beslutningsrelevante kostnader n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Beslutningsrelevante kostnader PowerPoint Presentation
Download Presentation
Beslutningsrelevante kostnader

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Beslutningsrelevante kostnader - PowerPoint PPT Presentation


  • 240 Views
  • Uploaded on

Beslutningsrelevante kostnader. Rekdal : eget hefte og Hoff : kap. 14. Kjøpe eller produsere selv delkomponenter spesielle arbeidsoppgaver kompetanse Eie eller leie anleggsmidler Fortsatt drift eller nedleggelse Videreforedling eller salg av halvfabrikata

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Beslutningsrelevante kostnader' - kineks


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
beslutningsrelevante kostnader

Beslutningsrelevantekostnader

Rekdal : eget hefte

og

Hoff : kap. 14

bedrifts konomiske beslutninger valg av mest l nnsomt alternativ
Kjøpe eller produsere selv

delkomponenter

spesielle arbeidsoppgaver

kompetanse

Eie eller leie anleggsmidler

Fortsatt drift eller nedleggelse

Videreforedling eller salg av halvfabrikata

vil merinntektene ved fortsatt produksjon overstige merkostnadene

Bedriftsøkonomiske beslutninger- valg av mest lønnsomt alternativ
relevante kostnader
Kostnadene ved de ulike alternativ må vurderes opp mot hverandre

Men sørg for at kun de relevante kostnadene blir tatt hensyn til !!

Relevante kostnader

Forventede framtidige kostnader som vil bli forskjellige under de ulike beslutningsalternativer

Relevante kostnader
relevante kostnader1
Bare framtidige kostnader er relevante

Kostnader som er like for alle alternativ er irrelevante

Kostnader som allerede er oppstått og som ikke kan endres er irrelevante”gjort er gjort og spist er spist”Eks.: Anskaffelseskost for en maskin vi allerede har.

Relevante kostnader
framgangsm te for finne de relevante kostnadene
Sett opp kostnadsoversikt med alle alternativ og hvor alle kostnader og inntekter er med

Ta bort kostnader som ikke kan endres

Ta bort kostnader som er felles for alle alternativene

Vi sitter da igjen med kun de relevante kostnader for å kunne ta en rasjonell beslutning (eks. 2)

Framgangsmåte for å finne de relevante kostnadene
alternativ kost
Når en skal finne de relevante kostnadene, må en ta hensyn til eventuell alternativ kost

Det dekningsbidraget vi taper ved å ikke velge et alternativ, regnes som kostnad for de andre alternativene

Alternativ kost
er faste kostnader relevante
Hvis en beslutning ikke påvirker faste kostnader (kan løses innenfor dagens kapasitet), er de faste kostnadene irrelevante

Hvis kapasiteten må utvides, vil de faste kostnadene øke. Økningen i de faste kostnadene vil da være relevante for beslutningen (eks. 5 og 7)

Er faste kostnader relevante ?
kalkulatoriske kostnader
Kostnader som det ikke finnes noen tilsvarende utgift til

Kostnader som avregnes med et annet beløp i driftsregnskapet enn i finansregnskapet

avskrivninger

renter

husleie

Kalkulatoriske kostnader
differansekostnader
Bedriftens kostnader ved gjennomføring av beslutningen -bedriftens kostnader ved ikke å gjennomføre beslutningenDifferansekostnader
aktuelle problemstillinger
Tidshorisonten:På kort sikt vil få av de faste kostnadene påvirkes. På lang sikt er de fleste kostnader variable.

Lønn :Lite fleksibel på kort sikt p.g.a. lov og regler

Sprangvis faste kostnader :Noen kostnader er faste innenfor et intervall, men endre seg sprangvis (trinnvis) dersom aktiviteten går ut over disse intervallene.

Aktuelle problemstillinger
forskjellige beslutningssituasjoner
Prisfastsetting

Legge ned eller fortsette produksjonen

Kjøpe eller produsere selv

Vurdering av tilleggsordrer

På hvilket tilvirkningsnivå bør produktene selges ?

Produktvalg

Forskjellige beslutningssituasjoner
prisfastsetting 1
Skal bedriften overleve på lang sikt må prisen:

ikke være høyere enn det konkurrentene tar for tilsvarende produkt

være akseptabel for kundene

dekke produktets samlede kostnader (faste og variable)På kort sikt og ved ledig kapasitet kan bedriften fravike dette, men variable kostnader må minst dekkes

Prisfastsetting (1)
prisfastsetting 2
Bedriftens prissetting avhengig av om:

vi opererer på kort eller lang sikt

vi har ledig eller full kapasitet

2 ytterpunkter i prisfastsetting

prisen dekker akkurat de variable kostnadene

prisen dekker alle kostnader (både faste og variable) + fortjeneste

Prisfastsetting (2)
eksempel prisfastsetting
Eksempel Prisfastsetting

Et produkt har følgende selvkostkalkyle:

Direkte lønn og material kr. 100 Indirekte variable kostnader kr. 60 Tilvirkningsmerkost kr. 160 Indirekte faste kostnader kr. 40 Tivirkningskost kr. 200 Variable salgs- og adm.kostn. kr. 20 Faste salgs- og adm.kostn. kr. 30

Selvkost kr. 250

Prisfastsettelse: Metode 1 Metode 2 Metode 3 Metode 4 Direkte lønn og material: kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 Indirekte var. kostn. kr. 60kr. 60kr. 60kr. 60 Tilvirkningsmerkost kr. 160kr. 160kr. 160kr. 160 Indirekte faste kostn kr. 40kr. 40 Tilvrikningskost kr. 200 kr. 200 Variable s & adm.kostn. kr. 20 kr. 20 Faste s & adm.kostn kr. 30

