vadybos ir administravimo krypties mokslin s veiklos tobulinimo ir vertinimo aspektai n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vadybos ir administravimo krypties mokslinės veiklos tobulinimo ir vertinimo aspektai PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vadybos ir administravimo krypties mokslinės veiklos tobulinimo ir vertinimo aspektai

play fullscreen
1 / 29
Download Presentation

Vadybos ir administravimo krypties mokslinės veiklos tobulinimo ir vertinimo aspektai - PowerPoint PPT Presentation

kass
145 Views
Download Presentation

Vadybos ir administravimo krypties mokslinės veiklos tobulinimo ir vertinimo aspektai

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Vadybos ir administravimo krypties mokslinės veiklos tobulinimo ir vertinimo aspektai Mykolo Romerio Universitetas 2008 Doc. dr. Vainius Smalskys

 2. Mūsų nuomone, norint užtikrinti mokslinių tyrimų kokybę ir suvokiant konkurencines realijas verslo vadybos mokslinių srityje bei atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Mokslo Tarybos klasifikatoriuje yra patvirtinta bendra vadybinė mokslo kryptis (03 S) tikslinga mokslinius tyrimus Mykolo Romerio universitete (MRU) koncentruoti vienoje iš vadybos krypčių – viešojo administravimo (vadybiniu aspektu) mokslinėje kryptyje.

 3. Mykolo Romerio universitetas turi visas sąlygastapti lyderiu Lietuvoje viešojo administravimo (vadybiniu aspektu) tyrimų srityje. Šioje aukštojoje mokykloje yra sukoncentruotos pagrindinės Lietuvos viešojo administravimo tyrėjųpajėgos.

 4. MRU vien tik per 2007 metus buvo apgintos keturios vadybos ir administravimo krypties (viešojo administravimo (vadybiniu aspektu)) daktaro disertacijos.

 5. Šiuolaikiniame viešojo sektoriaus valdyme vis labiau įsivyrauja vadybiniai administravimo metodai. Iš anglosaksų valstybių plintanti „naujosios viešosios vadybos“ koncepcija vis daugiau viešojo sektoriaus tyrinėtojų „verčia“taikyti vadybos mokslo krypties metodologiją. • “Naujosios viešosios vadybos“ principų įgyvendinimas remiasi (daugelyje segmentų) verslo vadybos elementų diegimu į viešojo sektoriaus organizacijas.

 6. Vadybinės viešojo administravimo mokslinių tyrimų mokyklos sukūrimas yra dabarties uždavinys. Mūsų nuomone, geriausiai tai gali atlikti Mykolo Romerio universitetas, kuris, kaip jau buvo minėta, turi visas sąlygas, materialinius ir žmogiškuosius išteklius viešojo administravimo mokslinių tyrimų srityje.

 7. MRU du fakultetai: Viešojo administravimo ir Strateginio valdymo ir politikos mokslų dirba vadybinių viešojo sektoriaus tyrimų srityje. Sukauptas didelis mokslinis ir intelektualinis potencialas sudaro sąlygas kokybiškiems viešojo sektoriaus vadybiniams tyrimams Mykolo Romerio universitete.

 8. Kuriant „Mokslinės veiklos proceso organizavimo kokybės vertinimo ir tobulinimo metodikas, bandomojo vertinimo išvadas ir rekomendacijas“ autoriai dar negalėjo rasti sąsajų tarp vadybos ir administravimo mokslinių krypčių ir programų. Nes mokslinių tyrimų programos buvo sukurtos tik 2006 ir 2007 m. sandūroje. • MRU Viešojo administravimo fakultetas 2007 m. vasario mėnesį sukūrė mokslinių tyrimų programą „Veiksmingas viešasis administravimas“. Panašią (identišką) mokslinių tyrimų programą yra sukūręs Strateginio valdymo ir politikos fakultetas (2007).

