Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Moderator ………….. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Moderator …………..

Moderator …………..

102 Views Download Presentation
Download Presentation

Moderator …………..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Moderator …………..

 2. Lublin Rury Podsumowanie z badania

 3. Cele i metodologia badania Cele badania • Rozpoznanie opinii, przekonań i odczuć mieszkańców i pracowników samorządowych na temat jakości życia i jakości zarządzania. Metoda • Badanie ankietowe przeprowadzone z mieszkańcami i pracownikami administracji samorządowej • Przeprowadzono n= 50 ankiet dotyczących jakości życia Osoby badane • W badaniu wzięli udział mieszkańcy Lublina, dzielnica Rury Czas realizacji • Badania przeprowadzone w okresie kwiecień-maj 2014

 4. Część IJAKOŚĆ ŻYCIA

 5. Charakterystyka próby Wiek Płeć

 6. Charakterystyka próby Miejsce zamieszkania Wykształcenie

 7. Charakterystyka próby Dzieci Status związku

 8. Charakterystyka próby Miejsce zatrudnienia

 9. Charakterystyka próby Ocena sytuacji materialnej

 10. Obszary badań • Obszar oceny – WOLNY RYNEK • Obszar oceny – PRACA • Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO • Obszar oceny – ZDROWIE • Obszar oceny – KULTURA • Obszar oceny – ŚRODOWISKO • Obszar oceny – DEMOKRACJA • Obszar oceny – EDUKACJA • Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA • Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ • Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ • Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE • Obszar oceny – DOBROBYT • Obszar oceny – MIESZKALNICTWO • Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI

 11. Wyniki badań 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK W ramach badania obszaru „wolny rynek” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości firmy rozwijają się dzięki dotacjom unijnym. W mojej miejscowości nowe firmy mają szanse na rozwój. W mojej miejscowości istnieje łatwy dostęp do usług prawnych, rachunkowych i innych wspierających działalność firm. W mojej miejscowości samorząd jest przyjazny przedsiębiorcom. W mojej miejscowości założenie firmy jest łatwe.

 12. Wyniki badań 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK • ……… • …..

 13. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA W ramach badania obszaru „praca” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom z kwalifikacjami. W mojej miesjcowości uczniowie nie mają problemów z odbyciem stażów i praktyk zawodowych. W mojej miejscowości możliwa jest zmiana kwalifikacji w oparciu o edukację / kształcenie ustawiczne. W mojej miejscowości istnieje możliwość zmiany miejsca zatrudnienia. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę kobietom. W mojej miejscowości pracodawcy są oceniani jako rzetelni i profesjonalni. W mojej miejscowości urząd pracy pomaga w przekwalifikowaniu zawodowym. W moim miejscu zamieszkania łatwo jest znaleźć pracę osobom młodszym. W mojej miejscowości moim dzieciom byłoby łatwo znaleźć pracę. W mojej miejscowości pracownicy i poszukujący pracy są osobami o wysokich kwalifikacjach. W mojej miejscowości ososby pracujące spełniają się zawodowo i odczuwają satysfakcję z pracy. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom bez kwalifikacji. W moim miejscu zamieszkania nie ma problemu bezrobocia. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom niepełnosprawnym. W moim miejscu zamieszkania łatwo jest znaleźć pracę osobom starszym.

 14. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA • ……… • …………..

 15. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA • ……… • …………..

 16. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA • ……… • …………..

 17. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO W ramach badania obszaru „bezpieczeństwo” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Miejsce, w którym mieszkam jest bezpieczne. Osobom przyjeżdżającym do mojej miejscowości mogę rekomendować to miejsce jako bezpieczne. Istotne dla poprawy bezpieczeństwa w mojej miejscowości jest skuteczne egzekwowanie prawa przez policję i straż miejską. W ciągu ostatnich lat bezpieczeństwo w mojej miejscowości poprawiło się. W mojej miejscowości ważnym dla bezpieczeństwa byłoby założenie kamer/monitoringu. Zwiększenie patroli policyjnych lub straży miejskiej poprawiłoby stan bezpieczeństwa w mojej miejscowości. W mojej miejscowości dzieci są bezpieczne idąc do szkoły. W mojej miejscowości dzieci są bezpieczne bawiąc się na placu zabaw. Jestem przekonany, że na moje wezwania Policja/Straż Pożarna/Pogotowie zareaguje szybko i skutecznie. Wpływ na poprawę bezpieczeństwa w mojej miejscowości miałoby ograniczenie prędkości pojazdów. Wyjeżdżając z mojej miejscowości czuję, że pozostawione przeze mnie mienie jest bezpieczne. Wracając w nocy do domu nie obawiam się, że spotka mnie coś złego. W mojej miejscowości jest bezpiecznie pod względem wypadków drogowych. W mojej miejscowości nie ma miejsc, obok których boje się przejść. W mojej miejscowości nie występuje problem chuligaństwa.

