mir se vini n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MIR Ë SE VINI! PowerPoint Presentation
Download Presentation
MIR Ë SE VINI!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 84

MIR Ë SE VINI! - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

MIR Ë SE VINI!. Shoq ë ritë Tregtare. MODULI 1. ZHVILLIMI I SHOQ Ë RIVE TREGTARE. Hyrje dhe Objektivat. Numëroni problemet me praktikat e kaluara të ushtrimit të afarizmit në Kosovë Të shqyrtoni zhvillimin e shoqërive tregtare në Evropë

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

MIR Ë SE VINI!


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mir se vini
MIRË SE VINI!

Shoqëritë Tregtare

moduli 1
MODULI 1

ZHVILLIMI I SHOQËRIVE

TREGTARE

hyrje dhe objektivat
Hyrje dhe Objektivat
 • Numëroni problemet me praktikat e kaluara të ushtrimit të afarizmit në Kosovë
 • Të shqyrtoni zhvillimin e shoqërive tregtare në Evropë
 • Të demonstroni nevojën për të pasur struktura të llojllojshme në Kosovë

Moduli 1 - Zhvillimi i Shoqërive Tregtare

problemet me praktikat e kaluara
Problemet me praktikat e kaluara
 • Mosregjistrimi;
 • Organizimi i thjeshtë;
 • Moskuptim i opcioneve të shoqërive tregtare;
 • Tregu i zi;
 • Mosnjohja e ambientit ligjor/afarist;
 • Mospranimi i ndryshimeve ne ligje.

Moduli 1 - Zhvillimi i Shoqërive Tregtare

nevoja p r llojshm ri
Nevoja për Llojshmëri:
 • Lehtësia e hyrjes në afarizëm;
 • Njohja nga investitorët e huaj;
 • Fleksibilitet në organizim;
 • Evidentimi i rregullt i aktiviteteve afariste
 • Rritja e të hyrave tatimore;
 • Rregullimi i marrëdhënjeve private afariste
 • Harmonizimi me ligjet e BE-së

Moduli 1 - Zhvillimi i Shoqërive Tregtare

moduli 2
MODULI 2

HYRJE NË LIGJIN PËR

SHOQËRITË TREGTARE

procesi legjislativ paraprak
Procesi Legjislativ Paraprak
 • Korniza ligjore e ish-Jugoslavisë;
 • Rregullorja e UNMIK-ut 2001/6;
  • Të mirat
  • Të metat
 • Ligji i ri për Shoqëritë Tregtare

Moduli 2 - Hyrje në Ligjin për Shoqëritë Tregtare

q llimi dhe fush veprimi
Qëllimi dhe Fushëveprimi
 • Qëllimet:
  • Përcaktimi i Shoqërive Tregtare
  • Kushtet e regjistrimit
  • Kapacitetit dhe struktura juridike e Shoqërive Tregtare dhe të drejtat dhe detyrimet e pronarëve, menaxhmentit, etj.
  • Lehtesimi I themelimit, funksionimit dhe shpërbërjes
  • Inkurajim i ndërmarrësisë përmes kufizimit të përgjegjësisë për investitorë
  • Tërheqja e kapitalit të huaj dhe vendorë

Moduli 2 - Hyrje në Ligjin për Shoqëritë Tregtare

q llimi dhe fush veprimi vazhdim
Qëllimi dhe Fushëveprimi (vazhdim)
 • Fushëveprim të kufizuar – ligji nuk i:
  • Themelon rregullat dhe nuk i rregullon çështjet që janë në fushëveprimin e ligjeve tjera
  • Përfshinë rregullat të cilat trajtojnë licencimin dhe rregullimin e veprimtarive të një shoërie
  • Rregullon praktikat e kontabilitietit, të raportimit financiar, të punës dhe të punësimit në kuadër të organizatës

Moduli 2 - Hyrje në Ligjin për Shoqëritë Tregtare

veprimtaria
Veprimtaria
 • Kushti për t’u Regjistruar
 • Gjobat

Moduli 2 - Hyrje në Ligjin për Shoqëritë Tregtare

shoq rit tregtare dhe themelimi i tyre
Shoqëritë Tregtare dhe Themelimi i Tyre
 • Llojet e Shoqërive Tregtare
 • Krijimi vetëm nëpërmes Regjistrimit
 • Krijimi pa Regjistrim
  • Regjistrim apo Ushtrim Veprimtarie

Moduli 2 - Hyrje në Ligjin për Shoqëritë Tregtare

ushtrimi 2 pyetje dhe p rgjegjje
Ushtrimi 2: Pyetje dhe Përgjegjje
 • Punë individuale;
 • Në përfundim të pyetjes, shëno numrin e përgjegjjes së saktë.

