fjernvarme samfunns konomiske problemstillinger n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fjernvarme: samfunnsøkonomiske problemstillinger PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fjernvarme: samfunnsøkonomiske problemstillinger

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Fjernvarme: samfunnsøkonomiske problemstillinger - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Fjernvarme: samfunnsøkonomiske problemstillinger. Presentasjon for NF 4.desember 2008 Svein Roar Brunborg. Hovedtema. Fjernvarme og systemeffekter Resultater fra modellsimuleringer Behov for analysemetoder Nettregulering og konkurranse i varmemarkedet Kalkulasjonsrente og risiko

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fjernvarme: samfunnsøkonomiske problemstillinger' - kele


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fjernvarme samfunns konomiske problemstillinger

Fjernvarme: samfunnsøkonomiske problemstillinger

Presentasjon for NF 4.desember 2008

Svein Roar Brunborg

hovedtema
Hovedtema
 • Fjernvarme og systemeffekter
 • Resultater fra modellsimuleringer
 • Behov for analysemetoder
 • Nettregulering og konkurranse i varmemarkedet
 • Kalkulasjonsrente og risiko
 • Regionale kraftsystemplaner
 • Behov for videre arbeid
marginale tap i distribusjonsnett
Marginale tap i distribusjonsnett
 • Øker overproporsjonalt med effektbelastning
 • Elektrisk oppvarming kommer på toppen av elspesifikt forbruk
 • 15–25 % marginaltap på kalde vinterdager?
 • 80 % av tapene kan skyldes oppvarming
systemeffekter i sentralnettet
Systemeffekter i sentralnettet
 • Marginaltap varierer mellom over- og underskuddsområder
 • Marginaltapets størrelse varierer fra +/- 10%
 • Mer fjernvarme betyr systemmessig det samme som innmating av elektrisitet i sentralnettet
 • Analyser av fjernvarme på nasjonalt nivå vil utviske systemeffektene
systemeffekter i sentralnettet1
Systemeffekter i sentralnettet
 • Marginaltap i underskuddsområder har en klar sommer/vinter profil
 • Siste 10 års milde vintre kan undervurdere systemeffekten av fjernvarme i underskuddsområder
systemeffekter i sentralnettet2
Systemeffekter i sentralnettet
 • Marginaltap varierer lokalt
 • Marginaltap varierer med årstid
 • Systemeffektene ”vannes ut” gjennom tariffene
 • Redusert rasjoneringsrisiko

Verdien av systemeffekter oppstår i et komplekst samspill mellom fjernvarme og kraftsystemet

hvordan fungerer kraftsystemet
Hvordan fungerer kraftsystemet?

Pris

Tilbudskurve

Konsumentoverskudd

Kull

Ps

Gass

Produsentoverskudd

Kjernekraft

Etterspørselskurve

Vannkraft

Mengde

M

beregning av systemeffekter
Beregning av systemeffekter
 • 1,5 TWh mer fjernvarme reduserer kostnadene i kraftsystemet med ca 700 millioner kroner årlig
 • 0,8 TWh fjernvarme i Østlandsområdet reduserer prisene i dette området med 0,5 øre/kWh
 • Verdien av fjernvarme kan ligge i området 40-45 øre/kWh
 • Og i tillegg: kapitalkostnader i elnett…
svakheter ved systemberegninger
Svakheter ved systemberegninger..

..kan i begrenset grad ta hensyn til…

 • ..marginaltap i distribusjonsnettet
 • ..marginaltap i sentralnettet
 • ..asymmetrisk tapseffekt
 • ..samspillet mellom variasjon i tap og variasjon i kraftpriser

Likevel viser beregningene tydelige samfunnsmessige gevinster av fjernvarme

behov for analysemetoder
Behov for analysemetoder
 • Modeller for vannkraftsystemet
 • Modeller for sentralnettet
 • Modeller for regional- og distribusjonsnett
 • Fjernvarmens systemeffekt krever simultan optimalisering mellom alle disse modellene
 • Tankekors at vi ikke har arbeidsmetoder som gjør det mulig å lage fullgode analysere

Gjennom forenklinger kan det utvikles praktiske arbeidsmetoder?

