Y netim lkeleri 2
Download
1 / 42

Yönetim İlkeleri /2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 226 Views
 • Uploaded on

Yönetim İlkeleri /2. *Yönetici Rolleri *Örgütlemede Temel İlkeler Prof. Dr. Haydar SUR. Yönetim Süreci. Yönetim – belirli bir amaç için birbiriyle bağı olmayan kaynakları bir araya getirip yönlendirme İşlevler : Plan lama Örgütleme Kadrolama Yöneltme Kontrol. Örgütlerin Yönetimi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Yönetim İlkeleri /2' - kimama


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Y netim lkeleri 2

Yönetim İlkeleri/2

*Yönetici Rolleri

*Örgütlemede Temel İlkeler

Prof. Dr. Haydar SUR


Y netim s reci
Yönetim Süreci

 • Yönetim – belirli bir amaç için birbiriyle bağı olmayan kaynakları bir araya getirip yönlendirme

 • İşlevler:

  • Planlama

  • Örgütleme

  • Kadrolama

  • Yöneltme

  • Kontrol


Rg tlerin y netimi
Örgütlerin Yönetimi

 • Örgüt – hedeflere ulaşmak için bir grup insanın düzenli ve işbirliği içinde birarada çalışması

 • Yönetim – hedeflere etkili ve verimli şekilde ulaşabilmek için bir örgütün kaynaklarını yöneltme faaliyeti


Y netimle li kili kavramlar
Yönetimle İlişkili Kavramlar

 • Otorite (Yetke) – yönetimin en üstten aşağılara doğru göçerilmesi & yöneticilerin diğerlerini yöneltme yetkisi & onların pozisyonlarıyla ilgili faaliyette bulunma

 • Sorumluluk – belirlenmiş bir faaliyetin yerine getirilmesi veya başka biri tarafından yerine getirildiğinin gözetlenmesi zorunluluğu


Y netim d zeyleri
Yönetim Düzeyleri

 • Yönetici– insanlar veya diğer kaynaklardan sorumlu tutulan her kişi

 • Yönetim düzeyleri:

  • Alt düzey –işçilere gözlemci-denetçilik yapar

  • Orta düzey – bir örgütün politikalarının uygulamaya geçirildiği faaliyetleri koordine eder

  • Üst düzey – Örgütü kontrol ederT ky y netim d zeyleri
TKYYönetim Düzeyleri


Genel levsel y neticiler
Genel & İşlevselYöneticiler

 • Genel yönetici – bir örgütsel birimde her türlü faaliyetten sorumlu

 • İşlevselYönetici – örgütsel faaliyetlerin yalnızca belirli bir tanesinden sorumlu


Mintzberg in y netici rolleri
Mintzberg’inYönetici Rolleri


Mintzberg in ki ileraras rolleri
Mintzberg’inKişilerarası Rolleri

 • İlişkilere odaklanır

 • Kişilerarası roller:

  • Temsiliyet – yönetimi temsil etme (törenlerdeki sorumluluklar)

  • Liderlik – çalışanları motive edici ortam oluşturma sorumluluğu

  • İç-dış bağlantısı – örgütün içinden ve dışından insanlarla ilgilenme sorumluluğu


Mintzberg in bili im rolleri
Mintzberg’inBilişim Rolleri

 • İletişime odaklanır

 • Bilişim rolleri:

  • İzleme – daha etkili hale gelebilmek için bilgi toplama çabası

  • Yayma-dağıtma – astlarına gerekli bilgileri verme, iletme

  • Konuşma yapma – içerideki ve dışarıdaki kişilerle örgüt adına konuşma


Mintzberg in karar rolleri
Mintzberg’inKararRolleri

 • Birimin stratejisine odaklanır

 • Karar Rolleri:

  • Girişimci – voluntary initiator of change.

  • Karışıklık giderici – kontrolü altında kalan kısımda karmaşayı çözer

  • Kaynak ayırıcı– örgütün kaynakları kime nasıl dağıtılacak - pay edilecek kararını verir

  • Müzakereci – verenin de alanın da mutlu olduğu bir noktayı buluncaya kadar karşılıklı ödünleşmeye katılır


Y netim becerileri
Yönetim Becerileri

 • Beceri – performansa etkisi olacak bir yeteneğin kazanılıp geliştirilmesi

 • Katz’ınYönetim Becerileri:

  • Teknik – belirli bir faaliyeti analama ve yapmada maharet

  • İnsan – insanlarla çalışma ve onların davranışlarını anlama

  • Kavramsal – örgütü bir bütün olarak görebilme yeteneği


Y netim d zeyleri becerileri
Yönetim Düzeyleri & Becerileri


Y netim levleri
Yönetim İşlevleri

 • Yönetimin beş işlevi:

