przekazywanie szk publicznych n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRZEKAZYWANIE SZKÓŁ PUBLICZNYCH PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRZEKAZYWANIE SZKÓŁ PUBLICZNYCH

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 27
Download Presentation

PRZEKAZYWANIE SZKÓŁ PUBLICZNYCH - PowerPoint PPT Presentation

kera
136 Views
Download Presentation

PRZEKAZYWANIE SZKÓŁ PUBLICZNYCH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PRZEKAZYWANIE SZKÓŁ PUBLICZNYCH przez organy prowadzące osobom fizycznym lub osobom prawnym

 2. Przekazywanie szkół publicznych Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.09.56.458).

 3. Przekazywanie szkół publicznych Treścią nowelizacji art.5 wprowadzono nowy instrument dywersyfikacji wykonywania zadań edukacyjnych organów samorządu terytorialnego prowadzących szkoły w postaci możliwości przekazywania prowadzenia szkół osobom fizycznym lub prawnym

 4. Przekazywanie szkół publicznych Art.5 ust.5g. Jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej szkoły.

 5. Przekazywanie szkół publicznych Przekazanie szkoły może nastąpić w każdym czasie Nie ma obowiązku dokonywania przekazania ze skutkiem na koniec roku szkolnego

 6. Przekazywanie szkół publicznych Art.5 ust.5h. Umowa określa w szczególności: • w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum – wskazanie czy, szkole ustala się obwód, a jeżeli szkole nie ustala się obwodu – warunki przyjmowania uczniów do szkoły; • tryb przejęcia szkoły lub placówki przez jednostkę samorządu terytorialnego w przypadkach, o których mowa w ust. 5j i 5k; • warunki korzystania z mienia przejętej szkoły lub placówki; • tryb kontroli przestrzegania warunków umowy; • warunki i tryb rozwiązania umowy za wypowiedzeniem.

 7. Przekazywanie szkół publicznych Art.5 ust.5i. Do szkoły lub placówki przejętej zgodnie z ust. 5g stosuje się przepisy dotyczące szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, z wyjątkiem art.58 ust. 3-5 (nie wymaga zezwolenia na założenie szkoły, wniosku o udzielenie zezwolenia, aktu założycielskiego i statutu)

 8. Przekazywanie szkół publicznych Art.5 ust.5l. Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana powiadomić, w terminie 6 miesięcy przed dniem przekazania szkoły lub placówki • pracowników szkoły lub placówki • zakładową organizację związkową - o terminie przekazania szkoły lub placówki, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach dla pracowników, a także nowych warunkach pracy i płacy.

 9. Przekazywanie szkół publicznych Art.5 ust.5m. Nauczyciel, w terminie 3 miesięcy od uzyskania informacji może złożyć oświadczenie o odmowie przejścia do przejmowanej szkoły lub placówki publicznej.

 10. Przekazywanie szkół publicznych Art.5 ust.5n. Złożenie oświadczenia o odmowie przejścia powoduje rozwiązanie stosunku pracy z dniem przekazania szkoły lub placówki z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, chyba że nauczyciel do dnia rozwiązania stosunku pracy wyrazi zgodę na przeniesienie do innej szkoły lub placówki prowadzonej przez daną jednostkę samorządu terytorialnego.

 11. Przekazywanie szkół publicznych Odprawa z art.20 ust.2 KN: • sześciomiesięczne wynagrodzenie zasadnicze dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, • dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90 poz. 844 ze zm.)

 12. Przekazywanie szkół publicznych Art.5 ust.5o. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, która przejęła szkołę lub placówkę, z dniem przejęcia szkoły lub placówki jest obowiązana zaproponować nauczycielom na piśmie nowe warunki pracy i płacy oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego nauczyciele mają złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków.

 13. Przekazywanie szkół publicznych Art.5 ust.5p. Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy i płacy powoduje rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z upływem 3 miesięcy od dnia, do którego nauczyciel miał złożyć oświadczenie, o odmowie przejścia. Do nauczyciela, który odmówił przyjęcia nowych warunków pracy i płacy, stosuje się odpowiednio przepisy o rozwiązywaniu stosunków pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

 14. Przekazywanie szkół publicznych Art.8 ust.1 Ustawa z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Wysokość odprawy: • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata, • dwumiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat, • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

 15. Stosowanie Karty Nauczyciela Art.5 ust.5r. Do czasu przyjęcia nowych warunków pracy i płacy albo rozwiązania stosunku pracy z powodu odmowy ich przyjęcia, w zakresie praw i obowiązków nauczyciela stosuje się dotychczasowe przepisy.

