oppl ringsloven kap 9a elevenes skolemilj n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opplæringsloven kap . 9a – elevenes skolemiljø PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opplæringsloven kap . 9a – elevenes skolemiljø

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Opplæringsloven kap . 9a – elevenes skolemiljø - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

Kurs for medlemmer i skolemiljøutvalgene/driftsstyrene. Opplæringsloven kap . 9a – elevenes skolemiljø. Folkets Hus, mandag 16. april 2012 kl 18-21 . Virkeområdet. Kap . 9a gjelder: I skoletiden på skolens område – både timer og friminutt SFO Skoleveien Turer/arrangement i skolens regi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Opplæringsloven kap . 9a – elevenes skolemiljø' - kayo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
virkeomr det
Virkeområdet
 • Kap. 9a gjelder:
 • I skoletiden på skolens område – både timer og friminutt
 • SFO
 • Skoleveien
 • Turer/arrangement i skolens regi
 • Aktivitet på skolens læringsplattform (for eksempel It`s learning)
 • Det som for øvrig kan knyttes direkte til skolen
 • Gjelder ikke i elevens fritid, med mindre skolen godtgjør at direkte sammenheng mellom elevens atferd og skolen
skolens skoleeiers forpliktelser
Skolens/skoleeiers forpliktelser
 • Skolen plikter å sikre elevene et godt skolemiljø gjennom individrettet arbeid
  • Skolens handlingsplikt
  • Skolens plikt til å behandle henstillinger om enkeltvedtak
 • Skolen plikter å arbeide systematisk for å sikre et godt skolemiljø = krav om internkontroll
 • Skoleeier plikter å ha et forsvarlig system for å vurdere om kravene i opplæringsloven er oppfylte og for å følge opp resultatene fra disse vurderingene
generelle krav
Generelle krav
 • § 9a-1: ”Alle elevar i grunnskolar og videregåandeskolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.”
generelle krav forts
Generelle krav, forts.
 • Helse: Et skolemiljø som ikke gir elevene skader, sykdommer eller helseplager av noe slag, og som positivt er med på å styrke elevenes fysiske og psykiske helse
 • Trivsel: Et skolemiljø hvor alle elever kan trives og som bidrar til at skolen oppleves som et meningsfullt sted å være
 • Læring: Et skolemiljø som gir elevene gode læringsbetingelser
det fysiske milj et
Det fysiske miljøet
 • § 9a-2: ”Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane.”
 • Det fysiske miljøet skal være i samsvar med faglige normer
 • Alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset behovene deres
 • Dersom en elev eller forelder, eller ett av rådene eller utvalgene ved skolen der disse er representert, ber om tiltak for å rette på forhold ved det fysiske miljøet, skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven
det psykososiale milj et
Det psykososiale miljøet
 • § 9a- 3, 1. ledd:

”Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremjeeit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.”

det psykososiale milj et skolens handlingsplikt
Det psykososiale miljøet – skolens handlingsplikt
 • § 9a-3, 2. ledd:

”Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommandesnarastundersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. ”

skolens handlingsplikt
Skolens handlingsplikt
 • Skolens handlingsplikt:

1.Den ansatte får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger

 • Den ansatte undersøker saken
 • Den ansatte varsler skolens ledelse
 • Den ansatte griper selv inn dersom nødvendig og mulig
 • Skoleledelsen avgjør hva som skal gjøres videre i saken

6. Skoleledelsen informerer foreldrene

7. Tiltak for å bedre elevenes psykososiale miljø settes i verk

8. Skolen evaluerer om tiltakene har fungert og behov for å sette inn ytterligere tiltak

plikten til behandle henstillinger
Plikten til å behandle henstillinger
 • § 9a-3, 3. ledd:

”Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjandeåtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarastmogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova.”

