plani i aktiviteteve p r projektin buxhetimi me pjesmarrje dejona mihali n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Plani i aktiviteteve p ë r projektin “ Buxhetimi me Pjesmarrje ” Dejona Mihali PowerPoint Presentation
Download Presentation
Plani i aktiviteteve p ë r projektin “ Buxhetimi me Pjesmarrje ” Dejona Mihali

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Plani i aktiviteteve p ë r projektin “ Buxhetimi me Pjesmarrje ” Dejona Mihali - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

Plani i aktiviteteve p ë r projektin “ Buxhetimi me Pjesmarrje ” Dejona Mihali. Instituti I Kërkimeve Urbane . Plani I aktiviteteve p ë rmban 3 faza kryesore t ë cilat jan ë ;. Faza e I – Parap ë rgatitore Faza e II - Formulimi I Buxhetit

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Plani i aktiviteteve p ë r projektin “ Buxhetimi me Pjesmarrje ” Dejona Mihali' - keely


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
plani i aktiviteteve p r projektin buxhetimi me pjesmarrje dejona mihali

Plani i aktiviteteve për projektin “Buxhetimi me Pjesmarrje”Dejona Mihali

Instituti I Kërkimeve Urbane

plani i aktiviteteve p rmban 3 faza kryesore t cilat jan
Plani I aktiviteteve përmban 3 faza kryesore të cilat janë;
 • Faza e I – Parapërgatitore
 • Faza e II - Formulimi I Buxhetit
 • Faza e III - Monitorimi I implementimit të buxhetit
objektivat e secil s faz
- Objektivat e secilës fazë -

Faza e I – parapërgatitore

Objektivat

-Informimi I organeve të pushtetit vendor,

administratës, dhe publikut në lidhje me

qëllimet e kësaj inisiative

- Përgatitja e terrenit dhe ngritja e kapaciteteve për implementimin dhe vazhdimësinë e kësaj inisiative

objektivat e secil s faz1
Objektivat e secilës fazë

Faza e II – Formulimi I Buxhetit

Objektivat

 • Përfshirja e publikut në proçesin e formulimit të buxhetit
 • Përzgjedhja e prioriteteve dhe Zgjedhja e përfaqësuesve të komunitetit.
objektivat e secil s faz2
- Objektivat e secilës fazë -

Faza e III – Monitorimi I Buxhetit

Objektivat

- Përfshirja e komunitetit në monitorimin e proçesit të implementimit të buxhetit

aktivitet q do zhvillohen p r implementimin faz s s i
Aktivitet që do zhvillohen për implementimin Fazës së I

Faza e I – parapërgatitore

- Organizimi ëorkshopit me administratën e njësive vendore dhe kordinatorët lokalë për planin e përbashkët e aktiviteteve.

 • Fushatë komunikimi
 • Analizimi/vlerësimi Institucional lidhur me pjesmarrjen e komunitetit
 • Trajnim në lidhje me Financat e Pushtetit Lokal
 • Trajnimi I moderatorëve lokal
objektivat e secilit aktivitet t faz s s i
Objektivat e secilit Aktivitet të Fazës së I
 • Informimi I organeve të pushtetit vendor, administratës, kryetarëve të fshatrave dhe komunitetin
 • Identifikimi I “pikave të forta” në komunitet dhe bërja e mundur që grupet vulnerabile (në nevojë) të cilët janë tradicionalisht të përjashtuar të jenë pjesë e këtij proçesi.
 • Identifikimi I mundësive të pjesmarrjes
 • Identifikimi I teknikave dhe mjeteve të cilat do të përdoren për përfshirë të gjithë aktorët e rëndësishëm në këtë proçes
aktivitet q do zhvillohen p r implementimin faz s s ii
Aktivitet që do zhvillohen për implementimin Fazës së II
 • Takimi I parë rajonal
 • Takimi I dytë Rajonal
 • Takimi I parë I këshillit të Buxhetimit me Pjesmarrje
 • Karvani I Buxhetimit me pjesmarrje
 • Hartimi I Studimeve të Visibilitetit
 • Takimi I dytë I Këshillit të të Buxhetimit me pjesmarrje
 • Shpjegimi për komunitetin I të gjithë proçesit të përzgjedhjes së Prioriteteve
 • Prezantimi I buxhetit me prioritetet nga Këshilli I buxhetimit me Pjesmarrje
objektivat e secilit aktivitet t faz s s i i
Objektivat e secilit Aktivitet të Fazës së II

Takimi i I

 • Kryetari/drejtuesit e Departamenteve prezantojnë inisiativën Buxhetimi me Pjesmarrje, buxhetin e vitit 2004, si dhe komptetencat e Pushtetit lokal

Takimi i II

 • Realizimi I Takimeve përgatitore me komunitetin
 • Hartimi I Listës së nevojave
 • Ndarja në grupe duke iu referuar kompetencave
 • Renditja e prioriteteve
 • Zgjedhja e 2 përfaqësuesve për çdo zonë– kriteret
objektivat e secilit aktivitet t faz s s i i1
Objektivat e secilit Aktivitet të Fazës së II

Takimi I parë I këshillit të Buxhetimit me Pjesmarrje

 • Prezantimi i pjesmarrësve
 • Krijimi i marrëdhënieve poziteve midis njëri - tjetrit
 • Prezantimi i listës së prioriteteve për çdo zonë shpjegimi i i aktiviteteve që priten të ndodhin trajnimi i përfaqësuesve në lidhje me
 • Punën në grup
 • Zgjidhje konflikti
 • Roli i përfaqësuesve
 • Aftësitë komunikuese
 • Shpjegimi dhe të kuptuarit e ciklit të buxhetit
objektivat e secilit aktivitet t faz s s i i2
Objektivat e secilit Aktivitet të Fazës së II
 • Krijimi e një kuptimi përbashkët dhe të qartë në lidhje me prioritetet e secilës zonë
 • Vlerësimi I kostos për të gjitha prioritete
 • Analizimi I burimeve për çdo prioritetet
 • Rënia dakort për listën përfundimtare të prioriteteve e cila do të propozohet për tu përfshirë në buxhetin e ardhshem
kalndari i buxhetit
Kalendari I Buxhetimit me pjesmarrje

Maj – Korrik 2004

Formulimi I Buxhetit të Komunitetit për 2005

Korrik – Gusht 2004

Prezantimi buxhetit të komunitetit (për 2005) në Këshillin e Njësisë Vendore

Gusht – Dhjetor 2004

Monitorimi I implementimit të buxhetit 2004

Kalendari I Buxhetit I Pushtetit Lokal

Maj – Korrik 2004

Hartimi I prioriteteve vjetore dhe hartimi I projekt buxhetit 2005

Korrik – Gusht 2004

Prezantimi projekt buxhetit 2005 për miratim në Këshillin e Njësisë Vendore

Gusht – Dhjetor 2004

Implementimi I Buxhetit 2004

Janar – Shkurt 2005

- Miratimi I Buxhetit 2005

Kalndari I buxhetit