metody mno nikowe wyceny warto ci przedsi biorstw n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Metody mnożnikowe wyceny wartości przedsiębiorstw PowerPoint Presentation
Download Presentation
Metody mnożnikowe wyceny wartości przedsiębiorstw

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Metody mnożnikowe wyceny wartości przedsiębiorstw - PowerPoint PPT Presentation


 • 281 Views
 • Uploaded on

Metody mnożnikowe wyceny wartości przedsiębiorstw . Plan zajęć:. Cechy metod rynkowych Etapy wyceny metodą rynkową Najczęściej wykorzystywane mnożniki Przykład Zalety metod rynkowych Wady metod rynkowych. Metody rynkowe/mnożnikowe/porównawcze wyceny wartości przedsiębiorstw.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Metody mnożnikowe wyceny wartości przedsiębiorstw' - fonda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
plan zaj
Plan zajęć:
 • Cechy metod rynkowych
 • Etapy wyceny metodą rynkową
 • Najczęściej wykorzystywane mnożniki
 • Przykład
 • Zalety metod rynkowych
 • Wady metod rynkowych
metody rynkowe mno nikowe por wnawcze wyceny warto ci przedsi biorstw
Metody rynkowe/mnożnikowe/porównawcze wyceny wartości przedsiębiorstw
 • Są najczęściej stosowanymi i najprostszymi metodami wyceny przedsiębiorstw.
 • Opierają się na rachunku wyników, bilansie i rachunku przepływów pieniężnych.
 • Ich podstawą są informacje o mnożnikach innych przedsiębiorstw, które muszą zostać pomnożone przez bazę (zysk netto, zysk operacyjny, wartość sprzedaży, wartość księgowa, wartość przepływów pieniężnych dla akcjonariuszy).
 • Mnożniki są tak konstruowane, że pokazują stosunek wartości rynkowej przedsiębiorstwa do określonej zmiennej ekonomicznej.
slide4

Podejście bazuje na cenach transakcyjnych uzyskanych na warunkach rynkowych.

 • Polega na oszacowaniu wartości rynkowej przedsiębiorstwa rozumianej jako hipotetyczna cena możliwa do uzyskania ze sprzedaży przedsiębiorstwa na wolnym rynku, która jest ustalana na podstawie znanych transakcji kupna-sprzedaży przedsiębiorstw z tej samej branży, jak najbardziej podobnych do firmy wycenianej.
slide5

Podstawowym zagadnieniem jest wybór przedsiębiorstw porównywalnych oraz mierników ekonomiczno-finansowych (mnożników porównawczych).

 • Metody porównawcze obejmują metody cenowo-porównawcze (transakcji porównywalnych) oraz metody mnożników rynkowych.
slide6

Podstawą takiego podejścia do wyceny jest powszechnie akceptowane założenie, iż aktywa podobne do siebie powinny być wyceniane i sprzedawane po zbliżonych cenach.

 • Zastosowanie metod porównawczych pozwala na oszacowanie wartości rynkowej kapitałów własnych przedsiębiorstwa nienotowanego na giełdzie.
slide7

Bazę wyceny w tym przypadku mogą stanowić parametry ekonomiczne, takie jak zysk netto, zysk operacyjny, wartość sprzedaży, wartość księgowa, wartość przepływów pieniężnych dla akcjonariuszy.

 • Zaletą tych metod jest prostota oraz szybkość wykonania. Są najczęściej stosowanymi i najprostszymi w rozumowaniu metodami wycen przedsiębiorstw.
slide8

Ogólna formuła wyceny przedstawia się zgodnie ze wzorem:

 • W – wartość rynkowa przedsiębiorstwa,
 • c1, c2 – znane ceny rynkowe podobnych przedsiębiorstw,
 • n – liczba porównywanych przedsiębiorstw.
slide9

Metoda porównawcza wskaźnikowa (mnożnikowa) polega na ustaleniu wartości przedsiębiorstwa na podstawie danych o mnożnikach, których wartość rynkowa jest już znana.

