ZEMNÍ KONSTRUKCE
Download
1 / 28

ZEMNÍ KONSTRUKCE - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

ZEMNÍ KONSTRUKCE. LUMÍR MIČA, ING., Ph.D. ÚSTAV GEOTECHNIKY. Témata přednášek. Úvod, IG průzkum. Materiál zemních konstrukcí. Zeminy (zlepšená/nezlepšená). Kamenitá sypanina. Druhotné suroviny. Lehké materiál. Ostatní materiály. Úprava zemin Plošné zhutňování (principy, kontrola)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZEMNÍ KONSTRUKCE' - danica


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ZEMNÍ KONSTRUKCE

LUMÍR MIČA, ING., Ph.D.

ÚSTAV GEOTECHNIKY


T mata p edn ek
Témata přednášek

 • Úvod, IG průzkum

 • Materiál zemních konstrukcí

 • Zeminy (zlepšená/nezlepšená)

 • Kamenitá sypanina

 • Druhotné suroviny

 • Lehké materiál

 • Ostatní materiály

 • Úprava zemin

  • Plošné zhutňování (principy, kontrola)

  • Hloubkové zhutňování

  • Stabilizace

  • Urychlení konsolidace

  • Štěrkové pilíře

  • Geosyntetika

 • Návrh zemní konstrukce

 • Technologická kritéria

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Literatura normy tp tkp
Literatura, normy, TP, TKP

 • Literatura:

  • Miča, L.: Zemní konstrukce (se zaměřením na dopravní stavby), elektronické učební texty

  • Chlost, J: Zlepšování základových půd, SNTL, 1985

  • Kol.: Ground Improvement, Ground Reinforcement, Ground Treatment Developments 1987 – 1997, ASCE, ISBN 0-7844-0260-4

 • ČSN 73 6133: Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

 • ČSN 72 1006: Kontrola zhutnění zemin a sypanin

 • ČSN 73 6850: Sypané přehradní hráze

 • ČSN 72 1002, ČSN 73 1001, další související normy, technické podmínky (TP) technické kvalitativní podmínky (TKP)

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Úvod

Definice zemní konstrukce:

Zemní konstrukce je každá konstrukce, kde základním stavebním materiálem je zemina, a to jak bez zlepšení, tak i se zlepšením.

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Prost n syp
Prostý násyp

 • Z jednoho druhu materiálu – vhodné nebo velmi vhodné zeminy.

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


N syp ze zlep en zeminy
Násyp ze zlepšené zeminy

 • Jedná se o násypy, kdy musíme využít málo vhodné nebo nevhodné zeminy. Jejich použití je podmíněno jejich zlepšením.

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Vrstevnat sendvi ov n syp
Vrstevnatý (sendvičový) násyp

 • Střídání poddajných a ztužujících vrstev

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Vyztu en n syp
Vyztužený násyp

 • Kombinace zeminy s výztužnými geosyntetiky.

 • Účel:

  • využití málo vhodné zeminy

  • zvýšit stabilitu

  • omezit deformace

  • sestrmení svahů

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


N syp ze spra e a spra ov hl ny
Násyp ze spraše a sprašové hlíny

 • Díky jejich specifickému chování je na ně pohlíženo dle ČSN 73 6133 jako na samostatný typ násypu.

 • prosedavost

Metoda

jedné

křivky

b) Metoda

dvou

křivek

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


N syp z v t ho p sku
Násyp z vátého písku

 • Obdobně jako násypy se spraše a sprašových hlín platí při jejich použití v násypech jiné zásady při jejich navrhování.

 • Stejnozrnný, částice mají kulovitý tvar

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Kamenit a balvanit sypaniny

Násyp z:

kamenité a balvanité sypaniny

 • tvrdá (R1, R2) a měkká skalní hornina (ostatní), hlušina

 • popílku a popela

 • elektrárenský, teplárenský

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Prost z ez od ez
Prostý zářez, odřez

 • Stabilita zemin v zářezu, odřezu je dostačující i v jejich přirozeném uložení.

 • Není nutné provádět zvláštní stabilizující opatření.

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Z ez od ez stabilizovan kotvami h eb ky
Zářez, odřez stabilizovaný kotvami, hřebíky

 • Potřebujeme-li zajistit stabilitu zářezu, odřezu.

 • Do zemního prostředí vkládáme lokální prvky – kotva, hřebík.

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Z ez od ez stabilizovan gabiony
Zářez, odřez stabilizovaný gabiony

 • Stabilita odřezu, zářezu je zajištěna gabiony (ocelový koš + kamenivo) umístněnými před čelem zářezu.

 • Je nutné provést odebrání většího objemu zeminy než je tomu při stabilizaci kotvami, hřebíky

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


P ehradn sypan hr z
Přehradní sypaná hráz

Sypanina:

 • Zemní

 • Kamenitá

 • Smíšená

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Povrchov t ba uhl
Povrchová těžba uhlí

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Povrchov t ba uhl rekultivace
Povrchová těžba uhlí - rekultivace

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Skl dka
Skládka

 • Komunálního odpadu

 • Toxického

 • Atd.

