ikt i skoleutvikling ikt tos 090413 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IKT i skoleutvikling IKT- tos 090413 PowerPoint Presentation
Download Presentation
IKT i skoleutvikling IKT- tos 090413

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

IKT i skoleutvikling IKT- tos 090413 - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

IKT i skoleutvikling IKT- tos 090413. Louise Mifsud Tonje H. Giæver. Kontekstuelle rammer for pedagogisk bruk av IKT. Digital kompetanse i skolen er mer enn kunnskapskomponenter og evner hos elever og lærere Endringer i pedagogisk praksis

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

IKT i skoleutvikling IKT- tos 090413


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ikt i skoleutvikling ikt tos 090413

IKT iskoleutviklingIKT-tos 090413

Louise Mifsud

Tonje H. Giæver

kontekstuelle rammer for pedagogisk bruk av ikt
Kontekstuelle rammer for pedagogisk bruk av IKT
 • Digital kompetanse i skolen er mer enn kunnskapskomponenter og evner hos elever og lærere
 • Endringer i pedagogisk praksis
  • Digital kompetanse må tilpasses og inkluderes i skolens rammevilkår
  • Digital kompetanse utfordrer den pedagogiske praksisen ved nye måter å organisere læringsarbeidet på
teknologist ttede l ringsmilj er som endringsfaktor
Teknologistøttede læringsmiljøer som endringsfaktor
 • Gir teknologi nye handlingsrom for læring og utvikling eller egner det seg best som en forbedring avtradisjonell praksis?
 • Fleksibel læring/fleksible læringsmiljøer
  • Virtuelle læringsrom
  • Flippedclassroom
 • Stimulere elevenes utforskning og bruk av læringsstrategier
 • Skole med optimale muligheter. Hva skjer?
 • eks: Nesodden videregående; trådløstnett og bærbare maskiner til alle; utfordring å få lærerne til å endre pedagogisk praksis
utviklingsfors k med ikt
Utviklingsforsøk med IKT
 • Elevmedvirkning, elevsentrerte læringsmiljøer
  • Utforme læringsmiljøer som støtter elevenes aktiviteter bedre enn det tradisjonelle klasserommet
  • Læringsaktivitetene forskyves fra læreren som sentreringspunkt til elevene
   • Differensiert undervisning
   • Teknologien støtter elevenes læringsbehov – tilgang til ressurser og samarbeidsformer
digitale l ringsressurser
Digitale læringsressurser
 • Siktemål
  • Fungere motiverende for læring
  • Gi en inngang til det faglige innholdet
  • Kombinere ulike modalitetsformer
 • Læringsressurser kan dekke
  • Dokumentasjon
  • Simulering
  • Analytiske redskaper
  • Prosesskatalysatorer
  • Evaluerings- og formidlingsverktøy
  • Analoge og digitale videoprogrammer
 • Pedagogikken må ligge til grunn for bruk av digitale læringsressurser
grensel s kommunikasjon og nye samarbeidsformer
Grenseløs kommunikasjon og nye samarbeidsformer
 • Bruk av IKT endrer klasserommets fysiske rammer
  • Tilgang til informasjon
  • Kommunikasjon/samarbeid
  • Bring yourowndevice
 • Alternative former for timefordeling og fagoppdeling som bryter med fastlagte mønstre, gir muligheter
  • F eks prosjektarbeid og problembasert læring
 • Hvordan kan man utnytte dette innovativt og kreativt til å støtte læring?
 • Skolen har stort spenn mellom tradisjon og fornying
 • Noen ideer?
den digitalt kompetente skolen
Den digitalt kompetente skolen
 • IKT er en viktig bestanddel i generell skoleutvikling
 • Ulike tilnærminger:
  • Omorganisering, fleksible arbeidsformer med digitale verktøy
  • Innføring av IKT som brekkstang for å sette i gang pedagogisk utviklingsarbeid
 • Et nasjonalt kunnskapsløft krever skoler som er utviklingsorienterte og omstillingsdyktige
drivkrefter for skoleutvikling
Drivkrefter for skoleutvikling
 • «Reformer kommer og går, klasserommet består»
 • Måten skolen drives på har basis i en lang tradisjon sentrert rundt læreren og lærestoffet i sentrum
 • Ivaretar en kulturarv og opparbeidet kunnskap som innebærer stabilitet og fokus på hva som skal formidles
tre faktorer som hindrer endring og reell skoleutvikling
Tre faktorer som hindrer endring og reell skoleutvikling:
 • Faktorer som hindrer at forandringer kommer inn i skolen
  • Kulturelt hegemoni, skolen som motkultur til fritidskulturen, teknologiskepsis
 • Faktorer som hindrer at forandringer oppstår i skolen
  • Motstridende mål, forandring belønnes ikke, lærernes kontrollfunksjon i klasserommet
 • Faktorer som hindrer at forandringer sprer seg i skolen
  • Dårlige kommunikasjonskanaler, et hierarkisk system, profesjonskamp og ulik tilgang til nødvendig utstyr
slide11

En innovasjon er en planlagt endring som har til hensikt å forbedre praksis

 • Innovasjon kan bety ulike ting for ulike personer og ulike kontekster
niv er i et pedagogisk utviklingsarbeid
Nivåer i et pedagogisk utviklingsarbeid
 • Nasjonale strategier; tildeling av midler, utvikling av læreplaner
 • Regionale eller kommunale satsinger; regionale planer for kompetanseutvikling, spredning av erfaringer mellom skoler
 • Skoletrinn; målrettede satsninger mot spesielle nivåer i skolen
 • Skolenivåer; Eventuelle koblinger mellom skole og nærmiljø
 • Klasser; spesielle prosjekter og aktiviteter i enkelte klasser
 • Aktører (rektor, lærer, elev, ikt-ansvarlig); nyskaping hos individet eller gruppen
helhetlig planlegging
Helhetlig planlegging
 • Strategiarbeid med IKT må ta hensyn til mange forhold ved skolens drift
 • Behov for «oppskalering» - ikke bare for enkeltpersoner, enkeltklasser
 • Modellen under framstiller de ulike dimensjonene som inngår i denne sammenhengen
slide15

Digital kompetanse i skolen dreier seg primært om pedagogisk bruk av IKT

 • En rekke faktorer på ulike nivåer må sees i sammenheng
 • Dynamisk sammenheng mellom faktorene, ikke enkle årsak-virkning-forhold
 • Lenger ut i modellen, fjernere fra den pedagogiske praksisen
skolers endringsberedskap
Skolers endringsberedskap
 • Norske skoler er svært forskjellige i måten IKT er integrert i skolekulturen
  • Et problem og en utfordring
  • Skiller mellom skolene, ulike muligheter for elevene
 • Kulturen ved den enkelte skole vil være utslagsgivende for hvordan skolen takler utvikling
  • Hverdagslivet; samarbeid, pedagogiske diskusjoner, elevenes roller etc
 • De skolene som lykkes best med å integrere IKT i utviklingsforløp har en god endringsberedskap og strategi for utviklingsarbeidet
to dimensjoner
To dimensjoner
 • Utviklingsorientert – motstand mot endringSkolen er hele tiden åpen for å reflektere over å planlegge sin egen utvikling
 • Jobbe systematisk med utviklingsarbeid til det å arbeide mer tilfeldigLedelsen har ikke klare retningslinjer eller strategier for pedagogisk bruk av IKT
skolers endringspraksis
Skolers endringspraksis
 • Type 1: Pendelskolen
 • Type 2: Konfliktskolen
 • Type 3: Den tradisjonstro skolen
 • Type 4: Skolen med nye handlingsrom
skolers ulike m ter forholde seg til endringer
Skolers ulike måter å forholde seg til endringer
 • Pendelskolen: Er utviklingsorientert, prøver nye ting, men usystematisk – kommer sjeldent langt i utviklingsprosesser. Ofte svak ledelse og uklare mål.
 • Konfliktskolen: Preget av motstand mot endringer og er usystematisk
 • Den tradisjonstro skolen: også preget av motstand, sterk ledelse og systematikk, men sterke argumenter mot endring
 • Skoler med nye handlingsrom: både utviklingsorientert, systematisk og målrettet
diskusjonsoppgave
Diskusjonsoppgave
 • Se på modellen og bruk Erstads beskrivelser av de ulike «skolene»
 • Hvor vil dere plassere deres praksisskole eller en skole dere kjenner i denne modellen?
 • Diskutere hvorfor.