Download
overlap sendromu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OVERLAP SENDROMU PowerPoint Presentation
Download Presentation
OVERLAP SENDROMU

OVERLAP SENDROMU

407 Views Download Presentation
Download Presentation

OVERLAP SENDROMU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OVERLAP SENDROMU Dr. Oya İTİL DEÜTF Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı- İZMİR

 2. TANIM • Solunum sistemi hastalıklarının OSAS’la birlikteliğini ifade eden , ancak daha çok KOAH + OSAS birlikteliği olarak bilinen ve kliniği hızlı progresyon gösteren hastalık tablosudur.

 3. 1985 yılında ilk kez Flenley tarafından ortaya atılan overlap sendromu (OVS) yalnızca KOAH ve OSAS birlikteliği için değil, kistik fibrozis ve interstisyel pulmoner fibrozis gibi diğer solunum sistemi hastalıklarının OSAS ile birlikteliği için de kullanılmıştır. Flenley, DC: Sleep in chronic obstructive lung disease. Clin Chest Med. 1985; 6 (4):651-661.

 4. KOAH’taki OSAS prevalansı genel popülasyona yakındır. • OSAS’lı hastalarda KOAH prevalansı % 10 civarındadır. Miguel J et al. Sleep and Breathing 2002; 6/1:3-10

 5. UYKUNUN SOLUNUM ÜZERİNE ETKİLERİ Özellikler Yavaş dalga uykusuREM Alv.ventilasyon  Değişken PaCO2 4-6 mm Hg  Değişken PaO2 4-8 mm Hg  Değişken Solunum paterni Periyodik ve düzenli Düzensiz Diyafragmatik Değişiklik yok Değişiklik yok kasılma İK kasılma  

 6. Özellikler Yavaş dalga uykusuREM ÜSY kaslarında kontraksiyon   CO2 ‘ solunumsal yanıt   Hipoksemiye solunumsal yanıt   Akciğer afferentlerine yanıt   Sol. kasları afferentlerine yanıt  

 7. UYKU Akc.me- kanikleri Hava yolu rezistan- sı, FRC, V/Q iliş- kisi Solunumsal kas kontrak- siyonları Kemore septör sensitivi- tesi Solunum- sal motor nöronlar Kortikal inputlar Hipoventilasyon Hipoksemi Hiperkapni

 8. KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA UYKU SORUNLARI • American Sleep Disorders Association -ASDA UykuBozuklukları Uluslararası Sınıflamasında (The International Classification of Sleep Disorders-ICSD) 84 tane uyku ile ilişkili hastalık tanımlanmıştır. KOAH bu hastalıklar arasında medikal/psikiyatrik uyku bozuklukları grubunda 490-494 kodu ile yer almaktadır . ASDA - Diagnostic Classification of Sleep Disorders. Diagnostic and Coding Manual, Ed.2, Lawrence,KS: Allen Press Inc. 1997

 9. Noktürnal oksijen desatürasyonu • Uyku kalitesinin azalması ( Total uyku süresi azalır, Evre 1 uyku artar ) • KOAH-OSAS birlikteliği (Overlap Sendromu) • Noktürnal öksürük • BD’ler ve sistemik KS’ler

 10. Nokturnal Oksijen Desaturasyonu (NOD) • 1962 KOAH’ta uyku sırasında hipokseminin kötüleşmesi • > 10 yıl sonra PSG ile ilk çalışmalar ve arter kan gazlarının aralıklı ölçümleri • 1977 Flick ve Block kulak oksimetresi ile oksijen saturasyonunun sürekli monitorizasyonu

 11. 1970 - 1980 REM’de hipoksemi daha derin • 1980 - 1990 Gündüz hafif hipoksemisi ( PaO2 > 60 mmHg ) olan KOAH’lılarda oluşan nokturnal desaturasyona ve OSAS ile KOAH ilişkisine odaklanan çalışmalar • 2003 Geniş bir epidemiyolojik çalışma Weitzenblum E, Chaouat A. Sleep Medicine Reviews 2004; 8: 281-94

 12. NREM döneminde oksijen satürasyonunda %3-5’lik dalgalanmalar ve ardından REM döneminde %10-50’ye varan büyük düşüşler • Birkaç dakikadan başlayıp yarım saat veya daha fazla sürebilir. • Özellikle REM döneminde derin, ince “spike” desatürasyonlar izlenir.

 13. Uykuda SaO2 ‘daki düşme , maksimum egzersizdekinden iki kat daha fazladır. • Uyanıklıkta daha hipoksemik olan hastalarda uykudaki hipoksemi daha şiddetlidir.

 14. NOD epizodları oksijen satürasyonunda  %3’lük düşme • Uykudaki desatürasyonun en iyi indeksi desatürasyon epizodlarının sayısı değil, ortalama noktürnal SaO2 veya SaO2’nin belli sınırların (%80 veya %90 vb.) altında geçirildiği kayıt süresidir.

