slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aktivitātes ieviešanas progress PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aktivitātes ieviešanas progress

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Aktivitātes ieviešanas progress - PowerPoint PPT Presentation

keefe
223 Views
Download Presentation

Aktivitātes ieviešanas progress

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ierosinātie grozījumi 3.4.4.1.aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos

 2. Aktivitātes ieviešanas progress • Aktivitātes ietvaros atbalstīta 103 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācija • Piešķirtais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – 11,27 miljoni lati • Aktivitātes ietvaros pabeigta 35 māju renovācija • Mājas, kas saņēmušas 60% ERAF atbalstu - 4

 3. Kritēriju grozījumu būtība • Atbalstīt projektus, kuri sasniedz izmaksu efektivitātes un energoefektivitātes prasības • Prioritārs atbalsts mājām ar dzīvokļu īpašniekiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas personas statuss • Paplašināt aktivitātes ietvaros atbalstāmo māju loku • Administratīvā sloga mazināšana projektu iesniedzējiem

 4. Minimālais 20 punktu slieksnis • Lai nodrošinātu iespēju programmai kvalificēties daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kuras nodrošina kritērijos noteiktās investīciju efektivitātes un energofektivitātes prasības, Ekonomikas ministrija ierosina noņemt noteikto minimālo 20 punktu slieksni.

 5. Izmaksu efektivitāte Pašreizējā redakcija Ierosinātie grozījumi

 6. Sociālā dimensija

 7. Teritorijas attīstības indekss Izmaiņas saistībā ar Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.840 „Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai” noteiktajām indeksa vērtībām

 8. Energoaudits • Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai ir veikts energoaudits un projekta iesniegumam ir pievienots energoaudita pārskats saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.138 ''Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"'' noteiktajām prasībām • Ierosinājums – veikt izmaiņas kritērijā no neprecizējama uz precizējuma (ja energoaudits nav veikts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tas var tikt precizēts atbilstoši nosacījumiem )

 9. Izmaksu efektivitātes un energoefektivitātes prasības • Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas darbu īstenošanas rezultātā iegūtais siltumenerģijas ietaupījums (megavatstundas/gadā) attiecībā pret projekta iesniegumā norādīto ERAF finansējumu (tūkstošos latu) ir lielāks vai vienāds ar 2. Ja uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu vismaz 10 % no daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem ir noteikts mazno­drošinātas personas statuss, tad daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas darbu īstenošanas rezultātā iegūtais siltumenerģijas ietaupījums (megavatstundas/gadā) attiecībā pret projekta iesniegumā norādīto ERAF finansējumu (tūkstošos latu) ir lielāks vai vienāds ar 1,6.

 10. Aktivitātes ietvaros atbalstāmo māju loka paplašināšana (1) • Daudzdzīvokļu  dzīvojamā māja, kurā veiks siltumnoturības uzlabošanas  pasākumus aktivitātes ietvaros, ir nodota ekspluatācijā no 1944. līdz 1993.gadam (ieskaitot)   • Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurā veiks siltumnoturības uzlabošanas pasākumus aktivitātes ietvaros, būvniecība ir uzsākta pirms 1993.gada (ieskaitot) un tā ir nodota ekspluatācijā līdz 2002.gadam (ieskaitot)

 11. Aktivitātes ietvaros atbalstāmo māju loka paplašināšana (2) • Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos, un vienam īpašniekam pieder ne vairāk kā 20 % no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita. Norādītais procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas uz valstij un pašvaldībām piederošiem dzīvokļu īpašumiem. • Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos, un vienam īpašniekam pieder ne vairāk kā 20 % no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita. Norādītais procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas uz valstij un pašvaldībām piederošiem dzīvokļu īpašumiem, kā arī dzīvokļu īpašumiem, kas privatizēti saskaņā ar likumu „Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” un „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”.

 12. Paldies par uzmanību! Brīvības iela 55, Rīga, LV 1519Tālrunis: 67013101Fakss: 67280882E-pasts: pasts@em.gov.lv Mājas lapa: www.em.gov.lv