Selvkost kr. 250

Fortjeneste kr. 140 (87,5%) kr. 120 (67%) kr. 100 (50%) kr. 50 (20%)

Pris kr. 300kr. 300kr. 300kr. 300

legge ned fortsette produksjonen
Vi legger ned hvis :DB som faller bort ved nedleggelse <kostnadene som faller bort + alternativkostnaden ved ikke å nedlegge

Alternativkostnaden forteller oss hva bedriften ofrer ved å ikke frigjøre kapasitet til alternativ virksomhet

Legge ned/fortsette produksjonen ?
legge ned fortsette produksjonen1
Ikke-økonomiske vurderinger

vil kundene reagere negativt slik at det får betydning for annet salg ?

fører nedleggelsen til at bedriften mister kompetanse ?

er det stor samhørighet mellom dette produktet og bedriftens øvrige produkter ? (eks.12)

Legge ned/fortsette produksjonen ?
kj pe eller produsere selv
Vurder de relevante kostnadene for alternativene

Passer delproduksjonen inn hos oss ?

Har vi nødvendig kompetanse og utstyr ?

Frigjør vi kapital ved å kjøpe utenfra ?

Betydning for sysselsetningen ?

Kjøpe eller produsere selv ?
driftsgiring
Omhandler forholdet mellom virksomhetens faste og variable kostnader

Ved hjelp av driftsgiringstallet kan vi beregne resultateffekten av salgsvolumendringer

Driftsgiringstallet =

alternativt =

Driftsgiring

Totalt dekningsbidrag

Totalt overskudd

Dekningsgrad

Overskudd i %

driftsgiring1
Eksempel

Dersom driftsgiringstallet er 2,5 hvor mye vil overskuddet øke med dersom omsetningen øker med 10%

Svar: 25% (2,5*10%)

Driftsgiring
vurdering av tilleggsordrer
Samme tankegang som ved vurdering av fortsatt drift/nedleggelse

Sørge for å skille ut de kostnadene som påvirkes av tilleggsordren

Vurdering av tilleggsordrer
p hvilket tilvirkningsniv b r produktene selges
Salg av halvfabrikata ?

Videreforedling og salg av ferdig produkt ?

Merinntektene ved videreforedling må settes opp mot merkostnadene

På hvilket tilvirkningsnivå bør produktene selges ?
produktvalg
Hvis ledig kapasitet

aksepter alle produkter som gir positivt DB

En knapp faktor (flaskehals)

Prioriter produktene etter DB pr. knapp faktor

Produktvalg
slide23

Kortsiktige lønnsomhetsberegninger

Flaskehalsberegninger og produktenes lønnsomhet

Råstoff som flaskehals

Ved knapphet på råstoffet, bør man prioritere produktene etter dekningsbidrag de gir pr. knapp faktor, her råstoffet.

Kan bedriften få kjøpt råstoff som tilsvarer utlegg på 300.000 kroner (antar ubegrenset salg), gir dette følgende totale dekningsbidrag:

Produkt Dekningsbidrag pr flaskehalsenhet Totalt dekningsbidrag Produkt a: 2,5 300.000*2,5 = 750.000 Produkt b: 1/3 300.000*1/3 = 100.000 Produkt c: 2,5 300.000*2,5 = 750.000

slide24

Kortsiktige lønnsomhetsberegninger

Flere flaskehalser samtidig problematiserer den optimale produktsammensetning.

Ved bruk av et eksempel skal vi belyse litt av problemet. Antar at vi har en bedrift som produserer 2 produkter som begge bearbeides ved 2 maskiner. Tidene for sluttproduktene x og y ved maskin A og B samt dekningsbidrag for sluttproduktene er:

Setter opp en ligning for hver maskin:

slide25

Kortsiktige lønnsomhetsberegninger

Flere flaskehalser samtidig problematiserer den optimale produktsammensetning.

bruk av n verdi
Vi har til nå sett bort fra at inntekter og kostnader kommer på ulike tidspunkter

1 kr for 1 år siden er mer verdt enn 1 kr i dag

Vi må derfor neddiskontere alle beløp til dagens kroneverdi - vi beregner nåverdien av de framtidige inntektene og kostnadene.

For å gjøre dette må vi fastsette et avkastningskrav

Vi bør også ta hensyn til at produksjon medføre kapitalbinding i omløpsmidler

Bruk av nåverdi
bruk av n verdi1
Litt forenklet opererer vi med 3 tidspkt. i løpet av året

Begynnelsen av året

ingen neddiskontering

Jevnt over året

beløp/1+1/2parten av kapitalkostnaden

Slutten av året

Beløp/1+ kapitalkostnaden (eks. 12 side 20)

Bruk av nåverdi
slide28

Nytte-kostnadsanalyser

  • Nytten av alle aktiviteter lar seg ikke like lett tallfeste
  • Nytte-kostnadsanalyser søker å kvantifisere verdiskapningen av slike aktiviteter og vurdere den opp mot kostnaden
slide29

Nytte-kostnadsanalyser

deles normalt inn i fire faser

Beskrivelse eller definisjon av prosjektet og hvilke forutsetninger ligger til grunn for prosjektet?

Kartlegging av effekter

Måling og kvantifisering av effektene

Konklusjon og anbefaling