Download
inwentaryzacja infrastruktury turystycznej rogali skiego parku krajobrazowego n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inwentaryzacja infrastruktury turystycznej Rogalińskiego Parku Krajobrazowego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inwentaryzacja infrastruktury turystycznej Rogalińskiego Parku Krajobrazowego

Inwentaryzacja infrastruktury turystycznej Rogalińskiego Parku Krajobrazowego

162 Views Download Presentation
Download Presentation

Inwentaryzacja infrastruktury turystycznej Rogalińskiego Parku Krajobrazowego

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Inwentaryzacja infrastruktury turystycznej Rogalińskiego Parku Krajobrazowego Aleksandra Kurasz, Piotr Basiński, SKNG UAM Poznań

 2. Założenia projektu • Opracowanie metodyki prac inwentaryzacyjnych na obszarach chronionych • Inwentaryzacja infrastruktury turystycznej Rogalińskiego Parku Krajobrazowego (RPK) • Zebranie dokumentacji obejmującej dane tekstowe, fotografie i pomiary GPS • Zestawienie informacji w postaci geoinformacyjnej bazy danych

 3. Początki projektu • Współpraca Studenckiego Koła Naukowego Geografów (SKNG) i Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (ZPKWW) • Rekonesans terenowy • Wykłady szkoleniowe

 4. Etapy pracy • Sprecyzowanie celu i zakresu badań • Opracowanie schematu bazy danych • Stworzenie formularzy terenowych • Zgromadzenie informacji źródłowych • Badania terenowe • Opracowanie danych • Prezentacja wyników

 5. Opracowanie schematu bazy danych • Określenie przyszłego użytkownika • Określenie zakresu zbieranych informacji • Wykorzystanie istniejących wzorców: • „Standard danych GIS Systemu Informacji Przyrodniczej” – autorstwa Macieja Łochyńskiego, ZPKWW , • inwentaryzacja krajoznawcza PTTK, • „Turystyka dla wszystkich”, • „Instrukcja znakowania szlaków turystycznych PTTK” • Przygotowanie formularzy terenowych

 6. Baza danych • 5 zbiorów danych: • baza gastronomiczna; • baza noclegowa; • baza komunikacyjna; • baza urządzeń turystycznych; • baza urządzeń paraturystycznych. • 37 klas obiektów.

 7. Standard Bazy Danych Przestrzennych Infrastruktury Turystycznej

 8. Formularz Inwentaryzacji Terenowej

 9. Zgromadzenie informacji źródłowych • Przewodniki • Mapy • Wizyta w urzędach gmin • Internet Stała aktualizacja!

 10. Wyposażenie grup • mapy; • Standard Danych Przestrzennych Infrastruktury Turystycznej; • puste Formularze Inwentaryzacji Terenowej; • 2 odbiorniki GPS; • aparat fotograficzny; • zapasowe baterie do odbiorników GPS i aparatu fotograficznego; • telefon komórkowy; • notatnik; • miarka taśmowa.

 11. Przydzielenie zadań w ramach grup • Każda grupa składa się z 6 osób: • kierownika grupy; • osoby prowadzącej dokumentację; • osoby uzupełniającej formularz; • fotografa; • osoby obsługującej odbiornik GPS„punktowy”; • osoba obsługująca odbiornik GPS „trasowy”.

 12. Kierownik grupy • Jest odpowiedzialny za: • rozdzielenie zadań w ramach grupy; • organizację wyjścia terenowego swojej grupy; • prawidłowy przebieg prac terenowych; • przekazanie koordynatorowi projektu danych w formie elektronicznej.

 13. Osoba prowadząca dokumentację • Zaznacza na mapie: • trasę przejścia lub przejazdu; • inwentaryzowane obiekty; • numery zdjęć przypisane do punktów. • Zapisuje uwagi dotyczące przebiegu trasy i inwentaryzowanych obiektów.

 14. Osoba uzupełniająca formularz • Przed wyjściem musi dokładnie zapoznać się ze „Standardem DanychPrzestrzennych Infrastruktury Turystycznej”. • Wypełnia Formularz Inwentaryzacji Terenowej wg „Standardu”.

 15. Fotograf • Dba o odpowiednie ustawienie parametrów aparatu. • Wykonuje zdjęcia zgodnie z wytycznymi. • Jest odpowiedzialny za odpowiednie opisanie i właściwy zapis fotografii.

 16. Osoba obsługująca GPS „punktowy” • Dba o odpowiednie ustawienie parametrów odbiornika GPS. • Rejestruje współrzędne inwentaryzowanych obiektów.

 17. Osoba obsługująca GPS „trasowy” • Dba o odpowiednie ustawienie parametrów GPS. • Rejestruje ślady oraz punkty trasowe.

 18. Badania terenowe 10 grup: • 9 pieszych, • 1 rowerowa; (33 osoby)

 19. Badania terenowe c.d.

 20. Badania terenowe c.d. • Weryfikacja treści map • Nowe obiekty • Trudności terenowe • „Złośliwość rzeczy martwych”

 21. Oprogramowanie • MS Office • ArcGIS 9

 22. Opracowanie komputerowe

 23. Opracowanie komputerowe c.d.

 24. Przebieg szlaków pieszych i rowerowych

 25. Rozmieszczenie zinwentaryzowanych obiektów

 26. Tabela atrybutów

 27. Przykładowa legenda

 28. Infrastruktura turystyczna w Rogalinie

 29. Wyszukiwanie wg atrybutów

 30. Wyszukiwanie wg lokalizacji

 31. Wyniki • Przygotowanie Standardu Danych Przestrzennych Infrastruktury Turystycznej • Zebranie dokumentacji opisującej stan, charakter i rozmieszczenie elementów infrastruktury turystycznej RPK • Połączenie wyników z Bazą Form Ochrony Przyrody ZPKWW

 32. Inwentaryzacja Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego

 33. Plany • Zastosowanie wyników do efektywnego zarządzania obszarem (m.in. poprzez wytyczne Planu Ochrony) • Udostępnienie informacji dla potrzeb turystów - Interaktywna mapa • Dalsze analizy • Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego RPK?

 34. Dziękujemy za uwagę!