konferenca 19 oktober 2006 u inkovito upravljanje z javnimi sredstvi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konferenca, 19. oktober 2006 UČINKOVITO UPRAVLJANJE Z JAVNIMI SREDSTVI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konferenca, 19. oktober 2006 UČINKOVITO UPRAVLJANJE Z JAVNIMI SREDSTVI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Konferenca, 19. oktober 2006 UČINKOVITO UPRAVLJANJE Z JAVNIMI SREDSTVI - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Konferenca, 19. oktober 2006 UČINKOVITO UPRAVLJANJE Z JAVNIMI SREDSTVI. Smiselnost privatizacije javnih podjetij Samo Jereb samo.jereb@rs-rs.si. Teme prispevka. Prispevek je namenjen predstavitvi: izbranih problemov pri poslovanju javnih podjetij in javnih skladov

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Konferenca, 19. oktober 2006 UČINKOVITO UPRAVLJANJE Z JAVNIMI SREDSTVI' - kory


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
konferenca 19 oktober 2006 u inkovito upravljanje z javnimi sredstvi

Konferenca, 19. oktober 2006UČINKOVITO UPRAVLJANJE Z JAVNIMI SREDSTVI

Smiselnost privatizacije

javnih podjetij

Samo Jereb

samo.jereb@rs-rs.si

teme prispevka
Teme prispevka

Prispevek je namenjen predstavitvi:

 • izbranih problemov pri poslovanju javnih podjetij in javnih skladov
 • izzivov, s katerimi se bo računsko sodišče ukvarjalo v prihodnje
 • pogleda na smiselnost privatizacije javnih podjetij
ugotovljene napake
Ugotovljene napake

Vrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

32. člen ZR: “Knjigovodska vrednost opredmetenih sredstev ter drugih sredstev pravne osebe ne more biti večja od njihove iztržljive vrednosti oziroma realne vrednosti.”

43. Člen ZR  Soglasje ustanovitelja – nepridobitev soglasja ne pomeni, da so sredstva pravilno vrednotena

Potrebno presojati pošteno vrednost oziroma vrednost pri uporabi (vsa sredstva ne sodijo v denar ustvarjajočo vrednost)

ugotovljene nepravilnosti javna podjetja
Ugotovljene nepravilnosti – javna podjetja
 • Podelitev izvajanja GJS
 • Potrjevanje situacij za neopravljena gradbena dela
 • Izplačevanje plač direktorjem javnih podjetij (občinska in državna)
 • Izplačevanje plač upravam družb v večinski lasti
 • Izplačevanje povračil stroškov v zvezi z delom v javnih podjetjih (Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov)
ugotovljene nepravilnosti javni skladi
Ugotovljene nepravilnosti – javni skladi
 • Določitev namenskega premoženja (javne ustanove)

12. Člen ZJS: »denar, vrednostni papirji, terjatve in drugo finančno premoženje, ki je po svojih lastnostih primerno za zagotavljanje namena javne ustanoveNepremičnine in oprema??

B) Ločeno izkazovanje namenskega premoženja

Revidirani javni skladi v letih 2005 in 2006 nimajo ločenega poslovanja z namenskim premoženjem, kljub obveznostim v ZJS (evidentiranje, ločen račun, posebna ureditev naložbenja prostega NP itd.) in opravljenim revizijam letnih poročil s posebej izdelanim mnenjem revizorja

Opozorilo ustanoviteljem naj opravljajo boljši nadzor pred izplačilom sredstev skladom in ponovno preverijo ustreznost opredelitve namenskega premoženja.

izzivi v prihodnje
Izzivi v prihodnje
 • ureditev izvajanja GJS v prihodnje (privatizacija izvajalcev GJS in JZP);
 • urejanja oblikovanja in nadzora nad cenami komunalnih storitev;
 • okrepiti nadzor nad delovanjem javnih skladov ter izvrševanja ustanoviteljskih pravic pri javnih skladih;
 • okoljske revizije:
  • izvajanje mednarodnih sporazumov
  • Izvajanje in smiselnost sprejete zakonodaje
  • uvedba načel trajnostnega razvoja
 • privatizacija
  • področje telekomunikacij, jeklarskega sektorja, bančništva,
  • program umika KAD in SOD iz gospodarstva,
  • privatizacija izvajalcev GJS
smiselnost privatizacije javnih podjetij
Smiselnost privatizacijejavnih podjetij

