slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arbeidsmiljøkonferansen 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arbeidsmiljøkonferansen 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Arbeidsmiljøkonferansen 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Arbeidsmiljøkonferansen 2011. Personalsjef Dag Lervik Rådgivar Marianne Hojem Bye. Sjølvsagt må vi vere gode !!. respekt for vårt unike samfunnsoppdrag Vi er ei verksemd med 2400 tilsette som har eit felles regionaltpolitisk ansvar for å medvirke til samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Arbeidsmiljøkonferansen 2011' - kieve


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Ein tydeleg medspelar

Arbeidsmiljøkonferansen 2011

Personalsjef Dag Lervik

Rådgivar Marianne Hojem Bye

sj lvsagt m vi vere gode
Ein tydeleg medspelarSjølvsagt må vi vere gode!!
 • respekt for vårt unike samfunnsoppdrag
 • Vi er ei verksemd med 2400 tilsette som har eit felles regionaltpolitisk ansvar for å medvirke til samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal:
  • Vidaregåande opplæring til 10.000 elevar og 2.000 lærlingar
  • Tannbehandling til 70.000 pasientar årleg
  • Kultur
  • Samferdsel
  • Regional- og næringsutvikling
 • Det heile er avhengig av kvalitet og profesjonalitet i alt vi føretek oss og leverar
 • Dette krev at vi er dyktige på å
  • utvikle oss som organisasjon
  • behalde og utvikle arbeidskrafta vår
  • rekruttere nye medarbeidarar

Omdømme er både ein effekt av og føresetnad for dette

Ein tydeleg medspelar

m re og romsdal fylkeskommune er attraktiv
Ein tydeleg medspelarMøre og Romsdal fylkeskommune er attraktiv
 • Eit døme -
 • Dei videregåande skolane i Møre og Romsdal fylkeskommune er attraktive. Elevar og tilsette trivst og har gode arbeidsforhold. Dei har utvikla sterk identitet og er stolte av fylkeskommunen og av skolen sin.
 • Skolane i Møre og Romsdal fylkeskommune er kjende for gode elevresultat, samarbeidsforhold, inspirerande og utviklande miljø.
 • Mange med høg utdanning ønskjer å jobbe i skolane våre.
slide4