plikten til behandle henstillinger forts
Plikten til å behandle henstillinger, forts.
 • Henstilling om tiltak:
 • Elev/foreldre henstiller om tiltak vedr. elevens psykososiale miljø
 • Skolen utreder saken
 • Skolen treffer enkeltvedtak hvor det tas stilling til om elevens rett etter kap. 9a er oppfylt og hvilke tiltak som eventuelt skal settes i verk
 • Eventuell klage fra eleven/foreldrene
 • Fylkesmannen behandler klagesaken
 • Hjelpen til eleven settes i gang i samsvar med enkeltvedtaket
 • Skolen vurderer om tiltakene er tilstrekkelige eller om andre tiltak må settes i verk for å oppfylle elevens rett etter kap. 9a
hvem kan henstille om vedtak knyttet til det psykososiale milj et
Hvem kan henstille om vedtak knyttet til det psykososiale miljøet?
 • Henstilling knyttet til det psykososiale miljøet til èn elev, f.eks. mobbing: Må komme fra eleven selv eller elevens foreldre
  • Men varsel fra andre vil utløse skolens handlingsplikt
 • Henstilling knyttet til det psykososiale miljøet til flere elever: Kan komme fra berørte elever og foreldre, foreldrekontakter samt råd og utvalg som representerer elever og foreldre
 • Henstilling knyttet til det systematiske arbeidet ved skolen: Kan komme fra en eller flere elever, elevens foreldre, fra grupper av foreldre eller elever, foreldrekontakter, elevrådsmedlemmer, samt råd og utvalg ved skolen
enkeltvedtak
Enkeltvedtak
 • Skole/skoleeier har ansvar for at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, jfrfvl. § 17
 • Plikt til å veilede, jfrfvl. § 11
 • Det skal gis foreløpig svar dersom henvendelsen ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt, jfrfvl. § 11a
 • Vedtaket skal som hovedregel være skriftlig, jfrfvl. § 27
 • Den eller de som har kommet med henstillingen skal få melding om vedtaket, jfrfvl. § 27
 • Vedtaket skal være begrunnet, med mindre det er grunn til å tro at ingen vil være misfornøyd med avgjørelsen, jfrfvl. § 24
 • Det skal opplyses om klageadgang, klagefrist, klageinstans og nærmere fremgangsmåte ved klage, samt retten til innsyn i sakens dokumenter, jfrfvl. § 27
 • Rett til partsinnsyn, jfrfvl. §§ 18-19
klage jfr 9a 2 og 9a 3
Klage, jfr §§ 9a-2 og 9a-3
 • Hva kan påklages?
  • Klage på vedtakets innhold
  • Skolen fatter ikke vedtak innen rimelig tid
  • Skolens manglende oppfyllelse av enkeltvedtaket
  • Saksbehandlingsfeil
 • Hvem kan klage?
  • Den eller de som har bedt om tiltak, samt andre som tiltaket ville hatt betydning for
 • Klageinstans
  • Fylkesmannen i Rogaland
internkontroll
Internkontroll
 • § 9a-4: ”Skolen skal aktivt drive eitkontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte. Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet.”
elevdeltakelse i skolemilj arbeidet
Elevdeltakelse i skolemiljøarbeidet
 • § 9a-5: ”Elevane skal engasjerast i planlegginga og gjennomføringa av det systematiske arbeidet for helse, miljø og tryggleik ved skolen. Skolen skal leggjeoppgåver til rette for elevane etter kva som er naturleg for dei enkelte årstrinna.”
 • Elevrådet kan utnevne skolemiljørepresentanter for å ivareta elevenes interesser
 • Elevene kan møte med inntil to skolemiljørepresentanter i arbeidsmiljøutvalget eller annet samarbeidsorgan der et slikt er opprettet, med unntak av taushetsbelagte saker
 • Skolemiljørepresentantene har rett til den informasjon som behøves for oppdraget, med unntak av taushetsbelagt informasjon
informasjonsplikt og uttalerett
Informasjonsplikt og uttalerett
 • § 9a-6: ”Samarbeidsutvalet, skoleutvalet, skolemiljøutvalet og dessutan elevrådet og foreldrerådet skal haldastløpande underretta om alle tilhøve – deriblant hendingar, planar og vedtak – som har vesentleg betydning for skolemiljøet.”
 • Har på forespørsel rett til å få fremlagt dokumentasjon for det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved skolen
 • Skal så tidlig som mulig tas med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak ved den enkelte skolen
 • Har rett til å uttale seg og komme med fremlegg i alle saker som har betydning for skolemiljøet
 • Dersom skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan ha negativ virkning for elevenes helse, skal elevene og foresatte snarest mulig varsles om det
straff
Straff
 • § 9a-7: ”Med bøter eller fengsel i inntil 3 månader eller begge delar blir den straffa som forsettleg eller aktlaust bryt krava i dette kapitlet eller i forskrifter gitt i medhald av det. Medverknad blir straffa på same måten.”