  • Planlama

  • Örgütleme

  • Kadrolama

  • Yöneltme

  • Kontrol etme

 • Örgütün alt birim ve sistemlerinin faaliyetlerini koordine etmede gerçekleştirilen işlevler


Plan lama
Planlama

 • Ne olması gerektiğini önceden belirleme

 • Planların hiyerarşisi:

  • Amaçlar(Goals) – örgütün yakalamak isteyip uğraş verdiği gelecekteki koşullar

  • Hedefler(Objectives) – bütün yönetsel planlamaya yön veren amaçlar

  • Politikalar (Policies) – faaliyet rotaları ve rehberleri

  • Talimat ve yöntemler (Procedures & methods) – uygulamanın adımlarını tanımlar


Plan lama1
Planlama


Planlaman n boyutlar tekrarlanma
Planlamanın boyutları (Tekrarlanma)

 • Kalıcı Planlar

  • Tekrarlanan faaliyetlerin planlarıdır

  • Birçok kez kullanılır

  • Örnek

   • Politikalar

   • Talimatlar

   • Yöntemler

   • Kurallar


Kal c planlar
Kalıcı Planlar

 • Politika– üst düzey yönetim tarafından belirlenmiş örgütlü davranışların genel rehberi

 • Talimat– Faaliyetlerin zamansal sıralanışı

 • Yöntem – bir süreçte bir basamağın ayrıntılıları

 • Kural – faaliyetin “ne yapılmalı” ve “ne yapılmamalı”yı belirleyen net tanımı


Planlaman n boyutlar tekrarlanma1
Planlamanın boyutları (Tekrarlanma)

 • Tek kullanımlık planlar

  • Örnekler

   • Programlar

   • Projeler

   • Bütçeler


Planlaman n boyutlar zaman yelpazesi
Planlamanın boyutları(Zaman yelpazesi)

 • Kısa vadeli planlar

  • 1 yıl veya daha az süreli

 • Uzun vadeli planlar

  • 1-5 yıllık periodu kapsar

 • Stratejik planlar

  • Kesintisiz ve sistematik süreç

  • Gelecekteki çıktılara odaklanır, nasıl başarılacak, başarı nasıl ölçülecek


Planlaman n boyutlar y netim d zeyleri
Planlamanın boyutları (Yönetim düzeyleri)


Rg tleme
Örgütleme

 • Aşağıdaki süreçleri kapsar:

  • Faaliyetleri gruplandırma

  • İşlerin üstesinden gelmek için yetkiyi alt düzeylere aktarma

  • İlişkilerin koordine edilmesi

  • Karar vermeye öncülük etme

 • Formal Örgütlenme – örgütleme çalışmasının çıktısı, genellikle örgüt şeması olarak ortaya çıkar


Y netim alan etki alan
Yönetim alanı (etki alanı)

 • Bir yönetici tarafından izlenip yönetilebilecek çalışan sayısıdır

 • Uygun rakamı belirlemede dikkate alınacaklar:

  • Örgütsel politikalar

  • Kadroda bulunabilen uzman sayısı

  • Çalışanların yetenek düzeyi

  • Nesnel standartlar

  • İşin doğası

  • İşgücünün dağılımı


Yetki g erme delegasyon
Yetki göçerme (delegasyon)

 • Yetki göçerme – İş aktiviteleri ve yetki açısından örgütteki biri kişiyi onaylama

 • Otoriteüstten aşağıya doğru göçerilir

 • Göçermenin etkili olabilmesi:

  • İyice belirlenmiş görevler açıkça tanımlı olarak göçerilmeli

  • Görev verilene onu yerine getirecek gücü de göçermeli

  • Sorumluluk yaratılmalı


Kadrolama
Kadrolama

 • Örgütü amacına ulaştırmada en etkili olacak kişilerin seçimi, istihdamı, eğitimi ve geliştirilmesidir

 • Ağırlıklı olarak insan kaynakları departmanınca yapılır

 • Eğitim ve geliştirmeden alt düzey yöneticiler sorumludur


Kadrolaman n basamaklar
Kadrolamanın Basamakları

 • İnsan kaynağının planlanması

  • Örgütün ihtiyaç duyduğu insan kaynağının kesintisiz olarak karşılanmasını emniyete almak için yapılır

 • Seçim ve istihdam

  • Adaylardan oluşan havuzun oluşturulması, havuzdan kişilerin değerlendirilmesi ve seçimi

 • Oryantasyon, eğitim ve geliştirme

  • Örgüte yenice katılanlara örgütün amacını, işleyişini,anlatma, kuralları öğretme ve işe ısındırma, giderek becerileri arttırma


Kadrolaman n basamaklar1
Kadrolamanın Basamakları

 • Performans değerleme

  • kişilerin performansının konulan iş standartları ile karşılaştırılması

 • Kompansasyon

  • Bütün işleri göz önüne alarak ücretlerin ve diğer ikincil ödeme veya yararlandırmaların ayarlanması


Y neltme
Yöneltme

 • İşgörenlerin örgüt amacına ulaşmak için yönetilmesi

 • Kapsamı:

  • Moral (içgücü)

  • Çalışanların tatmini

  • Üretkenlik

  • İletişim


Kontrol
Kontrol

 • Planların uygulamaya konulduğunun kontrol edilmesi işlevidir

 • Kapsamı:

  • gerçekleşen performansı ölçme ve iş standartları ve istenilen performans ile karşılaştırma, istenilen çizgiden sapmalar (her zaman olur) kabul edilebilir düzeylerde mi onu kontrol etme

  • Kabul edilemez sapmalar için hemen düzeltme ve tedbir alma planları ortaya koyma


Ya am kalitesi qwl yk
İş Yaşamı Kalitesi (QWL / İYK)

 • Esaslar:

  • Kararlar mümkün olan en alt hiyerarşik düzeyde verilmeli

  • İşin bütününden takımın tamamı sorumludur

  • Bir örgütü çalışanların teknik ve sosyal potansiyeli geliştirir

  • Örgütün kalitesi çalışanların kalitesiyle belirlenmiş olur


Ya am kalitesi qwl yk1
İş Yaşamı Kalitesi (QWL / İYK)

 • Esaslar –devamı..

  • Güvenlik ve çalışanların sağlığı çok önemlidir

  • İşin yerine getirilmesi için anında geribildirim mekanizmaları şarttır

  • Sorunlar belirli kişilerden oluşan ekiplerle çözümlenir, ama sorumluluk herkesindir


Ortak k lt r
Ortak kültür

 • Paylaşım:

  • felsefe

  • değerler

  • varsayımlar

  • inançlar

  • Umutlar beklentiler

  • tutumlar

  • normlar

 • Örgütü kaynaştırır


K lt r check list ine uyum
Kültür “check-list”ine uyum

 • Yazılı misyon olmalı

 • Misyonu işgörenlere hatırlatmalı

 • Elini taşın altına koyan yönetim

 • Yöneticiler ve işgörenler arasında açık iletişim desteklenmesi

 • Üstün performansa ayrıcalıklı ödeme

 • İşgörenlere işletmede hisse verme


In dikey b l mlenmesi
İşin Dikey Bölümlenmesi

 • Otorite akışını gösterme

 • Komuta zinciri – örgüt içinde kimin kime bağlı çalışacağı açık çizgilerle gösterilir

  • Yetkinin göçerilmesi durumunda yetkiyi kimin kime göçerdiği de açıkça tanımlanmalı

 • Eşitlik ilkesi – sorumluluk ve yetkinin birbirine uyumlu olması


In yatay b l mlenmesi
İşin Yatay Bölümlenmesi

 • Bütün departmanlar arasında düşünce ve deneyim paylaşımını destekler

 • Her departmanda hiyerarşik düzey sayısını en aza indirir


Rg tlemede baz noktalar
Örgütlemede bazı noktalar

 • Örgütün değişik faaliyet alanları varsa herbiri tanımlanmalı

 • Her faaliyet alanından sorumlu olan bir kişi belirlenmeli

 • Örgütte kullanılan kaynaklar ve yetkiler herkesi ilgilendirir


Otorite yetke
Otorite (yetke)

 • Formal otorite – kişinin örgütte işgal ettiği pozisyondan doğan otoritesi

 • Kabul edilen otorite – işgörenlerin kabul ettiği otorite derecesi

 • Yetenek otoritesi – kişinin yeteneğinin derecesine göre ortaya koyabildiği otorite


B l mlere ay rma
Bölümlere ayırma

 • Bazı mantık değerlendirmesi ile işleri belirli gruplar altında toplama

 • Bölümleri oluşturmada göz önüne alınanlar:

  • İşlev

  • Ürün

  • Coğrafya

  • Müşteri

  • Süreç/donanım

  • Zaman/vardiya


Rg t emas
Örgüt şeması

 • Örgütün yapısının bir şekille gösterimi

 • İşlevleri ve ilişkileri gösterir

 • Specifies the formal authority & communication network of the organization.


Koordinasyon
Koordinasyon

 • Örgütün değişik bölümleri arasında işleri bağlantılandırma ve uyumlandırma faalitleri

 • Koordinasyon mekanizmaları:

  • Komiteler

  • Belirli faaliyet için sorumlu kişiler (task force)


Te ekk r
Teşekkür….

Bu bölüm için kaynaklar:

1.2004 Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458

2.Spears & Gregoire Foodservice Organizations, 5th edition


ad