 18. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO • ………

 19. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO • ……

 20. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO • …….

 21. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE W ramach badania obszaru „zdrowie” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej jest zadawalający. Opieka w publicznych placówkach ochrony zdrowia w mojej miejscowości jest zadawalająca. W mojej miejscowości dostęp do opieki lekarskiej nocą jest zadawalający. W mojej miejscowości jest niewystarczająca ilość żłobków prywatnych. W mojej miejscowości dostęp do badań diagnostycznych jest zadawalający. W mojej miejscowości jest wystarczający dostęp do prywatnej służby zdrowia. W mojej miejscowości dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej jest zadawalający. W przedszkolach, szkołach w mojej miejscowości dużo mówi się o profilaktyce zdrowotnej i zagrożeniach. W mojej miejscowości informacje na temat nocnej opieki lekarskiej są dobrze rozpowszechnione. W mojej miejscowości w szkołach dzieci mają zapewnioną opiekę lekarską i pielęgniarską w wystarczającym stopniu. W mojej miejscowości jest wystarczająca ilość żłobków publicznych. W mojej miejscowości jest wystarczająca ilość ośrodków opieki nad osobami starszymi. Jakość usług świadczonych przez publiczną służbę zdrowia w mojej miejscowości jest na wysokim poziomie. Posiadam wystarczająco dużo informacji na temat zdrowotnych programów profilaktycznych, realizowanych w mojej miejscowości. W mojej miejscowości jest wystarczająca ilość placówek opieki nad osobami przewlekle chorymi.

 22. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE • ……. • ……..

 23. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE • …………….. • ………………

 24. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE • ………………. • ………………

 25. Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA W ramach badania obszaru „kultura” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości są miejsca gdzie mogę spotykać się ze znajomymi. W moim miejscu zamieszkania mam możliwość rozwijania swoich zainteresowań. W miejscu mojego zamieszkania mam wiele możliwości spędzania wolnego czasu. Biorę udział w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych w mojej okolicy. Dom kultury w mojej okolicy organizuje dużo atrakcji, każdy znajdzie coś dla siebie.

 26. Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA • ……………… • ……………….

 27. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO W ramach badania obszaru „środowisko” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości jest kanalizacja wodno – ściekowej. W mojej miejscowości mam możliwość segregacji odpadów. W mojej miejscowości organizowane są zbiórki elektro-śmieci oraz śmieci wielkogabarytowych. Na terenie mojego miejsca zamieszkania wdrażane są projekty służące ochronie środowiska np. ekrany chroniące przed hałasem, selektywna zbiórka śmieci. W mojej miejscowości zbiorniki na odpady komunalne są opróżniane regularnie i na czas. W mojeje okolicy na placach i terenach otwartych jest czysto. W mojej okolicy nie ma problemu dzikich wysypisk lub „podrzucania” śmieci. W mojej miejscowości nie ma problemu bezdomnych zwierząt. W mojeje okolicy na ulicach, chodnikach i przystankach jest czysto. W mojej okolicy nie ma problemu z uciążliwym hałasem/zanieczyszczonym powietrzem. W mojej miejscowości jest wystarczająco dużo zieleni. W mojej miejscowości samorząd należycie dba o zieleń publiczną. Wiem do kogo zgłosić skargę w sprawie nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska. W mojej miejscowości samorząd konsultuje z mieszkańcami zmiany dotyczące środowiska w planie zagospodarowania przestrzennego. W mojej miejscowości samorząd prowadzi akcje promocyjno-informacyjne w zakresie ochrony środowiska.

 28. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO • ………….. • …………..

 29. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO • ……. • …….

 30. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO • ……………….. • ………………

 31. Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA W ramach badania obszaru „demokracja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Mam łatwy dostęp do informacji o aktualnych wydarzeniach w mojej okolicy. W moim miejscu zamieszkania istnieje dużo organizacji pozarządowych. Jeżeli mam jakiś problem wiem gdzie, z kim i w jaki sposób się skontaktować, aby go rozwiązać. Gdybym chciał wyrazić swoją opinię w sprawie decyzji władz lokalnych, wiedziałbym gdzie się zwrócić aby dotarła do adresata. W mojej miejscowości wszystkie kluczowe decyzje podejmują urzędnicy po konsultacjach społecznych.

 32. Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA • …….. • …………..

 33. Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA W ramach badania obszaru „edukacja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Niedaleko mojego miejsca zamieszkania znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum. Uczelnie wyższe w mojej okolicy zapewniają uzyskanie dobrego zawodu. Mam dostęp do Internetu. Aby móc się kształcić w celu uzyskania dobrego zawodu, nie muszę wyjeżdżać do innego regionu kraju. W mojej okolicy osoby niepełnosprawne mają łatwy dostęp do nauki i rozwoju.

