lapset s iv t vallankumouksen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lapset SÖIVÄT VALLANKUMOUKSEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lapset SÖIVÄT VALLANKUMOUKSEN

play fullscreen
1 / 45

Lapset SÖIVÄT VALLANKUMOUKSEN

196 Views Download Presentation
Download Presentation

Lapset SÖIVÄT VALLANKUMOUKSEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lapset SÖIVÄT VALLANKUMOUKSEN Futurismi ja fasismi sotienvälisessä Italiassa. Fasismisymposium 12.12.2009 Oulun yliopisto, Oulu Marja Härmänmaa, Helsingin yliopisto

 2. Futurismi - avantgardismi • Perustanut vuonna 1909 • Kirjailija FilippoTommasoMarinetti (1876-1944) • Taiteellinen ja poliittinen / yhteiskunnallinen liike • Teknologian ja tulevaisuuden ihannointi • Kaikenkattava uudistusprosessi • Taiteet • Uusi ihminen” (mentaliteetti ja fysiikka) • Italialaisen yhteiskunnan modernisointi (vastaan katolista kirkkoa, avioliittoa, rakkauden ihannointia)

 3. Marinettin muotokuva, 1925-1929 Enrico Prampolini (1894-1956)

 4. Futuristinen nationalismi • Nationalismi (patriotismi) Marinettin koko toiminnan perusta • Päämääränä Italian tekeminen merkittäväksi taidekeskukseksi • Poliittinen päämäärä: Italiasta yksi Euroopan suurvalta • Poliittinen toiminta: • Futuristinen poliittinen puolue perustettu v. 1918 • Osallistuminen fasistiliikkeen perustamiseen v. 1919 (nk. Sansepolcrista)

 5. Futurismin anti fasismille • Ensimmäisessä, vuoden 1919 fasismiliikkeessävaikutteitafuturisminpoliittisestaohjelmasta • Antagonistinenasennesuhteessayhteiskuntaanjamuihinpoliittisiinpuolueisiin • Poliittinenkäyttäytyminennk. Squadrismo • väkivallankäyttöpoliittisenavälineenä • Viriiliydenihannointi nuoruudenkultti

 6. “Giovinezza - nuoruus...” • Marinetti (1876-1944) olivuoden 1909 futurisminperustamismanifestissaylistänytnuoruuttajatuominnutvanhat • V. 1922 Mussolini (1883-1945) oli Italian nuorinpääministeri, 39-vuotias • “Giovinezza, giovinezza/ primavera di bellezza. / Della vita nell’asprezza / il tuo cantosquilla e va!” • ”Nuoruus, nuoruus / kevään kauneus. / Elämän karuudessa / laulusi kaikuu!” • http://www.youtube.com/watch?v=EMbuFPBSNwg&feature=related

 7. Futurismi = fasismi • Nationalistinenhaave Italian saattaminenpoliittiseksisuurvallaksi • Sotaisuusjaitalialaistenkasvattaminensotilaiksi • Futurismissakulminoitunutsodanylistämiseen “maailmanainoanahygieniana” v. 1909 manifestissa • sosialisminjakommunisminvastustaminen

 8. Enrico Prampolinin näkemys fasismin taistelusta ”punaista vaaraa” vastaan, 1920-luku

 9. Futurismi ja fasismi • ”Punaisen vaaran vuoksi” fasismiin mukaan konservatiivisia aineksia heti sen perustamisen jälkeen • teollisuusporvaristo, mm. • Futuristit erkaantuvat fasismista v. 1920 • syynä fasismin muuttuminen ”konservatiiviseksi ja monarkkiseksi” • Fasismi ”vallankumouksellisesta” liikkeestä viralliseksi poliittiseksi puolueeksi v. 1921 • Mussolini pääministeriksi v. 1922 • Marinetti liittyy fasistiseen puolueeseen • Jäsen kuolemaansa asti (v. 1944) • Seurasi Mussolinia Salòn tasavaltaan toisen maailmansodan lopussa

 10. Mussolini ja ”Rooman marssi” 1922

 11. fasistinen Marinetti: faktat • Fasistipuolueen jäsen • V. 1929 Mussolinin perustaman Italian Akatemian jäsen ensimmäisten akateemikkojen joukossa • Kirjoitti 3-4 artikkelia Italian Ensyklopediaan 1930-luvun alussa futurismista • Kirjailijoiden ammattiliiton jäsen • Sotapropagandisti

 12. Futurismin jäähyväiset politiikalle • ”Futurismi on taiteellinen ja aatteellinen suuntaus. Se tulee mukaan poliittisiin taistoihin vain vakavan vaaran uhatessa kansakuntaa” • Marinetti: Marinetti e il Futurismo(Marinetti ja Futurismi, 1929)

