administrat v procesa ties bas subjekti l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Administratīvā procesa tiesības SUBJEKTI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Administratīvā procesa tiesības SUBJEKTI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Administratīvā procesa tiesības SUBJEKTI - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

Administratīvā procesa tiesības SUBJEKTI. 8.-11. Lekcijas Nikolajs Ozoliņš. SUBJEKTI. Administratīvi procesuālā tiesībspēja ir personas tiesiska spēja piedalīties administratīvajā procesā kā tās dalībniekam. Subjekti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Administratīvā procesa tiesības SUBJEKTI' - kendall


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
administrat v procesa ties bas subjekti

Administratīvā procesa tiesībasSUBJEKTI

8.-11. Lekcijas

Nikolajs Ozoliņš

subjekti
SUBJEKTI
 • Administratīvi procesuālā tiesībspēja ir personas tiesiska spēja piedalīties administratīvajā procesā kā tās dalībniekam
subjekti3
Subjekti
 • 1) iesniedzējam, 2) administratīvā akta adresātam, 3) publisko tiesību līguma dalībniekam, 4) trešajai personai vai 5) tiesību subjektam, kuram ir tiesības būt par personas tiesību un tiesisko interešu aizstāvi un būt par šā dalībnieka tiesību un pienākumu nesēju.
subjekti4
Subjekti
 • 1) iesniedzējam, 2) administratīvā akta adresātam, 3) publisko tiesību līguma dalībniekam, 4) trešajai personai vai 5) tiesību subjektam, kuram ir tiesības būt par personas tiesību un tiesisko interešu aizstāvi un būt par šā dalībnieka tiesību un pienākumu nesēju.
subjekti5
Subjekti
 • Administratīvi procesuālā tiesībspēja nav automātiski saistīta ar personas administratīvi procesuālo rīcībspēju, t.i., spēju pašam vai ar sevis iecelto pārstāvju starpniecību realizēt piešķirtās administratīvāprocesa dalībnieka procesuālās tiesības un izpildīt procesuālos pienākumus.
 • Administratīvās lietas dalībnieks (iesniedzējs), kuram ir administratīvi procesuālā tiesībspēja, iesnieguma izskatīšanas laikā atrodas Brazīlijā, tādēļ Rīgā realizēt savas dalībnieka procesuālās tiesības un izpildīt procesuālos pienākumus nevar. Viņa vietā administratīvi procesuālā rīcībspēja būs pilnvarotai personai.
civilprocesa likuma 71 pant s
Civilprocesa likuma 71.pants
 • Latvijas tiesību sistēmā administratīvi procesuālā tiesībspēja atbilst civilprocesuālajai tiesībspējai (skat. Civilprocesa likuma 71.panta pirmo daļu) ar nelieliem izņēmumiem
civilprocesa likuma 71 pant s7
Civilprocesa likuma 71.pants
 • Administratīvajā procesā personas administratīvi procesuālās tiesībspējas pārbaude ir iestādes uzdevums.
 • Ja administratīvi procesuālās tiesībspējas personai trūkst administratīvās lietas ierosināšanas sākumā un tā netiek iegūta līdz lēmuma pieņemšanai par administratīvā akta izdošanu,
 • tad administratīvais process ir pabeidzams bez lietas izšķiršanas pēc būtības (administratīvā akta izdošanas)
 • un minētais tiesībspējas trūkuma fakts ir norādāms lēmumā par lietas izbeigšanu, lai strīdus gadījumā to varētu izšķirt tiesas ceļā.3 Iestāde nedrīkst izdot administratīvo aktu pret personu (adresātu), kurai nav administratīvi procesuālās tiesībspējas, jo šī persona ir juridiski neatzīts subjekts
civilprocesa likuma 71 pant s8
Civilprocesa likuma 71.pants
 • Civilprocesuālā tiesībspēja un rīcībspēja
 • 71.pants. Civilprocesuālā tiesībspēja (1) Civilprocesuālā tiesībspēja ir spēja būt apveltītam ar civilprocesuālām tiesībām un pienākumiem. (2) Civilprocesuālā tiesībspēja atzīstama vienlīdzīgi visām fiziskajām un juridiskajām personām.
administrat v procesa likuma 20 un 22 pant
Administratīvāprocesa likuma 20. un 22.pantā
