Solar 4 you bud cnos a s tavby
Download
1 / 33

- PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on

SOLAR 4 YOU – Budúcnosť a s tavby. Bmstr. Ing. Klaus Kiessler Absolvent univerzity - Donau-Universität Krems – odbor – Solararchitektur - Člen výboru krajinského cechu staviteľov a správca nehnuteľností Predseda IG PH Ost Člen rady v oblasti „ Cluster ovej“ výstavby, energie, ŽP.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kimo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Solar 4 you bud cnos a s tavby
SOLAR 4 YOU – Budúcnosť a stavby


Solar 4 you consulting gesmbh stavebn k vy dod vate stavby investor

Bmstr. Ing. Klaus Kiessler

Absolvent univerzity - Donau-Universität Krems – odbor –Solararchitektur-

Člen výboru krajinského cechu staviteľov a správca nehnuteľností

Predseda IG PH Ost

Člen rady v oblasti „Clusterovej“výstavby, energie, ŽP

SOLAR 4 YOU Consulting GesmbHStavebník – Vyšší dodávateľ stavby – Investor


Spora energie nie je alternat vou obnovite n ch energi
Úspora energie – nie je alternatívou obnoviteľných energií


T epeln obvodov pl budov etrenie sp sobuje n klady
Tepelný (obvodový) plášť budov Šetrenie spôsobuje náklady

Dokonalejšie tepelné (obvodové) plášte

budov znamenajú:

 • nižšie náklady na energiu

 • menejporúch stavieb

 • lepšiu kvalitu budov

 • nižšie prevádzkové náklady

 • progresívnosť (štandard budúcnosti)

 • minimalizovanie právneho „rizika zodpovednosti“


E konomi ck d vody n i ie n klady na energiu
Ekonomické dôvodyNižšie náklady na energiu

 • Starý/pôvodný stav 200 kWh/m²BGFa

 • Administratívna budova -štandard 150 kWh/m²BGFa

 • Bytová výstavba -štandard 80 kWh/m²BGFa

 • Nízko energetický dom 30-50 kWh/m²BGFa

 • Pasívny dom 15 kWh/m²BGFa

 • Dom s nulovou energiou 0 kWh/m²BGFa


E konomi ck d vody menej por ch stavieb
Ekonomické dôvodyMenej porúch stavieb

 • Potreba dokonalejších detailných riešení

 • Predpísané kontroly

  (meraní priestupnosti vzduchu, kamerové zobrazovanie schém tepla…)

 • Minimálne riziko kondenzátov

 • Vyššia kvalita stavebných materiálov

 • Potreba odborne vyškolených firiem


E konomi ck d vody lep ia kvalita budov
Ekonomické dôvodyLepšia kvalita budov

 • Bez tepelných mostov studené sokle, zabudovanie okien, balkóny, praskliny atď.

 • Vzduchotesnosťosadenie okien, vnútorná omietka, inštalačná kabelážatď.

 • Ekologickáznášanlivosťstavebných materiálov

 • Predchádzaniu stavebných chemikálií

 • 100% obnoviteľnosťnosičov energiesolárne kolektory, PV-zariadenia, peletové kúrenieatď.

 • Vyššia trhová hodnota nehnuteľností


E konomi ck d vody ni ie prev dzkov
Ekonomické dôvodynižšie prevádzkové

 • Dlhotrvajúci (obvodový) plášť budov

 • Minimálne náklady na obsluhu

 • Minimálne náklady na údržbu

 • Presná evidencia nákladov na údržbu

 • Plánovanie nákladov na energiu(aj na mnohé roky –nízko energetický dom, pasívny dom, a dom s nulovou energiou je možné)

 • Vysoká kvalita budov už existuje


E konomi ck d vody progres vnos
Ekonomické dôvodyProgresívnosť

 • Ani jeden prípad sanácie skladaných dielov(termická sanácia budov normálne každých 20 rokov)

 • Bezpečnosť -dôsledok kvalitných projektov

 • Nižšie náklady na celkovú životnosť

 • Ekologická bilancia bude nasledovať

 • Dodržiavanie smernice EU- o stavebníctve


V kaz o e nergi i o je to
Výkaz o energiiČo je to?

 • Popis energetickej efektívnosti budovy

  • závisí od plášťa budovy, vykrovacieho systému, teplej vody atď.

 • „Preukaz o type“s údajmi o normálnej spotrebe

  • Definovaný spôsob prevádzky

  • v kWh/m².a

  • Rodinný dom 1960 bez izolácie 200 kWh/m².a

  • Novostavba nízko energetický dom 35

  • Pasívny dom 15

 • Etiketa (triedy efektívnosti)

Quelle: DI Walter Hüttler, E.V.A., 24. Sept. 2004 – www.eva.ac.at/projekte/energieausweis.htm