Møre og Romsdal fylkeskommuneOrganisering pr 01.01.2010

Fylkesrådmann

Ass. fylkesrådmann

3 stabsavdelingar

Kontrollsjef

Fylkesrevisjonen

Administrasjonsavdeling

Administrasjonssjef

Plan- og analyseavdeling

Fylkesplansjef

Juridisk avdeling

Juridisk sjef

Administrasjonsavdeling

Administrasjonssjef

Plan- og analyseavdeling

Fylkesplansjef

Juridisk avdeling

Juridisk sjef

Administrasjonsavdeling

Administrasjonssjef

Plan- og analyseavdeling

Fylkesplansjef

Juridisk avdeling

Juridisk sjef

Administrasjonsavdeling

Administrasjonssjef

Plan- og analyseavdeling

Fylkesplansjef

Juridisk avdeling

Juridisk sjef

5 linjeavdelingar

Utdannings-

sektoren

Fylkesutdanningssjef

Samferdsels-

avdeling

Samferdselssjef

Kultur-

avdeling

Fylkeskultursjef

Regional- og næringsavdeling

Regional- og

næringssjef

Tannhelse-

sektoren

Fylkestannlege

Utdanningsavdeling

Vidaregåande

skolar og fagskolar

Tannhelseavdeling

Tannhelsedistrikt

og klinikkar

slide5
Ein tydeleg medspelar

Arbeidsgivarpolitikk

Bakgrunn og utfordringar:- Generasjonsutveksling- Rekrutteringsutfordringar- Vår framtid som regionalpolitisk forvaltningsnivå
 • Kva gjer oss attraktive ?
 • Vi veit mykje om t.d. kva unge høgt utdanna (generasjon Y) ønskjer seg:
 • Meningsfulle oppgåver
 • Balanse mellom arbeid og fritid
 • Truverdig arbeidsgivar
 • Gode system for kompetanseutvikling
 • Karriereutvikling
 • Mangfald
 • Godt arbeidsmiljø og godt omdømme
kva er arbeidsgiverpolitikk
Ein tydeleg medspelarKva er arbeidsgiverpolitikk?
 • Felles referanseramme i forhold til korleis vi forstår og utviklar organisasjonen i forhold til dei oppdrag/oppgåver vi er satt til å løyse
 • • Vår nye AGP set fokus på tydelege samanhengar mellom:
  • - det interne (relasjonar leiar  medarbeidar, organisering/arbeidsprosessar)
  • - forholdet til det politiske systemet
  • - det eksterne (samfunnet, brukarane, samarbeidspartnarar)
 • =
 • Kvalitet på, og utvikling av våre tenester

Politikk handlar om val av retning

overordna m l for arbeidsgiverpolitikken
Overordna mål for arbeidsgiverpolitikken

Vi vil utvikle kulturar for læring og utvikling, der medarbeidarane opplever seg frie til samarbeid og utvikling for best mogleg kvalitet på tenestene.

I møte med brukarar, innbyggarar og samarbeidspartnarar skal Møre og Romsdal fylkeskommune framstå med vilje til utvikling.

Gjennom systematisk arbeid skal vi sikre og utvikle kvalitet og profesjonalitet på alle områder og nivå i verksemda. Vår verksemd skal vere kunnskapsbasert og vi vil skape arena for kunnskapsdeling, systematisk bearbeiding og refleksjon over eigne og andre sine erfaringar/praksis.

Ein tydeleg medspelar

visjon og verdiar

Ein tydeleg medspelar

Visjon og verdiar
 • Visjon: Ein tydeleg medspelar
 • Møre og Romsdal fylkeskommune utviklar overordna identitet med grunnlag i vår felles visjon: «Ein tydeleg medspelar».
 • Våre demokratiske verdiar:
  • Respekt
  • Likeverd
  • Medråderett
  • Openheit
  • Fellesskapsansvar
 • Vår felles visjon og verdiane vil vere grunnlaget for samhandling og dialog internt i organisasjonen og med brukarane våre og våre samarbeidspartnarar.
slide10

Saman byggjer vi ein god organisasjonskultur

 • Vi vil vere ein tydeleg medspelar på vegne av fellesskapet, profesjonelle i alt vi gjer, fagretta og med tydeleg respekt for samfunnsoppdraget vi er gitt.
 • Vårt samfunnsoppdrag byggjer på verdiane respekt, likeverd, medråderett, openheit og fellesskapsansvar. Våre verdiar er meiningsberande bindeledd på alle område og på alle nivå, internt og i vår dialog med innbyggarar, elevar, pasientar, kommunar, arbeidsliv og organisasjonsliv.
 • Vi utfordrar våre leiarar til både inspirere og rettleie sine kompetente medarbeidarar, samt gje dei autonomi og fleksibilitet. Våre leiarar vil i møte med - og i utviklinga av - kompetente medarbeidarar, i større grad sette regi og utøve leiing gjennom visjon og mål for det vi skal oppnå, meir enn å utøve kontroll og styring av arbeidet.

Ottar Brage Guttelvik fylkesrådmann

27.03.11

10

slide11

Plattform for leiing og medarbeidarutvikling

Kompetente og mydiggjorte medarbeidarar og leiarar

«Kompetente medarbeidarar» representerar ei tru på at medarbeidarar kan medverke til myndiggjering og leie seg sjølv med riktig støtte av leiarane og andre vedkommande står i relasjon til. Individuell kompetanse og indre motivasjon blir ei drivkraft for å løyse oppgåvene.

Myndiggjøring (def. KS):

“Myndiggjorte medarbeidere er ansvarlige og selvstendige medarbeidere som har fått og grepet retten til å beslutte på områder der de er kompetente. Det dreier seg om innflytelse og kontroll over egen arbeidssituasjon”.