 9. Universitetas kartu su Kauno technologijos universitetu leidžia prestižinį šalies mokslo žurnalą „Viešoji politika ir administravimas“. Tai teigiamas poslinkis mokslinių tyrimų srityje . • Iš dalies įgyvendinami bendri moksliniai projektai su užsienio mokslininkais. Taikomųjų tyrimų srityje ne visada išnaudojamos partnerystės su viešojo sektoriaus organizacijomis galimybės. • Galima teigti, kad 2006 m. metų tobulinimo rekomendacija yra iš dalies įgyvendinta. Kita vertus, kaip jau buvo minėta, pastarosiose mokslinių tyrimų rekomendacijose, buvo atskirtos viešojo administravimo ir vadybos mokslinės kryptys.

 10. Didesnė dalis ankstesnių mokslinių rekomendacijų buvo įgyvendinta: pateikti viešojo administravimo ir vadybos mokslo krypčių integralios mokslinės veiklos sąveikos kriterijų apskaičiavimo pavyzdžiai. • Pateikti mokslinės veiklos integruoti rodikliai. Pagrįstas bendradarbiavimo tarp MRU ir kitų Lietuvos bei užsienio universitetų reikalingumas.

 11. Mokslinės veiklos vertinimo pagrindinės rekomendacijos : • Norint užtikrinti mokslinių tyrimų kokybę ir suvokiant konkurencines realijas verslo vadybos mokslinių srityje bei atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Mokslo Tarybos klasifikatoriuje yra patvirtinta bendra vadybinė mokslo kryptis (03 S), tikslinga (patikslinti) ir būtina mokslinius tyrimus Mykolo Romerio universitete (MRU) koncentruoti vienoje iš vadybos krypčių – viešojo administravimo (vadybiniu aspektu) mokslinėje kryptyje. • Atsižvelgus į vadybos ir administravimo mokslo krypties specifiką Mykolo Romerio universitete galima teigti, kad visas sąlygas viešojo administravimo (vadybiniu aspektu) tyrimų srityje tapti lyderiu Lietuvoje turi Mykolo Romerio universitetas. Šioje aukštojoje mokykloje yra sukoncentruotos pagrindinės viešojo administravimo (vadybiniu aspektu) tyrėjų pajėgos Lietuvoje.

 12. MRU remiasi tokiais mokslinių tyrimų kokybės kriterijais/ rodikliais: • institucijos ryšiai mokslinių tyrimų srityje savo šalies ir tarptautiniu mastu ir tyrimų planų ir tyrimų programų sąsaja. • Publikacijų kokybė bei referuotos publikacijos Lietuvos ir užsienio šalių moksliniuose žurnaluose. • Labai svarbus kokybės parametras yra iš užsakymų ir tyrimų projektų gautos lėšos, personalo kvalifikacija, bendradarbiavimas su kitais universitetais, institucijos mokslininkų dalyvavimas kitų mokslinių institucijų veikloje. • Labai svarbūs išlieka mokslinių tyrimų ištekliai, metodinė parama mokslininkams bei informacinės sistemos. Veiksmingų sąlygų moksliniams tyrimams sudarymas taip pat yra vienas iš kokybės užtikrinimo aspektų.

 13. Mokslinės veiklos kokybės užtikrinimo sistema ir procedūros: • Numatytos bendradarbiavimo galimybės su kitų Lietuvos universitetų Viešojo administravimo katedromis. Viešojo administravimo ir Strateginio valdymo bei politikos mokslų fakultetų mokslininkai turi kontaktų ir aktyviai bendradarbiauja su užsienio universitetų mokslininkais įvairiose mokslinių tyrimų srityse.

 14. Bendradarbiavimas su užsienio partneriais: • Tokios organizacijos kaip NISPAcee, kur į jų organizuojamas mokslines konferencijas suvažiuoja žymiausi viešojo sektoriaus tyrinėtojai iš įvairių šalių yra gera terpė moksliniams kontaktams užmegzti ir bendriems projektams su užsienio mokslininkais kurti.