 • Mnożniki są tak konstruowane, aby ukazywać stosunek wartości rynkowej spółki do określonej zmiennej ekonomicznej
slide10

Źródłem najbardziej wiarygodnych i obiektywnych informacji jest rynek kapitałowy, na którym wartości rynkowe spółek uzależnione są od poziomu rozwoju i stopnia dojrzałości rynku, czyli od liczby notowanych na nim przedsiębiorstw oraz od liczby i wartości dokonywanych transakcji giełdowych kupna-sprzedaży akcji a z drugiej strony od poziomu wiedzy i racjonalności decyzji inwestorów.

najcz ciej wyst puj ce mno niki
Najczęściej występujące mnożniki
 • P/E (C/Z)

cena akcji (wartość) do zysku na jedną akcję,

 • P/BV (C/WK)

wartość rynkowa przedsiębiorstwa do jego wartości księgowej,

 • MC/S (C/S)

wartość firmy do przychodów ze sprzedaży.

slide12

Wartość przedsiębiorstwa w ujęciu metody porównawczej wyraża zatem iloczyn rynkowego multiplikatora i odpowiadającej mu podstawy z wycenianego podmiotu.

 • W – wartość przedsiębiorstwa
 • m – multiplikator, wyrażający ukształtowaną na rynku relację ceny do przyjętej kategorii bazowej
 • X – poziom podstawy multiplikatora w wycenianym przedsiębiorstwie
procedura wykorzystania metod por wnawczych do wyceny konkretnego przedsi biorstwa
Procedura wykorzystania metod porównawczych do wyceny konkretnego przedsiębiorstwa
 • Dokonanie wyboru wskaźnika lub grupy mnożników będących podstawą wyceny;
 • Wyselekcjonowaniu grupy przedsiębiorstw o zbliżonej charakterystyce do przedsiębiorstwa wycenianego dla których możliwe jest uzyskanie informacji o poziomie wcześniej wybranych multiplikatorów;
 • Wyznaczenie dla wycenianego przedsiębiorstwa wielkości ekonomicznej będącej bazą wybranego wskaźnika;
 • Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa, przez pomnożenie wyznaczonej wielkości ekonomicznej przez poziom multiplikatora ustalonego dla wyselekcjonowanej grupy przedsiębiorstw;
 • Dokonanie niezbędnych korekt.
metoda transakcji por wnywalnej
Metoda transakcji porównywalnej
 • stosowana przy kupnie/sprzedaży przy użyciu porównywania do transakcji analogicznego przedsiębiorstwa, jeżeli taka miała miejsce.
slide15

Metody mnożnikowe najczęściej mają zastosowanie w wycenach firm usługowych (konsultingowych, adwokackich, medycznych, itp.), a także do wstępnego przybliżenia wartości.

 • Często stosowane są również przez banki dla określenia wartości zastawu.
przyk ad
Przykład
 • Wycena wartości 85% akcji będących własnością spółki X, na potrzebę negocjacji ich ceny sprzedaży.
 • Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.300.000,00 PLN i dzieli się na 730.000 akcji, o wartości nominalnej 10 PLN każda.
slide17

Zasadniczym przedmiotem działalności wycenianej Spółki są: produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, odzysk surowców z materiałów segregowanych, produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, produkcja pozostałych maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów.

 • Działalność spółki obejmuje 5 jej rodzajów wg Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (PKD).
kroki
Kroki
 • Właściwy dobór mnożników, uwzględniając specyfikę sektora, w którym działa wyceniany podmiot.
 • Wybór grupy porównawczej spółek, dla których znane są wartości rynkowe użytych w wycenie mnożników.
slide19

W przypadku Spółki X naturalną grupą porównawczą są spółki skoncentrowane w sektorze giełdowym „przemysł tworzyw sztucznych”. Tworzy go 6 podmiotów: ERG, Ergis, Lentex, Plastbox, Radpol i Suwary.

