Download
czelad 30 pa dziernik 2012 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Spotkanie Burmistrz Miasta Teresy Kosmali z mieszkańcami PowerPoint Presentation
Download Presentation
Spotkanie Burmistrz Miasta Teresy Kosmali z mieszkańcami

Spotkanie Burmistrz Miasta Teresy Kosmali z mieszkańcami

87 Views Download Presentation
Download Presentation

Spotkanie Burmistrz Miasta Teresy Kosmali z mieszkańcami

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Czeladź 30 październik 2012 Spotkanie Burmistrz Miasta Teresy Kosmali z mieszkańcami

 2. Wykonanie budżetu w 2012 r. i plan budżetu na 2013 r.

 3. Przewidywane wykonanie budżetu na rok 2012 • Dochody i przychody: Plan: 106 193 441 zł Wykonanie na 31.08.2012: 60 455 111 zł - 56,93 % Wykonanie na 30.09.2012: 68 446 642 zł - 64,07 %

 4. Wykonanie dochodów budżetustan na 31.08.2012 • Dochody z majątku gminy – 6 543 273 zł; wykonanie 34,39 % W tym dochody ze sprzedaży – 1 060 424 zł; wykonanie 10,08 % • Udziały w podatkach – 15 174 201 zł; wykonanie 56,29 % • Podatki i opłaty lokalne – 13 179 989 zł : wykonanie 63,35 % • Subwencje – 10 414 268 zł: wykonanie 75,81 % • Dochody jednostek budżetowych - 2 531 839 zł: wykonanie 55,95 % • Dotacje na zadania zlecone - 4 384 861 zł, wykonanie 67,29 % • Dotacje na zadania własne - 1 507 004 zł, wykonanie 75,50 %

 5. Przewidywane wykonanie budżetu na rok 2012 • Wydatki i rozchody: Plan: 106 193 441 zł w tym rozchody – spłaty długów: 7 410 392 zł Wykonanie na 31.08.2012: 58 681 044 zł - 55,26 % w tym rozchody – spłaty długów: 4 942 538 – 66,70 % Wykonanie na 30.09.2012: 66 701 067 zł - 62,44 % w tym rozchody – spłaty długów: 5 425 976 – 73,22 %

 6. Wykonanie wydatków budżetustan na 31.08.2012 • Gospodarka komunalna - wykonanie: 10 147 504 zł; 52,82 % w tym dotacja na KZK GOP: 3 506 905 zł; 75 % • Edukacja – wykonanie: 17 643 629 zł; 68,26 % • W tym oświata: wykonanie: 12 789 843 zł; 68,13 % • W tym przedszkola: wykonanie: 4 853 786 zł; 68,60 % • Pomoc społeczna – wykonanie: 12 857 402 zł; 63,64 % • Administracja i bezpieczeństwo – wykonanie: 6 676 260 zł; 60,70 % • Sport i kultura – wykonanie: 2 963 888 zł; 60,57 %

 7. Zadłużenie na rok 2012 Zadłużenie na 31.12.2011 r.- 42 461 674 zł Spłata rat i kredytów w 2012 r.- 7 410 392 zł Obsługa długu w 2012 r. - 2 660 677 zł Razem -10 071 049 zł Spłata rat i kredytów na 31.08.2012 r. - 4 942 538 zł Obsługa długu na 31.08.2012 r. – 1 513 700 zł Razem – 6 456 238zł Planowane zadłużenie na 31.12.2012 r. - 36 809 023 zł

 8. Zadłużenie w latach 2006-2012

 9. Spłata zadłużenia w latach 2006-2012

 10. Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2011 r.Wykaz zaciągniętych pożyczek i kredytów – stan na 31.12.2011 r.

 11. Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2011 r.Wykaz zaciągniętych pożyczek i kredytów – stan na 31.12.2011 r.

 12. Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2011 r.Wykaz zaciągniętych pożyczek i kredytów – stan na 31.12.2011 r.