27.03.11

11

myndiggjorte medarbeidarar medarbeiderskap
Ein tydeleg medspelar
 • Myndiggjort medarbeidar:
 • Får nok informasjon til å gjere
 • ein god jobb
 • Opplever kommunikasjonen
 • med nærmaste leiar som god
 • Veit kva for krav som blir stilt
 • Opplever brukaranes ønskjer blir
 • kommunisert og gjort noko med
 • Har klar formeining om kva ei
 • god nok teneste er
 • Ikkje myndiggjort medarbeidar:
 • Vanskelig å komme med kritikk om
 • om forhold på arbeidsplassen
 • Opplever manglande fora til å
 • diskutere sine saker
 • Opplever at det blir stilt når leiar er
 • til stades
 • Meiner folk blir baksnakka dersom
 • dei gjev uttrykk for sin meining
 • Unngår å ta opp saker i frykt for
 • represalier
Myndiggjorte medarbeidarar - medarbeiderskap
 • Andre kjennetegn ved myndiggjorte medarbeidarar:
 • har reell medverknad
 • opptrer i eit arbeidsmiljø prega av tillit, tryggleik, trivsel, toleranse, med
 • ein open og inkluderande kommunikasjon
 • opplever høgt faglig fokus på arbeidsplassen og har høve til å
 • utvikle seg
 • tek initiativ og ansvar, og er medviten eigne kvalitetar
 • har ein inkluderande, støttande og tydeleg leiar
plattform for leiing og medarbeidarutvikling
Ein tydeleg medspelarPlattform for leiing og medarbeidarutvikling

Relasjon, dialog og refleksjon

 • Dei som har lykkast best med myndiggjering er der ein har lagt vekt på gode møteplasser og ei relasjonell tilnærming til sine utviklingsprosessar (KS, AGS 2020).
 • Vi ønkjer å utvikle miljø og kulturar, skape arena for systematisk bearbeiding og refleksjon over eigne og andre sine erfaringar/praksis
 • Relasjonskompetanse, dialogen som verkty og systematisk bruk av medarbeidar-/utviklingssamtalen vil stå sentralt

http://www.mrfylke.no/Intranett/Arbeidsgivar-HR/Arbeidsgivarpolitikk/Medarbeidarutvikling

 • Næraste leiar blir løfta fram
slide14

Vi utviklar

27.03.11

14

kva har vi gjort konkrete agp tiltak
Ein tydeleg medspelarKva har vi gjort – konkrete AGP-tiltak
 • KS-omdømmeprosjekt
 • Effektmål
 • KS Omdømeprosjekt skal medvirke til at Møre og Romsdal fylkeskommune får eit godt omdøme som ein attraktiv arbeidsgivar, og tilsette med sterk identitet til organisasjonen.
 • Objektmål
  • Vi har iverksatt tiltak for å implementere visjon og verdiar i organisasjonen.
  • Vi har utvikla konsept for å styrke identiteten til Møre og Romsdal fylkeskommune som arbeidsgivar.
  • Har utarbeid strategi for kontinuerleg omdømearbeid også etter prosjektperioden
gjennomf ring av omd mmeprosjektet
Ein tydeleg medspelarGjennomføring av omdømmeprosjektet
 • Parallellt har andre hatt ansvaret for viktige innsatsområde for omdømebygging:
  • • ny kommunikasjonsstrategi
  • • ny IKT-strategi
  • • kompetanseutvikling
  • • ny profil

Hovudfokus:

Byggje ein felles identitet til fylkeskommunen for alle tilsette.

