1 / 13

Dřevěné konstrukce a stavby

Dřevěné konstrukce a stavby. Dřevostavby STA1. Ing. Stanislav Matas. stavebnictví. Dřevostavby konstrukční spoje I. DŘEVOSTAVBY. Jsou stavby jejichž významná část konstrukce je vytvořena ze dřeva, nebo materiálů na bázi dřeva. Základním způsob jejich klasifikace :

lahela
Download Presentation

Dřevěné konstrukce a stavby

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Dřevěné konstrukce a stavby • Dřevostavby STA1 • Ing. Stanislav Matas • stavebnictví

 2. Dřevostavbykonstrukční spoje I.

 3. DŘEVOSTAVBY Jsou stavby jejichž významná část konstrukce je vytvořena ze dřeva, nebo materiálů na bázi dřeva. Základním způsob jejich klasifikace : A.) Podle způsobu jakým je vytvořena jejich konstrukce. B.)Podle technologie spojování jednotlivých prvků v konstrukci. C.) Podle způsobu povrchového dokončení a jinak.

 4. DŘEVOSTAVBY Tesařské spoje Požadavky na spoje : - únosnost; - tuhost; - ekonomičnost výroby; - minimální zeslabení a poškození materiálu; - jiné (vyplývají z konkrétní situace); Tesařské spoje:- tradice jejich použití; - náročnost na přesnost; - potřeba speciálního nářadí, (dnes nahrazují ruční el.strojky); - estetická hodnota; - mechanické vlastnosti spoje nelze přesně určit

 5. DŘEVOSTAVBY Stavby srubové Roubení: • Spoje používané při budování srubových staveb.Používají se rohové spoje stěn stavby. Spojované prvky mohou mít formu kulatiny, půlkuláčů , polohraněného, hraněného řeziva s různým průřezem.Spoj je někdy doplněn tyčovým hmoždíkem (ocel,dřevo),hřebíky apod. • Druhy roubení : • roubení s přesahem (zhlavím) • roubení bez přesahu (zhlaví) Konstrukce roubení vychází ze spojů plátových a kampových.

 6. DŘEVOSTAVBY Stavby srubové Roubení: Roubení hrubě opracované kulatiny. Provádí se se zhlavím.

 7. DŘEVOSTAVBY Stavby srubové Roubení : Roubení se zhlavím pomocí křížového jednoduchého plátování. Zajištěno dřevěnými kolíky. Zapuštěny 1000-1200 mm, první ve zhlaví.

 8. DŘEVOSTAVBY Stavby srubové Roubení : Roubení bez zhlaví pomocí rohového -jednoduchého plátování. Zajištěno dřevěnými kolíky. Zapuštěny 1000-1200 mm.

 9. DŘEVOSTAVBY Stavby hrázděné Konstrukce kostry: Spojení roh prahu a sloupe. Prah – rovný plát, sloupek začepován neprůchozím osazeným čepem,

 10. DŘEVOSTAVBY Stavby hrázděné Napojení vodorovných prvků: Nastavení ližiny nad sloupkem. A.) pomocí tahového plátu.Sloupek zajištěn mělkým čepem.

 11. DŘEVOSTAVBY Stavby hrázděné Napojení vodorovných prvků: Další možnosti nastavení ližiny nad sloupkem. B.) pomocí hákového plátu s rovným nebo seříznutým čelem.

 12. DŘEVOSTAVBY Stavby hrázděné Konstrukce kostry: Osazení sloupků ve stěnách. A.) pomocí osazeného čepu, B.) pomocí křížového čepu.

 13. Seznam použité literatury JELÍNEK,L. Dřevěné a kovové konstrukce. 1 vyd., Volyně: VOŠ-SPŠ, 2012. ISBN 978-80-86837-42-0. s.146 GERNER,M.Tesařské spoje. 1 vyd., Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0076-X. s.220 VRÁNA, P.- LEINVEBERT,J.Strojnické tabulky pro SOU. 1 vyd., Praha: SNTL, 1984. 04-232-84. s.384 ŠTEFKA,J.-REINPRECHT,L. Dřevěné stavby konstrukce, ochrana a údržba. Bratislava: Jaga, 2004. ISBN 80-88905-95-8. s.196 ŠTEFKA,J.-REINPRECHT,L. Dřevěné stropy a krovy typy,poruchy,průzkumy a rekonstrukce. 1vyd., Praha : ABF 2000. ISBN 80-866165-29-9. s.242 JELÍNEK,L. Tesařské konstrukce. 1 vyd., Praha: ČKAIT 2003. ISBN 80-86364-98-4. s.192

More Related