slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prós 2004-2005 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prós 2004-2005

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Prós 2004-2005 - PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

Prós 2004-2005. Garry Bannister. An Siollabas Próis. An Cearrbhach Mac Cába Coileach Ghleann Phádraig An Bhean Óg Lig Sinn i gCathú Fiche Bliain ag Fás Lá Buí Bealtaine Clare sa Spéir (Scannán). Lig Sinn I gCathú (le Breandán Ó hEithir).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prós 2004-2005' - kylee-mccarthy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Prós 2004-2005

Garry Bannister

an siollabas pr is
An Siollabas Próis
 • An Cearrbhach Mac Cába
 • Coileach Ghleann Phádraig
 • An Bhean Óg
 • Lig Sinn i gCathú
 • Fiche Bliain ag Fás
 • Lá Buí Bealtaine
 • Clare sa Spéir (Scannán)
slide4
Máirtín Ó Méadóid walks in the gate of the university.
 • Siúlann Máirtín Ó Méalóid isteach geata na hOllscoile
slide5
He sees Pádraic Puirséal, the doorman.
 • Feiceann sé Pádraic Puirséal, an doirseoir.
slide6
The students call Pádraic

‘The Púca’.

 • Tugann na mic léinn ‘An Púca’

ar Phádraic.

slide7
The Púca and the gardener are not getting on together for years.
 • Tá an Púca agus garraíodóir na hOllscoile go doicheallach lena chéile le blianta.
slide8
One night in 1953 the Púca was out beating up blue-shirts.
 • Oíche amháin i 1953 bhí an Púca amuigh ag bualadh lucht léinte gorma.
slide9
The Púca was drunk and he returning back to the university.
 • Bhí an Púca ólta agus é ag filleadh ar ais ar an Ollscoil.
slide10
The gardener closed the gate of the university and the Púca was not able to come in.
 • Dhún an garraíodóir geata na hOllscoile agus ní raibh an púca ábalta teacht isteach.
slide11
The Púca started throwing stones through the window of the shack of the gardener.
 • Thosaigh an Púca ag caitheamh cloch trí fhuinneog bhothán an gharraíodóra.
slide12

The mater went to the court and the Púca hadn’t permission to speak with the gardener or with any person of his family ever again.