Moduli 2 - Hyrje në Ligjin për Shoqëritë Tregtare

moduli 5
MODULI 5

NDËRMARRJET INDIVIDUALE

(“NI”)

hyrje dhe objektivat1
Hyrje dhe Objektivat
 • T’i përshkruani detyrimet e pronarit të NI-së;
 • Ta shpjegoni natyrën e pronës pasurore në NI;
 • Ta përkufizoni personalitetin juridik të një NI

Moduli 5 - Ndërmarrjet Individuale

hyrje
Hyrje
 • Nuk ekziston ndaras nga pronari;
 • Person juridik?
 • Përgjegjësi e plotë për pronarin;
 • Përdorimi në Kosovë;
 • Nëse nuk regjistrohet, dhe ka një pronar, atëherë…

Moduli 5 - Ndërmarrjet Individuale

p rgjegj sia detyrimet
Përgjegjësia / Detyrimet:
 • Përgjegjësi e pakufizuar për pronarin;
 • Përgjegjësi e pakufizuar edhe nëse nuk regjistrohesh;
 • Përgjegjësia e pakufizuar vlen për tërë pronën personale;
 • Përgjegjësia e pakufizuar nuk mund të kufizohet nga Gjykata;

Moduli 5 - Ndërmarrjet Individuale

kufizimi i p rgjegj sis p rjashtim nga rregulli
Kufizimi i Përgjegjësisë (përjashtim nga rregulli)
 • Gjygji mund ta përkufizon përgjegjësinë nëse:
  • Përgjegjësia është e kufizuar me kontratë;
  • Paditësi pajtohet që prona personale nuk do të mirret parasysh në padi;
  • Akt themelor ligjor për përmbarimin e vendimeve ose mbi falimentimin personal ia lejon një gjë të tillë gjykatës.

Moduli 5 - Ndërmarrjet Individuale

personaliteti juridik
Personaliteti Juridik?
 • NI-ja nuk është person juridik;
 • Pavarësisht, një NI mund të lidhë kontratë, të posedojë pronë, të ngre padi dhe të paditet.

Moduli 5 - Ndërmarrjet Individuale

ushtrim
Ushtrim:
 • Punë individuale;
 • Plotësoni hapsirat ose rrumbullaksoni përgjegjjen e saktë;
 • Do të diskutohen bashkërisht.

Moduli 5 - Ndërmarrjet Individuale

p rmbledhje
Përmbledhje
 • Keni mësuar:
  • T’i përshkruani detyrimet e pronarit të NI-së;
  • Ta shpjegoni natyrën e pronës pasurore në NI;
  • Ta përkufizoni personalitetin juridik të një NI

Moduli 5 - Ndërmarrjet Individuale

moduli 6
MODULI 6

SHOQËRITË KOLEKTIVE

(“SHKL”)

hyrje dhe objektivat2
Hyrje dhe Objektivat
 • Të bëni një përmbledhje të natyrës së përgjithshme te SHKL
 • Përshkruani çështjet e përgjegjësisë së SHKL
 • Shkruani llojet e kontributeve që nevojiten për të formuar një SHKL
 • Përpiloni Marrëveshjen për SHKL
 • Analizoni fitimet, humbjet, alokimet dhe shpërndarjet në një SHKL
 • Shpjegoni rolin e ortakut të përgjithshëm si dhe të drejtat dhe detyrimet e tij/saj në një SHKL
 • Shpjegoni parimet e qeverisjes dhe menaxhimit të SHKL
 • Të diskutoni strukturën pronësore në një SHKL
 • Bëni përmbledhje të implikimeve që dalin nga tërheqja e ortakut
 • Shqyrtoni bazat për shpërbërjen ose likuidimin e SHKL

Moduli 6 - Shoqëritë Kolektive

hyrje1
Hyrje
 • Vështrim;
 • Historiku;
 • Përparësitë dhe të Metat.

Moduli 6 - Shoqëritë Kolektive

natyra e shkl s
Natyra e SHKL-së:
 • Formimi
  • Regjistrim
  • Veprimtari
 • Person Juridik?
  • Ka personalitet të ndarë nga pronari
  • Ligji i Kosovës sikur i Belgjikës, Gjermanisë dhe Zvicrës.

Moduli 6 - Shoqëritë Kolektive

p rgjegj sia dhe kufizimi i saj
Përgjegjësia dhe Kufizimi i Saj
 • Përgjegjësia
  • Pakufizuar
  • Bashkërisht dhe personalisht
  • Ortaku që vjen më vonë?
 • Kufizimi i përgjegjësisë
  • Kontratë
  • Pajtimi i palës paditëse
  • Akt themelor normativ për përmbarimin e vendimeve për falimentim personal që ia lejon gjykatës një gjë të tillë

Moduli 6 - Shoqëritë Kolektive

shoq rit kolektive
Shoqëritë Kolektive
 • Emri dhe Kontributet
  • Emri
  • Kontributet
   • Para, Pronë, Shërbime
 • Marrëveshja e SHKL-së
  • Rregullon marrëdhënjet e brendshme
  • NUK rregullon të drejtat e palëve të treta

