analiza otoczenia marketingowego przedsi biorstwa
Download
Skip this Video
Download Presentation
Analiza Otoczenia Marketingowego Przedsiębiorstwa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Analiza Otoczenia Marketingowego Przedsiębiorstwa - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Analiza Otoczenia Marketingowego Przedsiębiorstwa. Konieczność Badania Otoczenia Marketingowego:. z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa z punktu widzenia interesów otoczenia marketingowego. ze względu na zmienność otoczenia ze względu na nowe możliwości

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Analiza Otoczenia Marketingowego Przedsiębiorstwa' - kim-johns


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
konieczno badania otoczenia marketingowego
Konieczność Badania Otoczenia Marketingowego:
 • z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa
 • z punktu widzenia interesów otoczenia marketingowego
 • ze względu na zmienność otoczenia
 • ze względu na nowe możliwości
 • ze względu na nowe zagrożenia
 • ze względu na nowe wyzwania
 • ze względu na nowe potrzeby
otoczenie marketingowe przedsi biorstwa
Otoczenie Marketingowe Przedsiębiorstwa
 • otoczenie demograficzne
 • otoczenie ekonomiczne
 • otoczenie naturalne
 • otoczenie techniczno - technologiczne
 • otoczenie polityczne
 • otoczenie kulturowe
makroekonomiczna analiza otoczenia
Makroekonomiczna Analiza Otoczenia:
 • jakie są najlepsze metody obserwacji i identyfikacji możliwości rynkowych w makrootoczeniu ?
 • jakie są najważniejsze tendencje zmian przy rozpatrywaniu czynników demograficznych, ekonomicznych, technicznych i technologicznych, politycznych i kulturowych ?
problemy makrootoczenia
Na Świecie

rak, aids

odsolenie wody morskiej

ekologiczna generacja silników

sztuczna inteligencja

tanie budownictwo mieszkaniowe

W Polsce

bezrobocie

reforma ubezpieczeń społecznych

problemy służby zdrowia

narkomania

bezpieczeństwo obywateli

Problemy Makrootoczenia
megatrendy w makrootoczeniu
Megatrendy w Makrootoczeniu
 • społeczeństwo industrialne
 • wymuszona technologia i jej humanizacja
 • globalizacja
 • długofalowe planowanie przedsiębiorstw
 • decentralizacja władzy w przedsiębiorstwach
 • samofinansowanie przedsiębiorstw
 • demokracja reprezentatywna
otoczenie demograficzne
Otoczenie Demograficzne
 • liczba ludności
 • struktura ludności
 • wiek
 • poziom wykształcenia
 • poziom zamożności
 • migracja ludności
 • cechy charakterystyczne dla danego regionu
analiza struktury i liczebno ci poszczeg lnych grup spo ecznych i gospodarstw domowych
Analiza struktury i liczebności poszczególnych grup społecznych i Gospodarstw Domowych
 • dzieci w wieku szkolnym
 • samotne kobiety z dziećmi (ubiory, wyżywienie, lekarstwa)
 • bezdzietne, młode rodziny (mieszkania)
 • robotnicy o niskich dochodach (artykuły spożywcze, używki)
 • dobrze sytuowani w średnim wieku (dobra luksusowe)

Analiza Poziomu Wykształcenia

 • Ilość osób z wyższym wykształceniem (w Polsce ok. 7%, 39%-średnie, 23%-podstawowe)
 • popyt na książki, czasopisma
 • popyt na usługi turystyczne
otoczenie ekonomiczne
Otoczenie Ekonomiczne

Zależność Siły Nabywczej od:

