1 / 36

Spotkanie Burmistrz Miasta Teresy Kosmali z mieszkańcami

Czeladź 30 październik 2012. Spotkanie Burmistrz Miasta Teresy Kosmali z mieszkańcami. Wykonanie budżetu w 2012 r. i plan budżetu na 2013 r. Przewidywane wykonanie budżetu na rok 2012. Dochody i przychody: Plan: 106 193 441 zł Wykonanie na 31.08.2012: 60 455 111 zł - 56,93 %

kieran-witt
Download Presentation

Spotkanie Burmistrz Miasta Teresy Kosmali z mieszkańcami

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Czeladź 30 październik 2012 Spotkanie Burmistrz Miasta Teresy Kosmali z mieszkańcami

 2. Wykonanie budżetu w 2012 r. i plan budżetu na 2013 r.

 3. Przewidywane wykonanie budżetu na rok 2012 • Dochody i przychody: Plan: 106 193 441 zł Wykonanie na 31.08.2012: 60 455 111 zł - 56,93 % Wykonanie na 30.09.2012: 68 446 642 zł - 64,07 %

 4. Wykonanie dochodów budżetustan na 31.08.2012 • Dochody z majątku gminy – 6 543 273 zł; wykonanie 34,39 % W tym dochody ze sprzedaży – 1 060 424 zł; wykonanie 10,08 % • Udziały w podatkach – 15 174 201 zł; wykonanie 56,29 % • Podatki i opłaty lokalne – 13 179 989 zł : wykonanie 63,35 % • Subwencje – 10 414 268 zł: wykonanie 75,81 % • Dochody jednostek budżetowych - 2 531 839 zł: wykonanie 55,95 % • Dotacje na zadania zlecone - 4 384 861 zł, wykonanie 67,29 % • Dotacje na zadania własne - 1 507 004 zł, wykonanie 75,50 %

 5. Przewidywane wykonanie budżetu na rok 2012 • Wydatki i rozchody: Plan: 106 193 441 zł w tym rozchody – spłaty długów: 7 410 392 zł Wykonanie na 31.08.2012: 58 681 044 zł - 55,26 % w tym rozchody – spłaty długów: 4 942 538 – 66,70 % Wykonanie na 30.09.2012: 66 701 067 zł - 62,44 % w tym rozchody – spłaty długów: 5 425 976 – 73,22 %

 6. Wykonanie wydatków budżetustan na 31.08.2012 • Gospodarka komunalna - wykonanie: 10 147 504 zł; 52,82 % w tym dotacja na KZK GOP: 3 506 905 zł; 75 % • Edukacja – wykonanie: 17 643 629 zł; 68,26 % • W tym oświata: wykonanie: 12 789 843 zł; 68,13 % • W tym przedszkola: wykonanie: 4 853 786 zł; 68,60 % • Pomoc społeczna – wykonanie: 12 857 402 zł; 63,64 % • Administracja i bezpieczeństwo – wykonanie: 6 676 260 zł; 60,70 % • Sport i kultura – wykonanie: 2 963 888 zł; 60,57 %

 7. Zadłużenie na rok 2012 Zadłużenie na 31.12.2011 r.- 42 461 674 zł Spłata rat i kredytów w 2012 r.- 7 410 392 zł Obsługa długu w 2012 r. - 2 660 677 zł Razem -10 071 049 zł Spłata rat i kredytów na 31.08.2012 r. - 4 942 538 zł Obsługa długu na 31.08.2012 r. – 1 513 700 zł Razem – 6 456 238zł Planowane zadłużenie na 31.12.2012 r. - 36 809 023 zł

 8. Zadłużenie w latach 2006-2012

 9. Spłata zadłużenia w latach 2006-2012

 10. Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2011 r.Wykaz zaciągniętych pożyczek i kredytów – stan na 31.12.2011 r.

 11. Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2011 r.Wykaz zaciągniętych pożyczek i kredytów – stan na 31.12.2011 r.

 12. Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2011 r.Wykaz zaciągniętych pożyczek i kredytów – stan na 31.12.2011 r.

 13. Wykazy kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2006-2011 • Stan na 31.12.2011 r. – 94 zaciągnięte kredyty i pożyczki • Stan na 31.12.2010 r. – 94 zaciągnięte kredyty i pożyczki • Stan na 31.12.2009 r. – 93 zaciągnięte kredyty i pożyczki • Stan na 31.12.2008 r. – 76 zaciągnięte kredyty i pożyczki • Stan na 31.12.2007 r. – 57 zaciągnięte kredyty i pożyczki • Stan na 31.12.2006 r. – 30 zaciągnięte kredyty i pożyczki

 14. Wykonanie budżetu miastaCzeladź w latach 2006-2012

 15. Wykonanie budżetu miastaCzeladź w latach 1991-2010

 16. Struktura wydatków wg planu budżetu na 2012 rok

 17. Gospodarka komunalna – wydatki majątkowe i bieżące w latach 2006-2012

 18. Edukacja - wydatki majątkowe i bieżące w latach 2006-2012

 19. Pomoc społeczna - wydatki majątkowe i bieżące w latach 2006-2012

 20. Administracja i bezpieczeństwo - wydatki majątkowe i bieżące w latach 2006-2012

 21. Wynagrodzenia w latach 2006-2012

 22. Sport i kultura - wydatki majątkowe i bieżące w latach 2006-2012

 23. Inwestycje realizowane w latach 2010-2012 dofinansowane z UE

 24. Bieżąca sytuacja finansowa miasta • Spłaty kredytów i pożyczek – w 2012 r. łącznie z obsługą długu (odsetki) wyniosą 10 071 049 zł – 9,5 % budżetu miasta; • Udziały w podatkach od osób fizycznych– informacja z MF, że w 2012 r. mogą być niższe nawet o ok.1 000 000 zł, niż zakładano; ponadto spadek liczby mieszkańców, wzrost bezrobocia; • Koszty korekt finansowych, nałożonych po kontrolach dokumentacji przetargowych projektów unijnych (GBŚ, trasy rowerowe, boisko treningowe) ok.900.000 zł • Niskie dochody ze sprzedaży majątku – 10,08 % (stały problem: w 2011 – 29,05 %; w 2010 – 5,51 %, w 2009 – 8,36 %); • Nowe przepisy limitujące zadłużenie: wejdą w życie w 2014 roku, ale 3 letni okres dostosowawczy wiąże się z koniecznością działań ze skutkami w budżecie na rok 2012 i 2013; • Realizowanie inwestycji głównie z kredytów (na inwestycje 2006-2011 przeznaczono ponad 94,6 mln zł, w latach 2006-2011dług miasta wzrósł o ok. 60 mln zł), przy braku sprzedaży majątku konieczność spłacania kredytów z dochodów bieżących • Realizowane inwestycje często generowały w latach minionych deficyt – pokrywany przez kredyty

 25. Liczba mieszkańców Czeladzi w latach 2006-2012

 26. Liczba osób bezrobotnych w Czeladzi w latach 2006-2012

 27. Bieżące działania 1 • Zwiększanie dochodów bieżących - pozyskiwanie środków zewnętrznych na projekty nie wymagające zaciągania kredytów na pokrycie udziałów własnych • „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych” - 171 331 zł; okres realizacji: lata 2011-2013 • „Czeladzka Liga Naukowa” projekt dla uczniów klas IV-VI – 395 090 zł; okres realizacji: lata 2012-2014 • „Przedszkole moich marzeń” – utworzenie dwóch 25-osobowych oddziałów przedszkolnych – 360 000 zł; okres realizacji: lata 2012-2014 • „Bez ograniczeń. Program zwiększania kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy MOPS” – 931 180 zł; okres realizacji: lata 2012-2013 • Projekt „Grundtvig” – kształcenie seniorów – 16 000 €; okres realizacji: lata 2012-2014 • Projekt „Ecosystem and Habitatus” (Socrates Comenius) – 20 000€; okres realizacji: lata 2011-2013 • Projekt „Students Online Safety-SOS” - 20 000€; okres realizacji: lata 2012-2014 • Projekt „Otwarte ramiona” – powstanie świetlicy środowiskowej oraz Punktu Konsultacyjnego – 37 198 zł; okres realizacji: rok 2011 • Projekt „Asystent Rodziny” – 32 177 zł; okres realizacji: rok 2012 • Młodzieżowe Centrum Kariery – siedziba w Urzędzie Miasta, przy współpracy z OHP • Suma pozyskanych środków: ok. 2 157 000 zł

 28. Bieżące działania 2 • Racjonalizowanie wydatków bieżących; m.in.: • zmniejszenie kosztów służbowych podróży zagranicznych (do 30.09.2012 – 13.496 zł; 2011 - 13.024 zł; 2010 - 23.302 zł; 2009 - 40.189 zł) oraz krajowych (do 30.09.2012 – 11.108 zł; 2011 - 20.599 zł; 2010 - 37.820 zł) • zmniejszenie kosztów eksploatacji obu aut służbowych (w 2011 – 22.059 zł, w 2010 – 29.344 zł, w 2009 – 28.751 zł) oraz kosztów paliwa zużytego przez oba auta służbowe jak i wydatków na użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych (w 2011 – 22.873 zł, w 2010 – 43.495 zł, w 2009 – 35.232 zł) • efektywne zarządzanie energią i pozostałymi mediami (2011 w stosunku do 2010 – koszt mediów zużytych na ogrzewanie przez UM jak i jednostki niższy o ok. 172 000 zł) 3. Unikanie zadłużenia, co pociąga za sobą konieczność wykonywania inwestycji ze środków własnych (majątkowych lub bieżących)

 29. Bieżące działania 3 • Zwiększanie dochodów majątkowych; m.in.: • Przeprowadzanie kolejnych przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czeladź • Planowane kolejne etapy promocji terenów inwestycyjnych GBŚ (częściowo sfinansowana z dotacji UE) • Sprzedaż mieszkań komunalnych • Realizowanie programu wychodzenia z zadłużenia czynszowego dla najemców mieszkań komunalnych 5. Zwiększanie dochodów bieżących z majątku; m.in.: • Aktualizowanie opłat za wieczyste użytkowanie działek będących własnością gminy • Cykliczne aktualizowanie opłat za dzierżawy w oparciu o wskaźnik inflacji • Opłaty za bezumowne korzystanie z mienia gminy i zawieranie nowych umów dzierżaw

 30. Cel: dostosowanie struktury zadłużenia w celu spełnienia nowych wymogów Art. 243 ustawy o finansach publicznych • określa sposób obliczania dopuszczalnego limitu zadłużenia, który wejdzie w życie od 2014 roku • Wskaźnik stosunku sumy spłat rat kredytów i pożyczekz odsetkami do planowanych dochodów ogółem nie będzie mógł przekroczyć średniej arytmetycznej z trzech ostatnich lat wskaźnika stosunku sumy dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży majątku, pomniejszonego o wydatki bieżące, do dochodów ogółem • Spełnienie tego wskaźnika od 2014 będzie warunkiem uchwalenia budżetu • Na lata 2011-2013 wskaźnik ma być wyliczony i przedstawiony w uchwale o WPF

 31. Indywidualny wskaźnik zadłużeniaz art. 243 ustawy o finansach publicznych

 32. Indywidualny wskaźnik zadłużeniaz art. 243 ustawy o finansach publicznych • 2011 r.: 0,0830 >0,0594 niespełnia wskaźnika z art.243 upf • 2012 r.: 0,0997 > -0,0047 niespełnia wskaźnika z art.243 upf • 2013 r.: 0,0943 > 0,0440 niespełnia wskaźnika z art.243 upf • 2014 r. : 0,0969 <0,1003 spełnia wskaźnik z art.243 upf

 33. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVI/484/2012 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2012 – 2021 „Prognoza długu Miasta Czeladź”

 34. Plan budżetu na 2013 r. Założenia makroekonomiczne przyjęte przez rząd do projektu budżetu na 2013 rok

 35. Plan budżetu na 2013 r. – założenia ogólne • Unikać dalszego zadłużania miasta • Unikać pokrywania wydatków majątkowych z kredytów • Unikać deficytu • Zwiększać dochody ze sprzedaży majątku • Zwiększać dochody bieżące z majątku poprzez racjonalne gospodarowanie mieniem • Racjonalizować wydatki bieżące • Zwiększać pozyskiwanie środków zewnętrznych nie wymagających znacznych pieniężnych wkładów własnych pozyskiwanych z kredytów

 36. Dziękujemy za uwagę

More Related