Solar 4 you bud cnos a s tavby

l / 100 km

kWh / m², a

kcal / Tag

EKZ


Solar 4 you bud cnos a s tavby

kWh / m², a

1 Liter Öl

^=

10 kWh

EKZ

l / 100 km

20

6 - 8

3

1,5

200

60 - 80

30

15


Solar 4 you bud cnos a s tavby

EKZ

Spôsob výpočtu

 • Strata z priespustnosti

 • Strata z vetrania

 • Pasívnezískané teplo

  zo slnka

 • Vnútorné množstvo

  získaného tepla


Energe tick straty podrobne s lab miesta
Energetické straty podrobneSlabé miesta:

 • Spoj strecha/stena

 • Oceľovo betónové stavebné diely

 • Mechanika žalúzií/ zvinovacích okeníc

 • Škáry okno/konštrukcia

 • Nepriebežný obklad na parapetu

 • Výklenky pre vykurovacie telesá

 • Prieniky


Pr klad dom pod a nariadenia n bautechnik n btv 1996
Príklad – dom podľa nariadenia NÖ-Bautechnik (NÖ BTV 1996)

 • Strešná plocha (U-hodnota: 0,22)

 • Izolačné zasklenie s tepelnou ochranou (U-Wert: 1,8 vrátanerámu)

 • Vonkajšie steny (U-hodnota: 0,4)

 • Strop pivnice (U-hodnota: 0,4)

 • Intenzita výmeny vzduchu ***: 0,5xzahodinu

 • -------------------------------------------------------------------------------------

 • špecif. tepelná zaťaž: ca. 39 W/m² BGF

 • úžit. energia: ca. 73 kWh/m² BGF

 • stupeň účinnosti vykurovacieho telesa za rok: 85 %

 • -------------------------------------------------------------------------------------

 • Spotreba energie na vykurovanie za rok: ca. 85 kWh/m² BGF

 • Príklad – Celková spotrebana 206 m² BGF cca. 17.600 kWh

 • alebo cca. 1.760 litrovvykurovacieho oleja resp. 1.760 m³ zemného plynu za rok alebo 8,5 rm tvrdého dreva.


Pr klad dom pod a tandardu pre n zko energetick dom n btv 1996
Príklad – dom podľa štandardu pre nízko energetický dom (NÖ BTV 1996)

 • Strešná izolácia 28 cm (U-hodnota: 0,15)

 • Kvalitné izolačné zasklenie s tepelnou ochranou (U-hodnota: 1,4 vrátanerámu)

 • Vonkajšia stena s 15 cm tepelná izolácia dutinových obvodových stien alebo tvarovky (U-hodnota: 0,20)

 • Strop pivnices 12 cm izoláciou (U-hodnota: 0,30)

 • Intenzita výmeny vzduchu : 0,5 xza hod.so spätným získavaním tepla

 • ---------------------------------------------------------------------------------------

 • špecif. tepelná zaťaž : ca. 23 W/m² BGF

 • úžit. energia : ca. 32 kWh/m² BGF

 • stupeň účinnosti vykurovacieho telesa za rok: 90 %

 • ---------------------------------------------------------------------------------------

 • Spotreba energie na vykurovanie za rok : ca. 36 kWh/m² BGF

 • Príklad – Celková spotrebana 206 m² BGF cca. 7.400 kWh alebo cca. 740 litrovvykurovacieho olejaresp. 740 m³ zemného plynu alebo 3,5 rm tvrdého drevaa cca. 700 kWh el. prúdu na vetracie zariadenie za rok.


Ako dosiahnete tandard n zko energetick ho domu
Ako dosiahnete štandard dom nízko energetického domu?

Základné princípy sú:

 • Čo najhustejšíu a kompaktnú konštrukciu stavby

 • Veľmi kvalitnú tepelnú izoláciu na vonkajšie časti stavby

 • Presné prevedenie tepelnej izolácie(predchádzanie tepelným mostom)

 • Vetrotesnoť a vzduchotesnosť konštrukcie

 • Pasívne využitie slnečnej energie cez okno

 • Efektívna a ekologická výroba tepla(napr.využívanie výhrevnosti paliva)

 • Okamžité reagovanie na nízkoteplotné vykurovanie

 • Úsporná príprava teplej vody z hľadiska energie, pokiaľ možno solárna

 • Kontrolované vetranie bytov, pokiaľ možno len podľa potreby (napr. regulácia vlhkosti)

 • Inteligentné využívanie el. prúdu


Stavebn kamene v koncepcii pas vneho domu
Stavebné kamene v koncepcii pasívneho domu dom :

 • Vysoká kompaktná forma vykúreného objemu objektu

 • Vyšší štandard tepelnej izolácie vonkajších stien, strechy a podlahy v suteréne s U- hodnotami okolo 0,1 W/m² K akvalitné zasklenie s U- hodnotou pod 0,9 W/m² K (napr. trojsklo-tepelná izolácia zasklenia s ochranou s izoláciou rámu) ako pri štandardnom nízko energetickom dome

 • Minimalizáciavšetkýchtepelných mostov, aj okenných rámov

 • Kvalitná vetrotesnoť a vzduchotesnosť konštrukcie

 • Konzekventnépasívnesolárne využitie (cca. 60 % zvyšnej potreby tepla) pomocou beztieňovej expozičnej orientácie hlavných plôch na juh

 • Vysokoefektívny systém na kontrolu vetrania(predhriatie zeme, spätné získavanie tepla- stupeň účinnosti 80 %)

 • Energia- aefektívne pokrytie zostatkovej energetickej potreby z hľadiska nákladov

 • Príprava horúcej vody napr.pomocou solárnych kolektorov.