 • poziomu realnego dochodu
 • cen za dobra i usługi
 • stanu oszczędności
 • stanu zadłużenia
 • oprocentowania kredytów
 • dostępności kredytów
 • stopa inflacji
zale no struktury dochod w od typu gospodarki narodowej
Zależność struktury dochodów od typu gospodarki narodowej
 • gospodarka naturalna
 • gospodarka eksportowa surowców naturalnych - przemysł wydobywczy, transportowy, ale także rynek dóbr luksusowych
 • gospodarka krajów rozwijających się przemysł przetwórczy, import stali, zapotrzebowanie na nowe produkty (klasa średnia) i produkty luksusowe (klasa bogata)
 • gospodarka krajów uprzemysłowionych - eksport wyrobów przemysłowych, inwestycje kapitałowe w zamian za surowce i półfabrykanty
czynniki wp ywaj ce na realny poziom wydatk w
Czynniki wpływające na realny poziom wydatków
 • oszczędność (Polacy 2-3%, Amerykanie 6%, Japończycy 18%)
 • zadłużenie (Polska 42 mld)
 • dostępność kredytów
 • aktualna stopa inflacji

Syntetycznym odbiciem wydatków jest poziom PKB na 1 mieszkańca

otoczenie naturalne
Otoczenie Naturalne
 • stan środowiska naturalnego
 • skutki efektu cieplarnianego i dziury ozonowej
 • ograniczone zasoby naturalne
 • wzrost poziomu zanieczyszczenia
 • rosnące koszty energii
 • przenoszenie kosztów związanych z ekologią na konsumentów
 • rola ruchów ekologicznych
konsumenci a organizacje ekologiczne
Konsumenci a organizacje ekologiczne
 • zwolennicy (22%)
 • sympatycy (20%)
 • wygodni (11%)
 • nieświadomi (19%)
 • obojętni (28%)
surowce i zasoby naturalne
Surowce i Zasoby Naturalne
 • zasoby nieograniczone - powietrze, woda
 • ograniczone zasoby odnawialne - lasy, żywność
 • ograniczone zasoby nieodnawialne - ropa naftowa, węgiel, platyna inne kopaliny
otoczenie techniczno technologiczne
Otoczenie Techniczno-technologiczne
 • kształtowanie poziomu życia społecznego poprzez naukę i technologię
 • postęp techniczny i epokowe odkrycia (penicylina, światłowody, laser)
 • zagrożenia ze strony nauki (bomba wodorowa, broń neutronowa i chemiczna, badania genetyczne)
 • wątpliwe osiągnięcia (gry telewizyjne)
skierowanie uwagi przedsi biorc w na
Skierowanie uwagi Przedsiębiorców na
 • przyspieszenie tempa zmian technologicznych(wynalazki jako siła przyciągająca)
 • nieograniczone możliwości innowacji(biotechnologia, genetyka, elektronika i robotyka)
 • wysokość środków pieniężnych na badania i rozwój(USA 74 mld $, Japonia 30 mld $, Polska 0,8 PKB)
 • zmiany w przepisach prawnych(budownictwo, żywność, leki, energetyka)
otoczenie polityczne
Otoczenie Polityczne
 • system prawny(regulacje prawne, nowe przepisy prawne, sprzeczność w przepisach)
 • instytucje rządowe i parlamentarne(wpływ opcji politycznej na kodyfikację prawa)
 • grupy nacisku(lobby wojskowe, lobby przemysłowe, pozostałe grupy interesów)
dzia alno gospodarcza i przepisy prawne
Działalność Gospodarcza i Przepisy Prawne
 • przepisy chroniące interesy przedsiębiorstw (kaucje, zwolnienia)
 • przepisy chroniące interesu konsumentów (Urząd Ochrony Konsumenta)
 • przepisy chroniące interesy społeczne (dotacje, subwencje)
 • przepisy chroniące interesy państwa
otoczenie kulturowe
Otoczenie Kulturowe
 • niezmienność podstawowych przekonań i wartości
 • kształtowanie światopoglądu przez szkołę, kościół, instytucje rządowe
 • kultura narodu zbiorem subkultur
 • poszanowanie tradycji
 • postrzeganie siebie i innych
 • samorealizacja
 • tolerancja
instytucje kulturowe
Instytucje Kulturowe
 • Ministerstwo Kultury
 • radio i telewizja
 • prasa
 • teatr i kino
 • krytycy sztuki

Wielkość wydatków na kulturę generuje określone zapotrzebowanie na zmianę struktury spożycia dóbr kultury

ad