 13. Marinetti akateemikkona

 14. Mikä fasismi? • Mussolini ei koskaan kirjoittanut fasismin ideologian määritelmää • Katolinen kirkko ja kuningashuone totalitarismin rajoitteina • Yhteiskunnallinen heterogeenisyys • radikaaleja modernisteja • (teollisuus)porvaristo • taantumuksellisia maalaisia • Ideologinen heterogeenisyys • irrationalismi • Positivismi • Idealismi • Nietzsche • Zunino: ”Fasismi on kuin pörssi, jossa vuorotellen eri ideologiset elementit saavuttivat valta-aseman.” • Metodi: fasismin historiallisen kehityksen tutkiminen

 15. De Felice: Fasismin historia • 1922-1925: demokratia • Mussolini pääministeri • toimiva parlamentti • 1926-1929: diktatuuri • Matteotti-kriisin jälkeen muut puolueet lakkautetaan • 1929-1936: ”konsensuksen vuodet” • Mussolinin suosio huipussa  Lateraani sopimus • kansan fasistisointi alkaa • perustetaan erilaisia yhteiskunnallisia järjestöjä (nuorisojärjestöt, vapaa-ajan järjestöt, jne..) • 1936-1940: totalitarismi • kansan täydellinen fasistisointi  ”Mussolini-uskonto” • sisä- ja ulkopolitiikassa ei sallita eriäviä näkemyksiä • kansalaisten täydellinen integrointi valtioon eri järjestöjen kautta

 16. Fasistinen nuorisojärjestö

 17. Fasistisia lapsia

 18. Mahdolliset syyt futurismin ”fasistisoitumiselle” • Nationalismi • Mussolini Italian ”pelastaja” • Opportunismi • Marinetti halusi olla lähellä valtaa • tehdä futurismista fasistisen virallisen taidesuuntauksen • Fasismin ambivalenttisuus • ideologian puuttuminen tarjosi mahdollisuuksia oman tulkinnan luomisesta fasismista

 19. Futuristinen teoria fasismista • Fasismimaanmodernisointiintähtäävävoima • “Mussolini on omaksunutfuturistisenteorianuudistumisenvälttämättömyydestäjavihdointoteuttanutsenvallankumouksen, jonkapuolestafuturismi on taistellut 20 vuottaja jota I maailmansotaeiollutkyennyttoteuttamaan.” • Arnaldo Ginna, L’Uomo futuro: Investigazione futurfascista (Roma: Edizioni futuriste di ‘Poesia’, anno XI, 1933), 19–20.

 20. Futurismi ja fasistinen taide • Marinettin tavoitteena futurismin nimeäminen fasistisen valtion viralliseksi taiteeksi • Futuristinen taide läsnä kaikissa valtion virallisissa taideinstituutioissa (mm. Venetsian biennaali, Rooman kvadriennaali) • Futurismista kuten mistään muustakaan suuntauksesta ei tullut fasismin virallista taidesuuntausta • vrt. sosialistinen realismi NL ja kansallissosialistinen Saksa

 21. Fasismin taide- ja kulttuuripolitiikka • Vuonna 1925 fasististen intellektuellien kongressi Bolognassa • Marinetti mukana • Aloitti keskustelun fasistisesta taiteesta ja kulttuurista lehdistössä • Kädenvääntöä valtion virallisesta taiteesta käytiin fasismin kukistumiseen asti v. 1943 • Siitä ei koskaan tehty mitään päätöstä

 22. Kulttuuripolitiikan organisointi • V. 1923 perustettu lehdistötoimisto keskittyi sensuuriin ja lehdistön käyttöön poliittisen propagandan välineenä • V. 1934 se muutettiin Lehdistön ja propagandan keskusvirastoksi • V. 1935 siitä tuli Lehdistön ja propagandan ministeriö • V. 1937 sen tilalle perustettiin Populaarikulttuurin ministeriö • vastuu kansan fasistisoinnista • Lisäksi mm. v. 1925 Fasistisen kulttuurin instituutti, jolla marginaalinen merkitys

 23. taidepolitiikan organisointi • V. 1930 Venetsian biennaali valtion kontrolliin • tärkein kv. taideinstituutio • V. 1931 Ammattiliiton alainen Rooman kvadriennaali • suurin kansallinen taideinstituutio • V. 1932 fasismin 10-vuotisjuhlanäyttely Roomassa • 1930-luvulla kirjailijoiden ja taiteilijoiden ammattiliitot • niihin kuuluminen oli edellytys osallistumiselle valtion virallisiin taidenäyttelyihin • 1930-luvun loppu / 1940-luvun alku Rooman maailmannäyttely EUR (E42) • sodan vuoksi ei toteutunut

 24. Taide-elämän monimuotoisuus • Mussolini ei halunnut sanella tiukkaa politiikkaa • Mitään suuntausta ei tuomittu • Vrt kansallissosialistinen Saksa • ”Kaikki se taide mikä tehdään fasistisessa Italiassa, on fasistista.” • Taiteen hyödyntäminen propagandavälineenä • Klassismi  muistutus antiikin Rooman suuruudesta • Moderni taide, erityisesti futurismi  kuva teknologisesti kehittyneestä, modernista valtiosta