 • Vybavenie domácností veľmi úspornými prístrojmi úspornými svietidlami

 • Využitie techniky na úsporu vody


Pe cifick spotreba energie z h adiska r znych izola n ch tandardov
Š dom pecifická spotreba energie z hľadiska rôznych izolačných štandardov

Konečné využitie energie pre teplo v miestnosti na m² BGF a rok podľa rozličných štandardov (10 kWh zodpovedá cca jednému m³ zemného plynu alebo jednému litru vykurovacieho oleja).


Tandardy tepelnej izol cie
Štandardy tepelnej izolácie dom

Hrúbky izolačného materiálu sú hrubé orientačné body, vzťahujúce sa na bežné izolačné materiály s vodivosťou 0,01 W/m²K.


Ro n spotreba energie
Ročná spotreba energie dom

Ročná spotreba energie v pasívnom dome Darmstadt-Kranichstein v kWh/m² BGF; *WSVO = Nariadenie o tepelnej ochrane budov - NemeckoPr klady z v stavby n wh am m dlinger spitz
Príklady z výstavby dom – N-WHAm Mödlinger Spitz


Pr klady z v stavby n zko energetick ho obytn ho domu am m dlinger spitz
Príklady z výstavby dom – Nízko energetického-obytného domu Am Mödlinger Spitz

 • Nízko energetický obytný útvar

 • EKZOIB= 30 kWh/m²NFa

 • 20 bytov v súkromnom vlastníctve

 • 38 m² termickésolárne kolektory

 • 80 kW automatické peletové vykurovaniePr klad z v stavby pas vny dom am r merbrunnen1
Príklad z výstavby – pasívny dom dom Am Römerbrunnen

 • Pasívny- anajnižšia energia -WHA

 • EKZPHPP= 12,2 kWh/m²NFa

 • 8 bytov v súkromnom vlastníctve (4 PH + 4 NH)

 • Komfortne vetracie zariadenie + WRG + EWT

 • 24 m² termickésolárne kolektory

 • 30 kW automatické peletové vykurovaniePr klad z v stavby pas vny dom zum weissen kreuz1
Príklad z výstavby – pasívny dom dom Zum Weissen Kreuz

 • Pasívny- anajnižšia energia -WHA

 • EKZOIB= 12 kWh/m²NFa

 • 36 bytov v súkromnom vlastníctve (17 PH + 19 NH)

 • Komfortne vetracie zariadenie + WRG + EWT

 • 2x36 m² termickésolárne kolektory

 • 1x50 kW und 1x60kW peletové vykurovanie


Pr klad z v stavby pas vny dom zur g rtnerei
Príklad z výstavby – pasívny dom dom Zur Gärtnerei

NIEDRIGST – ENERGIE - WOHNHAUS

PASSIVHAUS - TECHNOLOGIE

03080 ZUR GÄRTNEREI

Mödling,Dr.-Franz-Josef-Schichtgasse

28 Eigentumswohnungen

Fertigstellung Frühjahr 2006


Pr klad z v stavby pas vny dom zur g rtnerei1
Príklad z výstavby – pasívny dom dom Zur Gärtnerei

 • Pasívny- anajnižšia energia -WHA

 • EKZOIB= 10 kWh/m²NFa

 • 28 bytov v súkromnom vlastníctve

 • Komfortne vetracie zariadenie + WRG + EWT

 • 2x16 m² termickésolárne kolektory

 • 1x60 kW peletové vykurovanie


Pr klad z v stavby pas vny dom
Príklad z výstavby – pasívny dom dom

SOL4 – Administratívne a vzdelávacie centrum Eichkogel

Najväčší pasívny administratívny objekt v Rakúsku, najväčšia fotovoltaická terasa vo východnom Rakúsku

Dom s nulovou vykurovacou energiou, Projekt objektu budúcnosti, podpora zo strany ÖKO-Baucluster

Guntramsdorfer Str. 103, A-2340 Mödling

Administratíva, fitnes, priestory na výučbu, spoločensk priestory


Pr klad z v stavby pas vny dom sol4
Príklad z výstavby – pasívny dom dom SOL4

 • Pasívny-administratíva - avzdelávacie stredisko

 • EKZPHPP= 12,2 kWh/m²NFa

 • 5 ST Vetracie zariadenia (80-90% Wärmerückgewinnung)

 • 560 lfm Sondy do zeme ako výmenník tepla

 • 2 ST tepelné čerpadlo(48 kW tepelný výkon + 54 kW chladiaci výkon)

 • 1.500 m² aktivácia stredného betónového tesnenia

 • 28 kWpeakFotovoltaické zariadenie

 • 36 m² termickésolárne kolektory


Solar 4 you bud cnos a s tavby

Investícia do budúcnosti našich detí – Vaša spokojnosť!

Bmstr. Ing. Klaus Kiessler – kk@solar4you.at