 • Administratīvi procesuālā tiesībspēja nozīmē, ka Administratīvāprocesa likuma 20. un 22.pantā minētie tiesību subjekti kā tādi un savā vārdā var piedalīties administratīvajā procesā.
 • Tiesību subjekta administratīvi procesuālā tiesībspēja nav šā subjekta biedriem, piederīgajiem, darbiniekiem u.tml.
administrat v procesa likuma 20 un 22 pant10
Administratīvāprocesa likuma 20. un 22.pantā
 • Reģistrēta biedrība "Makšķernieku klubs "Asaris"" var piedalīties administratīvajā procesā kā tā dalībnieks, taču šā kluba biedri biedrības vārdā nevar piedalīties, ja vien biedrības vadības institūcija tiem individuāli nav izsniegusi attiecīgu pilnvarojumu
administrat v procesa likuma 20 un 22 pant11
Administratīvāprocesa likuma 20. un 22.pantā
 • Juridisko personu un apvienību vārdā rīkojas to likumiskie pārstāvji vai pilnvarotie, bet iestādes vārdā to vadītāji vai vadītāju likumiskie vai pilnvarotie pārstāvji.
 • SIA "ABC" vārdā rīkojas valde. Bērziņu pagasta pašvaldības vārdā rīkojas pagasta padomes priekšsēdētājs.
ties bsp ja
Tiesībspēja
 • Administratīvi procesuālā tiesībspēja ir materiālo tiesību sekas un procesuāli tiesiskā konsekvence,
 • kas kalpo procesuālās norises nodrošināšanai.
 • Ja tiesību subjekts var būt par tiesību un pienākumu nesēju,
 • tad viņam jāspēj tās aktīvi vai pasīvi realizēt arī administratīvajā procesā. 
da ji ties bsp j ga personu apvien ba
Daļēji tiesībspējīga personu apvienība
 • Atšķirībā no civilprocesa administratīvajā procesā par procesuāli tiesībspējīgām tiek atzīti ne tikai pilntiesīgi tiesību subjekti, bet arī daļēji tiesībspējīgas personu apvienības.
 • Daļēji tiesībspējīga personu apvienība būtu jaundibināta biedrība “Šaha spēlmaņu klubs “LAINIS"", kura vēl tikai iesniedz iesniegumu par biedrības reģistrāciju kā juridisku personu.
administrat vi procesu l s ties bsp jas tr kumi
Administratīvi procesuālās tiesībspējas trūkumi
 • Ja privātpersona vai publisko tiesību subjekts, kuriem nav administratīvi procesuālās tiesībspējas,
 • ir piedalījušies administratīvajā procesā un ir ticis izdots administratīvais akts vai noslēgts publisko tiesību līgums,
 • tad šā procesa rezultātā izdotais administratīvais akts vai noslēgtais līgums nav spēkā, jo juridiski nepastāv adresāts vai attiecīgi līguma puses
administrat vi procesu l s ties bsp jas tr kumi15
Administratīvi procesuālās tiesībspējas trūkumi
 • Ja administratīvāprocesa gaitā jebkurā brīdī pirms administratīvā akta izdošanas vai publisko tiesību līguma noslēgšanas persona iegūst administratīvi procesuālo tiesībspēju, tad administratīvā akta spēkā neesamības pamats zūd.
administrat vi procesu l s ties bsp jas tr kumi16
Administratīvi procesuālās tiesībspējas trūkumi
 • Procesuālās tiesībspējas sākotnējo trūkumu - arī ar atpakaļejošu spēku - var novērst.
 • Pilnīgi iztrūkstoša procesuālā tiesībspēja nevar tikt novērsta ar pārstāvja palīdzību (APL 35.pants), jo to izslēdz pārstāvamā procesuālās tiesībspējas trūkums.
35 pants ties bas uz p rst v bu administrat vaj proces
35.pants. Tiesības uz pārstāvību administratīvajā procesā
 • Administratīvā procesa dalībnieks procesā var piedalīties ar pārstāvja palīdzību vai starpniecību.
 • Pārstāvis var būt jebkura rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona ar ierobežojumiem, kas norādīti APL 36. un 37.pantā.
ties bsp jas neesam ba
Tiesībspējas neesamība
 • Vācijā 1988.gadā Hamburgas administratīvātiesa skatīja pieteikumu, kurā personas, pārstāvot Ziemeļjūrā mītošos roņus, apstrīdēja iestāžu izdotās atļaujas nogremdēt jūrā atkritumus. Tiesa pieteikumu noraidīja kā nepieļaujamu, jo pārstāvamam (roņiem) nav administratīvi procesuālās tiesībspējas.
