slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nasjonal samordning: Nasjonal samarbeidsgruppe for forskning innen medisin og helsefag (NSG) – pådriver og tilrettelegge PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nasjonal samordning: Nasjonal samarbeidsgruppe for forskning innen medisin og helsefag (NSG) – pådriver og tilrettelegge

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Nasjonal samordning: Nasjonal samarbeidsgruppe for forskning innen medisin og helsefag (NSG) – pådriver og tilrettelegge - PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on

Nasjonal samordning: Nasjonal samarbeidsgruppe for forskning innen medisin og helsefag (NSG) – pådriver og tilrettelegger. Bente Mikkelsen, adm.dir. Helse Sør-Øst RHF, leder NSG Kontaktmøte UH og RHF, 16. oktober 2008. Behov for utvikling - innen medisinsk forskning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Nasjonal samordning: Nasjonal samarbeidsgruppe for forskning innen medisin og helsefag (NSG) – pådriver og tilrettelegge


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Nasjonal samordning:Nasjonal samarbeidsgruppe for forskning innen medisin og helsefag (NSG)– pådriver og tilrettelegger

Bente Mikkelsen,

adm.dir. Helse Sør-Øst RHF, leder NSG

Kontaktmøte UH og RHF, 16. oktober 2008

evaluering av medisinsk og helsefaglig forskning i 2003 forskningsr det
Evaluering av medisinsk og helsefaglig forskning i 2003 (Forskningsrådet)
 • Enkelte norske medisinske og helserelaterte forskningsmiljøer hevder seg meget godt på verdensbasis
 • Generelt: Norske forskningsmiljøer innen medisin og helse er for fragmenterte, for små og for lite strategisk bevisste

Utfordringer knyttet til:

 • Forskningsfinansiering
 • Infrastruktur og koordinering av forskning
 • Nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • Organisering, ledelse og strategisk planlegging
 • Forskerutdanning
 • Rekruttering og insentiver for forskning
 • Forskningsproduksjon og publisering
m te pasientenes behov n og i framtida
Møte pasientenes behov – nå og i framtida

Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og personlig økonomi

forskningens plass i spesialisthelsetjenesten
Forskningens plass i spesialisthelsetjenesten

Forskning er en lovpålagt oppgave for spesialisthelsetjenesten

Forskning kan være et gevinstområde i omstillingsarbeid

§

utviklingsbehov innen forskningen
Utviklingsbehov innen forskningen...
 • Samordning og styrking av de gode forskningsmiljøene
 • God ressursutnyttelse og service (infrastruktur)
 • Bygge opp manglende forskningsområder og sikre bredde
 • Behov for nytenkning innen forskning:
  • fremskaffe systemkunnskap og grunnlag for breddekompetanse i lokalsykehusene og allmennmedisin
 • Konkurrere utad/ internasjonalt om samarbeid og finansiering
 • Utnytte komparative fortrinn
 • Sikre implementering av resultatene i klinisk praksis og innovasjon
mange akt rer
Mange aktører
 • Universiteter og høyskoler
 • Spesialisthelsetjenesten og allmennmedisinske forskningsmiljøer
 • Folkehelseinstituttet
 • Norges forskningsråd
 • Frivillige organisasjoner/ private forskningsfond
 • Kunnskapssenteret
 • Helsedirektoratet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
slide10

Organer for strategisk samordning av forskning innen medisin og helsefag

Forskningsrådet

RHFenes

strategigruppe for

forskning

Samarbeidsorganene

Regionale

helseforetak

Universiteter og

høyskoler

Nasjonal

samarbeidsgruppe

for forskning

Helse-

direktoratet

Kunnskaps-

senteret

Institutter

Helse- og omsorgs-

departementet

Kunnskaps-

departementet

dette er nsg
Dette er NSG

Mandat

Å være et strategisk rådgivende organ for medlemsinstitusjonene i gruppen

Historikk

 • Opprettet i 2005
 • Initiativ fra dekanmøtet og fra de regionale helseforetakenes strategigruppe for forskning
 • Tilslutning fra Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Ledelse og sekretariat:

Helse Sør (2005-07)

Helse Sør-Øst (2007-09)