 15. Gündüz hipoksemisi olmayan veya hafif hipoksemisi (PaO2 60 mmHg) olan KOAH’lılarda NOD, kayıt süresinin %30’dan fazlasında SaO2’nin %90’ın altınadüşmesi olarak tanımlanmıştır.

 16. NOD Nedenleri • Alveoler hipoventilasyon • Ventilasyon/ perfüzyon dengesizliği • Fonksiyonel rezidüel kapasitede azalma • Uyku apne birlikteliği (overlap sendromu)

 17. Nokturnal oksijen desaturasyonu sonuçları • Uyku kalitesinin azalması • Pulmoner hipertansiyon • Polisitemi • Kardiyak aritmiler • Miyokardın oksijen ihtiyacında artış ve koroner dolaşımda hipoksemik stres • Uyku sırasında ölüm

 18. OVERLAP SENDROMU • Hensley ve Read mekanik ventilasyona yanıt veren solunum yetmezliği ve kor pulmonale atakları olan morbid obez bir erkek olgu bildirmiştir. • Bu hastanın 10 yıllık izleminde FEV1 2 L’den 0.6 L’ ye düşmüştür. Hastanın daha sonra yapılan PSG’sinde OSAS olduğu ortaya konulmuştur . Hensley JJ, Read DJC. Aust N Z J Med 1976; 6: 481-486

 19. 7 KOAH’lı hastanın 5’inde uyku sırasında anormal solunumsal olay saptanmıştır. • Ancak örneklem sayıları oldukça azdır. Wynne JW, et al. Am J Med 1979;66:573-578

 20. 1980Guilleminault ve ark. • Çoğu hafif 22 KOAH hastasında (FEV1 1.2 ile 3.2 L) uykuda apne ve hipoventilasyon gibi anormal solunum paternleri izlemişler ve oksijen satürasyonundaki en büyük düşüşün REM döneminde ve özellikle obstrüktif tipte apne ile ilişkili olduğunu görmüşlerdir.

 21. 26 hastanın 23’ünde gün boyu uyku hali saptamışlardır ve 22 hastada (%84.6) AHİ’ni 5’den büyük bulmuşlardır . Guilleminault C, Cummiskey J, Motta J. Am Rev Respir Dis 1980 Sep: 122(3); 397-406

 22. Ağır dereceli 20 KOAH’lı hastanın sadece birinde OSAS saptanmıştır . Catteral JR, Douglas NJ, Calverley PMA, et al. Am Rev Respir Dis 1983; 128: 24-29

 23. 15 KOAH hastasında polisomnografik çalışma ile 8 hastada overlap sendrom gösterilmiş ve KOAH’lı hastalarda OSAS kuşkusu durumunda PSG yapılması gerekliliği ortaya konulmuştur. Sanna A, Lorimier P, Dachy B, et al. Rev med Brux 1991 Oct; 12(8): 315-320

 24. 265 OSAS hastasında KOAH birlikteliği, yani OVS prevalansı araştırılmıştır. • 30 hastada (%11) OVS tanısı konmuştur. • Obstrüktif defekti ağır dereceli olmasa da OVS’li hastaların solunum yetmezliği ve pulmoner hipertansiyon açısından oldukça yüksek risk altında oldukları saptanmıştır.

 25. “Blue bloater” hastalar “pink puffer” lara göre daha ciddi risk altındadır.

 26. OSAS’lı hastaların tümünde hipoksemi, hiperkapni ve pulmoner hipertansiyon görülme oranları sırasıyla %27, 10, 17 iken, OVS’li grupta bu oranlar %57, 27, 42 bulunmuştur. Chaouat A, Weitzenblum E, Krieger J, et al. Am J Respir Crit Care Med 1995; 151:82-86

 27. 48 KOAH’lı olgunun 22’sinde (%45.8) OSAS birlikteliği bildirilmiştir. • OSAS olan ve olmayan KOAH’lı olgu gruplarında SFT parametreleri ve VKİ açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır. • OSAS’lı hastalarda gündüz uykululuğunun daha fazla ve yine bu grupta gündüz hipoksemisinin daha belirgin olduğu ancak PaC02’de anlamlı farklılık olmadığı bulunmuştur .

 28. 356 erkek, 320 kadın • OSAS prevalansı %11.3 • KOAH prevalansı %10.7 • 7 olguda OVS Bednarek M et al. Respiration 2005; 72: 142-49

 29. 41’i erkek 9’u kadın, ortalama yaşları 6110.2 yıl olan 50 KOAH’lı hasta • PSG’de 18 hastada (%36) AHİ5, 12 hastada da Aİ5 bulunmuştur . Gözükırmızı E, Yıldırım N, Kaynak H, et al. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 1991: 22 ; 37-43

 30. Çoğunda hafif veya orta dereceli hava yolu obstrüksiyonu ve hafif dereceli gündüz hipoksemisi olan 49 KOAH’lı olgu • %6.1 OVS Köktürk O, Tatlıcıoğlu T, Fırat H, Çetin N. Tüberküloz ve Toraks 1996: 44;4, 187-191

 31. 33 KOAH’lı olgu • 23’ünde (%69.7) OVS • İki grup arasında SFT parametreleri ve gündüz AKG değerleri arasında anlamlı farklılık yoktur. Güllü Z, İtil O, Öztura İ, Arslan Ö ve ark. Toraks Dergisi 2002 ; 3/2 : 161-167.

