Kieåm tra kieán thöùc Traéc nghieäm khaùch quan - PowerPoint PPT Presentation

kerri
kie m tra kie n th c tra c nghie m kha ch quan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kieåm tra kieán thöùc Traéc nghieäm khaùch quan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kieåm tra kieán thöùc Traéc nghieäm khaùch quan

play fullscreen
1 / 29
Download Presentation
Kieåm tra kieán thöùc Traéc nghieäm khaùch quan
131 Views
Download Presentation

Kieåm tra kieán thöùc Traéc nghieäm khaùch quan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kieåm tra kieán thöùcTraéc nghieäm khaùch quan

 2. Xaùc ñònh hoøan caûnh ra ñôøi vaø xuaát xöù

 3. Taây Tieán Quang Duõng Ñaát nöôùc Nguyeãn Ñình Thi -1948 – 1955 , sau thaéng lôïi cuûa cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp - Taäp thô Ngöôøi chieán só ( 1956 ) Vieät Baéc Toá Höõu

 4. Chöa chính xaùc Hoïc baøi laïi baïn nheù !

 5. Hoan hoâ ÑUÙNG ROÀI !

 6. Taây Tieán Quang Duõng Ñaát nöôùc Nguyeãn Ñình Thi - Ñaàu naêm 1948 , taïi Phuø Löu Chanh -Taäp thô Maây ñaàu oâ ( 1986 ) Vieät Baéc Toá Höõu

 7. Chöa chính xaùc Hoïc baøi laïi baïn nheù !

 8. Hoan hoâ ÑUÙNG ROÀI !

 9. Taây Tieán Quang Duõng Ñaát nöôùc Nguyeãn Ñình Thi -Thaùng 10 – 1954 , caùc cô quan Trung öông cuûa Ñaûng vaø chính phuû rôøi chieán khu trôû veà Haø Noäi . - Taäp thô Vieät Baéc ( 1954 ) Vieät Baéc Toá Höõu

 10. Chöa chính xaùc Hoïc baøi laïi baïn nheù !

 11. Hoan hoâ ÑUÙNG ROÀI !

 12. Tìm ñaëc ñieåm phong caùch thô phuø hôïp

 13. Toá Höõu Quang Duõng Mang veû ñeïp haøo hoa , phoùng khoùang , ñaäm chaát laõng maïn . Nguyeãn Ñình Thi

 14. Chöa chính xaùc Hoïc baøi laïi baïn nheù !

 15. Hoan hoâ ÑUÙNG ROÀI !

 16. Quang Duõng Toá Höõu Giaøu chaát caûm xuùc vaø chính luaän Nguyeãn Ñình Thi

 17. Chöa chính xaùc Hoïc baøi laïi baïn nheù !

 18. Hoan hoâ ÑUÙNG ROÀI !

 19. Toá Höõu Quang Duõng Thô tröõ tình- chính trò , ñaäm ñaø tính daân toäc , gioïng thô taâm tình tha thieát . Nguyeãn Ñình Thi

 20. Chöa chính xaùc Hoïc baøi laïi baïn nheù !

 21. Hoan hoâ ÑUÙNG ROÀI !

 22. VIỆT BẮC TỐ HỮU

 23. I – GIÔÙI THIEÄU :1- Taùc giaû2- Hoøan caûnh saùng taùc3- Theå loaïi , ñeà taøi

 24. I – GIÔÙI THIEÄU 1 – Taùc giaû : Toá Höõu ( 1920 – 2002 ) - Laø laù côø ñaàu cuûa thô ca caùch maïng . - Thô oâng keá thöøa vaø phaùt huy truyeàn thoáng thô ca daân toäc , keát hôïp haøi hoøa yeáu toá daân toäc vaø caùch maïng .

 25. I – GIÔÙI THIEÄU :1- Taùc giaû2- Hoøan caûnh saùng taùc : 10-1954 3- Theå loaïi , ñeà taøi : • Thô luïc baùt tröõ tình • Ñeà taøi - Ñeà taøi veà queâ höông , ñaát nöôùc : Nghóa tình gaén boù saâu naëng vôùi queâ höông caùch maïng – chieán khu Vieät Baéc

 26. ii- ÑOÏC - HIEÅU VAÊN BAÛN 1- Caûm xuùc chuû ñaïo 2- Hình thöùc ngheä thuaät 3- Hình aûnh Vieät Baéc ñöôïc taùi hieän trong kyû nieäm vaø noãi nhôù cuûa ngöôøi caùn boä khaùng chieán

 27. CAÂU HOÛI THAÛO LUAÄN NHOÙM : 1-Haõy phaùt bieåu aán töôïng cuûa em veà tình caûm , caûm xuùc boäc loä qua ñoïan thô trích ? 2- Tình caûm , caûm xuùc aáy ñöôïc theå hieän baèng hình thöùc ngheä thuaät naøo ?