Namen javnih podjetij:

Izvajanje dejavnosti, ki se sicer lahko izvajajo kot gospodarske dejavnosti, vendar se zaradi določenih značilnosti izvajajo v pogojih monopola:

Naravni monopol zaradi:

- tehničnih ovir za vstop

- pravnih ovir za vstop

Namen bo država dosegla v kolikor bo preprečila, da bi izvajalec GJS izkoriščal monopolni položaj za ustvarjanje presežnih dobičkov!

najve ja nevarnost
Največja nevarnost?

Prenos “javnega monopola”

v “zasebni monopol”!!!

= privatizacija vsekakor ni smiselna!

Zasebni izvajalec bo izkoristil vsako možnost za dodatni dobiček, ki se mu bo ponudila.

pomembna presoja ustreznosti
Pomembna presoja ustreznosti

Cena JP ≥ Cena ZP ob upoštevanju

kvaliteta GJS v ZP ≥ kvaliteti GJS v JP

Dobiček mora biti rezultat učinkovitejšega izvajanja GJS, ne pa izkoriščanja monopolnega položaja.

kako zmanj ati tveganje
Kako zmanjšati tveganje?
 • Ustrezna regulacija dejavnosti (tako s standardi izvajanja dejavnosti kot pri nadzoru nad cenami)
 • Z odstranitvijo ovir za vstop
regulacija dejavnosti
Regulacija dejavnosti
 • Standardi za izvajanje dejavnosti (večinoma so, vendar se še ne dosegajo - Pravilnik o pitni vodi – leto 2006, praznjenje greznic itd.) – Odloki občin se sprejemajo na predlog izvajalcev?!?
 • Normativi za izvajanje dejavnosti (večinoma jih ni?)
 • Nadzor nad cenami – npr. občinske GJS – Pravilnik o cenah iz l 2004 (se ne uporablja) – Uredbe o oblikovanju cen (05 in 06) so le začasne? Nadzor ni ustrezen – potrebna je strokovna in ne politična presoja vlog za povišanje cen oziroma ocene gospodarnosti za izbiro koncesionarja – vzor GJS na državni ravni – Agencije!
 • Do vzpostavitve ustreznega strokovnega organa privatizacija ni smiselna.
odstranitev ovir za vstop
Odstranitev ovir za vstop
 • Zmanjšanje pogajalske moči izvajalcev GJS z odstranitvijo vzroka monopola – lastništvo infrastrukture
 • Izvajanje GJS je le vzdrževanje in upravljanje obstoječih objektov – za to pa ni potrebno lastništvo
 • Izjema – prave koncesije – izgradnja infrastrukture z zasebnimi viri – pa še ta infrastruktura se prenese v last občin po koncesijski dobi
 • Nevarnost – občine niso ustrezno usposobljene za načrtovanje in investiranje v infrastrukturo (skupne občinske uprave za upravljanje infrastrukture?)
 • Nevarnost – prenos infrastrukture v last izvajalcu GJS in potem privatizacija le-tega.
odstranitev ovir za vstop1
Odstranitev ovir za vstop

Privatizacija izvajalcev GJS ni smiselna, če imajo infrastrukturo v lasti – neodvisno od regulacije v primeru slabega poslovanja ni mogoče zamenjati izvajalca brez velikih težav

Mogoča pod pogoji:

 • ustreznih pravnih podlag za izvajanje dejavnosti
 • ustreznega nadzora nad cenami (normativi)
 • usposobljenega regulatorja
 • ohranitve lastništva nad infrastrukturo v lasti države ali občin in s tem vzpostavitvijo konkurenčnega trga izvajalcev GJS