rodinn pr vo po 1 lednu 2014 semin pro advok ty dne 24 4 2014 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rodinné právo po 1. lednu 2014 Seminář pro advokáty dne 24. 4. 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

Rodinné právo po 1. lednu 2014 Seminář pro advokáty dne 24. 4. 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Rodinné právo po 1. lednu 2014 Seminář pro advokáty dne 24. 4. 2014. JUDr. Daniela Kovářová Praha 3, Přemyslovská 2346/11, 130 00 www.akkovarova.cz, e-mail: kovarova@akkovarova.cz. O čem bude řeč. Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rodinné právo po 1. lednu 2014 Seminář pro advokáty dne 24. 4. 2014' - kenyon-mcpherson


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rodinn pr vo po 1 lednu 2014 semin pro advok ty dne 24 4 2014

Rodinné právo po 1. lednu 2014Seminář pro advokáty dne 24. 4. 2014

JUDr. Daniela Kovářová

Praha 3, Přemyslovská 2346/11, 130 00

www.akkovarova.cz, e-mail: kovarova@akkovarova.cz

o em bude e
O čem bude řeč
 • Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.)
 • Zákon o zvláštních řízeních soudních (zákon č. 292/2013 Sb.)
 • Novinky v rodinných vztazích (manželé, rodiče, děti)
 • Vyživovací povinnosti, styk s dětmi
 • Manželské majetkové právo
 • Bydlení manželů, bydlení po rozvodu
slide3

„Od nepaměti žili lidé v rodinách. Nevíme o žádném období, ve kterém tomu tak nebylo.

A nevíme o žádných lidech, kteří by dokázali rodinu něčím jiným nahradit.“

Margaret Mead, antropoložka

slide4

Do 2013: 131paragrafů (zákon o rodině, občanský zákoník - společné jmění manželů a bydlení)

 • Od 2014:322paragrafů(část druhá NOZ)
dopad rodinn ho pr va v noz
Dopad rodinného práva v NOZ
 • Část druhá § 655 až 975
 • Manželé, rozvedení manželé, rodiče a děti, rodičovství a mateřství, popírání otcovství
 • Pro registrované partnery platí jen obecná část, absolutní a relativní majetková práva § 3020
 • Nepojmenované rodiny (druh a družka) – jen nároky nesezdané matky, výjimka § 885
 • Nelze použít: dědění, vyživovací povinnost, rodinný závod, příspěvek na domácnost, společné jmění manželů, bydlení.
nepojmenovan rodina
Nepojmenovaná rodina
 • Majoritní část společnosti
 • Vztahy právem opomíjené, byť společností a sociálními dávkami podporované
 • Neupravené majetkové poměry
 • Žádné dědění, chybějící úprava bydlení, práv a povinností
nov pojmy
Nové pojmy
 • Švagrovství- vztah mezi manželem a příbuznými druhého manžela; zanikne-li smrtí manželství, švagrovství nezaniká § 774
 • Příbuzenství - vztah založený na pokrevním poutu (může vzniknout i osvojením nebo uměle medicínsky) § 771 an.
 • Sňatečný obřad - přetrvává forma církevní i občanská
 • Připojované příjmení - návrat do šesti měsíců po rozvodu
 • Co je to rodina?
690 noz
§ 690 NOZ

Uspokojování potřeb rodiny

Každý z manželů přispívá na potřeby života rodiny a potřeby rodinné domácnosti podle svých osobních a majetkových poměrů, schopností a možností tak, aby životní úroveň všech členů rodiny byla zásadně srovnatelná. Poskytování majetkových plnění má stejný význam jako osobní péče o rodinu a její členy.

