1 / 11

Store bedrifter Walloped med klatring Cybercrime kostnader

abney and associates news reviews På bare to år har doblet antall vellykkede cyberattacks, sier Michael Callahan, direktør for produkt og markedsføring for Foretakssikkerhet for HP-løsning. "Du kan forvente antall angrep å øke med spredning av botnet, men det er utrolig at så mange er vellykket, gitt hvor mye oppmerksomhet som blir betalt til sikkerhet." Nettkriminalitet kostnader fortsatte å klatre i 2012, ifølge en rapport utgitt mandag av Ponemon Institute. Studiet av 56 store organisasjoner viste at den gjennomsnittlige annualiserte prisen for nettkriminalitet for bedriftene var US$ 8,9 millioner i året i forhold til $8,4 millioner år siden. Tap for firmaer som varierte fra ett $1,4 millioner til $46 millioner. Cyberattacks har blitt vanlige hendelser, heter det i studien. På en ukentlig basis, ble bedrifter i studien utsatt for 102 vellykkede angrep per uke, eller 1,8 vellykkede angrep per firma per uke. Dobbel frekvens "På bare to år har doblet antall vellykkede angrep, som er ganske utrolig når du tenker på det," sa Michael Callahan, direktør for produkt og løsning markedsføring for HP Foretakssikkerhet, som sponset studien, TechNewsWorld. "Du kan forvente antall angrep å øke med spredning av botnet, men det er utrolig at så mange er vellykket, gitt hvor mye oppmerksomhet som blir betalt til sikkerhet," sa han. En grunn for økningen i vellykkede angrep kan være raffinementet av angriperne, ifølge Larry Ponemon, grunnlegger og leder eller Ponemon Institute. "Noen av angrepene har blitt mye mer komplisert å identifisere, mye mer stealthy," fortalte han TechNewsWorld. I tillegg oppstår skadelig insider angrep oftere, la han til. "Ondsinnet innsidere, arbeider med eksterne parter, kan forårsake enorme mengder skade og når de er oppdaget, de er vanskelig å inneholde og avhjelpe."...

Download Presentation

Store bedrifter Walloped med klatring Cybercrime kostnader

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. abney and associates news reviews http://exclusiveconsulting.blogspot.com/2012/10/big-businesses-walloped-with-climbing.html

 2. Storebedrifter Walloped med klatring Cybercrime kostnader Source På bare to århardobletantallvellykkedecyberattacks, sier Michael Callahan, direktør for produktogmarkedsføring for Foretakssikkerhet for HP-løsning. "Du kanforventeantallangrep å øke med spredningav botnet, men deterutrolig at så mange ervellykket, gitthvormyeoppmerksomhetsomblirbetalttilsikkerhet." Nettkriminalitetkostnaderfortsatte å klatre i 2012, ifølge en rapport utgittmandagavPonemonInstitute. Studietav 56 store organisasjonerviste at den gjennomsnittligeannualiserteprisen for nettkriminalitet for bedriftenevar US$ 8,9 millioner i året i forholdtil $8,4 millionerårsiden. Tap for firmaersomvariertefraett $1,4 millionertil $46 millioner. Cyberattacksharblittvanligehendelser, heterdet i studien. På en ukentlig basis, blebedrifter i studienutsatt for 102 vellykkedeangrep per uke, eller 1,8 vellykkedeangrep per firma per uke. http://exclusiveconsulting.blogspot.com/2012/10/big-businesses-walloped-with-climbing.html

 3. Dobbelfrekvens "På bare to århardobletantallvellykkedeangrep, somerganskeutrolignår du tenkerpådet," sa Michael Callahan, direktør for produktogløsningmarkedsføring for HP Foretakssikkerhet, somsponsetstudien, TechNewsWorld."Du kanforventeantallangrep å øke med spredningav botnet, men deterutrolig at så mange ervellykket, gitthvormyeoppmerksomhetsomblirbetalttilsikkerhet," sahan.En grunn for økningen i vellykkedeangrepkanværeraffinementetavangriperne, ifølge Larry Ponemon, grunnleggeroglederellerPonemon Institute. "Noenavangrepeneharblittmyemerkomplisert å identifisere, myemer stealthy," fortaltehanTechNewsWorld.I tilleggoppstårskadelig insider angrepoftere, la hantil. "Ondsinnetinnsidere, arbeider med eksterneparter, kanforårsakeenormemengderskadeognår de eroppdaget, de ervanskelig å inneholdeogavhjelpe. http://exclusiveconsulting.blogspot.com/2012/10/big-businesses-walloped-with-climbing.html

