Västra Götaland - PowerPoint PPT Presentation

v stra g taland n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Västra Götaland PowerPoint Presentation
Download Presentation
Västra Götaland

play fullscreen
1 / 14
Västra Götaland
116 Views
Download Presentation
keith
Download Presentation

Västra Götaland

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Västra Götaland

 2. Det regionala utvecklingsuppdraget - försöket • Ansvara för strategin för Västra Götalands långsiktiga utveckling • Ansvara för planen för investeringar i den regionala trafikinfrastrukturen • Ansvara för de regionala utvecklingsmedlen Ansvaret togs över från staten (länsstyrelsen) 1999 och är t.v. ett försök t.o.m. 2010

 3. Tillväxtarbetet i Västra Götaland • Hållbar utveckling är grunden • Vision Västra Götaland är den gemensamma plattformen • Från regionalpolitik till tillväxtpolitik • Kultur och miljö integrerade i regional tillväxtpolitik • Utnyttja regionens storlek och resurser för spridning av kunskap och kompetens i hela regionen • Identifiera system och drivkrafter för tillväxt • Utveckla gränssnitten inom organisationen t.ex. kultur och näringsliv, hälsa- och sjukvård och ekonomisk tillväxt • Mandat och storlek ger möjlighet att agera • Ekonomiska resurser

 4. Nationella strateginVägledande för utvecklings-strategier och tillväxtprogram Ramverk för EUs struktur-fonder Strategier för tillväxt och utveckling i Västra Götaland Regionala program för tillväxt i Västra Götaland Vision Västra Götaland ”Det goda livet” Tillväxtprogram för Västra Götaland Fyra delregionala program Budget för resp. verksamhet EU program 2007-2013Mål 2 Västsverige (Västra Götaland +Halland)Regional konkurrenskraft och sysselsättning Mål 3 Territoriellt samarbeteÖresund-Kattegatt-Skagerrak, Sverige-Norge Nordsjön, Östersjön LBU Verktyg EU:s 7e ramprogram för forskning utveckling och demonstration

 5. Erfarenheter av det nya och större • Ny region ger nya konstellationer – ny vitalitet • Större kraft i att hävda Västra Götalands intressen • Tidigare gränser luckras upp när man ser resultat av att agera i en större region • Nya möjligheter för planering och strukturella beslut – potential, robusthet • Delarna växer samman – bättre kommunikationer, vidgade arbetsmarknader • Kulturutbudet sprids – ökad tillgänglighet i hela Västra Götaland • Nya former för samverkan

 6. Lokala arbetsmarknader år 1980 och 2003 9 LA-områden 20 LA-områden Källa: SCB

 7. Kommunernas region – 49 kommuner – en region

 8. Beslutsstruktur för strategiska frågor i beredningsgrupperna Regionstyrelsen Partnerskap Regionen Beredningsgr Kommunförbundet i Göteborgsregionen Kommunförbundet i Sjuhärad Kommunförbundet i Skaraborg Kommunförbundet i Fyrbodal Partnerskap Partnerskap Partnerskap Partnerskap

 9. Några reflektioner utifrån kommunperspektivet • Efter hand bättre samordning av utvecklingsarbetet i Västra Götaland. • En gemensam vision ger en stark sammanhållande struktur i arbetet. • Ökad ömsesidig förståelse för varandras uppdrag. • En känsla av att bättre resultat har uppnåtts på t.ex. infrastrukturområdet, IT-utveckling.

 10. Reflektioner forts. Överväganden: • Kan 49 kommuner utveckla sin samverkan i andra former? Agera som en (1) part? Mängdproblem! • Hur balanserar man en stor stad/kommun mot de mindre kommunerna?

 11. Samverkan Länsstyrelsen-Västra Götalandsregionen • Gemensam rapport Länsstyrelsen-regionen om erfarenheter • Avtal om uppgiftsfördelning och samverkan • Goda erfarenheter av samverkan • Modellen med direktvalt politiskt organ och tydlig statlig företrädare ger klar rollfördelning • Fördelar med större geografi – potential för utveckling och effektivitet • Spridd geografisk lokalisering – har fungerat.