Fjernvarme: samfunnsøkonomiske problemstillinger - PowerPoint PPT Presentation

kele
fjernvarme samfunns konomiske problemstillinger n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fjernvarme: samfunnsøkonomiske problemstillinger PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fjernvarme: samfunnsøkonomiske problemstillinger

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation
Fjernvarme: samfunnsøkonomiske problemstillinger
124 Views
Download Presentation

Fjernvarme: samfunnsøkonomiske problemstillinger

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fjernvarme: samfunnsøkonomiske problemstillinger Presentasjon for NF 4.desember 2008 Svein Roar Brunborg

 2. Hovedtema • Fjernvarme og systemeffekter • Resultater fra modellsimuleringer • Behov for analysemetoder • Nettregulering og konkurranse i varmemarkedet • Kalkulasjonsrente og risiko • Regionale kraftsystemplaner • Behov for videre arbeid

 3. Marginale tap i distribusjonsnett • Øker overproporsjonalt med effektbelastning • Elektrisk oppvarming kommer på toppen av elspesifikt forbruk • 15–25 % marginaltap på kalde vinterdager? • 80 % av tapene kan skyldes oppvarming

 4. Systemeffekter i sentralnettet • Marginaltap varierer mellom over- og underskuddsområder • Marginaltapets størrelse varierer fra +/- 10% • Mer fjernvarme betyr systemmessig det samme som innmating av elektrisitet i sentralnettet • Analyser av fjernvarme på nasjonalt nivå vil utviske systemeffektene

 5. Systemeffekter i sentralnettet • Marginaltap i underskuddsområder har en klar sommer/vinter profil • Siste 10 års milde vintre kan undervurdere systemeffekten av fjernvarme i underskuddsområder

 6. Systemeffekter i sentralnettet • Marginaltap varierer lokalt • Marginaltap varierer med årstid • Systemeffektene ”vannes ut” gjennom tariffene • Redusert rasjoneringsrisiko Verdien av systemeffekter oppstår i et komplekst samspill mellom fjernvarme og kraftsystemet

 7. Hvordan fungerer kraftsystemet? Pris Tilbudskurve Konsumentoverskudd Kull Ps Gass Produsentoverskudd Kjernekraft Etterspørselskurve Vannkraft Mengde M

 8. Beregning av systemeffekter • 1,5 TWh mer fjernvarme reduserer kostnadene i kraftsystemet med ca 700 millioner kroner årlig • 0,8 TWh fjernvarme i Østlandsområdet reduserer prisene i dette området med 0,5 øre/kWh • Verdien av fjernvarme kan ligge i området 40-45 øre/kWh • Og i tillegg: kapitalkostnader i elnett…

 9. .

 10. SEFAS rapport (effekt på rasjonering av 1TWh mindre fjernvarme)

 11. SEFAS rapport (effekt på priser av 1 TWh mindre fjernvarme)

 12. Svakheter ved systemberegninger.. ..kan i begrenset grad ta hensyn til… • ..marginaltap i distribusjonsnettet • ..marginaltap i sentralnettet • ..asymmetrisk tapseffekt • ..samspillet mellom variasjon i tap og variasjon i kraftpriser Likevel viser beregningene tydelige samfunnsmessige gevinster av fjernvarme

 13. Behov for analysemetoder • Modeller for vannkraftsystemet • Modeller for sentralnettet • Modeller for regional- og distribusjonsnett • Fjernvarmens systemeffekt krever simultan optimalisering mellom alle disse modellene • Tankekors at vi ikke har arbeidsmetoder som gjør det mulig å lage fullgode analysere Gjennom forenklinger kan det utvikles praktiske arbeidsmetoder?

