html5-img
1 / 10

EEA Grants Norway Grants

EEA Grants Norway Grants. Svetlana Novopolskaja, RVC direktor ė 2014 m. kovo 14 d. Novatoriškų metodų taikymas integracijos procese. Rezultatų apžvalga. Romų visuomenės centras nuo 2002 m. vykdo tarptautinius projektus, finansuojamus iš įvairių Europos Sąjungos programų.

Download Presentation

EEA Grants Norway Grants

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. EEA Grants Norway Grants Svetlana Novopolskaja, RVC direktorė 2014 m. kovo 14 d.

  2. Novatoriškų metodų taikymas integracijos procese. Rezultatų apžvalga Romų visuomenės centras nuo 2002 m. vykdo tarptautinius projektus, finansuojamus iš įvairių Europos Sąjungos programų

  3. Novatoriškų metodų taikymas integracijos procese. Rezultatų apžvalga Programa/fondas: FOSI Projektas: Lietuvos romų moterų įgalinimas per meną

  4. Novatoriškų metodų taikymas integracijos procese. Rezultatų apžvalga Programa/fondas: Comenius Projektas: PS CLUB – Prosocialus sporto klubas; prosocialus elgesys integracijai ir multikultūralizmui

  5. Novatoriškų metodų taikymas integracijos procese. Rezultatų apžvalga Programa/fondas: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) Projektas: "Video kūrimo kartu metodo naudojimas formuojant socialinius įgūdžius socialinę atskirtį patiriančių suaugusiųjų mokyme“

  6. Novatoriškų metodų taikymas integracijos procese. Rezultatų apžvalga Programa/fondas: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) Projektas: Įnašas į švietimo vaidmenį – švietėjų ugdymas (CORE)

  7. Novatoriškų metodų taikymas integracijos procese. Rezultatų apžvalga Programa/fondas: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) Projektas: Mano puiki mokykla – vieta, kur galima būti laimingam(MBS)

  8. Novatoriškų metodų taikymas integracijos procese. Rezultatų apžvalga Programa/fondas:Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) Projektas: Montessori metodas orientuojant ir motyvuojant suaugusius (MOMA)

  9. Novatoriškų metodų taikymas integracijos procese. Rezultatų apžvalga Programa/fondas:KA1: Roma multilateral projects Projektas: Profesionalus ekspertų švietimas geresnei sutrikusio intelekto romų ateičiai – Exp-Rom

  10. Novatoriškų metodų taikymas integracijos procese. Rezultatų apžvalga Programa/fondas:Grundtvig Projektas: EMPATHY - European Modern PAinTing HistorY

More Related