 13. Wykazy kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2006-2011 • Stan na 31.12.2011 r. – 94 zaciągnięte kredyty i pożyczki • Stan na 31.12.2010 r. – 94 zaciągnięte kredyty i pożyczki • Stan na 31.12.2009 r. – 93 zaciągnięte kredyty i pożyczki • Stan na 31.12.2008 r. – 76 zaciągnięte kredyty i pożyczki • Stan na 31.12.2007 r. – 57 zaciągnięte kredyty i pożyczki • Stan na 31.12.2006 r. – 30 zaciągnięte kredyty i pożyczki

 14. Wykonanie budżetu miastaCzeladź w latach 2006-2012

 15. Wykonanie budżetu miastaCzeladź w latach 1991-2010

 16. Struktura wydatków wg planu budżetu na 2012 rok

 17. Gospodarka komunalna – wydatki majątkowe i bieżące w latach 2006-2012

 18. Edukacja - wydatki majątkowe i bieżące w latach 2006-2012

 19. Pomoc społeczna - wydatki majątkowe i bieżące w latach 2006-2012

 20. Administracja i bezpieczeństwo - wydatki majątkowe i bieżące w latach 2006-2012

 21. Wynagrodzenia w latach 2006-2012

 22. Sport i kultura - wydatki majątkowe i bieżące w latach 2006-2012

 23. Inwestycje realizowane w latach 2010-2012 dofinansowane z UE

 24. Bieżąca sytuacja finansowa miasta • Spłaty kredytów i pożyczek – w 2012 r. łącznie z obsługą długu (odsetki) wyniosą 10 071 049 zł – 9,5 % budżetu miasta; • Udziały w podatkach od osób fizycznych– informacja z MF, że w 2012 r. mogą być niższe nawet o ok.1 000 000 zł, niż zakładano; ponadto spadek liczby mieszkańców, wzrost bezrobocia; • Koszty korekt finansowych, nałożonych po kontrolach dokumentacji przetargowych projektów unijnych (GBŚ, trasy rowerowe, boisko treningowe) ok.900.000 zł • Niskie dochody ze sprzedaży majątku – 10,08 % (stały problem: w 2011 – 29,05 %; w 2010 – 5,51 %, w 2009 – 8,36 %); • Nowe przepisy limitujące zadłużenie: wejdą w życie w 2014 roku, ale 3 letni okres dostosowawczy wiąże się z koniecznością działań ze skutkami w budżecie na rok 2012 i 2013; • Realizowanie inwestycji głównie z kredytów (na inwestycje 2006-2011 przeznaczono ponad 94,6 mln zł, w latach 2006-2011dług miasta wzrósł o ok. 60 mln zł), przy braku sprzedaży majątku konieczność spłacania kredytów z dochodów bieżących • Realizowane inwestycje często generowały w latach minionych deficyt – pokrywany przez kredyty

 25. Liczba mieszkańców Czeladzi w latach 2006-2012

 26. Liczba osób bezrobotnych w Czeladzi w latach 2006-2012

 27. Bieżące działania 1 • Zwiększanie dochodów bieżących - pozyskiwanie środków zewnętrznych na projekty nie wymagające zaciągania kredytów na pokrycie udziałów własnych • „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych” - 171 331 zł; okres realizacji: lata 2011-2013 • „Czeladzka Liga Naukowa” projekt dla uczniów klas IV-VI – 395 090 zł; okres realizacji: lata 2012-2014 • „Przedszkole moich marzeń” – utworzenie dwóch 25-osobowych oddziałów przedszkolnych – 360 000 zł; okres realizacji: lata 2012-2014 • „Bez ograniczeń. Program zwiększania kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy MOPS” – 931 180 zł; okres realizacji: lata 2012-2013 • Projekt „Grundtvig” – kształcenie seniorów – 16 000 €; okres realizacji: lata 2012-2014 • Projekt „Ecosystem and Habitatus” (Socrates Comenius) – 20 000€; okres realizacji: lata 2011-2013 • Projekt „Students Online Safety-SOS” - 20 000€; okres realizacji: lata 2012-2014 • Projekt „Otwarte ramiona” – powstanie świetlicy środowiskowej oraz Punktu Konsultacyjnego – 37 198 zł; okres realizacji: rok 2011 • Projekt „Asystent Rodziny” – 32 177 zł; okres realizacji: rok 2012 • Młodzieżowe Centrum Kariery – siedziba w Urzędzie Miasta, przy współpracy z OHP • Suma pozyskanych środków: ok. 2 157 000 zł

