Download
kontaktsjuksk terskans roll n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kontaktsjuksköterskans roll PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kontaktsjuksköterskans roll

Kontaktsjuksköterskans roll

105 Views Download Presentation
Download Presentation

Kontaktsjuksköterskans roll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kontaktsjuksköterskans roll • Linda Wilhelmsson • Eksjö 2012-10-19

  2. Kontaktsjuksköterskans roll • En viktigkvalitetsfaktor(SOU 2009:11) • Tydligakontaktvägen in ivården • Stödetkringkommunikationenkringsjukdomen • Hjälpen med koordineringen • Hjälpen med kontakterna (SKL:s delrapportKontaktsjuksköterskaicancervården 2011)

  3. MÅL • Attallacancerpatienterska ha tillgång till en kontaktsjuksköterskaellermotsvarande på den cancervårdandekliniken. (SOU 2009:11) (SKL:s delrapportKontaktsjuksköterskaicancervården 2011)

  4. Kontaktsjuksköterskan • ärtydligtnamngivenförpatienten • harspecielltillgänglighet • informeraromkommandesteg • förmedlarkontakt med andrayrkesgrupperutifrånpatientensbehov • gerstöd till patientenochnärstående vid normal krisreaktion • vägleder till psykosocialtstöd vid behov • säkerställerpatientensdelaktighetochinflytandei sin vård • bevakaraktivtledtider (SverigesKommunerochLandsting 2012)

  5. Kontaktsjuksköterskan Hardessutom • Etttydligtskriftligtuppdrag • Kunskapersomreglerasavinnehållochavgränsningarivarjepatientprocess • Ansvarföratt en individuellvårdplanupprättas (kanävenupprättasavandra) • Ansvarföraktivaöverlämningar till en nykontaktsjuksköterska • Uppgiftenatt delta imultidisciplinäraronder/möten (SverigesKommunerochLandsting 2012)

  6. Sydöstra regionen • Kartläggningochnätverksbyggandepågår via RCC • Sammabehovav en kontaktsjuksköterskasomallaandracancerdiagnoser • Samspelet med hälso- ochsjukvårdsystemet (SKL:s delrapportKontaktsjuksköterskaicancervården 2011) • Omvårdnadsbehovsomberöralladelaravvårdkedjanochkontaktsjuksköterskans roll ( Jönsson & Boderos 2011, Wilhelmsson & Klasa 2009, Andreassen S et al 2006, Vikund P. 2007)

  7. Framtiden • Fortsätta och vidareutveckla nätverksbyggandet mellan kontaktsjuksköterskor • Använda SKL:s definition och anpassa den lokalt och regionalt • Skapa trygghetsväven för alla våra patienter i regionen.