1 / 34

EEA Grants Norway Grants

EEA Grants Norway Grants. Nijolė S teponkutė Lietuvos moterų draugija 2014 m. kovo 14 d ., Vilnius. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti. Projektas įgyvendinamas pagal Europos Ekonominės Erdvės finansuojamą NVO programą.

Download Presentation

EEA Grants Norway Grants

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. EEA Grants Norway Grants Nijolė Steponkutė Lietuvos moterų draugija 2014 m. kovo 14 d., Vilnius

 2. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti Projektas įgyvendinamas pagal Europos Ekonominės Erdvės finansuojamą NVO programą. Programą remia Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino valstybės.

 3. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti „NVO ADVOKACIJOS MOKYMAI“ Problemos identifikavimas, konkretizavimas ir sprendimo paieška, adresato įvardinimas (teoriniai ir praktiniai užsiėmimai: kreipimasis žodžiu, kreipimasis raštu, skundų, pareiškimų, raštų ir peticijų rašymas)

 4. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti Problema- tai dilema, neturinti aiškios išeities, nemaloni situacija, klausimas, kuriam šiuo metu negalima rasti atsakymo.

 5. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti • Problemų sprendimo pradžia, atpažinimo procesas • Problemų nustatymas ir apibūdinimas • Svarbiausios problemos išskyrimas • Atskirti tai, kas yra svarbu, nuo to, kas ne taip svarbu • Išsiaiškinti ir suprasti problemos esmę

 6. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti • Problemos apibūdinimas • Įvairių problemos aspektų ir galimų pasekmių nustatymas • Jos konkretizavimas • Jos suformulavimas

 7. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti Būdų problemai spręsti išsiaiškinimas • Numatyti, kas galėtų padėti išspręsti savo jėgomis • Organizacijoje atsakingo asmens paskyrimas ar darbo grupės sudarymas • Tik tam tikros institucijos, organizacijos, atsakingi asmenys • Reikalingų institucijų ar organizacijų konkrečių adresų ir atsakingų darbuotojų tose struktūrose suradimas

 8. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti Veiklos plano sudarymas • Teisingai ir aiškiai suformuluoti tikslą • Procesą pradėti nuo pradžių • Išsiaiškinti, koks yra pirmas veiksmas, kurį reikia atlikti

 9. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti Suskirstyti etapus į atskirus žingsnius tikslo link • Pirmas žingsnis. Antras žingsnis. • Trečias žingsnis. Ketvirtas žingsnis..... • Numatyti atsakingus už kiekvieną žingsnį, jei tai darbo grupė.

 10. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti Kai sprendžiamos problemos, svarbu: • Sugebėti įžvelgti ir suprasti jų atsiradimo priežastis • Suvokti pasekmes, jei problema nebus išspręsta • Numatyti, kas turės įtakos sprendžiamai problemai • Sugebėti metodiškai svarstyti problemą • Sugebėti pasitelkti intuiciją

 11. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti Problemų sprendimą apsunkina: • Netinkama, nepilna, netiksli informacija • Informacija, gauta ne laiku • Pasikeitusios aplinkybės • Klaidingas realybės traktavimas • Stereotipų įtaka • Nesugebėjimas greitai priimti sprendimus

 12. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti Problemų sprendimą apsunkina: • Iniciatyvos stoka • Pasikeitimų ir naujovių baimė • Pasitikėjimo savo jėgomis stoka • Per ilgas svarstymas ir neapsisprendimas, ką daryti • Iš įvairių sprendimo variantų pasirinktas neteisingas • Kai dirbama per lėtai

 13. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti Kai užduotis įvykdyta – ką daryti toliau • Išanalizuoti dabartinę situaciją • Išsiaiškinti, ar tebėra priežastys vėl atsirasti tai pačiai problemai • Užkirsti kelią, kad problema nebepasikartotų • Numatyti, kokie buvo veiksmingiausi problemos sprendimo būdai • Kokios klaidos ir netikslumai problemos sprendimo procese

 14. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti Komunikacija turi būti aiški ir suprantama. Bendravimas - tai nuolatinis procesas, vykstantis įvairiose erdvėse: elektroninis paštas, žinutės, įvairūs laiškai ir oficialūs raštai.. Perduoti idėjas, nuomones, informaciją yra daug galimybių, bet mes dažnai nesusikalbame.

 15. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti Kanceliarinė kalba – tai oficiali įstaigų ir dokumentų kalba. Ja rašomi administraciniai ir tarnybiniai dokumentai, įvairūs raštai. Kanceliarinė kalba kartais tiesiog ir vadinama reikalų raštų kalba.

 16. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti Įvairių dokumentų formų pavyzdžiai yra internete • PAREIŠKIMAS • PRAŠYMAS • SKUNDAS • PETICIJA - tai kolektyvinis prašymas, dažnai įteikiamas aukščiausiems valstybės valdžios organams.

 17. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti Dokumentų rašymas • Dokumento turinys turi atitikti jo paskirtį • Tekstas turi išreikšti dokumento esmę • Būti logiškas, glaustas ir aiškus • Tekste išdėstyta informacija turi būti tiksli, teisinga, nuosekli, argumentuota, suderinta su anksčiau tuo klausimu išleistais dokumentais • Dokumentas turi būti parašytas taisyklinga, kanceliariniam stiliui būdinga kalba, be klaidų

 18. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti Kreipiniai • Raštų, prašymų ir pan. dokumentų tekste greta asmenvardžių gali būti mandagumo žodis, pedagoginio vardo, mokslo laipsnio, pareigų pavadinimas (pvz.: ponas Antanas Antanaitis, profesorė Gražina Graželienė, daktaras Vidas Vidaitis). • Mandagumo žodis su kitu asmens pavadinimu tinka tada, kai nenurodomas asmenvardis (pvz.: ponas ministras, gerbiamasis profesorius).

 19. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti Pasisveikinimas • Oficialūs pasisveikinimo, kreipimosi (raštu, žodžiu) žodžiai gali būti, pvz., „Gerbiamas...“ („Gerbiamas pone X“, „Gerbiami...“). • Iš kreipinių galima spręsti apie žmogaus elgesį, gebėjimą bendrauti, asmenybę.

 20. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti Atsisveikinimas • Rašte prieš parašo rekvizitą gali būti teksto pabaigos formulės: Su pagarba arba Pagarbiai.

 21. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti „Mandagumas ir kuklumas rodo tikrą žmogaus išsilavinimą“ – O. Balzakas Raštų tekste galima pateikti malonių frazių (pvz.: Maloniai prašome iki 2005-07-20 atsakyti į šį raštą.).

 22. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti Dokumentų teksto klaidos • Dviprasmybės, pastabos, tuščiažodžiavimas • Punkto teksto kartojimas kituose punktuose • Iškraipytas adresatas ar pavardė • Klaidingi rašančiojo kontaktai

 23. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti „Visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis. Jiems yra suteiktas protas ir sąžinė, ir jie turi elgtis vienas su kitu kaip broliai“ (Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, 1-as straipsnis).

 24. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti Biurokratas žodžio reikšmė: Biurokrãtas [pranc. bureaucrate < pranc. bureau — biuras + gr. kratos — valdžia]:1. Pareigūnas, atliekantis savo pareigas formaliai, aukojantis reikalo esmę dėl formalumo; formalistas, vilkintojas.2. Asmuo, priklausantis biurokratijai.

 25. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti Biurokratas yra žmogus, kuriam būdingas oficialus bendravimas, kanceliarinė kalba, paklusnumas ir pagarba esantiems aukštesniame poste.

 26. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti Biurokratijai būdinga: • Aiškiai apibrėžta valdžios hierarchija • Vyrauja piramidės principas, kurios viršūnėje aukščiausioji valdžia • Vyrauja komandinis darbas, paremtas grandinės principu • Rašytinės taisyklės nustato kiekvieno organizacijos lygmens pareigūnų elgesį • Kuo aukštesnes pareigas užima darbuotojas, tuo į didesnius taisyklių rėmus yra įspraudžiamas • Pareigūno privatus gyvenimas turi būti griežtai atskirtas nuo darbinės aplinkos • Dažnai svajoja kilti karjeros laiptais ir bijo rizikuoti

 27. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti Kaip ir visur, taip ir tarp biurokratų pasitaiko sudėtingų asmenybių: • Manipuliatorius — manipuliuoja kitais taip, kad gautų, ko nori • Prima Donna— visada nori gauti tai, kas geriausia, ir to siekia pasitelkdamas teatrališkumą • Kontroliavimo fanatikas — nuolat kiša nosį į kitų reikalus ir niekuo nepasitiki • Visažinis — jis vienintelis viską išmano geriausiai ir su kolegomis bendrauja per daug globėjiškai

 28. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti • Liežuvautojas — su kitais bendrauja tik tam, kad sužinotų ofiso naujienas • Niurgzlys — kiekvieną dieną verkšlena dėl bet kokių pokyčių • Aštrialiežuvis — nuolat laido netinkamus ir dviprasmiškus komentarus

 29. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti Kaip bendrauti su biurokratais: • Besąlygiška pagarba ir mandagumas • Svarbu suprasti jo interesus ir galimybes • Įsiklausyti ir stengtis suprasti, ką jums sako (dažnai tai labai sudėtinga) • Jūsų argumentai turi būti paremti įstatymais, taisyklėmis ar kitais dokumentais • Dažnai sėkmingą bendravimą lemia, jei jus rekomendavo aukštesnis pareigūnas

 30. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti Bendravimas ir socialinis bendradarbiavimas pradedant instituciniu lygmeniu ir baigiant asmeniniu yra nepaprastai svarbus, o ypač, kai reikalinga pagalba išspręsti problemas.

 31. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti Mūsų sėkmė ir bendravimo su kitais kokybė labiausiai priklauso nuo mūsų pačių sugebėjimo bendrauti.

 32. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti Sėkmingą bendravimą lemia: • Kultūringas elgesys ir mandagumas • Pagarba kitam žmogui • Atvirumas • Nuoširdumas • Tolerancija • Sugebėjimas rasti kompromisus

 33. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti Konfliktai bendravimo metu kyla, jei yra: • Asmeninė antipatija • Išankstinis nusistatymas • Komunikacija neaiški ir nesuprantama • Nepaisoma kito žmogaus interesų • Egocentrizmas

 34. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti AČIŪ UŽ DĖMESĮ! MALONAUSSAVAITGALIO!

More Related