 • VG Hamburg NVwZ 1988, 1058 
ties bsp jas neesam ba19
Tiesībspējas neesamība
 • Vācijā 1988.gadā Hamburgas administratīvātiesa skatīja pieteikumu, kurā personas, pārstāvot Ziemeļjūrā mītošos roņus, apstrīdēja iestāžu izdotās atļaujas nogremdēt jūrā atkritumus. Tiesa pieteikumu noraidīja kā nepieļaujamu, jo pārstāvamam (roņiem) nav administratīvi procesuālās tiesībspējas.
 • VG Hamburg NVwZ 1988, 1058 
dal bnieka n ve
Dalībnieka nāve
 • Administratīvāprocesadalībnieka nāveadministratīvāprocesa laikā automātiski to neizbeidz, bet gan tikai aptur.
 • Administratīvo procesu turpina pret tiesību pārņēmējiem, ja tie iestājas mirušā dalībnieka tiesībās un pienākumos; citādi process ir izbeidzams. 
 • Skat. APL 33.panta 1.daļu
apl 33 panta 1 da u
APL 33.panta 1.daļu
 • 33.pants. Administratīvā procesa dalībnieku procesuālo tiesību pārņemšana
 • (1) Ja kāds no administratīvā procesa dalībniekiem lietā izstājas (fiziskās personas nāve, juridiskās personas izbeigšanās u.c.), iestāde vai tiesa var aizstāt šo administratīvā procesa dalībnieku ar viņa tiesību pārņēmēju.
 • (2) Procesuālo tiesību pārņemšana iespējama jebkurā procesa stadijā.
likvid jam s priv to ties bu juridisk s personas
Likvidējamās privāto tiesību juridiskās personas
 • Likvidējamās privāto tiesību juridiskās personas vai apvienības līdz likvidācijas pabeigšanai saglabā administratīvi procesuālo tiesībspēju.
 • Tās var īstenot savas tiesības un pienākumus strīdā par tās likvidācijas uzsākšanu, turpināšanu, reorganizāciju utt. atbilstību likumam. It īpaši tas attiecas uz gadījumiem, kad minētās personas apstrīd administratīvo aktu, ar kuru tās atzītas par likvidējamām vai likvidētām.
likvid jam s priv to ties bu juridisk s personas23
Likvidējamās privāto tiesību juridiskās personas
 • Likvidējamā SIA "ABC" var apstrīdēt Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumu, ar kuru tā izslēgta no komercreģistra,
 • lai gan ar izslēgšanas brīdi šī sabiedrība beidz pastāvēt kā juridiska persona.
likvid jam s priv to ties bu juridisk s personas24
Likvidējamās privāto tiesību juridiskās personas
 • Ja procesuālās tiesībspējas trūkums kļūst zināms tikai pēc administratīvāprocesa pabeigšanas,
 • tad iestādei pašai pēc savas iniciatīvas ir jāizdod jauns administratīvais akts,
 • kurā jānosaka atbilstošais laika brīdis un no tā izrietošās tiesiskās sekas; šajā gadījumā visiem dalībniekiem ir tiesības apstrīdēt jauna procesa uzsākšanu. 
p ublisko ties bu subjekts
Publisko tiesību subjekts
 • Ievērojot Latvijas valsts pārvaldes vienotību, ja ir likvidēts publisko tiesību subjekts kā administratīvāprocesa dalībnieka tiesību un pienākumu nesējs, tad tā vietā nāk šā publisko tiesību subjekta tiesību pārmantotājs.
 • Pievienojot iestādi A pie iestādes B, iestādes A vestos administratīvos procesus turpina iestāde B.
p ublisko ties bu subjekts26
Publisko tiesību subjekts
 • Strīdā par administratīvi procesuālās tiesībspējas esamību ir jāpieņem, ka iestādei, personai vai personu apvienībai, kamēr tā tīri faktiski pastāv, piemīt administratīvi procesuālā tiesībspēja.
secin jumi
Secinājumi
 • 1. Iestādei ir jāpārbauda personas administratīvi procesuālās tiesībspējas esamība, pirms tiek uzsākts administratīvais process. 
 • 2. Persona, kurai nav administratīvi procesuālās tiesībspējas, nevar būt par administratīvā akta adresātu vai publisko tiesību līguma pusi. 
 • 3. Ja personai nav administratīvi procesuālā tiesībspēja, tad administratīvais process ir jāpabeidz bez lietas izšķiršanas pēc būtības (administratīvā akta izdošanas) un minētais tiesībspējas trūkuma fakts ir jānorāda lēmumā par lietas izbeigšanu, lai strīda gadījumā to varētu izšķirt tiesas ceļā.