Współpraca Dolnego Śląska z Wolnym Państwem Saksonia - PowerPoint PPT Presentation

wsp praca dolnego l ska z wolnym pa stwem saksonia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Współpraca Dolnego Śląska z Wolnym Państwem Saksonia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Współpraca Dolnego Śląska z Wolnym Państwem Saksonia

play fullscreen
1 / 46
Współpraca Dolnego Śląska z Wolnym Państwem Saksonia
341 Views
Download Presentation
brook
Download Presentation

Współpraca Dolnego Śląska z Wolnym Państwem Saksonia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Współpraca Dolnego Śląskaz Wolnym Państwem Saksonia

 2. HISTORIA • Saksonia jako główny partner współpracy wymieniony imiennie w Priorytetach Współpracy Zagranicznej Województwa Dolnośląskiego – Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego • Podpisanie Wspólnego Oświadczenia 17 września 1999 roku w Görlitz • Powołanie Dolnośląsko-Saksońkiej Grupy Roboczej, której celem jest programowanie, koordynacja i monitorowanie współpracy pomiędzy Saksonią i Dolnym Śląskiem Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 3. Powierzchnia18,4 tys. km² Liczba mieszkanców4,3 mln StolicaDrezno (Dresden) Największe miasta Drezno, Lipsk (Leipzig), Chemnitz, Zwickau LotniskaLeipzig-Halle, Dresden Drogi szybkiego ruchu- 13 550 kmAutostrady -  452 km PKB - 85,7 mld EUR http://www.sachsen.de Saksonia - fakty i liczby Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 4. Saksonia-informacje o kraju związkowym: • Saksonia jest 1 z 16 krajów związkowych Niemiec, • Władzę ustawodawczą sprawuje Landtag • Prezydentem Landtagu jest Erich Eltgen • W wyniku wyborów w 2004 roku do Landtagu weszło 124 Deputowanych, w tym z Landtagu CDU55 PDS31 SPD13 NPD12 FDP 7 Zieloni 6 • Władzę wykonawczą sprawuje rząd powołany przez Deputowanych Landtagu. Na czele rządu stoi Prof.Georg Milbradt • Ustawy uchwalone przez Landtag wykonują następujące ministerstwa: gospodarki i pracy, finansów, spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, edukacji, nauki i sztuki, spraw społecznych, środowiska i rolnictwa Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 5. Główne cele współpracy zawarte we Wspólnym Oświadczeniu: • pogłębianie wymiany doświadczeń na płaszczyźnie administracyjnej oraz rozwijanie w tym celu odpowiednich form współpracy, • zintensyfikowanie współpracy instytucji odpowiedzialnych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, zwalczania przestępczości transgranicznej, a w szczególności przestępczości zorganizowanej oraz w zakresie wymiaru sprawiedliwości, • zintensyfikowanie współpracy w dziedzinie kultury, oświaty, nauki i badań naukowych, opieki zdrowotnej, rodziny, kobiet i spraw socjalnych, wymiany młodzieży, sportu oraz turystyki, • wspólne wnoszenie wkładu w opracowanie planów infrastruktury drogowej na terenach przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem przejść granicznych, Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 6. Główne cele współpracy zawarte we Wspólnym Oświadczeniu: • poszerzenie współpracy w dziedzinach rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz leśnictwa, środowiska i planowania przestrzennego, • wspieranie współpracy w zakresie gospodarki i polityki energetycznej, • wspieranie współpracy stowarzyszeń lokalnych, a przede wszystkim pracy w Euroregionie Nysa/Neisse/Nisa jako istotnego elementu partnerskiej współpracy transgranicznej • umożliwianie odbywania staży, hospitacji i praktyk pracownikom administracji regionalnej w urzędach partnerskiego regionu Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 7. Współpraca z Saksonią – przegląd: Partnerstwo z Saksonią obejmuje zarówno oficjalne wizyty polityków jak i robocze uzgodnienia dotyczące rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego w obszarze przygranicznym, w szczególności dotyczące rozwiązań komunikacyjnych, przejść granicznych, wspólnych przedsięwzięć gospodarczych (w tym turystyki) oraz udziału w programach Unii Europejskiej, wcześniej Phare CBC, obecnie głównie INTERREG, a także szeroko pojmowanej edukacji od szkół średnich do wyższych. Zorganizowano program staży i pobytów hospitacyjnych dla urzędników saksońskich i dolnośląskich, podjęto współpracę w zakresie szkolnictwa i szkół wyższych, ochrony środowiska, rolnictwa i obszarów wiejskich. Problemy współpracy dolnośląsko-saksońskiej prezentowane są w ramach posiedzeń Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Międzyregionalnej i Przygranicznej oraz corocznych spotkań Ministrów Spraw Zagranicznych Polski i Niemiec z Premierami Landów i Marszałkami i Wojewodami z regionów przygranicznych. Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 8. Współpraca z Saksonią – przegląd: Wspierana jest działalność Polsko –Niemiecko – Czeskiego Euroregionu Nysa. Nawiązano też kontakty z reprezentującymi Saksonię Biurami w Brukseli iw Berlinie. Po raz pierwszy w lipcu 2002 roku zorganizowano imprezę promującą Dolny Śląsk w Saksonii. Nawiązana została współpraca ze Związkiem Powiatów Saksonii iZwiązkiem Miast i Gmin Saksonii oraz współpraca pomiędzy Związkiem Turystyki Saksonii i Dolnośląską Organizacją Turystyczną. W ramach wdrażania unijnego programu współpracy transgranicznej w Urzędzie Marszałkowskim opracowano Wspólny Dokument Programowy Dolny Śląsk-Saksonia, Phare CBC II- Interreg III A, którego zadaniem było sformułowanie wspólnej strategii współpracy transgranicznej na lata 2001-2006. Stanowi on obecnie podstawę wdrażania projektów w pasie przygranicznym. Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 9. Współpraca z Saksonią – przegląd: Dużym zainteresowaniem wśród urzędników saksońskich cieszy się program wymiany stażowej, każdego roku wzrasta liczba chętnych do pobytów hospitacyjnych w instytucjach dolnośląskich. Również urzędnicy dolnośląscy mają możliwość zapoznać się z systemem pracy w urzędach saksońskich. Służy to lepszemu wzajemnemu poznaniu i pomaga w realizacji wspólnych przedsięwzięć. W saksońskiej administracji odbywali staże także absolwenci Europejskiego Banku Kadr Dolnego Śląska, którego zadaniem jest przygotowanie młodych Dolnoślązaków, m. in. urzędników, absolwentów uczelni z całego regionu oraz studentów kończących studia, do integracji z Unią Europejską. Prowadzona wymiana pracowników, spotkania, wizyty, przedsięwzięcia promocyjne pozwalają również na kształtowanie odpowiedniego wizerunku naszego regionu i naszego kraju w świadomości społeczności partnerskich regionów. Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 10. Współpraca z Saksonią – przegląd: Rok 2005/2006 został ogłoszony przez Polskę i Niemcy Rokiem Polsko - Niemieckim. Dla Dolnoślązaków i Saksończyków, planowane wydarzenia i wspólne projekty po obu stronach granicy miały posłużyć dalszemu zacieśnianiu współpracy, doskonaleniu wzajemnych relacji. W ramach Roku Polsko - Niemieckiego Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi zorganizował na wniosek radnych Województwa Dolnośląskiego konferencję: „Saksonia i Dolny Śląsk – Partnerzy w Unii Europejskiej. Bilans dorobku współpracy Województwa Dolnośląskiego i Wolnego Państwa Saksonia, perspektywy i plany rok po rozszerzeniu Unii Europejskiej”. Celem konferencji było pokazanie bogatej i wielostronnej współpracy Województwa Dolnośląskiego i Wolnego Państwa Saksonia, w kontekście dwustronnych polsko-niemieckich stosunków. Konferencja służyła zaprezentowaniu najlepszych przykładów współpracy, w tym również konkretnych projektów finansowanych z programów UE. Efektem konferencji było zarówno pokazanie i upowszechnienie dorobku współpracy dolnośląsko-saksońskiej, jak i określenie nowych celów i wyzwań jakie przyniosło nam członkostwo w Unii Europejskiej. Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 11. Współpraca z Saksonią – przegląd: Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele współpracujących ze sobąinstytucji, samorządów, politycy, przedstawiciele mediówz Saksonii i Dolnego Śląska, radni województwa dolnośląskiego, konsulowie Konsulatu Polski w Lipsku oraz Konsulatu Niemiec we Wrocławiu, Wiceprezydent Landtagu Saksonii, burmistrzowie, starostowie, prezesi stowarzyszeń i instytucji, przedstawiciele uczelni wyższych oraz szkółz Dolnego Śląska i Saksonii. Patronat nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Dolnośląskiegoi Premier Wolnego Państwa Saksonia. W ramach współpracy trójstronnej działa Dolnośląsko -Saksońsko-Północnoczeskie Gremium Regionalne. . Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 12. Współpraca z Saksonią – przegląd: Utworzenie Gremium Powołanie trójstronnego Gremium Dolnośląsko-Saksońsko-Pónocnoczeskiego jest efektem spotkania, które odbyło się na zaproszenie Premiera Wolnego Kraju Związkowego Saksonii, prof. dr Georga Milbradta, w dniu 16 lutego 2006 r. w Zittau (Żytawie) z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, Pawłem Wróblewskim i Hetmanami Kraju Libereckiego, Petrem Skokanem, Kraju Kralowohradeckiego, inż. Pavlem Bradíkiem, oraz Kraju Pardubickiego, inż. Michalem Rabasem., reprezentowanym przez zastępcę Hetmana Ivo Tomana. Gośćmi spotkania byli Minister Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, doc. inż. Jiří Patočka CSc., Wojewoda Dolnośląski, Krzysztof Grzelczyk, oraz Konsulowie Generalni Rzeczpospolitej Polskiej, Ryszard Król i Republiki Czeskiej, Tomáš Podivínský. Podczas spotkania strony uzgodniły potrzebę utworzenia trójstronnego gremium na szczeblu roboczym do współpracy transgranicznej. Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 13. Współpraca z Saksonią – przegląd: Cele i zadania Do zadań Gremium, będącego platformą szczebla roboczego należy w szczególności pokonywanie istniejących przeszkód administracyjnych, komunikacyjnych, prawnych i finansowych w trójstronnej współpracy w celu wzmocnienia integracji obszaru regionu po poszerzeniu Unii Europejskiej, uzgadnianie strategicznych kierunków rozwoju oraz działań i projektów transgranicznej współpracy w obszarach: wspierania gospodarki, środowiska, planowania przestrzennego, turystyki, komunikacji. Gremium w pierwszej kolejności dokona inwentaryzacji problemów, poprawi jakość przepływu informacji pomiędzy regionami. Członkowie Gremium W skład Gremium wchodzą przedstawiciele obszarów: wspieranie gospodarki, środowisko, planowanie przestrzenne, turystyki i komunikacji z każdej strony. W ramach Gremium utworzono 5 grup roboczych, składających się wydelegowanych przedstawicieli każdej ze stron. Pracami grup roboczych kierują przedstawiciele regionu, który aktualnie przewodniczy Gremium. Gremium i grupa robocze odbywają posiedzenie robocze co najmniej raz do roku. Z każdego posiedzenia grup roboczych kierownictwo Gremium otrzyma krótki protokół. Każda strona ma prawo zażądać od strony sprawującej aktualnie przewodnictwo związanego z określoną potrzebą zwołania grupy roboczej (tzw. posiedzenia. ad-hoc). Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 14. Współpraca z Saksonią – przegląd: Przewodnictwo Przewodnictwo Gremium zmienia się corocznie między poszczególnymi stronami. Każda z uczestniczących stron powołuje swojego przedstawiciela, który przez okres jednego roku będzie pełnił w Gremium funkcję przewodniczącego. Strona, która przewodniczy Gremium jest gospodarzem corocznego spotkania i odpowiada za przygotowanie i podsumowanie corocznego spotkania Gremium i grup roboczych. Przewodnictwo zmienia się ze zmianą roku kalendarzowego w następującej kolejności: Wolny Kraj Związkowy Saksonia (2006) Kraj Liberecki (2007) Województwo Dolnośląskie (2008) Kraj Kralovehradecki (2009) Kraj Pardubicki (2010) Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 15. Współpraca z Saksonią – przegląd: Ponadto dnia 7 lipca 2006 roku zostało podpisane w Landtagu Saksońskim w Dreźnie podczas wspólnego posiedzenia Komisji Kultury, Nauki i Edukacji oraz Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z Komisją Szkolnictwa i Sportu Landtagu Saksonii przez Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Andrzeja Pawluszka oraz Saksońskiego Ministra Edukacji Wspólne Oświadczenie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Saksońskiego Ministerstwa Edukacji o współpracy w zakresie edukacji szkolnej. Wspólne oświadczenie w dziedzinie edukacji zostało podpisane na podstawie Wspólnego Oświadczenia o współpracy między Województwem Dolnośląskim i Wolnym Krajem Związkowym Saksonią z 17 września 1999 r., podpisanego przez marszałka Województwa Dolnośląskiego i premiera Wolnego Kraju Związkowego Saksonii. Głównym celem podpisanego dokumentu jest upowszechnianie nauki języka kraju sąsiada w kształceniu szkolnym i pozaszkolnym, współpraca w zakresie dokształcania nauczycieli, współpraca administracji szkolnych. (treść porozumienia w załączeniu Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 16. Gospodarka saksońska na Dolnym Śląsku: • HABAS – Fabryka Fabryk S.A. • SCP Sachsen Consult Poznań • BSI Budowa dróg i mostów (samodzielne biuro inżynierskie firmy BSI Dresden) • TUDAG S.A. - konsorcjum spółek z Technische Universität Dresden zajmujących się technologiami