Empīrisma teorija - PowerPoint PPT Presentation

emp risma teorija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Empīrisma teorija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Empīrisma teorija

play fullscreen
1 / 10
Empīrisma teorija
183 Views
Download Presentation
kyoko
Download Presentation

Empīrisma teorija

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Empīrisma teorija Ieva Ozola Informācija un bibliotēku nodaļa, Sociālo zinātņu fakultāte, Latvijas Universitāte Sigulda, Latvija „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15

  2. Empīrisms Empīrisms- (no sengrieķu val. Empeiria-pieredze) ir filozofiska nostādne, ka visām zināšanām jābalstās uz pieredzi. „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15

  3. Empīrisma pārstāvis, Empīrisma pārstāvis- filozofs Frānsiss Bēkons (Francis Bacon 1561-1626), attīstot induktīvo metodi – savācot pieredzes faktus, pārveidojot un apkopojot, iegūstot vispārīgus secinājumus, apgalvo, ka tikai rīkojoties saskaņā ar prātu un zināšanām, cilvēks var sasniegt savus mērķus. „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15

  4. Ikdienas un profesionālās darbības problēmu risināšanā rezultātā rodas vērtīgās zināšanas, kas balstās uz katra cilvēka vai kādas noteiktas sabiedrības grupas praktisko pieredzi. Teorētiskās zināšanas ir vispārīgas un nekonkrētas, ja to efektivitāte netiek pierādīta praksē. Jebkurš cilvēks var zināt tikai to, ko viņš pats var pārbaudīt. „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15

  5. F. Bēkons uzskata: ”ka empīriķi ir līdzīgi skudrām tikai vāc un savākto izmanto; toties racionālisti ir līdzīgi zirnekļiem- tie paši no sava materiāla rada audeklu, bite izvēlas vidējo ceļu- tā savāc materiālu no dārza un lauka ziediem un to pārveido un sakārto pēc savām spējām un prasmēm. Tieši tāpat notiek filozofijā. Tā nepaļaujas tikai un galvenokārt uz prāta spēku; dabas pētīšanu un mehānikas eksperimentos aizgāzto materiālu filozofija neieliek apziņā tādu, kādu atrod, tā to pārstrādā un izmaina intelektā.”(1,261lpp.) „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15

  6. Empīrisma teorija zināšanu izcelsmi pamato pieredzes iegūšanā par visām pasaulē pastāvošajām lietām, notikumiem un procesiem. Zināšanu iegūšana darbā ar jaunajām tehnoloģijām, prasmju pilnvērtīga un veiksmīga pielietošana ir cieši saistīta ar empīrisma teoriju. „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15

  7. F.Bēkona lozungs: Spēks ir domāts, nevis lai saudzētu, nožēlotu, saglabātu, bet gan lai iedarbotos, pakļautu, pārveidotu un uzvārētu. „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15

  8. Empīrisma pielietojums citos pētījumos F.Bēkona teorija par empīrismu ir apskatītas dažādos pētījumos:, piem. Maģistra darbā: Andas Priedītes „Rīgas rajona publisko bibliotēku novadpētniecība digitālajā vidē” u.c. Pētījumos, kas balstās uz pieredzi un sabiedrību. „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15

  9. Izmantotā literatūra: Kūle, Maija. Kūlis, Rihards. Empīrisma idejas un Frānsiss Bēkons. No: Kūle, Maija, Kūlis, Rihards. Filozofija. Rīga : Zvaigzne ABC, 1998, 259.-264.lpp. ISBN 9984-17-119-1. „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15

  10. Paldies par uzmanību!