slide11

„Vládni rodině, jako bys vařil malou rybku – velmi jemně.“

Čínské přísloví

vznik man elstv
Vznik manželství
 • Ohlášky – snoubenci uvedou, že jim nejsou známy překážky § 665
 • Omezení věku § 672 odst. 2 (16 let), ale teoretická možnost i dříve (je-i schopen se sám živit a obstarat si své záležitosti; resp. je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého) § 37 odst. 1
 • Sňatek v zastoupení nevyžaduje zmocněnce stejného pohlaví § 669
man elsk povinnosti
Manželské povinnosti
 • Rovná práva a rovné povinnosti § 687
 • Manželé jsou si povinni úctou, jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svou důstojnost, podporovat se, udržovat rodinné společenství, vytvářet zdravé rodinné prostředí a společně pečovat o děti § 687
 • Lze připojit jen jedno příjmení § 660 - 662
nov pr va a povinnosti
Nová práva a povinnosti
 • Manžel má právo, aby mu druhý manžel sdělil údaje o příjmech, stavu svého jmění, pracovních, studijních aj. činnostech § 688
 • Manžel je povinen při volbě pracovních, studijních aj. činnostech brát zřetel na zájem rodiny, druhého manžela a nezletilého dítěte § 689
 • O záležitostech rodiny, včetně volby umístění rodinné domácnosti se mají manželé dohodnout § 692 odst. 1
 • Manželé spolu nežijí, netvoří-li manželské či rodinné společenství, bez ohledu na to, zda vedou společnou domácnost, pokud alespoň jeden nechce obnovit společné soužití § 758
uspokojov n pot eb rodiny
Uspokojování potřeb rodiny
 • Každý z manželů podle svých možností a majetkových poměrů, aby byla životní úroveň rodiny zásadně srovnatelná § 690
 • Manželé se v záležitostech rodiny vzájemně zastupují § 693, 696
 • Jednání jednoho zavazuje druhého společně a nerozdílně
 • To neplatí, pokud předem manžel sdělil třetí osobě, že s jednáním manžela nesouhlasí § 694 odst. 1
 • Vyloučení následků takového jednání lze vysoudit § 694 odst. 2
 • Pro SJM speciální úprava !! § 695
rozvod
Rozvod
 • Je-li soužití hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení § 755
 • Soud zamítne, pokud je v rozporu se zájmy nezletilého dítěte nebo manžela, který se na rozvratu převážně nepodílel
 • Sporný rozvod – zjišťuje se důvod
 • Nesporný rozvod – trvající rok, šest měsíců spolu manželé nežijí, dohoda o dětech, majetku a bydlení § 757(písemná dohoda, podpisy ověřeny)
nov civiln proces
Nový civilní proces
 • Zákon o zvláštních řízeních soudních č. 292/2013 Sb.
 • Předběžná opatření, nezletilí, rodina, osvojení, mezinárodní únosy, výkon rozhodnutí
 • Neplatí povinnost tvrzení ani břemeno
 • Soud odpovídá za zjištění stavu věci
 • Lze zahájit i bez návrhu
 • Soud může překročit návrhy stran
 • Úplná apelace
 • Neplatí se náklady řízení (jen výjimky)
 • Zásada vyhledávací a oficiality
zen o rozvod man elstv
Řízení o rozvod manželství
 • Hlava V. Řízení ve věcech rodinně právních (manželské a partnerské, domácí násilí, určení a popření rodičovství, předběžné opatření, osvojení, výkon rozhodnutí)
 • Místní příslušnost – poslední společné bydliště § 383 ZZŘS
 • Návrh manžela nebo společný návrh § 384 ZZŘS
 • Ke společnému návrhu se lze připojit
 • Jestliže soud schválí dohodu, nelze podat odvolání
 • Soud nařídí jednání a účastníky vyslechne § 389 ZZŘS
 • Soud vede účastníky k dohodě a usiluje o smíření
nezletil d t pr va
Nezletilé dítě - práva