 • Arbeidsmåte og ledelse:
 • 27 medlemmer, 3 observatører
 • 2 møter årlig
 • AU prioriterer, forbereder og fremmer saker for NSG:
 • 8 medlemmer
 • 4 møter årlig
nsgs hovedoppgaver
NSGs hovedoppgaver
 • Gi råd knyttet til:
  • forskning i et nasjonalt perspektiv med vekt på samordning av aktørenes forskningsstrategier og utvikling av samarbeidsrelasjonene. Gruppen skal bidra til nasjonal arbeidsdeling innenfor forskningsfeltet.
  • innføring av ny medisinsk teknologi og kostbart medisinsk-teknisk ustyr med relevans for forskning
 • Bidra til samordning av:
 • etablering og bruk av biobanker og helseregistre
 • forskningsbasert innovasjon og kommersialisering
 • etisk praksis og standard innen forskning
 • praksis for måling og rapportering av ressursbruk til forskning og av forskningsaktivitet
 • Ta sikte på å fungere som talerør for medisinsk og helsefaglig forskning i offentlige debatter for å bidra til forskningens legitimitet og positivt omdømme, for eksempel i sammenheng med forskningsetiske spørsmål
hva er nsgs nasjonale forskningssatsinger
Hva er NSGs nasjonale forskningssatsinger?
 • Basert på rimelig nasjonal konsensus
 • Organiseres som et nettverk av forskningsmiljøer innen et temaområde
 • Nettverket samarbeider om
  • utnyttelse av infrastruktur
  • gjennomføring av nasjonale forskningsprosjekter med felles publisering
  • avholder faglige og strategiske møter
kriterier for valg av nsgs nasjonale satsingsomr der
Kriterier for valg av NSGs nasjonale satsingsområder
 • Forskningen gjelder store folkesykdommer
 • Forskningen kan bidra til bedre organisering av helsetjenesten
 • Satsingen bidrar til videreutvikling av sterke forskningsmiljøer, eller til oppbygging av viktige forskningsområder der helsetjenesten mangler nødvendig kunnskapsgrunnlag og kompetanse
 • Optimal utnyttelse av viktige støttefunksjoner og infrastruktur for medisinsk og helsefaglig forskning
krav til gjennomf rbarhet og nytte
Krav til gjennomførbarhet og nytte
 • God faglig kvalitet på forskningsmiljøene samlet sett
 • Tilstrekkelig antall deltakende miljøer
 • Realistiske muligheter for finansiering
 • God organisering av satsingsområdet
 • Forventet nytte av flerregionalt (og nordisk/ internasjonalt) samarbeid
  • for eksempel om bedre utnyttelse av infrastruktur
  • bedre rekruttering av pasientgrunnlag
  • bedre rekruttering av fagpersoner til forskningsmiljøene
finansiering av nsgs nasjonale satsingsomr der
Finansiering av NSGs nasjonale satsingsområder
 • Satsingsområdene skal søke om finansiering gjennom ordinære kanaler.
 • Samarbeidsorganene kan prioritere satsingsområdene i utlysningene, forutsatt god vitenskapelig kvalitet
 • Hvert samarbeidsorgan bør påta seg ansvaret for 1-2 satsingsområder.
 • Ansvarlig samarbeidsorgan for et satsingsområde forplikter seg til å bevilge minimum 0,5 – 1 mill kr årlig til drift av nettverket i satsingsområdet.
nsgs nasjonale satsingsomr der
NSGs nasjonale satsingsområder

1. Unikard (hjerte-karforskning) VEDTATT

Ansvar: Samarbeidsorganet Helse MN og NTNU

2. NevroNor (nevrovitenskapelig forskning) VEDTATT

Ansvar: Norges forskningsråd

3. Alvorlige psykiske lidelser

Ansvar: Samarbeidsorganet Helse SØ og UiO

4. Kreft

Ansvar: Samarbeidsorganet Helse SØ og UiO

nsgs nasjonale satsingsomr der forts
NSGs nasjonale satsingsområder (forts…)

5. Rygg- og muskelplager

Ansvar: Samarbeidsorganet Helse V, UiB, UiS

6. Helsetjenesteforskning

Ansvar: Samarbeidsorganet Helse N og UiT

7. Infrastruktur for biobanker og helseregistre

Ansvar: Norges forskningsråd

forskning p hva for hvem
Forskning på hva for hvem?
 • Fagområder
  • Rus
  • Psykisk helse
 • Kvinnehelse
 • Etnisitet
 • Likestilling
nsgs arbeid med etiske problemstillinger
NSGs arbeid med etiske problemstillinger
 • Mål om samordning av etisk praksis og standard
 • Oversikt over eksisterende tiltak for håndtering av etiske problemstillinger
 • Handlingsplan for samordning av praksis knyttet til de viktigste tiltak
dette er samarbeidsorganene so
Oppgaver:

Beslutter tildeling av HODs øremerkede tilskudd til forskning

Beslutningsorgan for saker i grenseflaten mellom universitet og RHF

4 Samarbeidsorganer (forankret i HODs instruks til RHFene)

Representanter for

Universitet

RHF

Forskningsrådet (observatør)

Dette er Samarbeidsorganene (SO)
slide22

Forskningsmidler som tildeles gjennom

Samarbeidsorganene og RHFene

Eksterne midler

Øremerkede midler fra HOD

Strategiske

midler

Samarbeidsorgan

Sum

ressursbruk

i HFene

i 2007: ca

1,5 mrd kr

R H F styre

Driftsbevilgning

Drifts

-

budsjett

Driftsavtale/

oppdragsdokument

HFene

RHFene

hva skal vi oppn
Hva skal vi oppnå…
 • Styrke forskning
 • Bedre kvalitet i pasientbehandling

… for pasientens beste!