Moduli 6 - Shoqëritë Kolektive

shoq rit kolektive1
Shoqëritë Kolektive
 • Fitimet, Humbjet, Alokimet, Shpërndarjet
  • Fitimet
  • Humbjet
  • Kontributet
 • Zakonisht të rregulluara me Kontratë

Moduli 6 - Shoqëritë Kolektive

shoq rit kolektive2
Shoqëritë Kolektive
 • Qeverisja & menaxhimi i SHKL-së
  • Votimi
   • Kërkohet votim i të gjithëve:
    • Ndryshimi i marrëveshjes së SHKL-së
    • Shpërndarja e fondeve të SHKL-së
    • Pranimi i ortakëve të ri
    • Shpërbërja/Likuidimi
  • Bartja e interesit
 • Prona e SHKL-së

Moduli 6 - Shoqëritë Kolektive

shp rb rja likuidimi
Shpërbërja / Likuidimi
 • Arsyet
  • Vdekja
  • Shpërbërja e ortakut të përgjithshëm
  • Tërheqja/Përjashtimi i një ortaku
  • Skadimi i afatit të SHKL-së
  • Veprimtaria bëhet e paligjshme
 • Tërheqja – cka është:
  • Nuk paguan kontributet
  • Ortaku informon se po tërhiqet
  • Ortaku kërkon mbrojtje formale juridike nga kreditorët
  • Ortaku përfundon së ekzistuari

Moduli 6 - Shoqëritë Kolektive

shp rb rja likuidimi vazhdim
Shpërbërja / Likuidimi (vazhdim)
 • Shpërbërja dhe Likuidimi Vullnetar
  • Shqyrto librat
  • A është solventë SHKL-ja?
   • Nëse solvente
    • Paguaj borxhet
    • Shpall njoftim
   • Nëse jo solvente, inico procedurën për falimentim

Moduli 6 - Shoqëritë Kolektive

ushtrimi 2 pyetje dhe p rgjigjje
Ushtrimi 2: Pyetje dhe Përgjigjje
 • Punë individuale
 • Bashkëbisedim për përgjigjjet

Moduli 6 - Shoqëritë Kolektive

p rmbledhje1
Përmbledhje
 • Keni mësuar:
  • Të bëni një përmbledhje të natyrës së përgjithshme te SHKL
  • Përshkruani çështjet e përgjegjësisë së SHKL
  • Shkruani llojet e kontributeve që nevojiten për të formuar një SHKL
  • Përpiloni Marrëveshjen për SHKL
  • Analizoni fitimet, humbjet, alokimet dhe shpërndarjet në një SHKL
  • Shpjegoni rolin e ortakut të përgjithshëm si dhe të drejtat dhe detyrimet e tij/saj në një SHKL
  • Shpjegoni parimet e qeverisjes dhe menaxhimit të SHKL
  • Të diskutoni strukturën pronësore në një SHKL
  • Bëni përmbledhje të implikimeve që dalin nga tërheqja e ortakut
  • Shqyrtoni bazat për shpërbërjen ose likuidimin e SHKL

Moduli 6 - Shoqëritë Kolektive

moduli 7
MODULI 7

SHOQËRITË KOMANDITE

(“SHKM”)

hyrje dhe objektivat3
Hyrje dhe Objektivat
 • Ta bëni dallimin mes SHKM dhe SHKL
 • Të hartoni një Memorandum dhe një Marrëveshje të SHKM
 • T’i cekni të dhënat të cilat një SHKM duhet t’i ruaj dhe t’i bëjë të disponueshme
 • T’i përshkruani kontributet të cilat Ortakët e Kufizuar duhet t’i bëjnë
 • T’i emëroni kufizimet dhe përgjegjësitë e Ortakëve të Kufizuar
 • Të shpjegoni se si bartet interesi në SHKM
 • Të demonstroni se kur mund të pranohen Ortak të Përgjithshëm shtesë
 • Të analizoni raportin mes humbjeve dhe fitimeve
 • Të vlerësoni se kur mund të tërhiqet një ortak i kufizuar
 • T’i renditni ngjarjet të cilat shkaktojnë shpërbërjen e SHKM dhe të përshkruani si përmbyllet veprimtaria e saj

Moduli 7 - Shoqëritë Komandite

shoq ri kolektive apo shoq ri komandite
Shoqëri Kolektive apo Shoqëri Komandite
 • Hyrje;
 • Historiku;
 • Dallimet;
 • Përparësitë dhe Mangësitë e SHKM-së;
 • Natyra e përgjithshme e SHKM-së Kosovare.

