1 / 7

HERE tim

HERE tim. Tim stručnjaka za reformu visokog obrazovanja u Srbiji. Seminar “Značaj izveštaja za ocenu kvaliteta visokoškolskih ustanova i uspešnost reformi” Uključivanje studenata u upravljanje visokoškolskim ustanovama. Kragujevac , 25 . novembar 2010. godine. O nama.

keira
Download Presentation

HERE tim

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. HERE tim Tim stručnjaka za reformu visokog obrazovanja u Srbiji Seminar “Značaj izveštaja za ocenu kvaliteta visokoškolskih ustanova i uspešnost reformi” Uključivanje studenata u upravljanje visokoškolskim ustanovama Kragujevac, 25. novembar 2010. godine

  2. O nama Tim stručnjaka za reformu visokog obrazovanja u Srbiji HERE team: Higher Education Reform Expert team • HERE tim predstavlja tim stručnjaka koji prati sprovođenje reforme u Srbiji, promoviše Bolonjske i Lisabonske ciljeve akademskoj i široj javnosti i kroz svoje aktivnosti i saradnju sa visokoškolskim institucijama ubrzava punu implementaciju reforme. • Tim je formiralo Ministarstvo prosvete Republike Srbije u saradnji sa nacionalnom TEMPUS kancelarijom • Prvi saziv Tima formiran je 2008. godine, a drugi saziv u aprilu 2010. godine Seminar: Značaj izveštaja za ocenu kvaliteta visokoškolskih ustanova i uspešnost reformi (Uključivanje studenata u upravljanje visokoškolskim ustanovama) Kragujevac, 25. novembar 2010. godine

  3. Članovi HERE tima • Tim se sastoji od 11 članova: • 1 predstavnik Ministarstva prosvete • 1 predstavnik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i 1 KAPK • 8 članova izabranih na javnom konkursu • Sastav HERE tima: • Vera Dondur, predsednik tima, Ministarstvo prosvete • Slobodan Janković, Univerzitet u Kragujevcu • Zorana Lužanin, Univerzitet u Novom Sadu • Nenad Jovanović, Univerzitet u Nišu, student • Iboja Gera, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad • Olga Stanković, Univerzitet umetnosti • Jasmina Nikolić, Univerzitet u Beogradu • Aleksandar Popović, Univerzitet u Beogradu, student Seminar: Značaj izveštaja za ocenu kvaliteta visokoškolskih ustanova i uspešnost reformi (Uključivanje studenata u upravljanje visokoškolskim ustanovama) Kragujevac, 25. novembar 2010. godine

  4. Uloga HERE tima • Praćenje procesa reforme visokog obrazovanja u Srbiji • Predlaganje mera i aktivnosti za razvoj reforme i njeno unapređenje • Promocija postignutih rezultata na polju implementacije reforme • Edukacija akademske i šire javnost o Bolonjskim i Lasabonskim ciljevima • Pružanje podrške svim institucijama visokog obrazovanja Seminar: Značaj izveštaja za ocenu kvaliteta visokoškolskih ustanova i uspešnost reformi (Uključivanje studenata u upravljanje visokoškolskim ustanovama) Kragujevac, 25. novembar 2010. godine

  5. Aktivnosti HERE tima • Obuka stručnjaka u zemlji i inostranstvu • Analiza i prezentacija postignutih rezultata na polju implementacije Bolonjskih i Lisabonskih ciljeva • Organizacija edukativnih i trening seminara, tribina, radionica, konferencija i drugih skupova na temu reforme visokog obrazovanja u Srbiji • Saradnja sa institucijama visokog obrazovanja, privrednim i društvenim organizacijama u Srbiji • Saradnja i razmena iskustva sa institucijama visokog obrazovanja u Evropi Seminar: Značaj izveštaja za ocenu kvaliteta visokoškolskih ustanova i uspešnost reformi (Uključivanje studenata u upravljanje visokoškolskim ustanovama) Kragujevac, 25. novembar 2010. godine

  6. Ciljevi HERE tima Srbija u evropskom prostoru visokog obrazovanja Poboljšanje efikasnosti studija Kompetentan visokoobrazovani kadar Seminar: Značaj izveštaja za ocenu kvaliteta visokoškolskih ustanova i uspešnost reformi (Uključivanje studenata u upravljanje visokoškolskim ustanovama) Kragujevac, 25. novembar 2010. godine

  7. Kontakt http://tempus.ac.rs/here/ here@tempus.ac.rs Seminar: Značaj izveštaja za ocenu kvaliteta visokoškolskih ustanova i uspešnost reformi (Uključivanje studenata u upravljanje visokoškolskim ustanovama) Kragujevac, 25. novembar 2010. godine

More Related