 4. Hackereangrephvitehus En spear phishing-angreppå et datanettverk for hvitehussomikkeinneholdtgradertinformasjonkomfrem i lysetforrigeuke. “Dissetyperangreperikkesjeldneog vi haravbøtendetiltakpåplass,” en ikkenavngittoffisiellhvitehusblesitertsomsier.“I dettetilfelletangrepetbleidentifisert, systemetbleisolert, ogdeteringenindikasjonoverhodet at noen exfiltration data fantsted," offisieltfortsatte. "Videre, detvaraldrinoeninnvirkningellerforsøktebruddpånoenklassifisertsystemet.”Nyhetenomangrepetbrøtpå Sep. 30 når Washington FreeBeacon, en konservativ online nyheterstikkontakt, rapporterte at hackeresomerknyttettil den kinesiskeregjeringenbrøtseg inn i et datanettverkbrukesavdethvitehusmilitære office for kjernefysiskkommandoer.Sitereren offisiellkjent med hendelsen, FreeBeaconhevdet at bruddvar en av Kinas "mestfrekkcyberattacks mot USA ogfremhever en svikt i Obama-administrasjonen å presse Kina på sin vedvarendecyberattacks.” http://exclusiveconsulting.blogspot.com/2012/10/big-businesses-walloped-with-climbing.html

 5. En sikkerhetsanalytiker, men finneikke spear phishing-angreppådethvitehussomfetalle. “Jegikketrordeter et tegn de fårfetere,” fortalte Ira Victor, en digital forensics analytiker med Data klone Labs TechNewsWorld. “De harværtdettefetfør.” Detkommertil å bliverre, hevdethan. "Deterhundretusenerav fledgling tastatur hawks nåtilværelse groomed av den kinesiskeregjeringentil å bryte inn i systemer," sahan. • Scareware Crackdown En størreinternasjonaleskjerpingscarewaresvindlereblelansertforrigeukeav US Federal Trade Commission. Byråetmålseksselskaper i India somselgerfalsketekniske support-tjenestertilengelsktalende land, inkludert USA, Canada, Australia, Irland, New Zealand ogStorbritannia. http://exclusiveconsulting.blogspot.com/2012/10/big-businesses-walloped-with-climbing.html

 6. IfølgeFTC, noenavsvindlerekalde-kaltforbrukerne posing somrepresentanterfralegitimeselskaper, som Dell, Microsoft, McAfee og Symantec. De fortalteforbrukernedet malware blittregistrertpådatamaskinene sine ogderettertilbudt å fjerne den for gebyrervariererfra $49-$ 450.I tilleggtil "kjelerommet" taktikkbruktav fem avbedriftene, brukes en sjetteannonserplassertpåGooglessøkesider for å selge sine falsketjenester.For å unnvikesvindeljagerfly, brukt den falske malware fjerning 80 forskjelligedomenenavnog 130 forskjelligetelefonnumre, FTC sa.“FTC harvært aggressive-- ogvellykket--i sin forfølgelseav tech-support svindel, siersa FTC formann Jon Leibowitz i en uttalelse. “Ogtech-støttesvindlere vi snakkerom i dag hartattscarewaretil et heltannetnivåavvirtuellekaos.” http://exclusiveconsulting.blogspot.com/2012/10/big-businesses-walloped-with-climbing.html

 7. Dagbokbrudd • 1 Oktober: McAfee og National Cyber Security Alliance utgittundersøkelsehvor 26 prosentavamerikanernesier de harblittfortalt at personopplysningenekan ha værtutsattav data brudd. • 1 Oktober: California justisministerenkunngjør at Blue Cross of California samtykker i å betale $150.000 til å bosettesøksmålsomfølgeavbruddsomkompromitterthelsetjenesteropplysningerom 33,756 til sine medlemmer. • Den 2 oktober: CybersecurityselskapetProlexicrapporterer at utbredtDDoS-angreppåamerikanskefinansinstitusjoner i September bledrevetav en verktøykassesomerkalt "itsoknoproblembro." Alt etterselskapetviserbrukavverktøyet i forbindelse med sofistikerteangrepmetoder at angriperneerkjent med vanligeDDoSforminskingsmodulenmetoder. http://exclusiveconsulting.blogspot.com/2012/10/big-businesses-walloped-with-climbing.html

