypadku ich niespełnienia w momencie składania KP i PO należy określić harmonogram ich spełnienia

 • Dla tematów z zakresu EFS warunki ex ante dotyczą np.:

  • Posiadania strategii LLL, strategii walki z ubóstwem, strategii włączenia Romów, strategii szkolnictwa wyższego

  • Posiadania sieci współpracy instytucji zatrudnienia z instytucjami szkoleniowymi i edukacyjnymi

  • Posiadania systemu zbierania i analizowania danych dotyczących uczniów wypadających z systemu oświaty

  • Itp..


Zakres interwencji efs
Zakres interwencji EFS

Thematic objectives skoncentrowane na inwestycjach dotyczących:

 • badań i innowacji

 • technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)

 • konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

 • przejścia do gospodarki niskoemisyjnej

 • adaptacji do zmian klimatu

 • ochrony środowiska i efektywności wykorzystania zasobów

 • zrównoważonego transportu i usuwania wąskich gardeł w kluczowych elementach sieci infrastrukturalnej

 • zatrudnienia i wspierania mobilności na rynku pracy

 • integracji społecznej i walki z ubóstwem

 • wykształcenia, umiejętności i kształcenia ustawicznego

 • zdolności instytucjonalnych i sprawnych systemów administracji publicznej

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -


Cel tematyczny 1 promocja zatrudnienia i wspieranie mobilno ci na rynku pracy
Cel tematyczny 1 Promocja zatrudnienia i wspieranie mobilności na rynku pracy

 • Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, w tym lokalne inicjatywy zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników;

 • Trwała integracja młodych ludzi, pozostających bez zatrudnienia, bez edukacji i szkolenia z rynkiem pracy;

 • Samozatrudnienie, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw;

 • Równość kobiet i mężczyzn oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego;

 • Dostosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian;

 • Aktywne i zdrowe starzenie się;

 • Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy, w tym działania mających na celu zwiększenie międzynarodowej mobilności siły roboczej


Cel tematyczny 2 inwestowanie w edukacj umiej tno ci i uczenie si przez ca e ycie
Cel tematyczny 2 Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie

 • Zmniejszenie liczby uczniów przerywających naukę i promowanie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej, podstawowej i średniej edukacji;

 • Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego i jej odpowiedników w celu zwiększenia udziału w nim oraz podniesienia poziomu wykształcenia;

 • Poprawa dostępu do kształcenia ustawicznego, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników oraz zwiększenie znaczenia na rynku pracy systemów edukacji i szkoleń


Cel tematyczny 3 promowanie w czenia spo ecznego i walka z ub stwem
Cel tematyczny 3 Promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

 • Aktywna integracja;

 • Integracja społeczności marginalizowanych, takich jak Romowie;

 • Walka z dyskryminacją ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;

 • Poprawa dostępu do tanich, trwałych i wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i publicznych usług socjalnych;

 • Promocja ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych;

 • Lokalne strategie rozwoju (tzw. Community-led local development startegies)


Cel tematyczny 4 wzmocnienie potencja u instytucjonalnego i skuteczna administracja publiczna
Cel tematyczny 4 Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i skuteczna administracja publiczna

 • Inwestycje w poprawę potencjału instytucjonalnego i skuteczność administracji publicznej oraz usługi publiczne w celu przeprowadzenia reform, wprowadzenia lepszych uregulowań prawnych i dobrego zarządzania;

 • Wsparcie potencjału aktorów zaangażowanych w realizację polityki zatrudnienia, edukacji i polityki społecznej oraz sektorowych i terytorialnych paktów mobilizacji na rzecz reform na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym


Koncentracja tematyczna efs
Koncentracja tematyczna EFS

Regionymniej rozwinięte

60% budżetu na

4 priorytety

Regiony bardziej

rozwinięte

80% budżetu na

4 priorytety

Regiony

przejściowe

70% budżetu na

4 priorytety

20% budżetu na promocję włączenia społecznego

i walkę z ubóstwem

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -


Rola kpr w w realizacji dzia a efs
Rola KPR-ów w realizacji działań EFS

 • Odwołanie do realizacji działań EFS (EFS ma wspierać polityki i przedsięwzięcia , biorąc pod uwagę zintegrowane wytyczne i Rekomendacje Rady dotyczące KPR) oraz koncentracji tematycznej w odniesieniu do treści KPR

 • PCz ma zapewnić, że strategia i działania ustalone w PO są zgodne i skoncentrowane na wyzwaniach zidentyfikowanych w KPR i Rekomendacjach Rady dot. KPR

 • Odniesienie do KPR w rozporządzeniu ogólnym w kontekście spójności z nim Kontraktu Partnerskiego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -


Innowacje spo eczne i wsp praca ponadnarodowa
Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Innowacje społeczne:

 • Obowiązek uwzględnienia IS we wszystkich obszarach EFS, w tym w formule projektów testująco – włączających

 • Konieczność wskazania tematów dla innowacji w PO

 • Wsparcie KE w zakresie budowania potencjału w obszarze innowacji społecznych

  Współpraca ponadnarodowa:

 • obowiązek realizacji współpracy ponadnarodowej

 • Funkcjonowanie tzw. „flexible approach” (brak koordynacji na poziomie KE, odpowiednik podejścia w obecnym okresie programowania) oraz tzw. „common framework” (tematyczna koordynacja na poziomie UE przez KE, w tym synchronizacja konkursów i tematy przyjmowane przez ESF Committee)

 • Współfinansowanie z EFS może wzrosnąć o 10 punktów procentowych w przypadku wydzielonego priorytetu na innowacje lub ponadnarodowość

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -


Propozycje finansowe zawarte w projekcie rozporz dzenia
Propozycje finansowezawarte w projekcie rozporządzenia

 • KE rozszerzyła zapisy dotyczące ryczałtowego rozliczania, ale wymagają one doprecyzowania i wyjaśnień, np.:

  • Możliwość rozliczania 40% staff costs;

  • Obligatoryjne stosowanie lump sums w projektach poniżej 50 tys. EUR

 • KE wprowadziła do rozporządzenia ogólnego możliwość realizacji Joint Action Plans (JAP), forsowane przez DG EMPL jako forma uproszczeń w EFS (płatności z KE na podstawie osiągniętych produktów, rezultatów, celów pośrednich, uproszczone metody rozliczania)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -


Rola partner w spo ecznych w nowych rozporz dzeniach
Rola partnerów społecznych w nowych rozporządzeniach

 • Rozporządzenie ogólne:

  • udział partnerów w tworzeniu Partnership Contract, tworzeniu progress report, tworzeniu, wdrażaniu i monitorowaniu programów operacyjnych

  • udział w komitetach monitorujących

 • Rozporządzenie EFS

  • Art. 6 – „Udział partnerów”

  • Granty globalne na realizację części PO dla partnerów społecznych

  • Zapewnienie środków na capacity-building dla partnerów społecznych i NGO


Kwestie powi zane z efs
Kwestie powiązane z EFS

EU Programme for Social Change and Innovation

 • program zarządzany na poziomie UE zawierający innowacje społeczne, mutual learning, PROGRESS, EURES, Progress Micro-Finance Facility.

 • KE powinna wyraźnie zaznaczyć linię demarkacyjną pomiędzy programami krajowymi a programem zarządzanym przez KE

 • EFG poza EFS

  • konieczność przeprowadzenia szerokiej debaty dotyczącej zakresu funkcjonowania EFG z uwagi na nowe wątki tj.: rozszerzenie EFG na sektor rolnictwa oraz wprowadzenie jako reguły stosowania EFG w przypadkach dużych zwolnień w wyniku „nagłego kryzysu”

 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -