zdrav m sto praha 2014 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zdravé město Praha 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zdravé město Praha 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Zdravé město Praha 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Zdravé město Praha 2014. p rogram – specifická primární prevence pro školy a školská zařízení Metodika pro předkladatele. Seminář k dotačnímu řízení „Zdravé město Praha 2014“ – I. program a aktuálním informacím v prevenci rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zdravé město Praha 2014' - kimberley-curry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zdrav m sto praha 2014

Zdravé město Praha 2014

program

– specifická primární prevence pro školy a školská zařízení

Metodika pro předkladatele

slide2

Seminář k dotačnímu řízení „Zdravé město Praha 2014“ – I. program a aktuálním informacím v prevenci rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy

 • PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP
 • Mgr. Vladimír Sklenář, oddělení 213 - prevence a speciálního vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Mgr. Jan Žufníček, Pražské centrum primární prevence
 • Mgr. Jana Hanusová, Pražské centrum primární prevence
 • Mgr. Nina Janyšková, protidrogová koordinátorka hl. m. Prahy
 • Mgr. Jana Havlíková, oddělení prevence MHMP
 • Mgr. Radka Bartůňková, koordinátorka školské, zdravotní a sociální prevence se semináře neúčastní z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti
zdrav m sto praha 2014 i program
Zdravé město Praha 2014 – I. program

Program:

8:30 – 9:00 – prezence účastníků

 • Zahájení

PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP

 • Grantové řízení Zdravé město Praha 2014 – I. program - žádost o grant, povinné přílohy

Mgr. Jana Havlíková (MHMP)

přestávka

 • Minimální preventivní program

Mgr. Jan Žufníček (PCPP) 

 • Závěrečná zpráva a vyúčtování přiděleného grantu

Mgr. Jana Havlíková (MHMP)

přestávka

 • Aktuální informace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT

Mgr. Vladimír Sklenář (MŠMT) 

 • Certifikace programů primární prevence

Mgr. Nina Janyšková (MHMP) 

přestávka

 • Informace o výsledcích dotazníkového šetření mapujícího oblast primární prevence na pražských školách.

Mgr. Jana Hanusová, (PCPP) 

 • Závěr
zdrav m sto praha 2014 i program1
Zdravé město Praha 2014 – I. program

Vyhlášení a formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách HMP:

www.praha.eu → Magistrát hl. m. Prahy→ Odbory →Oddělení prevence → Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže → Granty

Konzultační středisko ke zpracování projektů:

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence - oddělení prevence, Charvátova 9, Praha 1, 2. patro, č. dv. 204.

 • Konzultační hodiny – pondělí a středa v úředních hodinách (nejlépe po předchozí telefonické domluvě).

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Havlíková, tel.: 236 004 168, e-mail: jana.havlikova@praha.eu

zdrav m sto praha 2014 i program2
Zdravé město Praha 2014 – I. program
 • Cílem programu je podpora škol a školských zařízení při realizaci efektivní primární prevence rizikového chování.
 • Zajišťovateli primární prevence mohou být jak samy školy, tak externí organizace.
 • Oprávnění žadatelé jsou mateřské, základní a středníškoly a školská zařízení, která mají sídlo na území HMP a jsou zařazena v rejstříku škol a školských zařízení.
zdrav m sto praha 2014 i program3
Zdravé město Praha 2014 – I. program
 • Grant je určen na úhradu nákladů pouze v položkáchmateriál, služby a mzdové náklady.
 • Grant se žadateli poskytuje jen na úhradu nezbytně nutných nákladůspojených s realizací projektu, které budou v přiměřeném rozsahu, uvedené a zdůvodněné v žádosti.
zdrav m sto praha 2014 i program4
Zdravé město Praha 2014 – I. program

Dotaci nelze požadovat a použít zejména na:

• režii (tj. energii, topení, vodu, opravy a údržbu, pohonné hmoty);

• investice;

• stravu;

• cestovné;

• nákup či opravu prostředků výpočetní ani jiné techniky či spotřební elektroniky;

• reprezentaci (tzn. pohoštění, dary a obdobná plnění);

• zahraniční cestovné a úhradu cestovních náhrad nad rámec zákona č. 262/2006 Sb.,

zákoník práce;

•platy zaměstnanců; mohou být hrazeny pouze ostatní platby za provedenou práci

(na základě DPP a DPČ realizované nad rámec vyučovacího úvazku

pedagoga/metodika);

•provedení auditu, na pokuty a sankce;

• úhrady telekomunikací (úhrady služeb včetně nákupu telefonních karet);

• úhradu leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného majetku;

• školy v přírodě a školní výlety;

• odměnu za vypracování žádosti/projektu;

• nespecifikované výdaje.

zdrav m sto praha 2014 i program5
Zdravé město Praha 2014 – I. program
 • Projekt musí být zpracovánstručně a výstižně a musí obsahovat konkrétnícíl, zdůvodnění, přínos pro žadatele a cílovou skupinua podrobnou ekonomickou rozvahu. Pokud nebude projekt tyto údaje obsahovat v náležitém rozsahu, nebude podpořen.
zdrav m sto praha 2014 i program6
Zdravé město Praha 2014 – I. program

Podporovány budou tyto typy programů:

 • Akreditované vzdělávání v oblasti specifické primární prevence pro školní metodiky prevence

Kurzy zaměřené na získání teoretických znalostí, osvojení praktických dovedností a zkušeností potřebných pro výkon funkce školního metodika prevence.

Finanční prostředky na studium jsou určeny pouze pro metodiky prevence. Požadovat lze pouze finanční prostředky na jeden rok studia.

Maximální výše celkově poskytnutého grantu je 12 000 Kč.

zdrav m sto praha 2014 i program7
Zdravé město Praha 2014 – I. program

II. Programy dlouhodobé všeobecné specifické primární prevence rizikového chování ve školách

 • Efektivní jsou programy kontinuální, komplexní, využívající adekvátních forem působení na cílovou skupinu.Programy by měly být interaktivní, prožitkové, zaměřené na získávání informací a dovedností vedoucích ke změně postojů a snížení pravděpodobnosti výskytu rizikového chování.

Podmínkou je účast třídního učitele.

 • Maximální výše poskytnutého grantu na lektorné je 350 Kč/hod pro jednoho lektora (je možné žádat max. pro dva lektory).
 • Maximální výše celkově poskytnutého grantu je 50 000 Kč.
zdrav m sto praha 2014 i program8
Zdravé město Praha 2014 – I. program

III. Adaptační výjezd mimo školu

Tematicky zaměřenévýjezdy mimo běžné prostředí, zaměřenéna sebepoznávání a utváření vztahů v třídních kolektivech.

 • Adaptační výjezd, na který je možné žádat finanční příspěvek, je programpro nově vzniklé třídní kolektivy, např. pro 6. ročníky ZŠ nebopro první ročníky středních škol všech typů.
 • Výjezd je nutné uskutečnit v počátku školního roku, tedy v měsících září – říjen, případně je možné realizovat výjezd i v jiném měsíci, bude-li jeho potřeba odůvodněná.
 • Minimální rozsah jsou tři dny.
 • Adaptační výjezd bude podpořen pouze, bude-li součástí dlouhodobého programu specifické primární prevence.
 • Účast třídního učitele je podmínkou.
 • Maximální výše celkově poskytnutého grantu je 15 000 Kč na 1 akci

(tj. 5 000 Kč/1 den).

zdrav m sto praha 2014 i program9
Zdravé město Praha 2014 – I. program

IV. Programy selektivní primární prevencepro rizikovou skupinu dětí a mládeže

 • O tento typ prevence žádajíspeciální školy a pedagogicko-psychologické poradny, které realizují programy procílové skupiny (žáků, studentů), u nichž je aktuálně či dlouhodobě zvýšeno nebezpečí výskytu rizikových forem chování.
 • Maximální výše poskytnutého grantu na lektorné je500 Kč/hodpro jednoho lektora (je možné žádat max. pro dva lektory).
 • Maximální výše celkově poskytnutého grantu je 50 000 Kč.
zdrav m sto praha 2014 i program10
Zdravé město Praha 2014 – I. program
 • Jedna žádost musí obsahovat jeden typ programu.
 • Žadatel může podat max. 3 žádosti.
 • Budou-li žádosti jednoho žadatele vzájemně provázané (např. adaptační výjezd mimo školu, na který navazuje blok primární prevence), budou upřednostněny.
 • Pedagogicko-psychologické poradny mohou žádatv jednom formuláři o jeden typ programu realizovaný na více školách. Pokud realizujete různé typy programů, podejte další žádosti, které opět mohou být pro více škol.
zdrav m sto praha 2014 i program11
Zdravé město Praha 2014 – I. program

Vyhlášení: 10. 9. 2013

Termín uzávěrky: 24. 10. 2013

Místa podání žádostí:

• podatelna Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova

35/29,110 00 Praha 1 nebo

• podatelna Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2,

110 00 Praha 1

zdrav m sto praha 2014 i program12
Zdravé město Praha 2014 – I. program

Způsob podání:

V tištěné podobě v jednom vyhotovení s uvedením adresáta - Magistrát hl. m. Prahy, odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence, Jungmannova 35/29,

110 00 Praha 1 - osobně

 • do podatelny nebo poštou (rozhoduje razítko pošty, s datem nejpozději 24. 10. 2013).
 • Obálku označte slovy „Zdravé město Praha 2014 – I. program“ (každá žádost v samostatné obálce)
zdrav m sto praha 2014 i program13
Zdravé město Praha 2014 – I. program

V elektronické podobě

 • do předmětu zprávy uveďte GZMP14-I. „název školy nebo školského zařízení“
 • odesílejte včetně povinných příloh
 • elektronická podoba musí být totožná s tištěnou (včetně příloh)

Formulář A1, A2 a A3 na email: jana.havlikova@praha.eu, protidrogovému koordinátorovi vaší MČ a metodikovi prevence ve vaší spádové pedagogicko-psychologické poradně

Formulář B na email: jana.havlikova@praha.eu

Formulář C1, C2 a C3 na email: jana.havlikova@praha.eu a protidrogovému koordinátorovi vaší MČ

Seznam metodiků prevence pedagogicko-psychologických poraden a protidrogových koordinátorů MČ je k dispozici na webových stránkách www.praha.eu, v sekci oddělení prevence)

zdrav m sto praha 2014 i program14
Zdravé město Praha 2014 – I. program

Povinné přílohy

Formulář A1, A2, A3

Školy a školská zařízení, které jsou zřizovány HMP nebo městskými částmi přiloží k žádosti v jednom vyhotovení pouze minimální preventivní program.

Školy a školská zařízení, které nejsou zřizovány HMP ani městskými částmi přiloží k žádosti v jednom vyhotovení:

• kopii dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele;

• kopii dokladu o oprávnění osoby jednat za žadatele (jmenovacího dekretu);

• ověřenou kopii dokladu o právní subjektivitě žadatele ne starší 6 měsíců

(lze doložit např. zřizovací listinou, výpisem z obchodního rejstříku, výpisem z rejstříkuo. p. s., výpisem ze školského rejstříku). Pokud subjekt podává více žádostí, tento doklad připojuje pouze jedenkrát. Není třeba dokládat u subjektů zřizovaných HMP nebo městskou částí;

• minimální preventivní program podle struktury Pražského centra primární prevence (více na http://www.prevencepraha.cz/minimalni-preventivni-program

zdrav m sto praha 2014 i program15
Zdravé město Praha 2014 – I. program

Formulář B - Akreditované vzdělávání v oblasti specifické primární prevencepro metodiky prevence

Povinnými přílohami jsou:

• potvrzení o přijetí ke studiu nebo absolvování předešlých ročníků

vzdělávání

• minimální preventivní program

Školy a školská zařízení, které nejsou zřizovány HMP ani městskými částmi přiloží k žádosti v jednom vyhotovení (pokud již nemají doklady přiložené u jiného podávaného projektu):

• kopii dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele;

• kopii dokladu o oprávnění osoby jednat za žadatele (jmenovacího dekretu);

• ověřenou kopii dokladu o právní subjektivitě žadatele ne starší 6 měsíců

(lze doložit např. zřizovací listinou, výpisem z obchodního rejstříku, výpisemz rejstříku o. p. s., výpisem ze školského rejstříku). Pokud subjekt podává více žádostí, tento doklad připojuje pouze jedenkrát. Není třeba dokládat u subjektů zřizovaných HMP nebo městskou částí.

zdrav m sto praha 2014 i program16
Zdravé město Praha 2014 – I. program

Formulář C1, C2, C3 - Specifická primární prevence realizovaná pedagogicko-psychologickými poradnami

