1 / 27

Duomen ų organizavimas

Duomen ų organizavimas. Duomenų pavidalai. Terpė: Popierius (užrašyti, spausdinti); Garsas (žmogaus, kompiuterio); Ekranas; Kompiuterio laikmenos (diskeliai, vidiniai diskai, juostos, CD ir t.t.); Specialios laikmenos (pvz., magnetinės kortelės). Turinys: Tekstas; Skaičiai; Vaizdai.

kellan
Download Presentation

Duomen ų organizavimas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Duomenų organizavimas

 2. Duomenų pavidalai • Terpė: • Popierius (užrašyti, spausdinti); • Garsas (žmogaus, kompiuterio); • Ekranas; • Kompiuterio laikmenos (diskeliai, vidiniai diskai, juostos, CD ir t.t.); • Specialios laikmenos (pvz., magnetinės kortelės). • Turinys: • Tekstas; • Skaičiai; • Vaizdai.

 3. Duomenų elementai • Elementarus duomuo – rekvizitas, rodiklis • IT aplinkoje – duomenų laukas • Kiekybiniai ir kokybiniai rekvizitai; pagrindai ir požymiai

 4. Duomenų struktūros Pavienis duomuo, laukas Kaina 225.99 Prekė Mato vnt. Kaina Gamintojas Įrašas Failas Klientai Duomenų bazė Prekės Užsakymai

 5. Raktai ir indeksai • Raktai ir indeksai nustato duomenų įrašų išsidėstymo tvarką • Reikalingi rūšiavimo procedūrai • Raktas – vienas ar keli įrašo laukai, pagal kurių reikšmes išdėstomi įrašai • Indeksas – papildomas duomuo, nurodantis įrašo eilės numerį tam tikram rūšiavimo variantui

 6. Duomenų failai ir bazės • Duomenų failai – ankstyvoji duomenų kaupimo ir saugojimo technologija • Duomenų bazės (DB) – atsirado dėl: • Poreikio integruoti duomenis; • Tiesioginės kreipties įrenginių (magnetinių diskų) sukūrimo • DB atsiradimas – XX a. 7 dešimtmetis

 7. DB privalumai • Pašalinamas duomenų pertekliškumas • Pašalinami prieštaravimai tarp duomenų • Įdiegiami vienodi standartai • Lankstus poreikių, ypač nestandartinių, tenkinimas • Taikomosios programos mažai priklauso nuo duomenų • Didelės bendro duomenų naudojimo galimybės

 8. DB struktūrų variantai • Hierarchinė • Tinklinė • Reliacinė

 9. Hierarchinė DB struktūra Specialybė Kursas … Kursas … Grupė Grupė … Studentas Studentas

 10. Tinklinė DB struktūra Disciplina 1 Disciplina 2 Disciplina 3 Studentas 1 Studentas 2 Studentas 3

 11. Reliacinė DB struktūra

 12. Struktūrų korektiškumas • Prieštaravimai – nevienodi formatai, tarpinės priklausomybės • Perteklinė informacija – įrašų ir atskirų charakteristikų kartojimasis

 13. Nenormalizuoti duomenys

 14. “Vienos lentelės” varianto problemos • Kiek projektųmes turime? • Kas užsakė projektą N56-231? • Kiek padalinių yra Saulėtekio miestelyje? • Rinkos tyrimų padalinys keliasi iš Saulėtekio į Šiaurės miestelį. Kiek įrašų mes turime pakeisti? • Petras Gražulis išėjo iš darbo. Koks projekto “Kauno grūdai” likimas?  Pertekliškumas, anomalijos keičiant turinį ir šalinant

 15. Normalizacija • Sudėtinės struktūros skaidomos į elementarias • Pašalinamos tarpinės priklausomybės

 16. Normalizacija - pradinė struktūra

 17. Normalizuota struktūra

 18. Duomenų paieška ir užklausos • Paieškos kriterijai • Paieškos priemonės: • Kalbinės: SQL: SELECT Klientas, Skola FROM Mokejimai WHERE Skola > 10000 • Nekalbinės: QBE

 19. Duomenų registravimas ir įvedimas • Automatiniai būdai • Automatizuoti būdai • Rankiniai būdai

 20. Automatinis įvedimas • Taikomas nepatogiose ar pavojingose aplinkose • Naudojami davikliai, matuokliai, skaitikliai, RFID davikliai

 21. Automatizuotas įvedimas • Dalyvauja žmogus–operatorius • Naudojamas ten, kur dideli duomenų srautai ir vienodi formatai • Pavyzdžiai: • Magnetinės kortelės, • Brūkšniniai kodai, • Skaneriai, • Magnetinis rašalas – bankų čekiai, • Dokumentai su atžymomis ir t.t.

 22. Automatizuoto skaitymo formų pavyzdžiai

 23. Spalvotų žymų technologija • Microsoft Tags kodai: Standartinis (trikampiai) Taškų Paslėptas piešinyje

 24. Rankinis įvedimas • Duomenys renkami klaviatūroje (dažniausiai) • Interaktyvus apdorojimas • Darbaimlus būdas • Vienas pagrindinių klaidų šaltinių

 25. Kontrolės metodai • Vizualūs • Verifikaciniai • Programiniai: • Formato, • Apribojimų, • Loginių ryšių: • Su to paties įrašo duomenimis, • Su kitų įrašų duomenimis tame pačiame faile, • Su kitų DB failų duomenimis, • Kontrolinių sumų.

 26. Duomenų valdymo funkcijos • Duomenų integravimas – kiek duomenys centralizuoti ar decentralizuoti • Kreipimosi privilegijų valdymas: Read/Copy/Write/Delete/eXecute • Duomenų saugumas ir atstatymas • Duomenų nuosavybės problemos • Organizacijos viduje • Išoriniuose santykiuose

 27. Duomenų organizavimo ir valdymo tendencijos • Duomenų saugyklų (angl. Data Warehousing) technologijos • Žinių paieškos duomenų bazėse (angl. Data Mining arba Knowledge Discovery In Databases) technologijos

More Related