kostnader n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kostnader PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kostnader

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

Kostnader - PowerPoint PPT Presentation


 • 226 Views
 • Uploaded on

Kostnader. Bedriftens kostnader representerer forbruket av bedriftens produksjonsfaktorer En kostnad er forbrukt mengde av en produksjonsfaktor multiplisert med prisen per enhet av produksjonsfaktoren. Tidsavgrensninger.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kostnader' - jeanne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kostnader
Kostnader
 • Bedriftens kostnader representerer forbruket av bedriftens produksjonsfaktorer
 • En kostnad er forbrukt mengde av en produksjonsfaktor multiplisert med prisen per enhet av produksjonsfaktoren
tidsavgrensninger
Tidsavgrensninger
 • Bedriften pådrar seg en utgift ved anskaffelse av varer og tjenester - skjer på et gitt tidspunkt
 • Kostnadenrepresenterer forbruketi en tidsavgrenset periode
 • (Ut)betalingen for anskaffelsen kan skje på et helt annet tidspunkt enn da utgiften oppsto eller når forbruket skjedde
eksempel 1
Eksempel 1
 • En forretning anskaffet briller for kr 12 000 den 24. januar. Lageret den 1. januar var verdt kr 8 000, mens lageret den 31. januar var verdt kr 9 000.
  • Hva er utgiften i januar?
  • Svar: Kjøpet = 12 000
  • Hva er kostnaden?
  • Svar: 8 000 + 12 000 – 9 000 = 11 000
  • Kostnad = IB + Kjøp - UB
eksempel 2
Eksempel 2
 • Den samme forretningen betaler lønn til sine 6 ansatte den 30. hver mnd. Sammen med lønnen i januar fikk to ansatte betalt forskudd for februar med kr 10 000. En ansatt hadde jobbet overtid for kr 3 000 i januar, dette skal betales i februar. Lønnsutbetalingene i januar beløp seg til kr 97 000.
 • Hva er lønnskostnaden i januar?
 • Svar: 97 000 – 10 000 + 3 000 = 90 000
eksempel 3
Eksempel 3
 • Bedriften betaler den 02.01 den årlige brannforsikringspremien på kr 180 000 som forskudd. Hva blir kostnads-belastningen på januarregnskapet?
 • Svar: 180 000/12 = 15 000
 • For februar?
materialkostnader
Materialkostnader
 • Råvarer
 • Halvfabrikata
 • Hjelpematerialer
 • Driftsmateriell
materialenes inntakskost
Materialenes inntakskost
 • Med “inntakskost” menes kostnaden for varen som fakturert + evt. innkjøpskostnader som frakt, toll og andre kostnader som påløper frem til lager hos kjøper
 • Inntakskost per enhet finner vi slik
l nnskostnader
Lønnskostnader

Tre typer lønnskostnader:

1 tidlønn

 • Bedriften bærer i prinsippet hele produktivitetsansvaret

2 akkordlønn

 • De ansatte bærer i prinsippet hele produktivitetsansvaret

3 kombinasjoner av de to

 • Fast lønn pluss bonus
l nnskostnader forts
Lønnskostnader, forts
 • Tillegg til utbetalt lønn for å finne reell lønnskostnad
  • Feriepenger: 12 %
  • Bevegelige helligdager: 4,5 %
  • Arbeidsgiveravgift: 0 – 14,1 %
  • Frynsegoder: 10 – 15 %
  • Sykefravær: 5 % (anslag)
hva koster en timeansatt
Hva koster en timeansatt?
 • Hva koster en timeansatt med kr 120 i timelønn?
  • Svar: 120 * 1,045 * 1,12 * 1,141 =kr 160,25
  • Tillegget er (160,25 – 120)/120 = 33,5 %
eks mva
Eks: MVA

Skogeier selger til sagbruk for 330 + mva

Sagbruk selger til trelastsalg for 690 + mva

Trelastsalg selger for 1 090 + mva

skattelovens regnskapsmessige definisjon av anleggsmidler
Skattelovens regnskapsmessige definisjon av anleggsmidler:
 • Anleggsmidler som har en antatt brukstid på minst 3 år eller en anskaffelseskostnad på mer enn kr 15 000 skal aktiveres og avskrives. Er ikke ett av disse kriteriene tilfredsstilt, skal det foretaes en direkte utgiftsføring, m.a.o. kostnaden taes i den regnskapsperiode anleggsmiddelet ble anskaffet.
regnskapsloven 5 3
Regnskapsloven §5-3:
 • Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid, skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan
 • Hvordan bør anleggsmidler avskrives?
line re avskrivninger
Lineære avskrivninger
 • Like store beløp hvert år
  • Eks 500 000, 5 års levetid
  • Årlig avskrivning 500 000/5 = 100 000
 • Hva hvis restverdien etter 5 år er 50 000?
  • Årlig avskrivning = (500 000 – 50 000)/5 = 90 000.
line re avskrivninger1
Lineære avskrivninger

Bokført verdi

(Restverdi etter

avskrivninger)

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

0

1

2

3

4

5

År 1:Avskrivning

kr. 100.000

År

saldometoden
Saldometoden
 • Metoden forutsetter en årlig avskrivning basert på en konstant prosent av anleggsmiddelets verdi ved årets begynnelse.
 • Prosentsatsen avhenger av type anleggsmiddel
 • Hva blir årlig avskrivning og restverdi for et anleggsmiddel på kr 500 000, som avskrives med 30 % i året?
progressive avskrivninger
Progressive avskrivninger

Bedriften har bestemt at avskrivningen det første året skal være 10% av anskaffelseskostnaden, og at avskrivningssatsen skal øke med 5 prosentenheter årlig, dvs. 15 % år 2, 20 % år 3, etc.

År Avskrivnings- Årets avskrivning Uavskrevet

sats restverdi ved

årets slutt

1 10% kr 50 000 kr 450 000

2 15% “ 75 000 “ 375 000

3 20% “ 100 000 “ 275 000

4 25% “ 125 000 “ 150 000

5 30% “ 150 000 “ 0

variable avskrivninger
Variable avskrivninger

Anskaffelseskost

Brukstid

kr 500 000

10 000

= kr 50

=

Antatt årlig bruk År Årets avskrivninger Ved årets slutt.

2 500 timer 1 kr 125 000 kr 375 000

1 500 “ 2 “ 75 000 “ 300 000

2 000 “ 3 “ 100 000 “ 200 000

3 000 “ 4 “ 150 000 “ 50 000

1 000 “ 5 “ 50 000 “ 0

Antatt brukstid for maskinen er 10 000 timer. Vi finner derfor avskrivningen pr time:

variable avskrivninger1
Variable avskrivninger

Bokført verdi

(Restverdi etter

avskrivninger)

År 1: Avskrivning

kr 125 000

500 000

375 000

30 000

200 000

50 000

0

0

1

2

3

4

5

År

bedriftens kostnader
Bedriftens kostnader
 • Variable kostnader - avhengig av bedriftens produksjonsvolum
 • Faste kostnader - endres ikke i tråd med endret aktivitet. Kalles ofte for kapasitetskostnader
 • Totalkostnader = variable + faste kostnader
variable kostnader
Variable kostnader
 • Variable kostnader tar utgangspunkt i kostnaden pr. enhet og sum variable kostnader er kostnaden per enhet x mengden
 • VK = VEK • x
 • Mengden uttrykker bedriftens aktivitetsnivå
  • aktivitetsnivået kan være antall produserte enheter, antall varer solgt, antall senger utleiet, etc.
proporsjonal variabel kostnad
Proporsjonal variabel kostnad

Kr

Kr

40.000

VEK

2

0

2

0.000

Mengde

Mengde

1

000

2

000

1

000

2

000

 • Kostnad øker i samme takt som produksjonsvolumet
underproporsjonal variabel kostnad
Underproporsjonal variabel kostnad
 • Kostnad øker i lavere takt enn produksjonsvolumet

Underproporsjonalt

Kr

Underproporsjonalt

Kr

variabel totalkostnad

variabel enhetskostnad

VK

VEK

Mengde

Mengde

1

000

2

000

1

000

2

000

overproporsjonal variabel kostnad
Overproporsjonal variabel kostnad
 • Kostnad øker raskere enn produksjonsvolumet

Overproporsjonalt

Kr

Kr

Overproporsjonalt

variabel enhetskostnad

variabel totalkostnad

VK

VEK

Mengde

Mengde

1

000

2

000

1

000

2

000

faste kostnader
Faste kostnader

FK

X

FEK =

 • Faste kostnader er konstante innenfor et gitt kapasitetsintervall
  • summen av de faste kostnader er de samme uansett hva aktivitetsnivået er innenfor kapa-sitetsintervallet
 • De faste kostnadene per enhet synker med økende aktivitetsnivå
faste kostnader1
Faste kostnader
 • Bedriften har totale faste kostnader per måned på kr 450 000 i kapasitetstrinnet 0 - 1 000 stk. bord pr. måned.

Faste

kostnader pr

måned

kr 450 000

0

250

500

750

1 000

Bord

faste enhetskostnader
Faste enhetskostnader
 • Illustrerer vi de faste enhetskostnadene grafisk får vi en hyperbel

FEK

kr

1800

FK

x

900

600

1.000

0

250

500

750

Antall bord

sprangvise faste kostnader
Sprangvise faste kostnader
 • Faste kostnader karakteriseres ved at de endrer seg i sprang med aktiviteten og at de er faste mellom sprangene

FK kr.

900 000

700 000

450 000

0

1 000

2 000

3 000

Antall

bord

sprangvise enhetskostnader
Sprangvise enhetskostnader

FEK

kr

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

1000

2000

3000

Antall

bord

 • Etter en kapasitetsutvidelse er en høyere kapasitets-utnyttelse helt nødvendig for å oppnå lavere FEK enn tidligere
faste kostnader forts
Faste kostnader, forts
 • Faste kostnader kan ofte klassifiseres som reversible eller irreversible
  • Reversible - kan bringes tilbake ved reduksjon i aktivitet
  • Irreversible - kan ikke bringes tilbake ved reduksjon i aktivitet
 • Faste kostnader kan også være driftsavhengige eller driftsuavhengige
er l nn en fast eller variabel kostnad
Er lønn en fast eller variabel kostnad?
 • Administrasjonslønn = Fast kostnader
 • Produksjonslønn defineres i økonomi-styringssammenheng som variable kostnader
  • En sannhet med visse modifikasjoner
produksjonens variabilitet p kort sikt p virkes av
Produksjonens variabilitet på kort sikt påvirkes av

Bedriftens krav til kvalifikasjoner

Om bedriften er arbeidskraftsorientert eller maskinorientert

Permisjonsreglenes strenghet

Tariffavtaler

grensekostnader og kostnadsoptimum
Grensekostnader og kostnadsoptimum

Totale kostnader

TK = FK + VEK • X

Variable kostnader

VEK • X

Faste kostnader

FK

X = produksjonsmengde

Enhetskostnader

Grensekostnader

Totale enhetskostnader

Variable enhetskostnader

Kostnads-

optimum

X = produksjonsmengde

bedriftens relevante kapasitetsintervall
Bedriftens relevante kapasitetsintervall

Totale kostnader

Det relevante

kapasitetsintervall

X = Produksjonsmengde

bedriftens relevante kapasitetsintervall1
Bedriftens relevante kapasitetsintervall

Bedriftens totale kostnader i det relevante kapasitetsintervall er TK = FK + VEK • x

TK

Totale kostnader

Variable

kostnader

Faste

kostnader

X = produksjonsmengde

grensekostnader
Grensekostnader
 • Grensekostnad er kostnadsøkningen når produsert kvantum øker med en enhet
differansekostnader
Differansekostnader
 • Differansekostnaden viser den kostnads-økning man får når produksjonen øker med et visst antall enheter
 • Differanseenhetskostnaden er definert som den gjennomsnittlige kostnadsøkningen pr. enhet som bedriften får ved å øke produksjonen med en gitt mengde
enhetskostnader1
Enhetskostnader
 • Total enhetskostnad (TEK)
  • TEK = TK/X
 • Variabel enhetskostnad (VEK)
  • VEK = VK/X
 • Fast enhetskostnad (FEK)
  • FEK = FK/X
 • TEK = VEK + FEK
 • Differanseenhetskostnad (DEK)
  • DEK = (TK2 - TK1)/(X2 - X1)
enhetskostnader eksempel
Enhetskostnader - eksempel

TEK = min når TEK = DEK

VEK = min når VEK = DEK

Kostnads-optimum

direkte kostnader
Direkte kostnader
 • Kostnadsarter som er av vesentlig størrelse og som kan knyttes direkte til produktet
  • Direkte materialer
  • Direkte lønn
 • De direkte kostnader er pr. definisjon variable kostnader
indirekte kostnader
Indirekte kostnader
 • Indirekte kostnader er alle de andre kostnadene i tilvirkningsavdelingene som ikke kan knyttes direkte til produktet eller er uvesentlige i størrelse
  • Indirekte materialkostnader
  • Indirekte lønnskostnader
  • Indirekte kostnader omfatter både variable og faste kostnader