i praktykami studentów Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 17. Kontakty partnerskie między Wrocławiem a Dreznem nawiązanow 1963 roku, a umowę o partnerstwie znowelizowano w 1991 roku. Umowa partnerska obejmuje m.in..: wymianę kulturalną - zespoły muzyczne, wystawy okolicznościowe plastyków, wspólne warsztaty teatralne wymianę doświadczeń dot. problematyki reformy administracyjnej i rozwoju samorządności lokalnej wymianę doświadczeń w zakresie zachowania zabytkowego charakteru starego miasta oraz rozwój rozwiązań przestrzennych w jego obrębie, http://www.wroclaw.pl http://www.dresden.de wymianę dzieci i młodzieży wrocławskich i drezdeńskich szkół 2006 – jubileusz 800-lecia Drezna–, odbyły się m.in..: -otwarcie odbudowanego Frauenkirche, delegacja oficjalna z Miasta -giełda Rynek Miast Partnerskich Drezna, Wrocław miał stoisko promocyjno-informacyjne, prezentowano produkty regionalne, we współpracy z Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą -zawody i turnieje szachowe pomiędzy klubami szachowymi -koncerty chórów dziecięcych w ramach partnerstw międzyszkolnych - projekt My-Tu-Teraz – 4 spotkania młodzieży z Wrocławia i Drezna- powstała wystawa fotograficzna, nakręcono film o tematyce: wizja młodych nt. kultury i sztuki Partnerstwo stolic Wrocław - Drezno Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 18. Eureregion Neisse-Nisa-Nysa • maj 1991 powstanie Euroregionu w Zittau inicjatywy działaczy komunalnych obszaru przygranicznego • CELE: wspieranie projektów, w szczególności z dziedzin kultury i sportu celem intensyfikacji komunikacji i spotkań między ludźmi. • przygotowano i wydano folder „Przejścia graniczne w Euroregionie Nysa”. • podjęto prace w zakresie koncepcji przejść granicznych. • -opracowano mapę inwestycji drogowych. • -koordynowano działania dotyczące budowania systemu komunikacji w Worku Turoszowskim Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 19. Eureregion Neisse-Nisa-Nysa • Stworzenie międzynarodowej grupy teatralnej „Piraci z Neisse-Nisa-Nysa” • Stworzenie mędzynarodowego parlamentu dzieci i młodzieży „Nysa” • Rozpoczęto prace na rzecz budowy systemu komunikacji kolejowej po stronie polskiej. Nawiązano współpracę z podmiotami w ramach PKP. • -Powstało (reaktywowano) połączenie na linii Görlitz-Zgorzelec. • -Wykonano staraniem powiatu jeleniogórskiego „Studium wykonalności REGIOTRAM” • -Włączono się w projekt planistyczny realizowany przez stronę niemiecką „Neibor” • zorganizowanie III edycji Nagrody Innowacji Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Rozdanie nagród odbyło się w Libercu • Realizowano prace nad projektem „Internetowy portal edukacyjny” • -4 euroregionalna konferencja PONTES • -Realizowano przygotowania czterojęzycznego przewodnika po szkołach dla uczniów • -Podjęto przygotowania do realizacji w roku 2007 Zimowej Olimpiady ERN dla dzieci i młodzieży Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 20. Eureregion Neisse-Nisa-Nysa • Wydano folder dotyczący Magistrali Rowerowej ER 3 Odra-Nysa • Wydano folder dotyczący Magistrali Rowerowej ER 2 Liczyrzepa • Prowadzono działania w celu rozbudowy Magistrali ER 4 Drezno-Wrocław • Uzupełniano i aktualizowano oznakowanie szlaków rowerowych • Zrealizowano konferencję turystyczną „Turystyka piesza w ERN” w Görlitz 5.11. • Zrealizowano targi turystyczne: Euroregiontour w Jabloncu Tourtec w Jeleniej Górze Targi Turystyczne w Görlitz • Zrealizowano konferencję turystyczną „Turystyka piesza w ERN” w Görlitz Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 21. Eureregion Neisse-Nisa-Nysa • projekt „Turystyczne zagospodarowanie Parku Narodowego Gór Żytawskich i Gór Łużyckich” • Przygotowano działania na rzecz powstania w Świeradowie Zdroju ekologicznegocentrum edukacyjnego • Zorganizowano I edycję Konkursu Bezpieczeństwa „Uczę się bezpiecznie żyć” • Rozpoczęto tworzenie transgranicznego systemu ratownictwa • Kongres Biblioteczny w Dreźnie • Wydano Kalendarz na rok 2006 „Biblioteki – tradycja i przyszłość • Przeprowadzono 4 edycję przeglądu sztuki „Liczyrzepa” http://www.euroregion-nysa.pl Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 22. Europa-Miasto Zgorzelec- Görlitz • Integracja miast stanowiących jeden historyczny zespół urbanistyczny oraz układ funkcjonalno-przestrzenny, społeczny i kulturowy • Europamiasto regionalnym centrum