 16. Przekazywanie szkół publicznych Art.59 ust.8. Przepisów art.59 ust.1-5 nie stosuje się w razie przekazania przez jednostkę samorządu terytorialnego prowadzenia szkoły lub placówki publicznej osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej (nie stosuje się m.in. wymogu, iż skutek przekształcenia przypada na koniec roku szkolnego)

 17. Przekazywanie szkół publicznych Art.59.ust.9. Przekazanie jest równoznaczne z likwidacją dotychczasowej formy organizacyjno-prawnej szkoły lub placówki, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104, z późn.zm.).

 18. Ponowne przejęcie szkoły publicznejprzez samorząd terytorialny Art.5 ust.5j. Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana przejąć prowadzenie szkoły lub placówki przekazanej osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę nie wykonała polecenia, o którym mowa w art. 34 ust. 1 lub 2, narusza ustawę lub warunki prowadzenia szkoły lub placówki określone w umowie, o której mowa w ust. 5g. W tym przypadku umowa ulega rozwiązaniuz dniem przejęcia szkoły lub placówki przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 19. Ponowne przejęcie szkoły publicznejprzez samorząd terytorialny Art.5 ust.5k. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, która przejęła do prowadzenia szkołę lub placówkę publiczną na podstawie umowy, o której mowa w ust. 5g, nie może zlikwidować tej szkoły lub placówki; na wniosek tej osoby jednostka samorządu terytorialnego, która przekazała szkołę lub placówkę, przejmuje jej prowadzenie w trybie określonym w umowie.

 20. Organy nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego Organy nadzoru Wojewoda Sąd administracyjny Pismo inicjatywne Wezwanie Skarga

 21. Wojewoda Pismo inicjatywne związku zawodowego Związki zawodowe mogą kierować do wojewody pismo zawierające wniosek o zbadanie uchwały – ze wskazaniem zarzutów naruszenia prawa przez organ prowadzący.

 22. Postępowanie sądowo-administracyjne Etapy postępowania sądowo-administracyjnego: 1. Wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa 2. Skarga do sądu administracyjnego

 23. Uprawnienia związków zawodowych Obowiązek konsultowania ze związkami zawodowymi projektów i założeń aktów prawnychzostał określony w art.19 ust.2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001r. nr 79 poz.854 z późn.zm.). Organy samorządu terytorialnego kierują założenia albo projekty aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych, do odpowiednich władz statutowych związku, określając termin przedstawienia opinii nie krótszy jednak niż 30 dni.

 24. Uprawnienia związków zawodowych art.20 ust5a KN - o zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy dyrektor szkoły zawiadamia reprezentującą nauczyciela zakładową (międzyzakładową) organizację związkową, która w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia może zgłosić na piśmie dyrektorowi szkoły umotywowane zastrzeżenia.

 25. Uprawnienia związków zawodowych Do spraw wymagających konsultacji z zakładową organizacją związkową należy np. m.in. • wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (art.38 § 1 i art.194 Kodeksu pracy), • wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy lub płacy (art.42 § 1 i art. 43 w związku z art.38 § 1 Kodeksu pracy).

 26. Postępowanie przed sądem pracy Organizacjami społecznymi, które mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli są m.in. związki zawodowe - § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2000r. w sprawie określenia wykazu organizacji społecznych uprawnionych do działania przed sądem w imieniu lub na rzecz obywateli (Dz.U. z 2000r. nr 100 poz.1080 ze zm.).

 27. Uprawnienia związków zawodowych • Art. 8 Kpc - Organizacje społeczne, których zadanie statutowe nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą w wypadkach przewidzianych w ustawie dla ochrony praw obywateli spowodować wszczęcie postępowania, jak również brać udział w toczącym się postępowaniu. • Art. 462 Kpc -  W sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych organizacje społeczne, mogą powodować wszczęcie postępowania na rzecz pracowników oraz ubezpieczonych.