Moduli 7 - Shoqëritë Komandite

memorandumi dhe marr veshja e shkm
Memorandumi dhe Marrëveshja e SHKM
 • Themelimi me memorandum
 • Marrëveshja – rregullon
  • Menaxhimin
  • Çështje tjera

Moduli 7 - Shoqëritë Komandite

ushtrim1
Ushtrim:
 • Punë grupore
 • Bashkëbisedim i projektit

Moduli 7 - Shoqëritë Komandite

shoq rit komandite
Shoqëritë Komandite
 • Kontributet e Ortakëve të Kufizuar
 • Kufizimet dhe Përgjegjësia e Ortakëve të Kufizuar
  • Vetëm ortaku i përgjithshëm ka autorizim të veprojë ne emër të SHKM-së
  • Kufizimet mbi Kontrollimin e menaxhimit
 • Bartja e interesit të OK-së në SHKM
  • E rregulluar me marrëveshje
  • Kërkohet pëlqimi i ortakëve të përgjithshëm

Moduli 7 - Shoqëritë Komandite

shoq rit komandite1
Shoqëritë Komandite
 • Pranimi i ortakëve të përgjithshëm
 • Fitimet dhe humbjet
 • Tërheqja e ortakut të kufizuar
  • E cka nëse është vetëm një?
 • Shpërbërja – shkaqet:
  • Skadimi I afatit
  • Ngjarje të specifikuar ne memorandum
  • Vendim I ortakëve
  • Drejtori I Zyrës së Regjistrimit njofton per cregjistrim
  • Me vendim gjyqësor
  • Me vendim gjyqësor për falimentim

Moduli 7 - Shoqëritë Komandite

ushtrimi 2 pyetje testuese
Ushtrimi 2: Pyetje Testuese
 • Ushtrim individual
 • Plotësoni hapsirat dhe rrumbullaksoni pergjegjjen e saktë
 • Bashkbisedim rreth përgjegjjeve

Moduli 7 - Shoqëritë Komandite

p rmbledhje2
Përmbledhje
 • Keni mësuar:
  • Ta bëni dallimin mes SHKM dhe SHKL
  • Të hartoni një Memorandum dhe një Marrëveshje të SHKM
  • T’i cekni të dhënat të cilat një SHKM duhet t’i ruaj dhe t’i bëjë të disponueshme
  • T’i përshkruani kontributet të cilat Ortakët e Kufizuar duhet t’i bëjnë
  • T’i emëroni kufizimet dhe përgjegjësitë e Ortakëve të Kufizuar
  • Të shpjegoni se si bartet interesi në SHKM
  • Të demonstroni se kur mund të pranohen Ortak të Përgjithshëm shtesë
  • Të analizoni raportin mes humbjeve dhe fitimeve
  • Të vlerësoni se kur mund të tërhiqet një ortak i kufizuar
  • T’i renditni ngjarjet të cilat shkaktojnë shpërbërjen e SHKM dhe të përshkruani si përmbyllet veprimtaria e saj

Moduli 7 - Shoqëritë Komandite

moduli 8
MODULI 8

SHOQËRITË ME PËRGJEGJËSI

TË KUFIZUAR

(“SHPK”)

hyrje dhe objektivat4
Hyrje dhe Objektivat
 • Formuloni parimet e përgjithshme të SH.P.K.
 • Të hartoni Statutin dhe Marrëveshjen për SH.P.K.
 • Zbërtheni kërkesat për mbajtjen e dokumentacionit
 • Përshkruani kontributet, të cilat duhet të jepen nga pronarët
 • Tregoni se s’i bëhen shpërndarjet tek pronarët
 • Të analizoni s’i funksionon bashkëpronësia dhe bartja e pronësisë në SH.P.K.
 • Të sqaroni se s’i ndodh përfundimi i pronësisë në SH.P.K.
 • Shqyrtoni rëndësinë dhe natyrën e qeverisjes dhe menaxhimit të SH.P.K.
 • Analizoni se kur dhe si shpërbëhet ose likuidohet SH.P.K.
 • Parafrazoni pasojat e bashkimit të SH.P.K.

Moduli 8 - Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar

hyrje2
Hyrje
 • Vështrim;
 • Historiku;
 • Përparësitë dhe Mangësitë e SHPK-së;

Moduli 8 - Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar

parimet e p rgjithshme
Parimet e përgjithshme
 • Person juridik?
 • Kapitali themeltar
  • €1.000,00 brenda 14 ditësh
 • Përgjegjësia

Moduli 8 - Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar

statuti i shpk s dhe marr veshja
Statuti i SHPK-së dhe Marrëveshja
 • Statuti
 • Marrëveshja
  • Duhet ti ketë
   • menaxhohet nga Drejtorë menaxhues
   • Votimet
   • Kategoritë e pronarëve dhe e drejta e votës
   • Përcaktimi I votave dhe aksioneve
   • Veprimet që kërkojnë shumicën absolute
   • Mënyra e zgjidhjes se mosmarrëveshjeve
   • E drejta e shitjes se interesit
   • Titujt e menaxherëve
   • Bartjen e interesit