 14. Konkurranseforholdene i varmemarkedet • Bruk av elnettet til varmeformål har alltid vært konkurranseutsatt • Netteier må ta høyde for usikkerhet i avkastning på tilleggsinvesteringer ved fastsetting av nettariff • ”sunk cost” - et bedriftsøkonomisk problem Kostnader for elvarme må ikke veltes over på brukere uten elvarme

 15. Nettregulering og varmemarkedet • Nettariffer må signalisere reelle, marginale kostnader for både kapital og tap • Nødvendig å skille varmeformål og el spesifikk bruk i monopolkontrollen • ..eller stille krav til tariffene • Toveiskommunikasjon legger et grunnlag for kontinuerlig tariffering

 16. Hvordan var det i ”gamle” dager? • Abonnerte på maks effekt til lav pris, men høy overforbrukstariff • Fungerte i praksis som prising etter tilnærmet marginal systemkostnad • Energimelding i 1980 fjernet systemet • Pga overkapasitet på effekt ble flat kraftpris antatt å gi bedre insentiv til energiøkonomisering … ?

 17. Kapitalkostnader ved utvidelse av nettkapasitet

 18. Kapitalkostnader per levert kWh

 19. Hvilken kalkulasjonsrente skal brukes? Hovedprinsipper: • Konjunkturfølsomhet • Risiko og tilpasningsevne Viktige egenskaper ved fjernvarme: • Infrastruktur for varme i sentrale strøk • Stordriftfordeler i fleksibilitet og energiomdanning • Kostnadseffektiv opsjon for nye løsninger Bør kalkulasjonsrenten beregnes eksplisitt for hvert enkelt anlegg?

 20. Regionale kraftsystemplaner • Intensjoner om prinsipiell likebehandling av investeringer i nett, produksjon og forbruk • Lokale energiutredninger har en uklar rolle • Uforpliktende vurdering av tiltak på brukersiden sammenlignet med tiltak i nett og produksjon • Fører til asymmetri i investeringsprioriteringer • Optimaliserer ikke ENOVAs tiltaksportefølje i relasjon til nettinvesteringer Resultat: svak konsistens i myndighetstiltak

 21. NVEs, ENOVAs og Statnetts roller NVE: • Utforming av monopolkontrollen • Krav til kraftsystemplaner og lokale energiutredninger • Konsesjonsbehandling av fjernvarme ENOVA: • Utformer støttekriterier for både fjernvarme og andre elektrisitetsreduserende tiltak • Nasjonal oversikt over tiltaksmuligheter på forbrukssiden Statnett: • Beregner marginaltap i ulike markedssituasjoner • Har et operativt, nasjonalt systemansvar • Vurderer lønnsomhet av investeringer i sentralnettet

 22. Behov for videre arbeid • Forbedre arbeids- og analysemetoder for verdivurdering av fjernvarme • Vurdere kalkulasjonsrente eksplisitt for hvert anlegg? • Beregne kapital- og marginaltapskostnader for hhv elvarme- og elspesifikke formål i aktuelle fjernvarmeområder • Videreutvikle monopolkontrollen for å skille mellom varmemarked og elspesifikt forbruk • Definere nye krav til regionale ”energisystemplaner” og lokale energiutredninger • Etablere et samspill mellom ENOVA og regionale kraft- eller energisystemplaner

 23. Har vi råd til å forbedre arbeidsmetodene? • 50 – 60 TWh elektrisk oppvarming • Politiske mål kan bety at en stor andel må dekkes av fjernvarme / vannbåren varme • Hvor mye investeres per kWh? • Hvor mye offentlig støtte skal tildeles? • Nytteverdien: noen titalls milliarder kroner investeres mer effektivt via bedre allokering av offentlig støtte

 24. Hva skjer i det langsiktige perspektivet? • Elektriske panelovner gir oppvarming til romtemperatur med en teoretisk virkningsgrad på 7 % • Varmepumper kan tredoble virkningsgraden • Ved økt energiknapphet og høye priser vil vi velge mer termodynamiske løsninger • Fjernvarme er termodynamisk et strategisk riktig valg på lang sikt