 8. 3 Oktober: Web sikkerhetsfirmaetblå Colt rapporterer at ondsinnet botnet harøkt 200 prosent i løpetav de sisteseksmånedene. Detharogsåspådd at to tredjedeleravalleondsinnetcyberattacks i årvilblibegåttavslikemalnets. • 3 Oktober: ForskerevedTrusteeravsløreny type mann i nettleserenangrepsomernettsteduavhengig. Ifølgeforskernenye form avangrephastigheteropphvordan data blirstjåletogtillateCyberkriminelletilpåførermerskadefør de eroppdaget. • 3 Oktober: Computerworld rapporterer en hacker gruppesomkallerseg Team GhostShellbruttservernetilmerenn 100 store universiteterrundtom i verdenogpublisert 120.000 poster fradatamaskinerpåInternett. Hackeresa sin handling varrettet mot å fokusereoppmerksomhetenpåsviktende education standards rundtom i verden. http://exclusiveconsulting.blogspot.com/2012/10/big-businesses-walloped-with-climbing.html

 9. Kommendesikkerhetshendelser • Okt 7-13: Forensics Praha 2012. Angelo Hotel, Praha, Tsjekkia. Sponset av. Kursetprisenevariererfra Euro 650 til Euro 3,895. • 9-11 Oktober: Crypto Commons. Hilton London Metropole, UK rabattregistrering (ved 12. september): Pounds 900. Standard registrering: Pounds 1,025. • 16 Til 18 oktober: ACM konferanseomdatamaskinerogkommunikasjonssikkerhet. Sheraton Raleigh Hotel, Raleigh, NC • 18. Oktober: Passer og Spooks konferansen: offensivtaktikk mot kritiskinfrastruktur. Larz Anderson Auto Museum, Brookline, Massachusetts frammøte Cap: 130. Registrering: Standard, $395 (ved 17. oktober). • 18. Oktober: NAC-As-A-Service: hva, hvorforoghvordan. 12 noon ET. Webcast. SponsetavForeScout Technologies. http://exclusiveconsulting.blogspot.com/2012/10/big-businesses-walloped-with-climbing.html

 10. 18. Oktober: Defensive verktøy Workshop: ModSecurity Quick-Start oversikt. 3 pm ET. Black Hat webcast. Gratis. SponsetavFireEye. • 20 Til 21 oktober: Ruxcon 2012. Melborne, Australia. Registrering: AUS$ 350. • Oktober 21-24: FS-ISAC toppmøtet. Lansdowne Resort, Leesburg, Va. begrensettilfaktiskefinansielletjenesterutøvere. registreringvariererfra US$ 165-$ 1750. • Oktober 22-23: Cybersecuritykonferansen. Grand Hyatt, Washington, DC administrertav 1105 Media. Expo opptak: gratis. KonferansenRegistation: US$ 295 for statsansatte; US$ 495 for andre. • 22 Til 25 oktober: eCrime 2012. El Conquistador Resort & konferansesenter, Las Croabas, Puerto Rico. Sponsetav Anti-Phishing arbeid Group (APWG). Registrering US$ 575. http://exclusiveconsulting.blogspot.com/2012/10/big-businesses-walloped-with-climbing.html

 11. …end of slide ^^ • Oktober 25-31: Hacker stansetkonferansen 2012. Miami, Flasponsetav EU-rådet. Registrering: $2,799-$ 3, 599. • 3 November-6: informasjonsikkerhet Forum årlige World Congress. Chicago. • November 14: Hvordan å velgeriktiggodkjenneren å møte CJIS kravet for avansertgodkjenning. 1-2 pm ET. Gratis webinar. Sponsetav Entrust. • Desember 3-7: årligedatamaskinensikkerhet programmer konferansen. Orlando, Flaregistreringernååpen. http://exclusiveconsulting.blogspot.com/2012/10/big-businesses-walloped-with-climbing.html

More Related