Moduli 8 - Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar

marr veshja vazhdim
Marrëveshja (vazhdim)
 • NUK duhet:
  • Të jetë në kundërshtim me statutin
  • Ta kufizojë qasjen e pronarëve ne dokumentat e SHPK-së
  • T’i kufizojë detyrimet për kujdes, mirëbesim, besnikëri dhe jokonkurrencë
  • Eliminojë ose zvogëlojë disa kufizime dhe përgjegjësi tjera
  • T’i kufizojë të drejtat e palëve të treta
  • T’i kufizoje kërkesat që dalin nga ky ligj

Moduli 8 - Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar

t dh nat dhe qasja n ato
Të dhënat dhe qasja në ato
 • Duhet të mban
  • Statutin
  • Marrëveshjen
  • Pronarët
  • Bashkëpronësinë e pronave
  • Lista e menaxherëve kryesorë
  • Lista e bartjeve, pengjeve dhe barrëve të tjera në interes pronësor
  • Dokumentat financiar

Moduli 8 - Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar

shoq rit me p rgjegj si t kufizuar
Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar
 • Kontributet e Pronarëve
 • Shpërndarjet pronarëve
 • Bashkëpronësia dhe Bartja e Interesit
  • Bashkëpronësia
  • Bartja e pronësisë
   • Lirisht – perveq kur është e kufizuar me marrëveshje
  • Interesi pronësor i mbetur

Moduli 8 - Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar

p rfundimi i pron sis
Përfundimi i Pronësisë
 • Përfundimi
  • Vdekja
  • Tërheqja/Përjashtimi
  • Personi apo shoqëria bëhen debitor në falimentim
  • Personi apo shoqëria pushojnë të kenë interes pronësor në shoqëri
  • Raste tjera nga marrëveshja
 • Tërheqja ose Përjashtimi
 • Vlera e Drejtë e Tregut

Moduli 8 - Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar

ushtrimi 1 statuti dhe marr veshja
Ushtrimi 1: Statuti dhe Marrëveshja
 • Punë grupore (4 persona)
 • Shkruani përgjegjjet
 • Bashkëbisedim rreth pergjegjjeve

Moduli 8 - Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar

qeverisja dhe menaxhimi
Qeverisja dhe menaxhimi
 • Votimi unanim për:
   • Ndryshimin dhe Plotësimin e Statutit të SH.P.K.
   • Autorizimin ose ratifikimin e një transaksioni me konflikt interesi sipas paragrafit 3 të nenit 113 të këtij ligji
   • Zvogëlimin ose lirimin nga detyrimi të një pronari për pagimin e plotë të kontributeve
   • Dhënien e kontributit
   • Zvogëlimin ose lirimin nga detyrimi i një pronari për kthimin e shpërndarjeve të bëra në mënyrë jo të duhur
   • Pranimin e pronarit të ri
   • Shpërbërjen e SH.P.K.
   • Vendimin për bashkimin e SH.P.K.-së me një shoqëri tjetër ose
   • Shitjen, qiradhënien, pengun, hipotekën ose bartjet tjera ose për disponimin me të gjitha asetet ose një pjesë të konsiderueshme të aseteve të shoqërisë

Moduli 8 - Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar

qeverisja dhe menaxhimi vazhdim
Qeverisja dhe menaxhimi (vazhdim)
 • Veprimet pa mbajtjen e mbledhjes
 • Emërimi dhe shkarkimi I drejtorëve menaxhues
 • Librat dhe dokumentat
 • Parimi i Kujdesit dhe Parimi i Vlerësimit Afarist
  • Kujdesi
   • Mirëbesim
   • Arsyeshmëri dhe për të mirë të shoqërisë
   • Kujdes dhe vëmendje
  • Vlerësimi Afarist

Moduli 8 - Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar

qeverisja dhe menaxhimi vazhdim1
Qeverisja dhe menaxhimi (vazhdim)
 • Detyrimi për Lojalitetin
  • Nëse interes personal
   • Tregoj pronarëve
   • Vepro drejt dhe lojalisht ndaj shoqërisë
 • Detyrimi për moskonkurrencë
 • Veprimet Gjyqësore
  • Paditë (Derivative suit)

Moduli 8 - Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar

ushtrimi 2 detyrat fiduciare
Ushtrimi 2: Detyrat fiduciare
 • Ushtrim grupor
 • Dy grupe
 • Secili grup zgjedh tre arbitrues dhe tjerët ndahen në avokatët paditës dhe mbrojtës