Školská zařízení, která nejsou zřizována HMP ani městskými částmi přiloží k žádosti v jednom vyhotovení (pokud již nemají doklady přiložené u jiného podávaného projektu):

• kopii dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele;

• kopii dokladu o oprávnění osoby jednat za žadatele (jmenovacího dekretu);

• ověřenou kopii dokladu o právní subjektivitě žadatele ne starší 6 měsíců

(lze doložit např. zřizovací listinou, výpisem z obchodního rejstříku, výpisemz rejstříku o. p. s., výpisem ze školského rejstříku). Pokud subjekt podává více žádostí, tento doklad připojuje pouze jedenkrát. Není třeba dokládat u subjektů zřizovaných HMP nebo městskou částí.

zdrav m sto praha 2014 i program17
Zdravé město Praha 2014 – I. program

Důvody pro vyřazení projektu nebo neposkytnutí grantu

•Žádost byla podána po termínu - nebude posuzována.

• Chybějící přílohy.

• Jedna žádost je určena na více typů podporovaných programů.

• Žádost nevyhovuje stanoveným podmínkám uvedeným v metodice.

• Žadatel nesplňuje podmínky grantového řízení.

• Navrhovaný projekt neodpovídá podporovaným programům.

• Nedostatečná kvalifikace zajišťovatele.

Rozhodnutí poskytovatele o vyřazení žádosti nebo neposkytnutí finančních prostředků je konečné a nezdůvodňuje se.

Na poskytnutí grantu není právní nárok.

Žadatelé nebudou vyzýváni k doplnění chybějících údajů. Dokládání chybějících náležitostí po uzávěrce grantového řízení není možné

zdrav m sto praha 2014 i program18
Zdravé město Praha 2014 – I. program
 • Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří nemají evidované dluhy vůči orgánům státní správy (oblastní správě sociálního zabezpečení a místně příslušnému finančnímu úřadu) a zdravotním pojišťovnám.
 • Při podání žádosti musí být tato skutečnost poskytovatelem služby deklarována formou čestného prohlášení, které uvádí a stvrzuje osoba jednající jménem organizace v žádosti (statutární zástupce organizace).
zdrav m sto praha 2014 i program19
Zdravé město Praha 2014 – I. program

Nejčastější chyby v žádostech:

 • špatný název školy – musí být dle zápisu do školského rejstříku
 • špatné číslo bankovního účtu
 • chybí podpisy žadatele
 • chybí minimální preventivní program školy
 • chybí povinné přílohy
 • projekt není v souladu s minimálním preventivním programem školy
 • projekt není v souladu s metodikou grantového řízení
 • Žádost je neúplná
 • jedna žádost je určena na více typů podporovaných programů
 • nedodržení finančních limitů projektu:
 • specifická primární prevence - max. 50 000 Kč na jeden projekt,

max. 700 Kč/hod/2 lektory

 • adaptační výjezd – 5 000 Kč/den, max. 3 dny
 • špatná ekonomická rozvaha – nekoresponduje s dílčími položkami v žádosti, nesedí součty
 • selektivní primární prevence - max. 50 000 Kč na jeden projekt,

max. 1 000 Kč/hod/2 lektory

 • chybí přesné datum konání adaptačního výjezdu, počet žáků

• navrhovaný projekt neodpovídá podporovaným programům

• nedostatečná kvalifikace zajišťovatele

zdrav m sto praha 2014 i program20
Zdravé město Praha 2014 – I. program

Harmonogram grantového řízení

10. 09. 2013 - vyhlášení grantového řízení „Zdravé město Praha 2014“

24. 10. 2013 - konečný termín pro doručení žádostí do podatelny MHMP

listopad 2013 - administrace projektů

prosinec 2013 - hodnocení projektů

leden 2014 - Protidrogovákomise RHMP, KomiseRady HMP pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a protidrogové prevence

únor 2014 - Rada HMP

březen 2014 - Zastupitelstvo HMP, zveřejnění výsledků na webových

stránkách HMP, uvolnění finančních prostředků školám

zdrav m sto praha 2014 i program21
Zdravé město Praha 2014 – I. program

Děkuji vám za pozornost a náměty hodně úspěchů při psaní žádost

Mgr. Jana Havlíková

jana.havlikova@praha.eu

Tel.: 236004168