akademickim, przemysłowym, handlowym, finansowym, kongresowym i turystycznym • Integracja lokalnej społeczności • Uchwała Nr XL / 545 / 2005Sejmiku Województwa Dolnośląskiegoz dnia 12 maja 2005 rokuw sprawie rezolucji dotyczącej udzielenia poparcia kandydaturze Europy-Miasta Görlitz/Zgorzelec do tytułu „Europejskiej Stolicy Kultury 2010” • Dotychczas zrealizowano: - remont mostu o długości całkowitej 108 m, o konstrukcji stalowej na podporach kamiennych, zlokalizowanego w obrębie drogowego przejścia granicznego Zgorzelec - Görlitz. - wspólne festyny dla mieszkańców - utworzenie Transgranicznego Centrum Kardiologii Interwencyjnej Europamiasto Zgorzelec/Görlitz w części dotyczącej udziału środków z funduszy strukturalnych www.zgorzelec.plwww.goerlitz.de - Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 23. Partnerstwa powiatów: • Powiat Trzebnicki - Powiat Koslar • Powiat Zgorzelecki - Powiat Löbau-Zittaui Bautzen • Powiat Złotoryjski – Powiat Kamenz • Powiat Górowski – Powiat Torgau Oschatz • Powiat Górowski – Powiat Riesa Grossenhaim • Powiat Lubański - Powiat Löbau-Zittau • Powiat Lwówecki –Leibziger Land Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 24. Bolesławiec – Pirna Gromadka – Malschwitz Nowogrodziec – Grossdubrau Osiecznica – Doberschau Warta Bolesławiecka – Gëde Jedlina Zdrój – Strehla Walim – Bad Schandau Pielgrzymka – Lohmen Świerzawa – Zittau Zgorzelec - Görlitz Partnerstwa gmin : Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 25. Niechlów -Roöderaue Jelcz Laskowice - Elstra Bierutów - Bernstadt a.d. Eiger Bogatynia -Zittau i Ostritz Pieńsk i Neisseaue Sulików i- Hohendubrau Węgliniec - Horka Jawor – Niesky Paszowice – Lampertswalde Karpacz – Reichenbach i Kamenz Partnerstwa gmin cd.: Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 26. Kowary - Schönau-Bertsdorf a.d. Eiger Stara Kamienica – Guttau Stronie Śląskie – Dippoldiswalde Chojnów – Osetnitz Krotoszyce – Markersdorf Prochowice – Luckau Leśna – leutersdorf Lubań – Löbau Olszyna – Großschönau Świeradów- Seifennersdorf Partnerstwa gmin cd.: Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 27. Rudna – Ojbin Gryfów Śląski – Bischofswerda Lwówek Śląski – Heidenau Wleń – Weissenberg Strzegom – Torgau Wrocław – Drezno Wałbrzych – Freiberg Jelenia Góra - Bautzen Partnerstwa gmin cd. : Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 28. Politechnika Wrocłąwska – Technische Universität Dresden -Hochschule für Technik und Wirtschaft, Dresden - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Sozialwesen Zittau/Görlitz - Hochschule für Technik und Wirtschaft, Zwickau -Fachhochschule Lausitz Uniwersytet Wrocławski - Universität Leipzig, - Technische Universität Dresden Wyższa Szkoła oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki Oficerska Szkoła Wojsk Lądowych w Dreźnie Współpraca szkół wyższych: Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 29. Akademia Ekonomiczna - Technische Universität Dresden -Technische Universität Chemnitz Akademia Muzyczna - Hochschule Fur Grafik und Buchkunst Leipzig -Hochschule Fur Kunst und Design Halle Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich - Städtisches Klinikum Görlitz - Wydział Medycyny Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie - TU Dresden AG Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego - Hochschule Für Musik "Carl Maria Von Weber" Dresden - Hochschule Für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig Współpraca szkół wyższych: Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 30. LO im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu – Waldorfschule Schopfeim i Anneschule w Görlitz Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bogatyni – Gimnazjum w Herrnhut Zespół Szkół Zawodowych im. Boh. II AWP w Zgorzelcu – ABWT Akademie Bauwesen, Technik und Wirtschaft w Lipsku i A-Qua-Be w Görlitz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim – Mittelschule w Rechnenbach Gimnazjum nr 1 im. B.Chrobrego w Zgorzelcu – Anneschule /Augustum w Görlitz Szkoła Podstawowa nr 3 w Zgorzelcu – Gimnazjum w Dreźnie i Szkoła Podstawowa w Kreba-Naudorf Szkoła podstawowa nr 5 w Zgorzelcu – Gimnazjum „Innenstadt am Fischmarkt” w Görlitz Partnerstwa szkół : Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 31. Współpraca organizacji : • Związek Powiatów Saksonii i Związek Miast i Gmin Saksonii