Download
kapacitetsplanering p j rnv g kristina eriksson n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kapacitetsplanering på järnväg Kristina Eriksson PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kapacitetsplanering på järnväg Kristina Eriksson

Kapacitetsplanering på järnväg Kristina Eriksson

289 Views Download Presentation
Download Presentation

Kapacitetsplanering på järnväg Kristina Eriksson

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kapacitetsplanering på järnvägKristina Eriksson

 2. Vi levererar samhällsnytta – varje dag ... Tåg i rätt tid Framkomliga vägar Aktuell trafikinformation Säkrare transport-system för alla Energieffektivare transportsystem Infrastruktur för människa o natur Förarprov på 139 platser 38 färjeleder över hav o sjö

 3. Snabba fakta om Trafikverket • Huvudkontoret ligger i Borlänge • Regionkontor i Luleå, Gävle, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad • Trafikverket omfattar verksamheten vid tidigare Banverket, Vägverket, Rikstrafiken, Rederinämnden, delar av SIKA samt den långsiktiga planering som tidigare fanns inom Sjöfartsverket och Transportstyrelsen

 4. Vårt uppdrag • Ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart • Ansvarar för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar • Verkar för tillgänglighet i den kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av avtal • Prövar frågor om statligt bidrag till svensk sjöfartsnäring

 5. Enheten Kapacitetscenter • Nationell enhet inom verksamhetsområde Samhälle, avdelning Planering. 16 medarbetare från Luleå – Malmö. • Arbetsuppgifter: • Förplanering inför nya tidtabeller • Kapacitetsutredningar och beskrivning av tillgänglig och robust kapacitet • Analysera kapacitetsutnyttjandet och identifiera trångsektorer i trafiksystemen • Förvalta och utveckla riktlinjer, system och modeller för kapacitetsanalys och trafiksimulering • Genomföra trafiksimuleringar • Säkerställa trafikala anläggningskrav på för att uppnå effektivaste utformning

 6. Kapacitet på järnväg • Kapacitet på järnväg mäts oftast med antal tåglägen per tidsenhet • Järnvägens kapacitet beror av antal tåg och dess sammansättning i tidtabellen dvs • Tågtyper • Hastigheter • Antal uppehåll • Banans beskaffenhet • Enkelspår - avstånd mellan mötesstationer, antal spår på mötesstationer, samtidig infart • Dubbelspår – blocksträckor, krysstationer, förbigångsspår • Plattformars placering, banans sth

 7. Grafisk tidtabell • Teoretiskt körbar plan

 8. Enkelspår Linjen mellan stationerna är uppdelad i ”blocksträckor”

 9. Kapacitet på enkelspår

 10. Kapacitet på enkelspår, kolonnkörning

 11. Exempel på kolonnkörning

 12. Kapacitet på enkelspår

 13. Högt belastade enkelspår

 14. Högt belastade enkelspår

 15. Högt belastade enkelspår

 16. Kapacitet enkelspår

 17. Dubbelspår All trafik fjärrstyrs Normalt kör tågen vänstertrafik men trafik i båda riktningarna tillåts Linjen mellan stationerna är uppdelad i ”block”

 18. Kapacitet på dubbelspår

 19. Kapacitet dubbelspår

 20. Kapacitet på järnväg Exempel på önskemål, vissa motstridiga: • Mera resenärer och gods på tågen men även tätare turer. • Ju fler tåg desto mer utrymme krävs i tidtabellen • Högre hastighet för persontåg ökar antalet resenärer och ökad godstrafik på järnväg skonar miljön. • Hastighetsskillnad äter kapacitet • Täta tåglägen ger effektivt utnyttjande och är bra när det går bra. • Ett sent tåg försenar många tåg

 21. Tillgänglig kapacitet • Kapacitetsutnyttjande = procentnivå för hur lång tid spåret beläggs av tågen • Kapacitetsutnyttjandet redovisas enligt • Grön – små eller inga begränsningar • Gul – medelstora begränsningar • Röd – stora begränsningar

 22. Matematisk kapacitetsanalys • Internationell metod för att göra en grov bedömning över kapacitetssituationen i ett nätverk • Internationella järnvägsunionen, UIC, har tagit fram standarden • I Sverige delas tågen upp i fyra kategorier • Snabbtåg • Regionaltåg • Lokaltåg • Godståg • Tid för banarbete

 23. Kapacitetsberäkning enkelspår • Dimensionerande sträcka • Formel • Körtid • Mötestillägg • Samtidig infart • Trafikstyrning k=n T bel = Σ ( Tgång + Tmöte + Tinf + Tfjb)k k=1

 24. Kapacitetsberäkning dubbelspår • Dimensionerande sträcka är mellan två stationer där trafiken förändras väsentligt • Formel • Minsta headway mellan tågen • Gångtidsskillnaden mellan tågen • Tidstillägg korsande tågvägar k=nj=m T bel = Σ ( Ttåg + Tkonf )k + Σ (Tkors) j k=1 j=1

 25. Trafikverket bedömer årligen kapacitetssituationen för gällande tågplan. • Grunden för bedömningen är det beräknade kapacitetsutnyttjandet i relation till trafikefterfrågan, med utgångspunkt från järnvägsföretagens ansökningar. • Stora och medelstora begränsningar förekommer på betydande andel av järnvägsnätet

 26. Tidtabellsanalys • En tidtabell byggs upp för att testa om den turtäthet som önskas kan köras på järnvägen. • Mer detaljerad studie som oftast behöver avgränsas till en eller flera linjer. • Risk att analysen blir för begränsad. • Används ofta vid nybyggnation eller vid nya trafikupplägg • Tågplanen är en tidtabellsanalys som sträcker sig över hela Sverige

 27. Simulering • Steget efter tidtabellsanalys. • Tidtabellen utsätts för störningar • Kan användas till att ta reda på om ny infrastruktur är tillräckligt väl dimensionerad. • Robusthetsmått • Kan även användas för att utvärdera befintliga tidtabeller

 28. Exempel på pågående arbete • Tidtabellsanalys för Malmbanan T15 • LKAB utökar sina malmtransporter • Northland Resources malmtrafik från Svappavaara till Narvik • Godståg; både långväga och ”lokala” • Persontrafik; nattåg och regionaltåg • Sträckan Kiruna – Narvik • 28 malmtåg från LKAB • 6 malmtåg från NR • 6 ARE/NRE tåg • 2 övrigt gods • 2 nattåg • 4 regionaltåg

 29. Konflikthantering pågår…

 30. Frågor & funderingar? Största utmaningen Samhälle Planering Kundnära tjänster Investering Lång / Kort Marknad Försäljning Underhåll Regioner Trafikledning KAPACITETSCENTER X