slide17
Ein tydeleg medspelar

Omdømmeprosjektet og metode for implementering av AGP

Økt bevissthet i forhold til åtferd gjennom refleksjon over egen praksis

konkrete agp tiltak
Ein tydeleg medspelarKonkrete AGP - tiltak
 • Etablering av fylkesakademiet som arena for opplæringstiltak på arbeidsgivar- og organisasjonsområdet:
  • Introduksjonsprogram-/kurs for nytilsette og leiarar
  • Årleg AGP-konferanse for leiarar, tillitsvalte og verneombod
  • Leiarutviklingsprogram
  • Modulbasert HMS-opplæring
  • Seniorkurs med fokus på motivasjon, meistring og utvikling
  • Saksbehandlaropplæring
  • Informasjonsarbeid og mediehandtering
  • Grunnleggande IKT-kompetanse
  • Kurs for reinhalds- og vedlikehaldspersonale
 • Kvalitetssystem (kvalitet og profesjonalisering)
  • Rekrutteringsverkty
  • Kompetansekartleggingsverkty
  • PULS ? (Læringslaben)
spesielt om
Ein tydeleg medspelarSpesielt om
 • Arbeidsgivarpolitikk-konferansen
 • Leiarutviklingsprogram og
  • medråderett og samhandling med tillitsvalte
 • Introduksjon av nye tilsette og leiarar
 • Modulbasert HMS-opplæring
     • Vi går nettsidene https://mrfylke.no/
leiarutviklingsprogram for m r fylkeskommune
Ein tydeleg medspelarLeiarutviklingsprogram for M&R fylkeskommune
 • Målet med programmet er å:
 • utvikle og avklare forståelse av Møre og Romsdal fylkeskommune som organisasjon og deltakernes egen lederrolle i lys av dette i spenningsfeltet mellom administrasjon og politikk.
 • utvikle allmenne kunnskaper om ledelse av kunnskapsorganisasjoner, men med tydelig kopling til vår plattform for ledelse og medarbeiderutvikling
 • gi deltakerne praktiske verktøy som lederne selv kan ta i bruk for å gjennomføre prosesser på egen arbeidsplass
 • Målgruppe:
 • Alle ledere med personalansvar. Obligatorisk for nye ledere.
 • Ledertalent
 • Tillitsvalgte (utvalte moduler, ikke eksamen)
 • Gjennomføring:
 • Samarbeidspartnere: programmet blir gjennomført av Agenda Kaupang i samarbeid med Høgskolen i Volda
 • Omfang: 15 stp., 7 moduler over 15 månader
 • Type/nivå: Kan inngå som emne i en mastergrad
 • Læringsform: Forelesninger/introduksjon, prosjektarbeid, trening og refleksjon
leiarutviklingsprogram for m r fylkeskommune1
Ein tydeleg medspelarLeiarutviklingsprogram for M&R fylkeskommune
 • Innhold:
 • Modul 1 - Organisasjons- og rolleforståelse
 • Modul 2 – Individuell lederkompetanse – ”meg selv som leder”
 • Modul 3 – Vurdering og valg av utviklingsområde i organisasjonsperspektiv – endringsledelse
 • Modul 4 - Utviklingsverksted – arbeide med utviklingsområdene
 • Modul 5 – Kommunikasjon og relasjonsledelse med hovedvekt på trening
 • Modul 6 – Kompetanseutvikling/-styring og –mobilisering
 • Modul 7 – Avslutning (vi samler trådene)
arbeidsmilj eit satsingsomr de i arbeidsgivarpolitikken
Arbeidsmiljø – eit satsingsområde i arbeidsgivarpolitikken
 • Kap. «4.6 Arbeidsmiljø – HMS»
 • Alle skal oppleve eit arbeidsmiljø som fremjar trivsel, helse og personleg utvikling
 • Systematisk HMS-arbeid med basis i haldningsskapande arbeid og organisasjonskulturar der dialog og opne prosessar står i sentrum

Ein tydeleg medspelar

slide26

Fylkesakademiet - modulbasert HMS-opplæring 2010-11

Modul 1

Modul

2

Tema-modular

- ein tydeleg medspelar!

arbeidsgivarpolitikk for framtida
Ein tydeleg medspelar“Arbeidsgivarpolitikk for framtida”
 • Vedtatt av fylkestinget i april 2009 – omfattar:
 • Visjon, verdiar og overordna mål
 • Plattform for leiing og medarbeidarutvikling (med fokus på kvalitet/resultat, relasjonsleiing, dialog og refleksjon, myndiggjering og utvikling av kompetente medarbeidarar og leiarar)
 • Kvalitet og profesjonalisering
 • Våre tilsette utførar tenestene etter godkjente standardar og beste praksis. Våre tilsette held seg oppdatert og er kunnskapsbasert i sin praksis.
 • Innsatsområder:
  • Identitet og omdømme
  • Rekruttering
  • Kompetanseutvikling
   • Karrierevegar og lønn
  • Livsfase og senior
  • Arbeidsmiljø