 • Dítě má právo na informace a na vlastní názor, má právo vyjádřit se ke každému rozhodnutí, které se ho týká § 867
 • Rodiče a soud mají povinnost názor zjistit § 867, § 875
 • Rodiče a soud mají povinnost brát jeho názor v úvahu § 875 odst. 2, § 880 odst. 2
 • Rodič a dítě jsou si povinni pomocí, podporou a ohledem na svou důstojnost § 883
 • Ohled na názor, schopnosti a nadání dítěte při volbě povolání § 880 odst. 2
 • Základní korektiv – zájem dítěte § 875
nezletil d t povinnosti
Nezletilé dítě - povinnosti
 • Rodič a dítě jsou si povinni pomocí, podporou a ohledem na svou důstojnost § 883
 • Dítě je povinno dbát svých rodičů § 857
 • Rodiče mohou použít výchovné prostředky v podobě a míře přiměřené okolnostem § 884 odst. 2
 • Povinnost dítěte podílet se na péči o chod domácnosti vlastní prací, popř. peněžitými příspěvky § 886 odst. 2
 • Povinnost dítěte podřídit se výchovným opatřením rodičů § 856 odst. 2
rodi ovsk povinnosti
Rodičovské povinnosti
 • Právo na styk dítěte s rodičem § 888
 • Povinnost zdržet se všeho, co výchovu a vztah k rodičům ztěžuje § 888
 • Povinnost vzájemně si sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů § 890
 • Při rozhodování o vzdělání dítěte a jeho pracovním uplatnění jsou rodiče povinni vzít v úvahu jeho názor, schopnosti a nadání § 880 odst. 2
zen ve v cech d t
Řízení ve věcech dětí
 • § 452 až 497 ZZŘS
 • Obecný soud nezletilého dítěte
 • Dítě zastoupeno opatrovníkem, pokus o smír
 • Soud rozhoduje s největším urychlením § 471 odst. 2
 • Předběžná vykonatelnost: výživné, výchovné opatření s odnětím z péče rodičům, mezinárodní únosy
 • Změna poměrů - nové řízení § 475 odst. 2
 • Schválenou dohodu nelze napadnout odvoláním
druhy v ivn ho
Druhy výživného
 • Děti (stejná životní úroveň jako rodiče) § 915
 • Potomci a předkové (slušná výživa) § 910
 • Manželé (stejná životní úroveň) § 697
 • Rozvedení manželé (přiměřená výživa) § 760
 • Rozvedený manžel, který nezavinil rozvrat
 • Neprovdaná matka (výbavička, přiměřený příspěvek, maximálně 2 roky) § 920
 • Náklady na provoz domácnosti § 690
 • Právo na zaopatření po smrti § 1665
v ivn mezi leny rodiny
Výživné mezi členy rodiny
 • Zrušen korektiv dobrých mravů
 • Předci a potomci mají vzájemnou vyživovací povinnost § 910
 • Výživné lze přiznat, jestliže oprávněný není schopen se sám živit § 911
 • Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů § 915 odst. 1
 • Dítě je povinno zajistit svým rodičů slušnou výživu § 915 odst. 2
 • Větší počet povinných – poměrná povinnost
v ivn mezi rozveden mi
Výživné mezi rozvedenými
 • Manžel neschopen se sám živit, neschopnost má původ v manželství - přiměřená vyživovací povinnost, lze-li to na něm spravedlivě považovat § 760
 • Trvání manželství, doba po rozvodu, odmítnutí přiměřeného zaměstnání, řádní hospodaření s vlastním majetkem, podíl na vedení domácnosti, trestný čin vůči manželovi
 • Sankční výživné: maximálně tři roky pro toho, kdo se na rozvratu převážně nepodílel, nikoli agresor domácího násilí § 762
v ivn na nezletil d t
Výživné na nezletilé dítě
 • Schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného/oprávněné potřeby nezletilého (předkové - potomci) § 913
 • Žádná spodní ani horní hranice (tabulky)
 • Výpočet z čistého celkového příjmu
 • Nespolupracující OSVČ – fikce 25 násobku životního minima (85.250 Kč) § 916