z Związkiem Miast i Gmin Dolnego Śląska • Związek Turystyki Saksonii i Dolnośląska Organizacja Turystyczna • Towarzystwo im. Edyty Stein - Kulturverein Riesa e.V. • Powiatowe Centrum Edukacyjne w Zgorzelcu - ABTW w Zittau • Schlesisches Museum w Görlitz – Muzeum Miedzi w Legnicy, Fundacja Lubiąż, Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu, Dom gerharda Hauptmanna, Archiwum państwowe we Wrocławiu, Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Dom Kultury Zgorzelec, Muzeum w Szklarskiej Porębie • Krajowy Zakład dla Bibliotek w okręgu Rządowym Drezno – Biblioteka miejska i Wojewódzka we Wrocławiu • Miejska Biblioteka w Dreźnie – Biblioteka Miejska we Wrocławiu • Dolnośląska Filharmonia w Jeleniej Górze – Musiktheater Oberlausitz Niederschlesien GmbH z Görlitz , Begegnungszentrum w St. Marienthal, Künstlerbund w Bautzen Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 32. Współpraca Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej • Straż Pożarna z Görlitz • Saksoński Związek Straży Pożarnej • Landowa Szkoła Pożarnictwa w Saksonii Współpraca w 2006 roku obejmowała: - ratownictwo medyczne, - ćwiczenia zdarzeń masowych w obrębie przejść granicznych, - prace Grupy Roboczej Euroregionu NYSA "Transgraniczne zarządzanie kryzysowe" - 25-27.08 Saksoński Dzień Strażaka http://www.kwpsp.wroc.pl/ Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 33. Współpraca Komendy Wojewódzkiej Policji : Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu współpracuje z Krajowym Prezydium Policji Saksońskiej oraz jednostkami podległymi W ramach kontaktów zrealizowano: • 20 kwietnia 2006 roku przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu zorganizowano VII. Międzynarodową Konferencję Bezpieczeństwo - Wspólna Sprawa pn. „Bezpieczeństwo na stadionach piłkarskich”. Do udziału w obradach zaproszono zagranicznych ekspertów z Holandii, Belgii, Portugalii, USA, Niemiec i Ukrainy • 11 lipca 2006 roku w Jeleniej Górze zorganizowano międzynarodową konferencję dot. „Niemiecko-polskich przepisów prawnych w pościgu transgranicznym”, podsumowującą projekt pn. „Wzmocnienie skuteczności pościgu transgranicznego poprzez zakup samochodowej floty pościgowej” realizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (województwo dolnośląskie • Wspólne polsko - niemieckie patrole prewencyjne i ruchu drogowego. • Od kwietnia 2004 roku Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu realizuje wspólnie z Dyrekcją Policji Górne Łużyce - Dolny Śląsk (jednostka Policji saksońskiej) wspólne patrole prewencyjne i ruchu drogowego na terenie Zgorzelca, Görlitz, Bogatynii i Zittau. http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 34. Partnerstwa przedszkoli: • Przedszkole Publiczne nr 2 w Zgorzelcu – Kindeshaus „Sonnenschein” w Görlitz • Przedszkole Niepubliczne nr 2 w Zgorzelcu - Kindergarten „Zwergenhaus” w Görlitz • Przedszkole Publiczne nr 12 w Zgorzelcu – Kinderhaus :Kinderinsel Kunterbunt” w Görlitz Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 35. Współpraca na poziomie administracji • W celu realizacji podjętych zamierzeń powołano z inicjatywy premiera Saksonii Dolnośląsko-Saksońską Grupę Roboczą, której zadaniem jest programowanie, koordynowanie i monitorowanie współpracy pomiędzy naszymi regionami w zakresie dziedzin współpracy zawartych we Wspólnym Oświadczeniu. • Prace prowadzone są w 7 podgrupach tematycznych: • 1.podgrupa ds. gospodarki i pracy • 2.podgrupa ds. zagospodarowania przestrzennego, komunikacji, przejść • granicznych • 3.podgrupa ds. wewnętrznych • 4.podgrupa ds. rolnictwa i ochrony środowiska • 5.podgrupa ds. socjalnych • 6.podgrupa ds. kultury i nauki 7. podgrupa koordynacyjna Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 36. Współpraca na poziomie administracji Wybrane projekty realizowane przez Dolnośląsko-SaksońskąGrupę Roboczą Podgrupa gospodarka  • projekt Euroregion Tekstylny, mający na celu odtworzenie tradycyjnego ale obecnie opartego na najnowocześniejszych technologiach przemysłu włókienniczego na pograniczu niemiecko –czesko –polskim   • Współpraca w zakresie polityki energetycznej przedsiębiorstw energetycznych i wykorzystania energii odnawialnej • Współpraca rzemiosła dolnośląskiego i saksońskiego polegająca na wymianie doświadczeń w zakresie wykorzystania środków Unii Europejskiej Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 