Moduli 8 - Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar

shp rb rja dhe likuidimi
Shpërbërja dhe Likuidimi
 • Bazat për Shpërbërje
  • Skadimi i kohëzgjatjes së SHPK-së
  • Rrethanat e caktuara me statut ose marrëveshje
  • Vendimi i pronarëve
  • Vendim i cregjistrimit nga Drejtori i Zyrës për Regjistrim
  • Urdhër nga Gjykata
 • Shpërbërja vullnetare
 • Shpërbërja e detyruar
 • Pagesa e borxhit
 • Shpërndarja e aseteve

Moduli 8 - Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar

bashkimet
Bashkimet
 • Hyrje
 • Llojet
 • Bashkimet e SHPK-së
 • Plani për Bashkim
 • Regjistrimi i Bashkimit
 • Pasojat
 • Bashkimet me Persona Juridik të Huaj

Moduli 8 - Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar

ushtrimi 3 pyetje testuese
Ushtrimi 3: Pyetje testuese
 • Punë individuale
 • Plotësoni vendet e zbrazëta ose rrumbullaksoni nje opcion
 • Bashkëbisedim rreth përgjigjjeve

Moduli 8 - Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar

p rmbledhje3
Përmbledhje
 • Keni mësuar:
  • Formuloni parimet e përgjithshme të SH.P.K.
  • Të hartoni Statutin dhe Marrëveshjen për SH.P.K.
  • Zbërtheni kërkesat për mbajtjen e dokumentacionit
  • Përshkruani kontributet, të cilat duhet të jepen nga pronarët
  • Tregoni se s’i bëhen shpërndarjet tek pronarët
  • Të analizoni s’i funksionon bashkëpronësia dhe bartja e pronësisë në SH.P.K.
  • Të sqaroni se s’i ndodh përfundimi i pronësisë në SH.P.K.
  • Shqyrtoni rëndësinë dhe natyrën e qeverisjes dhe menaxhimit të SH.P.K.
  • Analizoni se kur dhe si shpërbëhet ose likuidohet SH.P.K.
  • Parafrazoni pasojat e bashkimit të SH.P.K.

Moduli 8 - Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar

moduli 9
MODULI 9

SHOQËRITË AKSIONARE

(“SHA”)

hyrje dhe objektivat5
Hyrje dhe Objektivat
 • Përshkruani tiparet e përgjithshme të një SH.A.
 • Ndihmoni në formulimin si dhe ndryshimin dhe plotësimin e Statutit dhe Rregulloreve të SH.A.
 • Bëni një përmbledhje të kushteve për emetimin e aksioneve dhe letrave tjera me vlerë, si dhe të drejtave dhe detyrimeve të aksionarëve
 • Shpjegoni elementet e ndryshme që kanë të bëjnë me kapitalin themeltar
 • Përshkruani se si dhe kur duhet të bëhet një shprëndarje
 • Përshkruani procedurat për emërimin e drejtorit të bordit dhe zyrtarëve të SH.A., si dhe kompetencat dhe detyrat e secilit
 • Përmendni kompetencat e aksionarëve në mbledhjet e detyrueshme të aksionarëve
 • Sqaroni pse dhe si bëhet bashkimi dhe ndarja
 • Përmendni rrethanat të cilat mund të çojnë në shpërbërje vullnetare ose të detyrueshme të SH.A. si dhe ligjin i cili aplikohet në rast se shoqëria bëhet e paaftë për pagesë (insolvente)

Moduli 9 - Shoqëritë Aksionare

hyrje3
Hyrje
 • Vështrim;
 • Historiku;
 • Përparësitë dhe Mangësitë e SHA-së.

Moduli 9 - Shoqëritë Aksionare

parimet e p rgjithshme1
Parimet e përgjithshme
 • Person juridik?
 • Pronarët
 • Kapitali themeltar
 • Përgjegjësia
  • Aksionarët
  • Themeluesit
  • Mbrojtja Ultra Vires

Moduli 9 - Shoqëritë Aksionare

statuti i sha s dhe rregulloret
Statuti i SHA-së dhe Rregulloret
 • Statuti
 • Rregulloret
  • Aksionarët ose Bordi i Drejtorëve
  • Rregullojnë çështjet e brendshme
  • Statuti vs. Rregullorja
 • Mbledhja e parë organizative

Moduli 9 - Shoqëritë Aksionare

aksionet dhe letrat me vler
Aksionet dhe Letrat me Vlerë
 • Vlera nominale €0.01
 • Aksionet e thjeshta
 • Aksionet e autorizuara
 • Aksionet e emetuara
 • Lista e aksionarëve
 • Qasja ne dokumente
 • Aksionet e certifikuara

Moduli 9 - Shoqëritë Aksionare

aksionet dhe letrat me vler vazhdim
Aksionet dhe Letrat me Vlerë (vazhdim)
 • Mbajtësit e aksioneve të thjeshta
 • Mbajtësit e aksioneve të privilegjuara
 • Letrat me vlerë përveq aksioneve
 • Pagesa për Aksione dhe Letra me Vlerë
 • E drejta e përparësisë për emetim të aksioneve të reja