 • Zbavení rodiče rodičovské odpovědnosti nemá vliv a jeho vyživovací povinnost § 874
 • Právo na výživné i při vlastnictví majetku § 912
pr vo na zaopat en
Právo na zaopatření
 • Nedědící nepominutelný dědic – právo na nutné zaopatření § 1665
 • Těhotná vdova a matka dítěte – nutná výživa do konce 6. týdne po porodu
 • Manžel - slušná výživa do 6. týdne a vlastnické právo k věcem tvořícím základní vybavení domácnosti § 1666
 • Rodič – nutné zaopatření § 1668
styk s d t tem
Styk s dítětem
 • Jde o osobní právo § 887
 • Lze určit podmínky styku, povinnost rodičů spolupracovat § 888, 891
 • Bezdůvodné bránění ve styku je změnou poměrů § 889
 • Podávání informací vzájemně § 890
 • právo na styk s příbuznými a dalšími blízkými osobami (prarodiče a sourozenci) § 927
majetek d t te
Majetek dítěte
 • Povinnost rodičů pečovat o jmění dítěte jako řádní hospodáři § 896
 • Odpovědnost za škodu, i trestněprávní
 • K právnímu jednání nutný souhlas soudu
 • Zisk náleží dítěti, příjmy primárně na výživu § 900, lze požadovat úhradu nákladů § 902 i odměnu § 903
 • Při prohlášení úpadku zánik povinnosti § 901 ?!?
sv ensk fond
Svěřenský fond
 • Majetkový soubor, který vlastník vyčlení pro určitý účel (nikoli podnikatelský) a ten svěří správci (statutem ve formě veřejné listiny, smlouvou se správcem, dědickou smlouvou nebo závětí) § 1448
 • Oddělené a nezávislé vlastnictví, vlastním jménem na oddělený účet
 • Obmyšlený – ten, komu je určeno plnění z fondu, určí zakladatel nebo svěřenský správce
v kon rozhodnut v zz s
Výkon rozhodnutí v ZZŘS
 • 3 pododdíly: výživné, úprava poměrů a péče o dítě § 497 an. ZZŘS
 • Příslušný soud nezletilého, u mezinárodních únosů soud, který rozhodnutí vydal
 • Soud písemně vyzve, ev. požádá OSPOD – snaha o dobrovolné plnění § 501
 • Nařízení výkonu – pokuty do výše 50.000 Kč, navrácení dítěte, setkání s mediátorem, plán režimu, styk pod dohledem, setkání s pedopsychologem, odnětí dítěte
 • Doručení rozhodnutí až při výkonu § 504
mediace
Mediace
 • Zákon č. 202/2012 Sb. o mediaci, vyhláška č. 277/2012 Sb. o zkouškách a odměně
 • Účinnost od 1. 9. 2012
 • Výhody: čas, finanční úspora, vztahy, dobrovolnost
 • § 100 odst. 3 o. s. ř.: nařízené první setkání s mediátorem (odměnu platí stát – 400 Kč za hodinu plus DPH)
 • Podobně při neplnění soudního rozhodnutí § 501 odst. 1 písm. a) ZZŘS
ur en rodi ovstv
Určení rodičovství
 • Matkou žena, která porodila, i uměle oplodněná § 775
 • I. Manžel do 300. dne po zániku manželství, ev. nový manžel § 776
 • II. Souhlasné prohlášení (i s umělým oplodněním) § 779, 782, 778
 • III. Soulož mezi 160 až 300. dnem před porodem § 783
p op en otcovstv
Popření otcovství
 • 1. domněnka vylučuje popření biologickým otcem (nemanželem), a to i při novém sňatku!
 • Popření otcovství – 6 měs. (subjektivní), 6 let (objektivní lhůta)
 • Matka do šesti měsíců § 789
 • Nelze u umělého oplodnění! § 787
 • Soud může povolit zmeškání lhůty! § 792
osvojen
Osvojení
 • Přechodné ustanovení § 3035
 • Osvojit lze jakkoli staré dítě, a to i opětovně (readopce)
 • Osvojenec dědí v první třídě
 • Vyloučení: neslučitelná choroba, nesvéprávnost, registrované partnerství
 • Nutný: bezpodmínečný souhlas manžela, dítěte staršího 16 let, rodičů (matka nejdříve 6 týdnů po porodu, otec až po porodu) § 813 (zjevný nezájem 3 měsíce)
slide36