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Skl dka neratovice
Skládka-Neratovice

Geokontejment staré skládky průmyslových odpadů

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Odkali t
Odkaliště

uhelné

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


V sypka
Výsypka

 • Prostor kam se ukládá nadložní popř. podložní zemina (povrchové lomy)

 • Vnější a vnitřní

Most – Malé Březno

 • Sokolovská pánev,

 • výsypka Lítov

 • -Chlum Sv. Maří

Most – Děkanský kostel

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Hlubinn ulo i t
Hlubinné uložiště

 • Toxického

 • Jaderného odpadu

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Z kladn n zvoslov
Základní názvosloví

 • Skrývka – materiál, který není vhodný pro daný účel

 • Zemník – místo pro získání chybějící sypaniny

 • Sypanina – materiál pro násypy, zásypy, obsypy

 • Výkopek – vytěžený horninový materiál

 • Zemní, skalní práce – vytěžení, zpracování, uložení materiálu

 • Účelová těžba – průzkum nalezišť místních stavebních materiálů, těžených pro krátkodobou potřebu

 • Těžitelnost – zahrnuje rozpojitelnost, lepivost, nakypření a nakládání, vyklápění (ČSN 73 3050 – Zemní práce)

 • Zpracovatelnost – těžitelnost, únosnost pro provoz dopravních prostředků a stavebních strojů, zhutnitelnost

 • Zhutnitelnost – schopnost sypaniny zlepšit své vlastnosti snížením pórovitosti.

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Geotechnick pr zkum
Geotechnický průzkum

Základní úkol IG:

 • Stanovení lytologické charakteristiky horniny, jejího stavu atd.

 • Stanovení vlastností:

  • Skalní horniny – s, , sat[kNm-3]; n %; w %; nasákavost, pevnost v tlaku, tahu, střihu atd.

  • S, G zeminy – fyzikálně-indexové vlastnosti (zrnitost, tvar zrn, w %, s , [kNm-3]; n %; Id(max,min)), mechanické vlastnosti (pevnost, stlačitelnost, propustnost),technologické (PS, PM, CBR)

  • F zeminy – fyzikálně-indexové vlastnosti (zrnitost, tvar zrn, w %, s , [kNm-3]; n %; Id(max,min)), mechanické vlastnosti (pevnost, stlačitelnost, propustnost),technologické (PS, PM, CBR)

  • Kamenivo – fyzikálně-indexové vlastnosti (zrnitost, tvar zrn, w %, s , [kNm-3]; n %; Id(max,min)), mechanické vlastnosti (pevnost, stlačitelnost, propustnost)

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Geotechnick pr zkum1
Geotechnický průzkum

 • orientační - zpracování inženýrsko-geologické studie a hydrogeologické rešerše

 • předběžný - podklad pro zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)

 • podrobný - podklad pro zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)

 • doplňkový - pro zpřesnění výsledků předběžných etap a problematických úsecích

 • geotechnické sledování výstavby - dokumentace prováděné stavby


Geotechnick pr zkum2
Geotechnický průzkum

Specifické problémy průzkumu pro dopravní stavby:

 • Liniová stavba  probíhají územím s různorodými IG poměry

 • Hlavní úkol – vyhledání co nejvhodnější trasy a vyšetření vlastností zemin

 • Požadavky na průzkum:

  • Údaje o stabilitě, popř. stabilitě zemního tělesa

  • Únosnost pláně případně její změny

  • Vhodnost výkopku pro sypání zemních konstrukcí

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Geotechnick pr zkum3
Geotechnický průzkum

Specifické problémy průzkumu pro vodohospodářské stavby:

 • Velký a komplexní zásah do rovnováhy geologického prostředí

 • Nejvýznamnější  přehrada:

  • betonové gravitační  značné zatížení do podloží

  • Betonové klenbové  hlavně zatížení do boků

  • Sypané hráze  problém podzákladí + sypanina

 • Požadavky na průzkum:

  • Stav hornin – tektonika, zvětrání, propustnost

  • Hydrogeologické poměry

  • Geodynamické procesy (svahové pohyby, kras)

  • Průzkum zemníků pro získání přírodních materiálů

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


Geotechnick pr zkum4
Geotechnický průzkum

Specifické problémy průzkumu pro ekologické stavby (ukládání odpadů):

 • Ukládaný materiál může významně ovlivňovat životní prostředí

 • Odpad = antropogenní materiál (uloženina)

 • Požadavky na průzkum:

  • Stav hornin – propustnost

  • Hydrogeologické poměry

  • Stabilita deponie

  • Možnost rekultivace jejího povrchu pro další využití

VUT FAST Brno, Ústav geotechniky Zemní konstrukce Lumír Miča


ad