 34. Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA • ………….. • ……………

 35. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA W ramach badania obszaru „transport i komunikacja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości jest komunikacja publiczna. W mojej miejscowości są chodniki dla pieszych. W niebezpiecznych miejscach w mojej miejscowości jest sygnalizacja świetlna. W mojej miejscowości drogi są oświetlone w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Komunikacja publiczna w mojej miejscowości jest dobrze zorganizowana. Przystanki komunikacji publicznej są dobrze oznakowane i zawierają informacje o rozkładzie jazdy. Mam łatwy dojazd do pracy. Wybierając się w dalsze podróże mogę skorzystać z komunikacji publicznej. Droga którą jeżdżę jest bezpieczna. Przez ostatnie lata stan dróg w mojej miejscowości uległ poprawie W mojej miejscowości dla rowerzystów wytyczono ścieżki rowerowe. Przystanki w mojej okolicy są czyste i zadaszone. Nie mam problemów ze znalezieniem miejsca parkingowego w mojej miejscowości. Stan dróg w mojej miejscowości jest właściwy. Zimą drogi w mojej miejscowości są właściwie utrzymywane.

 36. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA • ……………… • ……………….

 37. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA • ……….. • ………….

 38. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA • ……………. • ……………

 39. Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ W ramach badania obszaru „dostęp do usług i sieci handlowej” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej okolicy mogę korzystać z wszelkich potrzebnych mi usług (fryzjer, szewc itp.). W mojej okolicy jest wystarczająco dużo sklepów, centrów handlowych. W sklepach w mojej miejscowości wybór towarów jest duży. Personel w sklepach w mojej miejscowości jest kompetentny i uprzejmy. Sprzedawcy przestrzegają zasad higieny, wywieszają ceny, uwzględniają reklamacje.

 40. Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ • ……….. • ………..

 41. Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W ramach badania obszaru „dostęp do infrastruktury sportowej” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej okolicy znajdują się dobrze wyposażone obiekty sportowe (boiska, basen, itp.). Samorząd pozyskuje środki m.in. z UE na rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej. Publiczne obiekty sportowe są dla mnie dostępne. Stać mnie na korzystanie z publicznych obiektów sportowych. Czas wolny spędzam poza domem, uprawiając sport.

 42. Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ • ………….. • ………………

 43. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE W ramach badania obszaru „wsparcie społeczne” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Posiadam dostateczne informacje dotyczące instytucji wsparcia społecznego (MOPR, OPS, itp.), które funkcjonują w mojej miejscowości. W mojej miejscowości infrastruktura dla osób niepełnosprawnych ułatwia im funkcjonowanie. W mojej miejscowości jest wystarczająca liczba świetlic dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym (z rodzin patologicznych, itp.). Instytucje samorządowe w mojej miejscowości efektywnie pracują na rzecz osób wymagających wsparcia społecznego. W mojej miejscowości problemy społeczne są rozwiązywane w sposób prawidłowy.

 44. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE • ……………….. • ………………..

 45. Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT W ramach badania obszaru „dobrobyt” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Sytuacja materialna i zawodowa (moja/mojej rodziny) zapewnia mi poczucie bezpieczeństwa. W ciągu ostatnich dwóch lat nabyłam/łem dobra materialne trwałego użytku (np. nowy samochód, działkę, telewizor, kino domowe). Co roku wyjeżdżam na wakacje. W ciągu ostatnich dwóch lat moja sytuacja materialna poprawiła się. Korzystam z prywatnej służby zdrowia.

 46. Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT • ……………… • ………………..

 47. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO W ramach badania obszaru „mieszkalnictwo” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: W mojej miejscowości jest wystarczająco dużo obiektów infrastruktury użytkowej, np. przedszkoli, sklepów, zakładów usługowych, itp. Mieszkam w przyjaznym otoczeniu (niekonfliktowi sąsiedzi, dużo zieleni, dobry stan techniczny budynków, itp.). W mojej okolicy istnieją dobre rozwiązania komunikacyjne. W ostatnim czasie moja spółdzielnia/administracja udowodniły, że troszczą się o utrzymanie, a nawet poprawę warunków mieszkaniowych. Budynki i infrastruktura w mojej miejscowości są w dobrym stanie technicznym, są stale konserwowane i odnawiane.

 48. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO • ……………… • ……………..

 49. Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI W ramach badania obszaru „jakość administracji” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wiem jak i gdzie załatwić sprawy, które mam do urzędu gminy. Gdy ostatni raz załatwiałem sprawę w urzędzie, odniosłem wrażenie, że urzędy dotrzymują terminów. Gdy ostatni raz załatwiałem sprawę w urzędzie, odniosłem wrażenie, że urzędnicy w mojej gminie są kompetentni i profesjonalni w kontaktach. Urzędnicy w mojej gminie podejmują decyzje administracyjne obiektywnie. Urzędnicy nie uważają, że dzięki temu, że podejmują decyzje administracyjne mają władze.

 50. Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI • ……………. • …………….