Globalno marketing ok ru enje iv nedelja
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Globalno marketing ok ruženje IV nedelja. Makrookruženje Mikrookruženje. Pojam marketing okruženja. Marketing okruženje podrazumeva skup faktora koji na direktan i indirektan način utiču na poslovanje organizacije. Utiču na efikasnost i efektivnost poslovanja organizacije.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kiri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Globalno marketing ok ru enje iv nedelja

Globalno marketing okruženjeIV nedelja

Makrookruženje

Mikrookruženje


Pojam marketing okru enja
Pojam marketing okruženja

 • Marketing okruženje podrazumeva skup faktora koji na direktan i indirektan način utiču na poslovanje organizacije.

 • Utiču na efikasnost i efektivnost poslovanja organizacije.

 • Marketing okruženje se sastoji od mikrookruženja i makrookruženja.Makrookru enje
Makrookruženje

 • Makrookruženjepredstavlja šire,posredno okruženje organizacije.

 • U pitanju su karakteristike nacionalnih tržišta i karakteristike globalnog tržišta.

 • Na njemu svoje delovanje ispoljavaju različiti faktori - tzv. SLEPTfaktori :

  • Socijalni (i kulturološki),

  • Legislativni (pravni, regulatorni, zakonski),

  • Ekonomski,

  • Politički i

  • Tehnološki

   Mogu se dodati i fizički faktori.

 • Kao rezultat dejstva pomenutih faktora, na tržištu nastaju i deluju određeni trendovi.


Makrookru enje i trendovi
Makrookruženje i trendovi

 • F. Kotler razlikuje tri vrste trendova na tržištu:

 • Modni “krik” (eng. fad) – nepredvidiv, kratkoročni trend, koji nema naročiti socijalni, ekonomski, politički značaj niti uticaj na tržištu;

 • Trend – smer ili redosled događaja koji ima trajnost, kao i određenog uticaja na događanja u organizaciji i na tržištu; Primer br.1;

 • Megatrendovi– “velike socijalne, ekonomske, političke i tehnološke promene, koje se sporo formiraju, ali kada se jednom dogode, utiču na na nas tokom dužeg vremenskog perioda, između sedam i deset godina, pa čak i duže” (John Naisbitt), Primer br.2.


Veliki makroekonomski uticaji
Veliki makroekonomski uticaji

 • Značajan rast međunarodnog transporta, komunikacija i finansijskih transakcija, što je naročito uticalo na rast investicija i trgovine u Sev. Americi, Zap. Evropi i Dalekom Istoku.

 • Prebacivanje proizvodnih kapaciteta u zemlje sa niskim troškovima radne snage.

 • Rast ekonomske moći mnogih azijskih zemalja na svetskom tržištu.

 • Rast moći trgovinskih blokova, kao što su EU i NAFTA.

 • Problemi zaduživanje zemalja, kao i osetljivost međunarodnog finansijskog sistema (kriza!).

 • Porast korišćenja barter aranžmana kao podrška obavljanju međunarodnih transakcija.

 • Pomeranje ekonomskog težišta ka bivšim socijalističkim zemljama, zajedno sa procesima ubrzane privatizacije javnih preduzeća u ovim zemljama.


Veliki makroekonomski uticaji1
Veliki makroekonomski uticaji

 • Rapidno širenje globalnih životnih stilova i trendova.

 • Postepeno otvaranje novih velikih tržišta, kao što su Kina, Indija, Istočna Evropa, arapske zemlje i Latinska Amerika.

 • Rast tendencije multinacionalnih kompanija da prerastu u transnacionalne kompanije (šireći svoj nacionalni i lokalni uticaj).

 • Rast broja strateških poslovnih alijansi, kao što su British Telecom, Orascom ili Telenor.

 • Rastući etnički i religiozni konflikti u određenim zemljama i regionima.

 • Rast globalnih brendova u auto-industriji, industriji hrane i pića, tekstilnoj i elektronskoj industriji.

  Primer br.3 – Colgate-Palmolive “Globalna brending strategija”


Socijalni faktori
Socijalni faktori

 • Socijalni (društveni) faktorikarakterišu socijalno okruženje nacionalne ekonomije.

 • Tu spadaju:

  • promene u demografskom sastavu populacije (Primer 4),

  • kulturološki faktori i kulturološke razlike,

  • društvena odgovornost i etika,

  • uticaj pokreta potrošača.

 • Kulturološki faktori: način života stanovništva u uslovima tranzicije i vladajući modeli ponašanja potrošača, uspostavljene vrednosti u jednom društvu, verovanja koja dele pripadnici jedne društvene zajednice, običaji u društvenoj zajednici, jezik, religija itd.


Promene u strukturi populacije u eu
Promene u strukturi populacije u EU

Procenat

Starosne grupe


Politi ki i zakonski faktori
Politički i zakonski faktori

 • Određuju, usmeravaju, oblikuju pravila poslovanja.

 • Tu spada niz uticaja na marketing aktivnosti:

  • Monopoli i spajanja (sprečavanje zloupotrebe dominantne pozicije na tržištu – monopolske pozicije)

  • Restriktivne prakse (zabrana praksi koje narušavaju konkurenciju)

  • Kodeks ponašanja (kako bi se zaštitili interesi potrošača)


Ekonomski faktori
Ekonomski faktori

 • Vezuju se za tržišna zbivanja u jednoj ekonomiji.

 • Tu spadaju:

  • ekonomski rast,

  • nezaposlenost,

  • bruto društveni proizvod (GDP),

  • postojanje i funkcionisanje sistema taksi i poreza,

  • regulisanost uvoza i izvoza,

  • stabilnost tržišta,

  • stopa inflacije,

  • stabilnost nacionalne valute,

  • nabavna moć potrošača, pregovaračka moć potrošača,

  • politika unutrašnje trgovine itd.


Tehnolo ki faktori
Tehnološki faktori

 • Smatraju se glavnim pokretačima promena u koncipiranju i sprovođenju marketing aktivnosti.

 • Imaju uticaja kako na poslovanje kompanija, tako i na živote ljudi.

 • Tu spadaju:

  • stepen tehnološkog razvoja u jednoj ekonomiji,

  • razvoj i primena informacionih sistema,

  • stepen prihvatanja inovacija,

  • povezivanje telekomunikacionih i informacionih sistema.


Fizi ki faktori
Fizički faktori

 • Ekološka pitanja:

  • Upotreba sastojaka koji doprinose očuvanju životne sredine

  • Upotreba ekološke ambalaže koja se može reciklirati

  • Zaštita ozonskog omotača

  • Testiranje novih proizvoda na životinjama

  • Zagađenje

  • Očuvanje energije


Mikrookru enje
Mikrookruženje

 • Mikrookruženje je tržišni prostor smešten neposredno uz samo preduzeće.

 • U pitanju je deo tržišta, čije su karakteristike oblikovane potrebama i zahtevima potrošača (kupaca, klijenata), kao i proizvodima i uslugama koji se plasiraju tim potrošačima.

 • Učesnici na tržištu mikrookruženja čine potrošači, konkurenti, dobavljači i posredniciu razmeni (distributeri, intermediaries).


Izvori
Izvori:

 • Chaffey, D., (2002.), E-Business and E-Commerce Management, Pearson Education Limited (Financial Times, Prentice Hall), Harlow, England.

 • Jobber D., Fahy J., (2006.), Osnovi marketinga, Data Status, Beograd.

 • Kotler P., “Marketing Management”, (2003.), 11th edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.