erfaringer fra veiledning i prosjektet abc og 123 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Erfaringer fra veiledning i prosjektet ABC og 123 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Erfaringer fra veiledning i prosjektet ABC og 123

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Erfaringer fra veiledning i prosjektet ABC og 123 - PowerPoint PPT Presentation


 • 383 Views
 • Uploaded on

Erfaringer fra veiledning i prosjektet ABC og 123 . Vigdis Flottorp, Høgskolen i Oslo Grimstad september 2006. Problemstillinger. Hvordan få til kompetanseheving i matematikk blant barnehagepersonalet? Hvordan dokumentere småbarns læring i matematikk?. Kort om prosjektet ABC og 123.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Erfaringer fra veiledning i prosjektet ABC og 123


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
erfaringer fra veiledning i prosjektet abc og 123

Erfaringer fra veiledning i prosjektet ABC og 123

Vigdis Flottorp, Høgskolen i Oslo

Grimstad september 2006

problemstillinger
Problemstillinger
 • Hvordan få til kompetanseheving i matematikk blant barnehagepersonalet?
 • Hvordan dokumentere småbarns læring i matematikk?
kort om prosjektet abc og 123
Kort om prosjektet ABC og 123
 • Initiativ: Byrådsavdelingen for barn og utdanning
 • Prosjektstyrer: Utdanningsetaten, Oslo Kommune
 • Høgskolens rolle:Bidra til veiledningshefteVeilede pilotbarnehager
m l for prosjektet abc og 123
Mål for prosjektet ABC og 123
 • Mer læringsorientert barnehage
 • Bedre overgang barnehage-skole og bedre grunnlag for fleksibel skolestart
 • Styrke språk- og begrepsstimulering for minoritetsspråklige barn

Notat fra Utdanningsetaten

faser i prosjektet
Faser i prosjektet
 • Utforming av veiledningshefte (2005)
 • Utprøving av heftet i 8 barnehager. Erfaringsoppsummering (2006) – mitt hovedfokus
 • Implementering i alle Oslo-barnehager
veilednings heftet
Veilednings-heftet
 • Samarbeid Utdanningsetaten, bydeler, barnehager, HiO
 • Faglig uenighet:skole-barnehageenkeltbarn–barnegruppetesting –mestring
tte barnehager stort spenn speiler barnehagevirkeligeten
Åtte barnehager - stort spenn speiler barnehagevirkeligeten
 • sosioøkonomisk boligområde
 • andel flerkulturelle barn
 • bemanning: fra stabil til mye gjennomtrekkmye-lite sykefravær og personalkonflikter
 • andel faglærte – ufaglærte
tidsramme utpr ving
Tidsramme utprøving
 • Et halvt år:

vinter og vår 2006

arbeidsm ter
Arbeidsmåter
 • Møter og besøk i barnehagene Kurs/innledninger og veiledning
 • Innsamling av materiale:

Eksempler på dokumentasjon

Logger

SpørreundersøkelseEgne notater

oppstart og introduksjon
Oppstart og introduksjon
 • I varierende grad forankret
 • Introdusert av styrer på personalmøte
 • heftet lest av personalet på egen hånd
 • Kurs/innledninger i barnehagene ved HiO.
veiledning og implementering
Veiledning og implementering
 • Motivasjon for faglige diskusjoner
 • Frykt for at barnehagen skal bli skole
 • Avgjørende: læring både i tilrettelagte situasjoner og lek/hverdagsaktiviteter
 • bearbeides med egne erfaringer. Modningsprosess: et halvt år bare en start
dette har vi alltid har gjort
”Dette har vi alltid har gjort”
 • anerkjenne
 • synliggjøre det faglige presisere og klassifisere, tolke
 • videreutvikle og utvide
 • inspirert over barnas interesse
 • ”.. alltid gjort” dvs ”ikke noe nytt å lære”
oppgave skrive logg
Oppgave: skrive logg
 • få alle til å ta på ”mattebriller”, loggskjema
 • trygghet på at de var på rett vei
 • nytt moment: mangel på skrivetrening
 • behov for veiledning: - fortolke observasjoner - se utviklingsmuligheter
synlige effekter
Synlige effekter
 • økt bevisstheten om oppslag og informasjon:
 • hvor og hvordan
synlige effekter15
Synlige effekter
 • nytenking av rombruk
 • tall og bokstaver på vegger/vinduer /trappetrinn
 • lek med bokstaver og tall
synlige effekter16
Synlige effekter
 • merking av hyller og skuffer
hva skal til for at du skal lykkes enda bedre
Hva skal til for at du skal lykkes enda bedre?
 • kurs
 • diskusjoner i personalet
 • økt bevissthet og mer tid i hverdagen
 • god planlegging
 • idèbank
dokumentasjon utfordinger
DokumentasjonUtfordinger
 • Hvorfor og for hvem – mer paperwork?
 • Hvilken nytte har dokumentasjon?Må erfare nytten, ord overbeviser ikke
 • Løfte fram potensialet i de ulike dokumentasjonsformene som brukes
dokumentasjon av enkeltbarn mappe
Dokumentasjon av enkeltbarn - mappe
 • skepsis mot kartlegging og testing
 • mangler metoder for å dokumentere utvikling hos barn.
 • mangler presisjon om det matematiske og språklige i barns aktiviteter
hvilke dokumentasjonsformer har du mest tro p
Hvilke dokumentasjonsformer har du mest tro på?
 • Foto (drøyt 70 %)
 • Barnas tegninger og egne fortellinger, utstilling av barnas arbeider
 • Praksisfortellinger
 • Månedsbrev, dagsrapporter
 • Kontaktbarometer
 • Få nevner barnets mappe
representativt utsagn
Representativt utsagn
 • Det har vært mange pedagogiske ”flopper” opp gjennom årene i barnehagen – og jeg håper at dette ikke blir en slik ”flopp”.
 • Mye er lagt opp til enkeltbarnet i prosjektet og dette krever tid – en tid vi kanskje ikke har.
 • Mye av den læringen som presenteres i ABC…er kanskje den lett målbare. Men det er læring i å komme seg opp på huska, få vannet opp i bøtta, løpe ”fort”, smøre brødskiva, ta på votten, heve sin røst, øve på å høre andres synspunkter, kunne holde leken i gang.
problemstillinger23
Problemstillinger
 • Hvordan få til kompetanseheving i matematikk i barnehagepersonalet?
 • Hvordan dokumentere småbarns læring i matematikk?
utfordringer
Utfordringer
 • Forankring og motivasjon
 • Se matematikken i barns liv
 • Dokumentere utvikling i matematikk
 • Synliggjøre barns forståelse i matematikk
 • Få dokumentasjon til å bli daglig rutine
 • Skape lærende kultur
1 forankring og motivasjon
1. Forankring og motivasjon
 • Styrerens rolle - særlig i ”problembarnehager”
 • Motivasjon – undervurdert faktor
 • Frivillighet – pålegg - motstand
2 se matematikken i barns liv eksempel med mattebriller og spr kbriller
2. Se matematikken i barns livEksempel: ”Med mattebriller og språkbriller”
 • Videreutvikling av Bjerkeprosjektet
 • Tre skjemaer innen matematikk:ProblemløsningTallutviklingGeometri og form
 • Veiledning øverst på hvert skjema
3 dokumentere utvikling
3. Dokumentere utvikling
 • Hvordan dokumentere læring og utvikling i matematikk hos småbarn?
eksempel logg videre utviklingsmuligheter sp rsm l til refleksjon diskusjon
Eksempel: Logg Videre utviklingsmuligheterSpørsmål til refleksjon/diskusjon
 • Hvorfor følger barnet bare delvis opp betydningen av avstand? Klarer ikke å holde fast på ny kunnskap?
 • Hvilken rolle spiller motoriske ferdigher?
 • Hvorfor avslutter barnet spillet? Manglende konsentrasjon, interesse, mangler samspill andre barn?
3 dokumentere utvikling kan mappen synliggj re utvikling
3. Dokumentere utvikling Kan mappen synliggjøre utvikling?
 • gjennomtenkt utvalg av barnets bidrag
 • samarbeid med barnet i utvelgelse
 • har en klar struktur, eks tematisk
 • oversikt over opplegget barnet har deltatt i
 • gjentatte logger/observasjoner over sammenlignbare matematiske situasjoner
3 dokumentere utvikling hvordan bruke mappen
3. Dokumentere utvikling Hvordan bruke mappen?
 • i foreldresamtalene i barnehagen
 • som grunnlag for diskusjoner i personalet
 • vise fram det enkelte barn
 • i første elevsamtale/foreldresamtale på skolen
5 hvordan f dokumentasjon til bli daglig rutine
5. Hvordan få dokumentasjon til å bli daglig rutine?
 • begynne i det små med korte notater
 • ha skriveutstyr lett tilgjengelig
 • venne seg til å skrive med barna rundt seg
 • skape kultur for at det er greit å skrive og heller la andre oppgaver vente
 • tid, rom og kultur for faglige diskusjoner
5 dokumentasjon som daglig rutine
5. dokumentasjon som daglig rutine
 • Hvilke dokumentasjonsformer er realistiske mht tidbruk i barnehage?
 • Hvordan få personalet til å erfare at dokumentasjon i matematikk er nyttig?
6 skape en l rende kultur
6. Skape en lærende kultur
 • Organisasjonsperspektiv – ledelse, motivasjon, få alle til å dra sammen
 • Personalnivå – kompetanseheving ulike grupper
 • Skape møteplasser, tid og rom for diskusjoner og lesing
 • Kunnskap om læring i organisasjoner
 • Kunnskap fra aksjonsforskning
litteraturliste
Litteraturliste