Nově povinnost informovat dítě o osvojení do zahájení školní docházky, právo seznámit se se spisem § 836, 838

 • Právo žádat utajení před původní rodinou osvojovaného dítěte § 837
 • Po třech letech nelze osvojení zrušit § 840 odst. 2
 • Má-li osvojené dítě potomka, účinky osvojení dopadají i na ně § 834
osvojen zletil ho
Osvojení zletilého
 • U nás do roku 1949
 • Nemá vliv na příjmení, na potomky jen narodí-li se později, dědění v 1. skupině
 • 2 formy - obdoba nezletilého (právní úprava se použije obdobně) § 847

- nikoli obdoba osvojení nezl.

(výjimečně, z důvodů hodných zvláštního zřetele, je-li pro všechny přínosné) § 848

 • Nevzniká příbuzenství, žádná majetková práva, zůstávají práva k původní rodině
man elsk majetkov pr vo
Manželské majetkové právo
 • Obvyklé vybavení rodinné domácnosti = soubor movitých věcí, sloužících běžně nezbytným životním potřebám rodiny; není rozhodné, zda jednotlivé věci náleží oběma nebo jednomu z manželů § 698
 • Základní vybavení rodinné domácnosti = movité věci, bez nichž nelze vést domácnost (povlečení, nádobí, ložní prádlo) § 1667
 • při opuštění domácnosti žaloba o vydání věcí § 699
 • Rodinný závod – členové rodiny podílející se na obchodním úspěchu firmy (nikoli korporace) na bezesmluvním základě, speciální typ obchodního závodu § 700
 • Prodej rodinného závodu § 338 zqa o. s. ř.
hospoda en rodinn ho z vodu
Hospodaření rodinného závodu
 • Podíl na zisku a na věcech směněných § 701
 • K přijetí rozhodnutí o použití zisku nutný souhlas většiny členů rodiny
 • Nezbytná osobní povaha účastenství, za souhlasu všech lze převést na jiného příbuzného § 703
 • Přednost při rozdělení nebo zcizení § 704
 • Při zrušení, zcizení, zániku atd. právo na vypořádání podílu na zisku a přírůstcích § 705, 706
 • Přednost má OZ, ale pozor na zvyklosti § 707
spr va majetku v sjm
Správa majetku v SJM
 • Výkladová pravidla § 1236 až 1239
 • Právo k celé věci, jednomyslný souhlas všech, nelze rozdělit, dokud společenství trvá
 • Do SJM nově patří i výnosy a dluhy z výlučného majetku a podíl v obchodní společnosti nebo družstvu (ledaže nabyto výlučně) § 708 odst. 3, § 711
 • Odlišný smluvený režim, nutný notářský zápis (zvláštní seznam povede KN) § 716
 • Zúžení SJM jen z vážných důvodů§ 724
 • Po 3 letech fikce § 741
dluhy v man elstv
Dluhy v manželství
 • Dluh před svatbou – zavazuje jen dlužníka
 • Dluh za manželství – zavazuje oba manžele § 710
 • Výjimky - pokud se dluh týká výlučného majetku jednoho z manželů a přesahuje výnos nebo pokud se manžel stal dlužníkem bez souhlasu a vědomí druhého manžela
 • Odmítá-li manžel souhlas, lze jej nahradit soudně § 714
 • Jedná-li manžel bez souhlasu druhého – lze se dovolat neplatnosti § 714 odst. 2
exekuce proti sjm
Exekuce proti SJM
 • Dluh vzniklý za manželství – ze SJM § 731
 • Dluh vzniklý proti vůli manžela - jen do výše vypořádacího podílu § 732
 • Do šesti měsíců od zúžení SJM – uspokojení ze SJM § 733
 • Poškození věřitelé při zúžení nebo vyloučení majetku ze SJM se mohou domáhat uspokojení i z podílu druhého manžela § 734
 • Vypořádáním SJM nesmějí být dotčena práva třetích osob § 737
 • Vypořádání dluhů platí jen mezi manžely!
vypo d n sjm
Vypořádání SJM
 • Jako dnes § 742
 • Investice z výlučného a do výlučného majetku § 742 odst. 2
 • Účinky dohody ke dni zániku, u věcí zapisujících se do veřejných seznamů až dnem zápisu § 738
 • Vlastnické právok věcem tvořícím základní vybavení domácnosti § 1667
 • Pozor na práva třetích osob § 737
bydlen man el
Bydlení manželů
 • Obydlí = místo, kde mají manželé rodinnou domácnost§ 743