37. Współpraca na poziomie administracji • Realizacja wspólnego dla samorządów Dolnego Śląska i Saksonii projektu ENLARGE-NET finansowanego z programu Unii Europejskiej Interreg III C. Jego celem jest zbudowanie transgranicznej sieci kontaktów na obszarze Saksonii, Dolnego Śląska i Północnych Czech dla ich przygotowania na konsekwencje rozszerzenia Unii Europejskiej. Wynikiem programu będzie opracowanie wspólnych projektów wraz z wnioskami o finansowanie do stosownych instytucji i programów UE w zakresie: -gospodarki i turystyki, -ochrony przed katastrofami, -rozwoju regionalnego i infrastruktury, -spraw społecznych w tym migracji -modernizacji administracji. • Wymiana doświadczeń w zakresie transferu technologii i innowacji Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 38. Współpraca na poziomie administracji • Wspólnie opracowano oraz realizowany jest plan rozwoju strefy przedsiębiorczości w trójkącie miast Zittau- Bogatynia-Hradek • - Współpraca w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego (trójstronna) utworzono sieci poddostawców części samochodowych • - Program współpracy przygranicznej Phare CBC Polska-Niemcy,w ramach którego realizowano liczne projekty na pograniczu dolnośląsko -saksońskim • - Stworzona została mapa inwestycyjna obejmująca oferty inwestycyjne wszystkich gmin dolnośląskich (dostępna www.umwd.pl) • Organizowane są wspólne misje gospodarcze, targi branżowe, fora gospodarcze, które umożliwiają nawiązanie współpracy przedsiębiorcom małych i średnich przedsiębiorstw. ( np.: Forum Gospodarcze polsko -saksońskie) Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 39. Współpraca na poziomie administracji • Współpracy gospodarczej służą liczne umowy na szczeblu regionalnym lub lokalnym. W umowach tych przewiduje się współprace gospodarczą polegającą na tworzeniu Izb przemysłowo-handlowych, pośrednictwie pomiędzy podmiotami gospodarczymi współpracy w dziedzinie energetyki, zagospodarowaniu przejść granicznych rozbudowie i budowie stacji benzynowych, restauracji itp. • Dobrym przykładem istniejących form współpracy w dziedzinie gospodarki są przygotowania miast i powiatów Gorlitz i Zittau wraz z Izbami przemysłowo-Handlowymi w Dreźnie i Jeleniej Górze i Liberca do utworzenia Ośrodka przedsiębiorczości i innowacji w ramach programu Bussines and Innovation Centre Unii Europejskiej. Celem tego centrum będzie wspieranie przedsięwzięć innowacyjnych, innowacji technologicznych, transferu technologii, badania i rozwój oraz pomoc w rozwoju lokalnych ośrodków technologii. Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 40. Współpraca na poziomie administracji • Podgrupa ds. wewnętrznych -Prace tej podgrupy są oceniane jako bardzo owocne. Podczas posiedzenia Saksońskiego Gabinetu 27 kwietnia 2004. W Bad Muskau stwierdzono, iż w wyniku intensywnej współpracy dolnośląskiej i saksońskiej policji, straży granicznej przestępczość w rejonie pograniczna zmalała o 90 %. W ramach tej podgrupy roboczej prowadzone są np. -wspólne ćwiczenia (trójstronne) transgraniczne np. Trójdźwięk II-Szantaż, wspólne konferencje „Bezpieczeństwo-wspólna sprawa, Bezpieczna Gmina” (organizowane przez Urząd Marszałkowski i Komendę Wojewódzką Policji), -międzynarodowe seminaria dotyczące współpracy i pomocy doraźnej w dziedzinie zapobiegania i usuwania transgranicznych skutków awarii przemysłowych, katastrof, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń. - organizowano w Krajowej Szkole Policji w Bautzen warsztaty dla pirotechników - funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu uczestniczyli w warsztatach roboczych jednostek obserwacyjnych, zorganizowanych przez Krajowy Urząd Kryminalny Saksonii w Bautzen Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 41. Współpraca na poziomie administracji • Podgrupa ds. zagospodarowania przestrzennego - opracowano studium rozwoju pogranicza Polsko-Niemieckiego Dolny Śląsk-Saksonia (Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne) Głównym celem tego opracowania jest szczegółowe rozpoznanie pogranicza, wskazanie obszarów i problemów, które powinny być przedmiotem współpracy międzynarodowej oraz określenie zadań, których realizacja przyczyni się do polepszenia walorów przygranicznego położenia. - Prowadzona jest współpraca w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG III B - punkt ciężkości: rozwój gospodarczy i społeczny poprzez poprawę infrastruktury drogowej w III Paneuropejskim Korytarzu Transportowym (Drezno-Poznań- Kraków-Kijów). Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 42. Współpraca na poziomie administracji -Wydawany jest wspólny biuletyn informacyjny pogranicza dolnośląsko-saksońskiego (do tej pory ukazały się 3 numery) dot. zagospodarowania przestrzennego. Jest to dwujęzyczne wydawnictwo, którego idea jest informowanie o inicjatywach, priorytetach i kierunkach rozwoju i planowania przestrzennego po obu stronach granicy. - Współpraca polsko – czesko - niemieckiej grupy roboczej ds. komunikacji. Eksperci ds. komunikacji w tejże podgrupie roboczej zajmują się zapewnieniem sprawnych połączeń komunikacyjnych, tj; budowaniem oraz usprawnieniem istniejących już przejść granicznych, budowy dróg i szlaków komunikacyjnych, obwodnic - Dążenie do wspólnego opublikowania planów zagospodarowania przestrzennego Województwa Dolnośląskiego i Saksonii - opracowano dolnośląsko- saksońską strategię rozwoju Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 43. Współpraca na poziomie administracji • Zarząd Województwa Dolnośląskiego i Rząd Saksonii opracował wspólny dokument programowy Województwo Dolnośląskie -Wolne Państwo Saksonia Dokument został zatwierdzony przez Komisje Europejską w lipcu 2001 roku, struktura tego dokumentu odpowiada wymogom inicjatywy wspólnotowej Interreg IIIa Phare CBC II stanowiących instrumenty wspierania współpracy transgranicznej na obszarze przygranicznym Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 44. Współpraca na poziomie administracji • Podgrupa ds. kultury i edukacji kultura -Nawiązano współpracę pomiędzy artystami z dolnośląskich i saksońskich instytucji kulturalnych -Nawiązano współpracę pomiędzy muzeami i bibliotekami obu regionów: (przykłady współpracy: Muzeum Karkonoskie współpracuje z muzeami, organizacjami i wydawnictwami z Saksonii, Muzeum Papiernictwa, Filharmonia Dolnośląska kontynuują współpracę ze swoimi partnerami z Saksonii / np. z Neue Lausitzer Philharmonie w Görlitz, z Wyższą Szkołą Muzyki i Teatru w Lipsku, z Muzeum Śląskim w Görlitz) edukacja -Utworzono dwujęzyczno-dwunarodowe gimnazjum (Annengimnazjum) w Görlitz (nauczyciel z Legnickiego Kolegium Języków Obcych podjął pracę w tym gimnazjum) -Pośrednictwo w nawiązywaniu partnerstw pomiędzy szkołami saksońskimi i dolnośląskimi -Organizowanie wymian dzieci i młodzieży - Współpraca Związku Harcerstwa Polskiego z Kinder und Jugend Ring Sachsen (wymiana Młodzieży) Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 45. Współpraca na poziomie administracji • Podgrupa ds. rolnictwa i środowiska Współpraca w zakresie organizacji praktyk studenckich - Zorganizowano praktykę dla grupy studentów z Akademii Rolniczej we Wrocławiu w Krajowym Instytucie Rolnictwa Saksonii i w Szkole Techniki Rolniczej w Dreźnie. - Przygotowano i przeprowadzono 2 seminaria naukowe, które odbyły się w Akademii Rolniczej we Wrocławiu i w Krajowym Instytucie Rolnictwa w Saksonii.   Środowisko -Wymiana doświadczeń nt. gospodarki odpadami. (problemami utylizacji i zagospodarowywania odpadów komunalnych i przemysłowych) -Projekt dot. Trójstronnej współpracy w ramach tzw. Zielonego Trójkąta. Wcześniej zwanego Czarnym Trójkątem, uwzględniający monitoring w zakresie ochrony środowiska i utrzymania czystości powietrza -Zorganizowano wymianę studentów w dziedzinie ochrony środowiska Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

 46. Współpraca na poziomie administracji • Podgrupa ds. socjalnych -wymiana informacji pomiędzy wymianę informacji i współpracę pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia, a Niemiecką Kasą Chorych -powołano koordynatorów oraz grupy robocze ds. umów ze świadczeniodawcami i ds. ubezpieczonych odpowiedzialnych za współpracę z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, Zachodniopomorskim Odziałem Wojewódzkim NFZ, AOK Sachsen, Brandenburgii oraz Mecklenburg – Vorpommern w zakresie opieki zdrowotnej w obszarze granicznym Polski i Niemiec. -zostały nawiązane kontakty z: - Saksońskim Ministerstwem ds. Spraw Socjalnych - Kolegium Doradczym Seniorów w Saksonii - Uniwersytetem Techniczno -Chemicznym w ramach, którego organizowane są zajęcia dla seniorów - odpowiednik naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi