warto ci i warto ciowanie w nowej podstawie programowej n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wartości i wartościowanie w nowej podstawie programowej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wartości i wartościowanie w nowej podstawie programowej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8
knoton

Wartości i wartościowanie w nowej podstawie programowej - PowerPoint PPT Presentation

0 Views
Download Presentation
Wartości i wartościowanie w nowej podstawie programowej
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Wartości i wartościowanie w nowej podstawie programowej

  2. Rozumienie pojęcia wartości wypracowywane zostało w ramach aksjologii, czyli nauki o wartościach. Aksjologia powstała na przełomie XIX i XX wieku jako nowa, samodzielna dyscyplina filozoficznazajmująca się zagadnieniem wartości.ARTYKUŁ DLA ZAINTERESOWANYCH ZAGADNIENIEM WARTOŚCIOWANIA W UJĘCIU TEORETYCZNYM:http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=2142

  3. „Wartości i wartościowanie to ostatni segment przynależny analizie tekstów kultury. W tym miejscu nauczyciel przede wszystkim musi mieć świadomość, ku czemu dąży proces lekturowy: ma to być doświadczenie estetyczne związane z kontaktem dziecka z dziełem i arcydziełem literackim, mające pomóc mu w budowaniu świata wartości, co stworzy szansę lepszego rozumienia rzeczywistości go otaczającej, a także siebie samego.”

  4. Wizjaaksjologiczna w nowej podstawie programowej zogniskowana jest wokół czterech triad: PLATOŃSKA: prawda, dobro, piękno JUDEOCHRZEŚCIJAŃSKA: wiara, nadzieja, miłość NARODOWA: Bóg, honor, ojczyzna NOWOŻYTNA: wolność, równość, braterstwo

  5. Analiza i interpretacja tekstów kultury (wartości i wartościowanie) SZKOŁA PODSTAWOWA: • uczeń odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwo wpisane w tekst kultury (np. przyjaźń –wrogość)

  6. GIMNAZJUM • uczeń posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości; określa postawy z nimi związane (np. patriotyzm –nacjonalizm, piękno – brzydota), a także dostrzega ich obecność w życiu, literaturze, sztuce • omawia podstawowe pojęcia egzystencjalne (np. wiara, nadzieja, samotność, inność, starość, przyjaźń) • dostrzega zróżnicowanie postaw (społecznych, obyczajowych, kulturowych ,religijnych, etycznych )i na tej podstawie buduje swoją tożsamość

  7. SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA • uczeń dostrzega związek między językiem, a systemem wartości (język – narzędziem wartościowania) • zauważa w tekstach kultury wartości obyczajowe i narodowe • dostrzega konflikty wartości (np. równość i wolność)

  8. „[…] aksjologia towarzyszy całemu segmentowi dotyczącemu analizy tekstów kultury, pokazując właściwy kierunek procesu lekturowego–doświadczenie estetyczne, mające pomóc dziecku w budowaniu świata wartości, lepszym rozumieniu samego siebie, a także rzeczywistości go otaczającej.”