slide20

Kapitalizacja rynkowa danej spółki, będącej składnikiem grupy porównawczej, to iloczyn wszystkich wyemitowanych przez tę spółkę akcji i ceny akcji. Np. ERG:

slide21

Wartość EnterpriseValue to wartość przedsiębiorstwa rozumiana jako suma kapitalizacji rynkowej i zobowiązań oprocentowanych pomniejszona o wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazywanych w aktywach bilansu. Np. ERG:

wyznaczenie mno nik w dla grupy por wnawczej oraz ich u rednienie
Wyznaczenie mnożników dla grupy porównawczej oraz ich uśrednienie
 • W oparciu o kapitalizację rynkową spółek grupy porównawczej oraz przy wykorzystaniu danych finansowych zaprezentowanych w tabeli 1 dokonano wyliczenia mnożników.
 • Poszczególne mnożniki wyznaczono poprzez podzielenie kapitalizacji rynkowej lub wartości EnterpriseValue przez określone wielkości ekonomiczne pochodzące z rachunku zysków i strat oraz bilansu. Uzyskane mnożniki jednostkowe uśredniono przy wykorzystaniu mediany.
mno nik cena do zysku c z p e
Mnożnik cena do zysku (C/Z) (P/E)
 • otrzymuje się dzieląc cenę jednej akcji przez wartość zysku przypadającego na tę akcję, lub dzieląc kapitalizację rynkową przez wielkość zysku netto:
 • C/Z = cena akcji / zysk netto na jedną akcję (EPS)

lub

 • C/Z = kapitalizacja / zysk netto

Np. ERG:

 • C/Z = kapitalizacja / zysk netto = 41140/1422 = 28,93
 • Wartość wskaźnika informuje ile lat musi upłynąć nim zwrot z inwestycji wyniesie 100% (zakładając, iż dynamika zysków nie zmieni się).
mno nik cena do warto ci ksi gowej c wk p bv
Mnożnik cena do wartości księgowej (C/WK) (P/BV)
 • otrzymuje się dzieląc cenę akcji przez wartość księgową przypadającą na tę akcję, lub dzieląc kapitalizację rynkową przez wartość księgową:
 • C/WK = cena akcji / wartość księgowa na jedną akcję

lub

 • C/WK = kapitalizacja / wartość księgowa
 • Wartość księgowa na jedną akcję (na dzień) jest to iloraz wartości kapitału własnego (aktywów netto) na dzień bilansowy i liczby zarejestrowanych akcji.

Np. ERG:

 • C/WK = cena akcji / (wartość kapitału własnego/liczba akcji) = 0,95/(31244/43305) = 0,95/0,72 = 1,3194 ≈ 1,32
mno nik ev zo a
Mnożnik EV/(ZO+A)
 • otrzymuje się dzieląc kapitalizację rynkową powiększoną o zobowiązania oprocentowane oraz pomniejszoną o środki pieniężne i ich ekwiwalenty przez wielkość zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację:
 • EV/(ZO+A) = (kapitalizacja rynkowa+zobowiązania oprocentowane - środki pieniężne i ich ekwiwalenty) / (zysk operacyjny+amortyzacja)
 • Np. ERG:
 • EV/(ZO+A) = (41140+8324-3134)/4746 = 9,76
mno nik ev s
Mnożnik EV/S
 • otrzymuje się dzieląc kapitalizację rynkową powiększoną o zobowiązania oprocentowane oraz pomniejszoną o środki pieniężne i ich ekwiwalenty przez wielkość sprzedaży:
 • EV/S = (kapitalizacja rynkowa+zobowiązania oprocentowane-środki pieniężne i ich ekwiwalenty) / sprzedaż
 • Np. ERG:
 • EV/S = (41140+8324-3134)/52866 = 0,8763 ≈ 0,88
mediana
Mediana
 • Np. C/Z
 • 16,45; 17,69; 28,61; 28,93; 68,52; 83,67;
 • (28,61+28,93)/2 = 57,54/2 = 28,77
4 obliczenie warto ci wycenianego przedsi biorstwa
4. Obliczenie wartości wycenianego przedsiębiorstwa
 • Wycena mnożnikowa spółki X polega na przemnożeniu odpowiednich danych finansowych tej spółki (pochodzących z tego samego okresu co dane finansowe grupy porównawczej), z odpowiadającymi im medianami mnożników wartości.
 • Uzyskane w ten sposób szacunki wartości należy uśrednić, wykorzystując w tym celu zwykłą średnią arytmetyczną.
5 korekta warto ci o dyskonta i premie
5. Korekta wartości o dyskonta i premie
 • Dyskonto braku płynności kapitału wynika z faktu, że wskaźniki przyjęte do wyceny odzwierciedlają wartość walorów płynnych tzn. takich, które są przedmiotem obrotu na regulowanym rynku kapitałowym.
 • W przypadku XXX zastosowanie dyskonta braku płynności jest uzasadnione, gdyż przedsiębiorstwo nie jest notowane na rynku publicznym.
slide33

Wysokość dyskonta za brak płynności w Polsce kształtuje się na poziomie ok. 15%, niemniej.

 • Jednak szereg badań empirycznych prowadzonych w USA wskazuje, że w ekstremalnych przypadkach może on sięgać poziomu nawet 50%.
 • Mając na uwadze powyższe przesłanki oraz kierując się zasadą ostrożnej wyceny, na potrzeby analiz przyjęto dyskonto braku płynności na poziomie 25%.
slide34

Premia za kontrolę powinna być stosowana w przypadku, gdy wyceniana spółka jest przedmiotem przejęcia przez inwestora strategicznego.

 • W Europie Zachodniej przeważają premie w przedziale 20-30%.
 • Według analiz ponad stutransakcji przeprowadzonych przez Obszar Rynków Kapitałowych Banku Zachodniego WBK, przeważające w Polsce premie za kontrolę kształtują się nieco niżej niż na rynkach rozwiniętych i wynoszą 10-20%.
 • Mając na uwadze powyższe konkluzje oraz kierując się zasadą ostrożnej wyceny, na potrzeby analiz założono „premię za kontrolę” w wysokości 10%.
wycena
WYCENA:
 • Wartość Spółki na dzień wyceny przed uwzględnieniem dyskonta i premii: 21.282.079,02
 • Wartość dyskonta braku płynności (25%): 5.320.519,76
 • Wartość premii za kontrolę (10%): 2.128.207,90
 • Wartość Spółki na dzień wyceny z uwzględnieniem dyskonta i premii (1-2+3):

18.089.767,17

slide36

Wartość 100% akcji Spółki (zł): 18.089.767

 • Łączna liczba akcji:730.000
 • Wartość 1 akcji: 24,78
 • Wartość akcji należących do X: 15.376.302
 • Rekomenduje się wartość 620.500 (85%) akcji X stanowiących własność X na poziomie 15.376.302 zł.
zalety metody por wnawczej
Zalety metody porównawczej
 • metoda bardzo prosta, ponieważ jest oparta na ogólnie dostępnych danych (sprawozdania finansowe Spółek).
 • Metoda bazuje nie tylko na bilansie Spółki (metody majątkowe), ale także na pozostałych częściach sprawozdania finansowego, uwzględnia obecną sytuację na rynku, a wycena Spółki opiera się na podstawie wskaźników konkurentów.
wady metody por wnawczej
Wady metody porównawczej
 • Wady metody to fakt, że wycena opiera się na wskaźnikach dla innych firm z branży, które mogą być przewartościowane.
 • Istnieje trudność z doborem Spółek porównywalnych i ograniczony dostęp do baz transakcji dla inwestorów indywidualnych ze względu na wysokie koszty dostępu.
 • Metoda nie uwzględnia sposobu finansowania Spółki i przyszłych potrzeb inwestycyjnych.