Moduli 9 - Shoqëritë Aksionare

kapitali themeltar
Kapitali Themeltar
 • Kapitali
 • Rritja e kapitalit themeltar
 • Zvogëlimi i kapitalit themeltar
 • Ndarja e aksioneve
 • Konvertimi i aksioneve
 • Riblerja e aksioneve
  • Thjeshta
  • Privilegjuara

Moduli 9 - Shoqëritë Aksionare

shp rndarjet
Shpërndarjet
 • Autorizim nga Bordi
 • Blerja e aksioneve te papaguara
 • Dividendat
  • Lëshimi i duhur
  • Lëshimi jo i duhur

Moduli 9 - Shoqëritë Aksionare

ushtrimi 1 rregulloret e sha
Ushtrimi 1: Rregulloret e SHA
 • Punë grupore (5 persona)
 • Detyra
  • Identifikimi i grupeve të dispozitave për inkuadrim në rregullore
  • Hartoni 3 dispozita që mund të përfshihen në rregullore
 • Bashkbisedim i përgjegjjeve

Moduli 9 - Shoqëritë Aksionare

em rimi i drejtor ve dhe zyrtar ve dhe kompetencat
Emërimi i Drejtorëve dhe Zyrtarëve dhe Kompetencat
 • Bordi i Drejtorëve – e drejta ekskluzive për:
  • Miratimin e planeve të përgjithshme për strategjinë afariste
  • Thirrjen e mbledhjeve vjetore dhe të jashtëzakonshme të aksionarëve
  • Përgatitjen e rendit fillestar të ditës për mbledhjen e aksionarëve
  • Përcaktimin e datës për listën e aksionarëve që kanë të drejtë të marrin pjesë në mbledhjen e aksionarëve
  • Emetimin e aksioneve brenda kufizimeve të parapara në statutin e shoqërisë apo në vendimet e aksionarëve për secilin lloj dhe kategori të aksionit, kur autorizimi në fjalë i është dhënë bordit të drejtorëve me statutin e shoqërisë apo me vendim të aksionarëve;

Moduli 9 - Shoqëritë Aksionare

em rimi i drejtor ve dhe zyrtar ve dhe kompetencat vazhdim
Emërimi i Drejtorëve dhe Zyrtarëve dhe Kompetencat (vazhdim)
 • Emetimin e bondeve, mundësive për blerjen e aksioneve dhe letrave tjera me vlerë
 • Punësimin e zyrtarëve/menaxherëve të lartë të kompanisë
 • Miratimin e kushteve të marrëveshjeve ndërmjet menaxhmentit të lartë dhe kompanisë
 • Përcaktimin e kompenzimit dhe kushteve tjera të marrëveshjes me auditorin e shoqërisë
 • Përcaktimin e shumave dhe caktimin e datave të pagesës dhe procedurat për pagesën e dividendëve
 • Miratimin e raportit vjetor të shoqërisë, pasqyrën financiare vjetore dhe vlerësimet vjetore të fitimeve dhe të humbjeve të cilat pastaj dorëzohen për miratim nga aksionarët
 • Si dhe vendosjen për të gjitha çështjet tjera të cilat janë në kompetencën ekskluzive të bordit të drejtorëve të përcaktuar me statutin e shoqërisë

Moduli 9 - Shoqëritë Aksionare

em rimi i drejtor ve dhe zyrtar ve dhe kompetencat vazhdim1
Emërimi i Drejtorëve dhe Zyrtarëve dhe Kompetencat (vazhdim)
 • Marrja e vendimeve nga Bordi
  • Kuorumi
  • Shumica e kuorumit
  • Vendimet pa mbledhje
 • Komisionet brenda Bordit

Moduli 9 - Shoqëritë Aksionare

em rimi i drejtor ve dhe zyrtar ve dhe kompetencat vazhdim2
Emërimi i Drejtorëve dhe Zyrtarëve dhe Kompetencat (vazhdim)
 • Zyrtarët
  • Emërimi (zyrtari kryesorë dhe sekretari)
  • Shkarimi (pa arsye)
  • Detyrat
   • Ti bëjnë të ditura interesat personale financiare
   • Lojalitet
   • Kujdesi
   • Moskonkurrenca

Moduli 9 - Shoqëritë Aksionare

kompetencat e aksionarve dhe mbledhjet
Kompetencat e Aksionarve dhe Mbledhjet
 • Mbledhjet
  • Se paku një herë në vit
   • Vjetore
   • Jashtzakonshme