 • Chuaigh an scéal go dtí an chúirt agus ní raibh cead ag an Phúca labhairt leis an gharraíodóir ná le duine ar bith dá chlann choíche arís.
slide13
Monsignor de Bláca, the President of the University, had a dog…
 • Bhí madra ag Monsignor de Bláca, Uachtarán na hOllscoile….
slide14
And the Púca taught the dog how to destroy the flowers of the gardener.
 • agus mhúin an Púca don mhadra conas bláthanna an gharraíodóra a mhilleadh.
slide15
This made the gardener awfully angry.
 • Chuir sin fearg uafásach ar an gharraíodóir.
slide16
The position was given to Father de Bláca in order to keep a Methodist minister out of Baile an Chaisil.
 • Tugadh an post don Athair de Bláca chun ministir Modhach a choinneáil amach as Baile an Chaisil.
slide17
De Bláca had no interest in his work in the university.
 • Ní raibh suim dá laghad ag de Bláca in a chuid oibre san Ollscoil
slide18
He only had one student every year.
 • Ní raibh ach mac léinn amháin in aghaidh na bliana aige.
slide19
De Bláca spent all his time drinking in the hotel of the railroad.
 • Chaith de Bláca an t-am ar fad ag ól in Óstlann an Bhóthair Iarainn.
slide20
De Bláca was closing in on middle age when Bishop Ó Maoláin made him go out all over the district canvassing for himself as a candidate for the presidency.
 • Bhí de Bláca ag druidim le meánaois nuair a thug an tEaspag Ó Maoláin air dul amach ar fud na dúiche ag stocaireacht dó féin mar iarrthóir don Uachtaránacht.
slide21
When De Bláca came back from the tour he was a complete and utter drunkard.
 • Nuair a tháinig de Bláca ar ais ón chamchuairt sin bhí sé ina dhruncaeir caillte ar fad.
slide22
He was made a Monsignor after having gotten the position with the hope that this would conceal his nonsense.
 • Rinneadh Monsignor de tar éis dó an post a fháil le súil go gceilfeadh sin a chuid seafóide.
slide23
One woman in that refion said when she heard the story:‘The eejit is now really the centre-piece of the show!’
 • Dúirt bean ón cheantar úd nuair a chuala sí an scéal: ‘Tá an breallán ar an drisiúr anois dáiríre.’
slide24
The Bishop put a secretary in as an assistant to the Monsignor and in this way the Bishop had complete control of the College.
 • Chuir an tEaspag rúnaí isteach mar chúntóir don Mhonsignor agus sa tslí sin bhí urlámhas iomlán ag an Easpag ar an gColáiste.
slide25
Ten years had passed since these events happened…
 • Tá deich mbliana imithe ó tharla na heachtraí sin…
slide26
and de Bláca has completely gone senile since then.
 • agus tá de Bláca bailithe go hiomlán sna haoiseanna leanbaí ó shin.
slide27
Once on the day of the conferring of the degrees, de Bláca tried to award a degree in medicine to a photographer.
 • Uair amháin ar lá bronnta na gcéim rinne de Bláca iarracht céim sa leigheas a bhronnadh ar ghrianghrafadóir.
slide28
The Púca was telling to Máirtín Ó Méalóid about the dog and how he had taught it to wage war on the flowers of the gardener.
 • Bhí an Púca ag insint do Mhairtín Ó Méalóid faoin mhadra agus conas a mhúin sé dó cath a chur ar bhláthanna an gharraíodóra…
slide29
And the fun that the staff of the college got out of the feud..
 • agus an spórt a bhain foireann an choláiste as an bhfíoch..
slide30
But Máirtin became tired of the story.
 • ach d’éirigh Máirtín tuirseach den scéal.
slide31
He asked the Púca did he have a card from the office of the bursar for him.
 • D’iarr sé ar an Phúca an raibh cárta ó oifig an sparánaí dó.
slide32
The Púca gave a card to him.
 • Thug an Púca cárta dó.
slide33
All that was written on the card was:‘To me at your convenience.’
 • Ní raibh scríofa ar an gcárta ach: ‘Chugam ar do chaoithiúlacht.’
slide34
‘I better face Balor!’says Máirtín to the Púca.
 • Is fearr dom aghaidh a thabhairt ar Bhalor!’ arsa Máirtín leis an bPúca.
slide35
Máirtín went into the office.
 • Chuaigh Máirtín isteach san oifig.
slide36
Bhí an rúnaí ansin roimhe.
 • The secretary was there before him.
slide37
Máirtín asked her to throw the cheque to him without dragging the bursar into the matter.
 • D’iarr Máirtín uirthi an seic a chaitheamh chuige gan an sparánaí a tharraingt isteach sa scéal.
slide38
The secretary said that the Bursar wanted to speak with him.
 • Dúirt an rúnaí gur theastaigh ón sparánaí labhairt leis.
slide39
The Bursar came and started giving out about the laziness of Martin.
 • Tháinig an spáránaí agus thosaigh sé ag tabhairt amach faoi leisciúlacht Mháirtín.
slide40
There was a defect on one of the Bursar’s eyes because he had had a stroke.
 • Bhí máchail ar shúil amháin an sparánaí mar bhí stróc aige.
slide41
The cheque went out of the hand of the bursar and but the secretary caught it before it fell into the fire.
 • D’imigh an seic as lámh an spáránaí ach rug an rúnaí air sular thit sé isteach sa tine.
slide42
You’ll get your place on the County team, Mrs Kennedy!”says Máirtín to her.
 • ‘Gheobhaidh tú d’áit ar fhoireann an chontae, a Iníon Uí Chinnéide!’ arsa Mairtín léi.
slide43
The Bursar wasn’t pleased with this talk at all and he said to Máirtín that he wasn’t like his brother at all.
 • Ní raibh an sparánaí sásta leis an gcaint seo ar chor ar bith agus dúirt sé le Mairtín nach raibh sé cosúil lena dheartháir ar chor ar bith.
slide44
‘If you must flogee, flogee! If you must preachee, preachee! But no flogee and preachee too!’says Máirtín to him.
 • ‘If you must flogee, flogee! If you must preachee, preachee! But no flogee and preachee too!’ arsa Máirtín leis.
slide45
Máirtín broke out laughing in spite of himself.
 • Bhris Máirtín amach ag gáire dá ainneoin féin.
slide46
That was the final straw. Now the Bursar was very angry.
 • Ba é sin buille na tubaiste. Anois bhí fearg mhór ar an sparánaí
slide47
The Bursar said that he would not get any other cheque from him because of his being absent from his lectures.
 • Dúirt an sparánaí nach bhfaigheadh sé aon seic eile uaidh de bharr é bheith as láthair óna chuid léachtaí.
slide48
He also said that he would tell the whole matter to the brother of Máirtín.
 • Dúirt sé freisin go n-inseodh sé an scéal go léir do dheartháir Mháirtín.
slide49
Máirtín was angry now but he said good-bye to the secretary, Mrs Kennedy and he leaving.
 • Bhí fearg ar Mháirtín anois ach d’fhág sé slán ag an rúnaí, Iníon Uí Chinnéide agus é ag imeacht.