 15. Mokslinis bendradarbiavimas universitetinėje aplinkoje: • Atliekant viešojo administravimo (vadybiniu aspektu) tyrimus neišvengiamas bendradarbiavimas tarp Mykolo Romerio universiteto fakultetų ir katedrų. • Strateginio valdymo ir politikos mokslų ir Viešojo administravimo fakulteto mokslininkai gali dalyvauti vykdytojais ir konsultantais įvairiose mokslinės veiklos kryptyse.

 16. Pagrindiniai taikomųjų tyrimų užsakovai • gali būti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir jos įstaigos (pvz.: Valstybės tarnybos departamentas), Viešojo administravimo lavinimo asociacija (jungianti įvairių ministerijų mokymo centrus) ir kt.

 17. Publikacijų kokybė ir referavimas(mokslinių rezultatų pateikimas) ir mokslinės veiklos vertinimo sistema: • Mykolo Romerio universitete veikia pakankamai efektyvi vertinimo rodiklių sistema. Vertinant mokslo tiriamąjį darbą, projektą ar publikacijas sukurta moderni vertinimo sistema nuo 0 iki 80 balų. • Galima būtų šią sistemą pritaikyti ne tik MTEP krypčiai „Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje“ bet ir kitiems vadybos ir administravimo krypties moksliniams tyrimams vertinti.

 18. Mokslinių tyrimų ištekliai ir metodinė parama mokslininkams ir informaciniai ištekliai: • Universitete veikia moderni biblioteka, sudarytos visos sąlygos prieiti prie tarptautinių mokslinių duomenų bazių. Teikiama metodinė parama jauniesiems mokslininkams („avilių“ sudarymas ir pan.). • Viešojo administravimo bei Strateginio valdymo ir politikos fakultetų katedros sistemingai atlieka įvairias savianalizes, rengia mokslines ataskaitas, kuriose įrašomos pagrindinės katedrų mokslininkų mokslinės publikacijos, dalyvavimas projektuose, taikomuosiuose tyrimuose ir kt.

 19. Viešojo administravimo (vadybiniu aspektu) mokslinių tyrimų rezultatai publikuojami įvairiose Lietuvos socialinių mokslų žurnaluose • „Daugelis iš šių žurnalų yra referuojami Lietuvos mokslo tarybos (LMT) patvirtintose tarptautinėse duomenų bazėse. Mykolo Romerio universitete (kartu su KTU) leidžiamas mokslinis žurnalas „Viešoji politika ir administravimas“ yra įtrauktas į EBSCO (SocINDEX) duomenų bazę (pripažįstamą LMT).

 20. Norint užtikrinti vidinę Universiteto vadybos ir administravimo krypties mokslinę kokybę rekomenduojama sustiprinti šiuos vidinės kokybės elementus: • Dar labiau išplėsti Universiteto ryšius mokslinių tyrimų srityje savo šalies ir tarptautiniu mastu. • Susieti vadybos ir administravimo krypties mokslinės veiklos kokybę su mokslinių tyrimų planais, strateginėmis Universiteto mokslinės veiklos kryptimis ir naujai sukurtomis mokslinių tyrimų programomis. • Sustiprinti mokslinių tyrimų išteklius, metodinę paramą mokslininkams bei informacines sistemas. Veiksmingų sąlygų moksliniams tyrimams sudarymas yra vienas iš kokybės užtikrinimo aspektų. • Vykdant tyrimus rekomenduojame išsiplėsti bendradarbiavimą tarp Viešojo administravimo ir Strateginio valdymo ir politikos fakultetų katedrų Mykolo Romerio universiteto vidinėje aplinkoje. Visa tai pagerina mokslinių tyrimų kokybę ir sudaro sąlygas mokslininkų kvalifikacijai kelti.