Moduli 9 - Shoqëritë Aksionare

kompetencat e aksionarve dhe mbledhjet vazhdim
Kompetencat e Aksionarve dhe Mbledhjet (vazhdim)
 • Kompetencat ekskluzive të aksionarëve:
  • Ndryshimin dhe plotësimin e statutit ose rregulloreve të shoqërisë
  • Zgjedhjen ose shkarkimin e drejtorëve
  • Autorizimin për bashkim ose transaksion të madh në bazë të Nenit 211 të këtij Ligji
  • Shpërbërjen e shoqërisë në bazë të Nenit 229 të këtij Ligji
  • Emërimin e auditorëve të pavarur të shoqërisë
  • Miratimin e pasqyrave vjetore financiare të shoqërisë; dhe
  • Çështjet tjera të rezervuara për aksionarët siç përcaktohet me këtë Ligj ose statutin e shoqërisë, si dhe çështjet e dorëzuara nga bordi i drejtorëve të shoqërisë në mbledhjen e aksionarëve për të marrë vendim

Moduli 9 - Shoqëritë Aksionare

kompetencat e aksionarve dhe mbledhjet vazhdim1
Kompetencat e Aksionarve dhe Mbledhjet (vazhdim)
 • Rendi i ditës
  • Shto pika nëse aksionar I mbi 10% të votave
 • Votimi
  • Personalisht
  • Përfaqësues

Moduli 9 - Shoqëritë Aksionare

ushtrimi 2 vendimi p r ndryshimin dhe plot simin e statutit t sha
Ushtrimi 2: Vendimi për Ndryshimin dhe Plotësimin e Statutit të SHA
 • Punim grupor (3 persona)
 • Përpilo një rezolutë për ndryshimin dhe plotësimin e statutit të shoqërisë
 • Bashkbisedim për përgjegjjet

Moduli 9 - Shoqëritë Aksionare

bashkimet dhe ndarjet
Bashkimet dhe Ndarjet
 • Bashkimet
 • Plani i bashkimit
  • Aprovim nga aksionarët e dy organizatave
   • 2/3 e aksionarëve

Moduli 9 - Shoqëritë Aksionare

shp rb rja dhe likuidimi1
Shpërbërja dhe Likuidimi
 • Shpërbërja vullnetare
  • Bordi i drejtorëve të shoqërisë apo aksionarët duhet ta miratojë një vendim, i cili udhëzon që përfundimi i veprimtarisë he likuidimit të dorëzohen për miratim në mbledhjen e aksionarëve. Ata duhet të ofrojnë planin për përmbyllje dhe likuidim;
  • Njoftimi me shkrim për propozimin dhe planin i dorëzohet të gjithë aksionarëve të kanë të drejtë të marrin pjesë në mbledhje, dhe
  • në mbledhje, propozimi miratohet dhe nxirret me votën pohuese të së paku dy të tretave të aksioneve që kanë të drejtë vote në propozim në këtë mbledhje

Moduli 9 - Shoqëritë Aksionare

shp rb rja dhe likuidimi vazhdim
Shpërbërja dhe Likuidimi (vazhdim)
 • Përmbyllja dhe Likuidimi
 • Shpërbërja e detyruar
 • Prioriteti i shpërndarjes së aseteve
  • Shih ligjet e falimentimit

Moduli 9 - Shoqëritë Aksionare

ushtrimi 3 pyetje dhe p rgjegjje p r sha
Ushtrimi 3: Pyetje dhe Përgjegjje për SHA
 • Punim individual
 • Plotëso vendet e zbrazëta ose rrumbullakso përgjegjjen e saktë.
 • Bashkbisedim për përgjegjjet.

Moduli 9 - Shoqëritë Aksionare

p rmbledhje4
Përmbledhje
 • Keni mësuar të:
  • Përshkruani tiparet e përgjithshme të një SH.A.
  • Ndihmoni në formulimin si dhe ndryshimin dhe plotësimin e Statutit dhe Rregulloreve të SH.A.
  • Bëni një përmbledhje të kushteve për emetimin e aksioneve dhe letrave tjera me vlerë, si dhe të drejtave dhe detyrimeve të aksionarëve
  • Shpjegoni elementet e ndryshme që kanë të bëjnë me kapitalin themeltar
  • Përshkruani se si dhe kur duhet të bëhet një shprëndarje

Moduli 9 - Shoqëritë Aksionare

p rmbledhje vazhdim
Përmbledhje (vazhdim)
 • Përshkruani procedurat për emërimin e drejtorit të bordit dhe zyrtarëve të SH.A., si dhe kompetencat dhe detyrat e secilit
 • Përmendni kompetencat e aksionarëve në mbledhjet e detyrueshme të aksionarëve
 • Sqaroni pse dhe si bëhet bashkimi dhe ndarja
 • Përmendni rrethanat të cilat mund të çojnë në shpërbërje vullnetare ose të detyrueshme të SH.A. si dhe ligjin i cili aplikohet në rast se shoqëria bëhet e paaftë për pagesë (insolvente)

Moduli 9 - Shoqëritë Aksionare

slide84
FUND

Ju falenderoj për pjesëmarrjen

dhe ju uroj shëndet, suksese dhe lumturi!!!