Download
kapittel 23 liberalisering og jappetid i noreg n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kapittel 23 Liberalisering og jappetid i Noreg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kapittel 23 Liberalisering og jappetid i Noreg

Kapittel 23 Liberalisering og jappetid i Noreg

138 Views Download Presentation
Download Presentation

Kapittel 23 Liberalisering og jappetid i Noreg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. NYNORSK Kapittel 23 Liberalisering og jappetid i Noreg Elevane skal kunne – gjere greie for nokre økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i Noreg etter 1945 – gjere greie for den politikken den norske nasjonalstaten førte overfor urfolk, nasjonale og etniske minoritetar på 1800- og 1900-talet, og diskutere nokre konsekvensar av denne politikken – gjere greie for korleis arbeidsliv og arbeidsdeling mellom kjønna har endra seg i Noreg frå 1800-talet og fram til i dag

  2. Krav om større individuell fridom - Personleg fridom frå moralisme og formynderi. - Krav om fridom for kapitalen. - Nyliberalisme. - Høgrebølgje. - Færre reglar og monopol.

  3. Kreditt, kjøpefest og ny forbrukskultur - Kredittrestriksjonar blei fjerna. - Forbruket blei viktigast for identitet og sjølvbilete. - Bustadmarknaden liberalisert. - Dyrare bustader.

  4. Motreaksjonar - Kjeldesortering. - Globalt medvit.

  5. Gjeldskrise og arbeidsløyse - Oljeprisane fall i 1986. - Børsane sokk i 1987. - Likna på krisa i mellomkrigstida. - Gjekk hardast utover dei unge. - Bankane vakla.

  6. Større mangfald og fleire kulturar - Kvinner fekk fleire posisjonar i samfunnet. - Brundtland-regjeringa 1986. - Homofile fekk fleire rettar. - Partnarskapslova 1991. (Oppheva i 2009 ved innføring av ny felles ekteskapslov.)

  7. Større mangfald og fleire kulturar - Auka rettar for samane. - Sametinget 1989. - Innvandrarar frå fleire område. - Innvandrarar sette preg på fleire lokalsamfunn.

  8. Nei til EU i 1994 - Mange av dei same argumenta som i 1972. - Nytt nei ved folkeavrøysting. - EØS-avtalen sett i verk 1994.