konkurranseforholdene i varmemarkedet
Konkurranseforholdene i varmemarkedet
 • Bruk av elnettet til varmeformål har alltid vært konkurranseutsatt
 • Netteier må ta høyde for usikkerhet i avkastning på tilleggsinvesteringer ved fastsetting av nettariff
 • ”sunk cost” - et bedriftsøkonomisk problem

Kostnader for elvarme må ikke veltes over på brukere uten elvarme

nettregulering og varmemarkedet
Nettregulering og varmemarkedet
 • Nettariffer må signalisere reelle, marginale kostnader for både kapital og tap
 • Nødvendig å skille varmeformål og el spesifikk bruk i monopolkontrollen
 • ..eller stille krav til tariffene
 • Toveiskommunikasjon legger et grunnlag for kontinuerlig tariffering
hvordan var det i gamle dager
Hvordan var det i ”gamle” dager?
 • Abonnerte på maks effekt til lav pris, men høy overforbrukstariff
 • Fungerte i praksis som prising etter tilnærmet marginal systemkostnad
 • Energimelding i 1980 fjernet systemet
 • Pga overkapasitet på effekt ble flat kraftpris antatt å gi bedre insentiv til energiøkonomisering … ?
hvilken kalkulasjonsrente skal brukes
Hvilken kalkulasjonsrente skal brukes?

Hovedprinsipper:

 • Konjunkturfølsomhet
 • Risiko og tilpasningsevne

Viktige egenskaper ved fjernvarme:

 • Infrastruktur for varme i sentrale strøk
 • Stordriftfordeler i fleksibilitet og energiomdanning
 • Kostnadseffektiv opsjon for nye løsninger

Bør kalkulasjonsrenten beregnes eksplisitt for hvert enkelt anlegg?

regionale kraftsystemplaner
Regionale kraftsystemplaner
 • Intensjoner om prinsipiell likebehandling av investeringer i nett, produksjon og forbruk
 • Lokale energiutredninger har en uklar rolle
 • Uforpliktende vurdering av tiltak på brukersiden sammenlignet med tiltak i nett og produksjon
 • Fører til asymmetri i investeringsprioriteringer
 • Optimaliserer ikke ENOVAs tiltaksportefølje i relasjon til nettinvesteringer

Resultat: svak konsistens i myndighetstiltak

nves enovas og statnetts roller
NVEs, ENOVAs og Statnetts roller

NVE:

 • Utforming av monopolkontrollen
 • Krav til kraftsystemplaner og lokale energiutredninger
 • Konsesjonsbehandling av fjernvarme

ENOVA:

 • Utformer støttekriterier for både fjernvarme og andre elektrisitetsreduserende tiltak
 • Nasjonal oversikt over tiltaksmuligheter på forbrukssiden

Statnett:

 • Beregner marginaltap i ulike markedssituasjoner
 • Har et operativt, nasjonalt systemansvar
 • Vurderer lønnsomhet av investeringer i sentralnettet
behov for videre arbeid
Behov for videre arbeid
 • Forbedre arbeids- og analysemetoder for verdivurdering av fjernvarme
 • Vurdere kalkulasjonsrente eksplisitt for hvert anlegg?
 • Beregne kapital- og marginaltapskostnader for hhv elvarme- og elspesifikke formål i aktuelle fjernvarmeområder
 • Videreutvikle monopolkontrollen for å skille mellom varmemarked og elspesifikt forbruk
 • Definere nye krav til regionale ”energisystemplaner” og lokale energiutredninger
 • Etablere et samspill mellom ENOVA og regionale kraft- eller energisystemplaner
har vi r d til forbedre arbeidsmetodene
Har vi råd til å forbedre arbeidsmetodene?
 • 50 – 60 TWh elektrisk oppvarming
 • Politiske mål kan bety at en stor andel må dekkes av fjernvarme / vannbåren varme
 • Hvor mye investeres per kWh?
 • Hvor mye offentlig støtte skal tildeles?
 • Nytteverdien: noen titalls milliarder kroner investeres mer effektivt via bedre allokering av offentlig støtte
hva skjer i det langsiktige perspektivet
Hva skjer i det langsiktige perspektivet?
 • Elektriske panelovner gir oppvarming til romtemperatur med en teoretisk virkningsgrad på 7 %
 • Varmepumper kan tredoble virkningsgraden
 • Ved økt energiknapphet og høye priser vil vi velge mer termodynamiske løsninger
 • Fjernvarme er termodynamisk et strategisk riktig valg på lang sikt