 • Bydliště = místo pro přijímání pošty
 • Žádá-li manžel o přeložení domácnosti, má mu druhý manžel vyhovět § 743 odst. 2
 • Tituly k bydlení: společné právo nájmu (závazkové) a odvozené právo bydlení (vlastnictví bytu či domu)
 • Povinnost zdržet se všeho, co by bydlení druhého znemožnilo, ohrozilo či činilo neslučitelným § 747 (lze se dovolat neplatnosti)
 • Manželé se mohou písemně dohodnout jinak
dom c n sil
Domácí násilí
 • V případě nesnesitelného soužití kvůli domácímu fyzickému nebo duševnímu násilí
 • Soud může na návrh dotčeného manžela (i rozvedeného) omezit či vyloučit na určitou dobu jeho právo bydlení § 751
 • Analogicky se může domáhat i jiná osoba, která žije spolu s manžely (i rozvedenými) v rodinné domácnosti (dítě, prarodič) § 753
 • Lze použít v případě druha a družky nebo registrovaných partnerů § 3021
soudn ochrana
Soudní ochrana
 • Obecný soud navrhovatele § 400 ZZŘS
 • Příslušný soud navrhovatele
 • Od 16 let plná procesní způsobilost § 403 odst. 3
 • Rozhodnutí do 48 hodin (předběžné opatření, vykonatelné vydáním)
 • Lze nařídit povinnost: opustit obydlí, nezdržovat se, nevstupovat, nekontaktovat, nesledovat § 405
 • Předběžné opatření trvá měsíc, lze prodloužit
 • Při podání odvolání předloží soud nadřízenému soudu do 15 dnů, ten rozhodne do 7 dnů
 • Ústní jednání, po něm rozhodnutí do 2 měsíců
 • Zánik po maximálně 6 měsících
bydlen po rozvodu 1
Bydlení po rozvodu 1
 • Společné právo nájmu § 768 odst. 1, 2
 • Dohoda nebo zrušení rozhodnutím soudu
 • Soud může rozhodnout o náhradním bydlení
 • Jestliže nerozhodne, právo bydlet nejdéle jeden rok
 • Má-li v péče nezletilé dítě, může soud založit právo bydlení
bydlen po rozvodu 2
Bydlení po rozvodu 2
 • Odvozené právo bydlení § 769, 770
 • Dohoda nebo manžel se silnějším právem může žádat vystěhování
 • Soud rozhodne o povinnosti se vystěhovat
 • Má-li v péče nezletilé dítě, může soud založit právo bydlení
bydlen po smrti man ela
Bydlení po smrti manžela
 • U společného práva nájmu nájemcem přeživší manžel § 766
 • U odvozeného práva bydlení zánik práva bydlení § 767
 • To neplatí, nelze-li spravedlivě žádat, aby pozůstalý manžel dům či byt opustil
 • Pečuje-li o nezletilé dítě, může soud zřídit věcné břemeno
nepominuteln d dicov
Nepominutelní dědicové
 • Děti zůstavitele § 1642 a § 1618
 • Zletilý potomek musí získat minimálně ¼ z podílu
 • Nezletilý musí získat minimálně ¾ zákonného podílu
 • Nelze podmínit ani zatížit odkazy § 1644
 • Pokud je zůstavitel pomine, nemají právo na pozůstalost, ale jen na výplatu podílu v penězích § 1654
kdo ned d
Kdo nedědí?
 • Kdo se dopustil úmyslného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku či manželovi § 1481
 • Kdo se dopustil zavrženíhodného činu proti zůstavitelově závěti
 • Manžel, byl-li podán návrh na rozvod pro domácí násilí
 • Rodič, pokud byl zbaven rodičovské odpovědnosti pro zneužívání
vyd d n
Vydědění
 • Krajní možnost, jen pro děti § 1646
 • Jen toho, kdo neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,
 • neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,
 • byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze,
 • trvale vede nezřízený život
d d n ze z kona
Dědění ze zákona
 • I. třída – děti a manžel, každý stejně
 • II. třída – manžel (1/2), rodiče a osoby spolužijící a spolupečující poslední rok
 • III. třída – sourozenci a osoby spolužijící
 • IV. třída – prarodiče zůstavitele
 • V. třída – prarodiče rodičů
 • VI. třída – děti dětí sourozenců a děti prarodičů
 • Nedědí-li nikdo, dědí stát § 1634
slide55

Děkuji za pozornost.

JUDr. Daniela Kovářová

ad