 32. OVS’li hastalarda noktürnal desatürasyon paterni farklıdır. • KOAH’lılarda REM uykusunda tipik olarak ince “spike” desatürasyonlar • OSAS’lılarda ise özellikle REM döneminde derinleşen “testere dişi” (saw-tooth) patern • OVS’de daha geniş oksijen desatürasyonları saptanır.

 33. OSAS’lı 46 hastanın 9’unda (%20) pulmoner hipertansiyon saptanmıştır. • Pulmoner hipertansiyonu olan grupta gündüz Pa02’inde anlamlı düşüklük, gündüz PaC02’inde anlamlı yükseklik bulunmuştur. Weitzenblum E, Krieger J, Apprill M, et al. Am Rev Respir Dis 1988; 138: 345-349

 34. OSAS’lı 264 olgu • 220’sinde sağ kalp kateterizasyonu • 37 hastada (%17) pulmoner hipertansiyon • OSAS’lı 194 hastanın 26’sında (%13) pulmoner arter basıncı 20 mmHg ve üzerinde • OVS olan 26 hastanın 11’inde (%42) pulmoner arter basıncı yüksek

 35. Pulmoner hipertansiyonu olan grup daha kilolu, FEV1, FVC ve FEV1/FVC oranları daha düşük • Pulmoner hipertansiyonu olan hastaların AHİ’leri daha yüksek ve ortalama gece Sa02’leri daha düşük . Chaouat A, Weitzenblum E, Krieger J, et al. Am J Respir Crit Care Med 1995; 151:82-86

 36. KOAH’lı hastalarda gündüz Pa02<55-60 mmHg olduğu zaman pulmoner hipertansiyon • OVS grubunda ortalama gündüz Pa02 6610 mmHg • 30 hastanın yalnızca 8’inde Pa02<60 mmHg Chaouat A, Weitzenblum E, Krieger J, et al. Am J Respir Crit Care Med 1995; 151:82-86

 37. Ortalama Pa02 77.411.3 mmHg olduğu halde tüm olguların %36.4’ünde pulmoner hipertansiyon saptanmıştır. • Gündüz hipoksemisiyle orantılı olmayan bir şekilde pulmoner hipertansiyon varsa OVS düşünülebilir. Güllü Z, İtil O, Öztura İ, Arslan Ö ve ark. Toraks Dergisi 2002 ; 3/2 : 161-167.

 38. KOAH’LILARDA PSG ENDİKASYONLARI • OSAS , PLMS semptomları olan KOAH olgularında ( OVS ) • Gündüz PaO2 değeri ≥60 mmHg olan hastalarda polisitemi varlığında • Gündüz PaO2 değeri ≥60 mmHg olan hastalarda pulmoner hipertansiyon varlığında

 39. Uykuda oksijen tedavisi alan KOAH’lılarda sabahları baş ağrısı varlığında • CPAP/BPAP tedavisi uygulanacak overlap sendromlu olgularda tedavi basıncının belirlenmesinde (CPAP/BPAP titrasyonu)

 40. KOAH’DA UYKU SORUNLARININ TEDAVİSİ • Gece O2 tedavisi ile desaturasyon düzelmekle birlikte uyku kalitesinde devamlı bir düzelme sağlanamamıştır. • Metilksantinlerin akciğer fonksiyonlarını ve gece desaturasyonunu düzelttiği gösterilmiştir. Ancak uyku kalitesi üzerine etkisi tartışmalıdır.

 41. KOAH’lı hastalarda pulmoner rehabilitasyonun uyku üzerine sübjektif faydaları sıklıkla vurgulanmaktadır. • Gündüz hipoksemisi ve hiperkapnisi olan hastalarda uykusuzluk nedeniyle sedatif hipnotik ilaçların kullanılması gece hipoksemisini daha da arttıracağından önerilmemektedir.

 42. Ancak gündüz hipoksemi ve hiperkapnisi olmayan hastalarda kısa etkili benzodiazepinlerden triazolamın güvenle kullanılabileceği yönünde kanıtlar vardır. • Alkol alımı da uykunun yapısını bozacağından, total uyku süresini kısaltacağından ve oksijenizasyonu bozacağından kısıtlanmalıdır.

 43. KOAH’DA NOKTURNAL HİPOKSEMİNİN TEDAVİSİ • Oksijen tedavisi • Almitrin • Protriptilin • Medroksiprogesteron asetat • Asetazolamid • Teofilin • Beta-agonistler ve antikolinerjik ilaçlar