 21. Mokslinės veiklos kokybės užtikrinimo sistema ir procedūra • Rekomenduojame: • Vienais svarbiausių mokslinio bendradarbiavimo partnerių (pagalbininkų) ir toliau rinktis Kauno technologijos universiteto (KTU) Socialinių mokslo fakulteto Viešojo administravimo katedros mokslininkus. • Tai seniausia Lietuvoje, viešojo administravimo srityje dirbanti katedra, turinti didelį mokslinį ir bendradarbiavimo su Mykolo Romerio universitetu potencialą.

 22. Taip pat rekomenduojame: • Apsibrėžti (kur jau yra įdirbis) bendradarbiavimo sritis vadybos ir administravimo mokslinių tyrimų kryptis , atsižvelgiant į mokslinių tyrimų programas. • Mokslinių tyrimų rezultatus rekomenduojama pristatyti įtakingose konferencijose ir moksliniuose forumuose.

 23. Rekomenduojama • Siekiant užtikrinti vadybos ir administravimo krypties mokslinių tyrimų kokybę, rekomenduojama Viešojo administravimo bei Strateginio valdymo ir politikos mokslų fakultetų katedrose pasitelkti pagrįstą taškais mokslinių straipsnių ir tyrimų • Paskleisti šią patirtį ne tik MTEP projekto „Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje“ tyrimams, bet ir kitiems vadybos ir administravimo krypties moksliniams tyrimams vertinti .

 24. Mokslinių tyrimų ištekliai ir metodinė parama mokslininkams • Mykolo Romerio universitetas mokslinių tyrimų išteklių ir metodinės paramos mokslininkams srityse yra viena iš lyderių tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų.

 25. Informacinės sistemos • Universitete veikia nepriekaištingai, rekomendacijos šioje srityje nereikalingos.

 26. Atsižvelgiant į tai kad daugelis Lietuvos mokslinių žurnalų yra referuojami tarptautinėse mokslinių duomenų bazėse, rekomenduojame • Skatinti Universiteto vadybos ir administravimo krypties mokslininkus daugiau publikuotis užsienio moksliniuose žurnaluose. • Tai turėtų būti ne tik ISI ar kiti referuojami tarptautinėse bazėse moksliniai žurnalai, bet ir Vidurio ir Rytų Europos šalių moksliniai žurnalai. Mokslinių tyrimų rezultatų pristatymas panašaus likimo šalyse padėtų susirasti partnerių bendriems moksliniams projektams ir prisidėtų prie fundamentalių regioninių tyrimų kokybės pagerinimo

 27. Mes rekomenduojame • Viešoje erdvėje akyviau pristatinėti vadybos ir administravimo krypties mokslinių tyrimų rezultatus ir taip užangažuoti potencialius užsakovus – viešojo sektoriaus organizacijas aktyviau teikti pasiūlymus taikomiesiems tyrimams viešojo administravimo ( vadybiniu aspektu) srityje.

 28. Mes rekomenduojame: • Atlikti ne tik bendras administracijos, mokslinio bei pedagoginio personalo apklausas apie egzistuojantį mokslinės veiklos vertinimo modelį, bet tokius tyrimus tobulinti vadybos ir administravimo mokslinėje kryptyje bei susieti šias apklausas su mokslinių tyrimų programa „Veiksmingas viešasis administravimas“ (2007). • Atlikti viešojo sektoriaus organizacijų vadovų apklausas išsiaiškinant jų požiūrius į taikomuosius tyrimus, kurie padėtų modernizuoti viešojo sektoriaus organizacijų vadybinę veiklą.

 29. Mes rekomenduojame • MTEP kryptį „Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje“ tiesiogiai susieti su viešojo administravimo mokslinių tyrimų programa „Veiksmingas viešasis administravimas. • Daugelis šios programos temų: Žmogiškųjų išteklių valdymas bei administracinių gebėjimų vystymas valstybės tarnyboje, viešoji vadyba, viešojo sektoriaus marketingas; viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė, teritorinė savivalda, bendruomeniškumas ir komunitarizmas ir kt., identiški su MTEP kryptimi „Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje“