1 / 15

Förebygga sjukdom & Främja en god hälsa!

Föräldrastöd inom barnhälsovården individuellt och i grupp ICDP som en del av flera i föräldrastödet inom barnhälsovården I nternational C hild D evelopment P rogrammes Vägledande Samspel Professor Henning Rye och Karsten Hundeide. Förebygga sjukdom & Främja en god hälsa!. Fysisk Psykisk

kosey
Download Presentation

Förebygga sjukdom & Främja en god hälsa!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Föräldrastöd inom barnhälsovårdenindividuellt och i gruppICDPsom en del av flera i föräldrastödet inom barnhälsovårdenInternational Child Development ProgrammesVägledande SamspelProfessor Henning Rye och Karsten Hundeide

 2. Förebygga sjukdom& Främja en god hälsa! • Fysisk • Psykisk • Social • Emotionell

 3. Ett samhällsorienterat – hälsofrämjande – resursorienterat förhållningssätt • MÅL:att främja samspelet mellan omsorgsgivare och barn • SYFTE: att främja barns utveckling genom att skapa förutsättningar för ett positivt samspel mellan människor • PROGRAMMET baseras på forskning pedagogik värdegrund

 4. Vägledande samspel stödjer sig på • En humanistisk människosyn • FN´s barnkonvention • Modern spädbarnsforskning, om vad som behövs för att skapa en utvecklingsfrämjande uppväxtmiljö Det lägger vikt vid - spädbarnet som en kompetent person som är känslomässigt välutrustad, aktiv och social - spädbarnets samspel med och anknytning till en eller flera personer - stärka föräldrars tillit i föräldraskapet

 5. Några av teoretikerna bakom Vägledande Samspel • Bowlby J anknytningsteori, en trygg bas • Ainsworth M barns emotionella och sociala utveckling är beroende av det tidiga samspelet • Stern D det kompetenta barnet • Winnicot D det primära engagemanget, ”zonen för intimitet” • Vygotskij L ”zonen för möjlig utveckling” • Klein P entusiastiskt fokusera och ge mening och få ett sammanhang

 6. Grunden eller Basen är • Den känslomässiga kommunikationen med spädbarnet som innehåller kärlek, värme, närhet, innerlighet och lyhördhet som en naturlig följd av dessa känslor och egenskaperkommer • Det förmedlande samspelet som innehåller vägledd utveckling, fokusering, ömsesidighet, bekräftelse, beröm, meningsskapande, utvidgande, och de reglerande aktiviteterna dessa är till för att ge barnet möjlighet till optimal utveckling samt skydd och trygghet

 7. Be- handling Bl a Marte Meo COPE Connect Webster Stratton m fl Vägledande Samspel ICDP Hälsofrämjande basprogram

 8. Värme – Stimulans - Reglering Reglering Värme Stimulans V S R R V S

 9. 1. Visar kärleksfulla känslor 2. Följer barnets initiativ 3. Har god dialog med barnet 4. Ger beröm och bekräftar barnet och dess färdigheter 1. Försummar och avvisar barnet 2. Dominerar och påtvingar egna initiativ 3. Ingen kommunikation med barnet 4. Nedvärderar och förringar barnets värde De åtta samspelstemana som motsatserKänslomässig kommunikation

 10. 5. Hjälper barnet att samla sin uppmärksamhet 6. Ger förklaring och innehåll åt det som händer med entusiasm 7. Utvidgar och berikar barnets upplevelser genom jämförelser, förklaringar och berättelser 8. Leder barnets handlingar steg för steg. Sätter gränser för barnets handlingar på ett positivt sätt genom att peka ut alternativ och att förbereda barnet på vad som ska komma 5. Distraherar och förvirrar barnet med motstridiga budskap 6. Pratar inte med barnet och är likgiltig för barnets upplevelser 7. Säger bara det som för ögonblicket är nödvändigt. Ger sig inte tid att ge barnet förklaringar 8. Låt-gå-hållning. Överlåter åt barnet själv. Ingen vägledning av det som är tillåtet. Negativ gränssättning – nej, nej, får inte, aj, aj utan förklaring De åtta samspelstemana som motsatser Meningsskapande och förmedlande kommunikation

 11. Undervisande Instruerande, rådgivande Färdiga manualer, nya ideal Förklaringar, demonstrationer Lära in Föräldern blir beroende Föräldern är novis Sjuksköterskan är expert Medvetandeskapande, stärkande Medvetandegöra befintligt positivt samspel. Uppmuntra till inlevelse, medkänsla, empati Skapa lyhördhet Stimulera till aktivt engagemang där nya idéer får prövas praktiskt Känna in Föräldern får ökat självförtroende Föräldern har kompetens Sjuksköterskan är vägledare Instruktionsbaserat ICDP-program program

 12. Positiv / Negativ samspelscykelEx: Barnet skriker Trotsskrik Förtvivlan / gråt Bekräftelse av fldr´s upp-fattning om barnet och sig själv som god förälder Empatiskt medkännande bekräftelse tröst Fldr arg avvisar Fldr bekräftar sin uppfattning om barnets envishet Barnet slutar skrika ler & somnar Barnet fortsätter skrika

 13. TACK för oss

More Related