 28. Bieżące działania 2 • Racjonalizowanie wydatków bieżących; m.in.: • zmniejszenie kosztów służbowych podróży zagranicznych (do 30.09.2012 – 13.496 zł; 2011 - 13.024 zł; 2010 - 23.302 zł; 2009 - 40.189 zł) oraz krajowych (do 30.09.2012 – 11.108 zł; 2011 - 20.599 zł; 2010 - 37.820 zł) • zmniejszenie kosztów eksploatacji obu aut służbowych (w 2011 – 22.059 zł, w 2010 – 29.344 zł, w 2009 – 28.751 zł) oraz kosztów paliwa zużytego przez oba auta służbowe jak i wydatków na użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych (w 2011 – 22.873 zł, w 2010 – 43.495 zł, w 2009 – 35.232 zł) • efektywne zarządzanie energią i pozostałymi mediami (2011 w stosunku do 2010 – koszt mediów zużytych na ogrzewanie przez UM jak i jednostki niższy o ok. 172 000 zł) 3. Unikanie zadłużenia, co pociąga za sobą konieczność wykonywania inwestycji ze środków własnych (majątkowych lub bieżących)

 29. Bieżące działania 3 • Zwiększanie dochodów majątkowych; m.in.: • Przeprowadzanie kolejnych przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czeladź • Planowane kolejne etapy promocji terenów inwestycyjnych GBŚ (częściowo sfinansowana z dotacji UE) • Sprzedaż mieszkań komunalnych • Realizowanie programu wychodzenia z zadłużenia czynszowego dla najemców mieszkań komunalnych 5. Zwiększanie dochodów bieżących z majątku; m.in.: • Aktualizowanie opłat za wieczyste użytkowanie działek będących własnością gminy • Cykliczne aktualizowanie opłat za dzierżawy w oparciu o wskaźnik inflacji • Opłaty za bezumowne korzystanie z mienia gminy i zawieranie nowych umów dzierżaw

 30. Cel: dostosowanie struktury zadłużenia w celu spełnienia nowych wymogów Art. 243 ustawy o finansach publicznych • określa sposób obliczania dopuszczalnego limitu zadłużenia, który wejdzie w życie od 2014 roku • Wskaźnik stosunku sumy spłat rat kredytów i pożyczekz odsetkami do planowanych dochodów ogółem nie będzie mógł przekroczyć średniej arytmetycznej z trzech ostatnich lat wskaźnika stosunku sumy dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży majątku, pomniejszonego o wydatki bieżące, do dochodów ogółem • Spełnienie tego wskaźnika od 2014 będzie warunkiem uchwalenia budżetu • Na lata 2011-2013 wskaźnik ma być wyliczony i przedstawiony w uchwale o WPF

 31. Indywidualny wskaźnik zadłużeniaz art. 243 ustawy o finansach publicznych

 32. Indywidualny wskaźnik zadłużeniaz art. 243 ustawy o finansach publicznych • 2011 r.: 0,0830 >0,0594 niespełnia wskaźnika z art.243 upf • 2012 r.: 0,0997 > -0,0047 niespełnia wskaźnika z art.243 upf • 2013 r.: 0,0943 > 0,0440 niespełnia wskaźnika z art.243 upf • 2014 r. : 0,0969 <0,1003 spełnia wskaźnik z art.243 upf

 33. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVI/484/2012 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2012 – 2021 „Prognoza długu Miasta Czeladź”

 34. Plan budżetu na 2013 r. Założenia makroekonomiczne przyjęte przez rząd do projektu budżetu na 2013 rok

 35. Plan budżetu na 2013 r. – założenia ogólne • Unikać dalszego zadłużania miasta • Unikać pokrywania wydatków majątkowych z kredytów • Unikać deficytu • Zwiększać dochody ze sprzedaży majątku • Zwiększać dochody bieżące z majątku poprzez racjonalne gospodarowanie mieniem • Racjonalizować wydatki bieżące • Zwiększać pozyskiwanie środków zewnętrznych nie wymagających znacznych pieniężnych wkładów własnych pozyskiwanych z kredytów

 36. Dziękujemy za uwagę