 25. ErnestoThayaht: Dux (1929) Teos palkittiin v. 1930 Venetsian biennaalissa

 26. Gerardodottori, 1933

 27. Marcello Piacentini: Il palazzo della civiltà, Eur (1939)

 28. eur

 29. eur

 30. eur

 31. PrampolininfreskoEur:issa, 1942

 32. Deperon fresko eur:issa, 1942

 33. Avantgardismi - totalitarsimi • RenatoPoggiolin mukaan mahdoton yhtälö • “Vaikkaavantgardismisuhtautuuvihamielisestidemokratiaanjaliberalismiin, se voisäilyähengissä vain poliittisestivapaassayhteiskunnassa.” • “Avantgardismieikestävainoa, muttaeiliiointotalitaristisenvaltion tai minkämuuntahansapoliittisestivaikutusvaltaisenkollektiivinsuojelua tai tukea.” • “Koskaavantgardismi on ennenkaikkeaantagonistinen, yleisenmielipiteentuomiosaattaa olla sillehyödyllinen, kun taaspoliittisenauktorinsuojelu tai tuomioovatvahingollisia.” • Fasismi vain ”osittain” totalitaristinen • vrt. kansallissosialistinen Saksa ja NL • Italiassa kuningashuone ja katolinen kirkko • Oliko sotienvälinen, nk. toinen futurismi avantgardistinen?

 34. ”toinen futurismi” (1919-1944) • Ensimmäistä maailmansotaa edeltävästä poliittisesta antagonismista kiinteään yhteistyöhön fasistisen valtion kanssa • Ensimmäistä maailmansotaa edeltävästä korkeatasoisesta taideliikkeestä massaliikkeeksi • useita satoja futuristeja • Enrico Prampolini (1894-1956) • Vanhanaikainen • Marinetti ei uudistanut vuoden 1909 ohjelmaa • teknologian ja tulevaisuuden ihannointi • nopeuden ja toiminnan kultti • 1930-luvulla nk. Ilmailufuturismi • lentokoneiden ja lentämisen ihannointi

 35. Futurismi ja taiteen yhteiskunnallinen tehtävä • Säilyi muuttumattomana liikkeen koko elinajan • ”arte – azione” = ”taide – toiminta” • taiteella ei arvoa sinänsä • yhteiskunnallisen toiminnan väline • Taiteilija ja intellektuelli alas norsunluutornista • antielitistisyys • Taiteen oltava sidoksissa ympäröivään todellisuuteen ja ammennettava siitä inspiraatio • teknologian ihannointi

 36. FortunatoDepero: Camparin mainos, 1926

 37. futuristien käsitys taiteen yhteiskunnallisesta velvollisuudesta 1930-luvulla • “Fasistisentaiteenammennettavavaikutteensatodellisestaelämästä.” • Osvaldo Peruzzi (1907-2004) • “FasisminpoliittinentyylijaMussolininluomailmapiiriolivatniinvaikuttavia, ettätaiteilijaeivoivälttääniidenvaikutustateoksissaan.” • Gerardo Dottori (1884-1977) • “Koskataideedustaayhteiskunnanhenkeäjahistoriaa, sentäytyypalvellauniversaaliapoliittista tai kansallistapäämäärää.” • Mino Somenzi (1899-1948)

 38. Ilmailufuturismi 1930-luvulla • I maailmansotaa seurannut kehityspessimismi kulminoitui epäilyyn teknologiaa kohtaan • Lentokone ainoa teknologinen tuote, joka herätti mielenkiintoa • lentoliikenteen kasvu • lentämisen harrastaminen (Mussolini ja hänen poikansa Bruno ammattilentäjiä) • lentäminen taiteissa ja kirjallisuudessa mm. Antoine de Saint Éxupery, Vladimir Tatlin ja ”Letatlin” 1930-luvulla • Futuristinen ilmailutaide lentämisen kuvaamista ja / tai mystifiointia • Propagandaa Italian teollistumisen ja modernisoinnin puolesta

 39. Fillìa: ”superamentoterrestre” (1930-31)

 40. Fillìa: ”Misteroaereo”, 1931

 41. Gerardodottori, 1930

 42. Gerardodottori, 1931

 43. TullioCrali, 1939

 44. Summa summarum: marinettin kohtalokas suhde mussoliniin • Futurismista ei valtion taidetta • Vaikka futurismi säilytti taiteellisen vapauden, on sen kehityksessä havaittavissa tiettyä ”mielenkiintoa” miellyttää maan poliittista johtoa  taiteellisen tason lasku • Marinetti mukautui täysin Mussolinin politiikkaan • myös rotupolitiikkaan 1930-luvun puolivälin jälkeen • Marinetti menetti kaikki kansainväliset yhteytensä 1930-luvun puolen välin jälkeen • Etiopian sota • II maailmansodan jälkeen futurismi yhdistettiin fasismiin  lähes 20 vuoden hiljaisuus koskien futurismia

 45. Kiitos! Lapset söivät vallankumouksen…