Doverberg, E. og G. Emanuelsson (2006) Små barns matematikk. Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1-5 år och deras lärare. NCM Göteborg.

Dysthe, Olga (1999): ”Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring.”Bedre skole 3/1999.

Ellmin og Ellmin (2003): Å arbeide med portfolio. Fag og kultur, Oslo

Eskesen, K (1999): ”Litt om barns læreprosesser med pedagogisk dokumentasjon som utgangspunkt – og litt rom og barn”. Bedre skole 3/1999

Johannesen, Nina og Torgunn Wøien (2005): ”Matematikk og samspill i barnehagen”. Norsk pedagogisk tidsskrift 5/2005, Oslo

Jonstoij, T. og Å. Tolgraven, (2003): Hundre måter å tenke på. Damm, Oslo

Lamer, K. og S. Hauge (2005): Fra rammeplan til handling. Implementering av rammeprogrammet ”Du og jeg og vi to! med fokus på veiledningsprosesser i personalet. Sluttrapport. Skedsmo kommune/Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Lamer, K (1997): Om å fremme barns sosiale kompetanse : teoriboka. Om aksjonsforskning. Gyldendal, Oslo

Magne,O (2003): Barn oppdager matematikk. Aktiviteter for barn i barnehage og skole. Info Vest Forlag, Klepp

Merleau-Ponty, M. (1945/2002): Phenomenology of Perception.London New York : Routledge

Pape, K. (2005): ”Se hva jeg kan’a!” Barnehagen som læringsarena. Kommuneforlaget, Oslo

Samarbeid om overgang fra barnehage til skole (2003). Handlingsprogram, www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/Utdanningsetaten/Internett/Dokumenter/handbok/barnehagetilskole.pdf

Sandvik, M. og M. Spurkland: Lær meg norsk før skolestart. Bjerkeprosjektet. www.bbj.oslo.kommune.no

Tolchinsky, L (2003): The Cradle of the Culture and What Children Know About Writing and Numbers Before Beiing Taught. Mahwah, N.J. : L. Erlbaum Associates

Åberg og Taguchi (2006): Lyttende pedagogikk. Etikk og demokrati i pedagogisk arbeid. Universitetsforlaget, Oslo