1 / 93

UDRŽOVÁNÍ SYSTÉMU HACCP

UDRŽOVÁNÍ SYSTÉMU HACCP. Školitel: Ing. Josef Minář – ZAJIŠTĚNÍ KVALITY www.zajistenikvality.cz 603-483530. 4-5.5.2011, Bratřejov. ing. Josef Minář - ZAJIŠTĚNÍ KVALITY. Poradenství při zavádění a udržování systémů jakosti a bezpečnosti potravin podle mezinárodně uznávaných standardů

kasie
Download Presentation

UDRŽOVÁNÍ SYSTÉMU HACCP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. UDRŽOVÁNÍ SYSTÉMU HACCP Školitel: Ing. Josef Minář – ZAJIŠTĚNÍ KVALITY www.zajistenikvality.cz 603-483530 4-5.5.2011, Bratřejov

 2. ing. Josef Minář - ZAJIŠTĚNÍ KVALITY • Poradenství při zavádění a udržování systémů jakosti a bezpečnosti potravin podle mezinárodně uznávaných standardů • ISO 9001, ISO 22000, HACCP • BRC, IFS, AIB, • NFPA-SAFE, EUREPGAP. • Externí audity i předaudity dle výše uvedených auditů • Zavádění systémů řízení potravinových alergenů řízení skla a dalších problematických prvků v potravinářství (krizový management, sledovatelnost, zavedení pravidel správné výrobní praxe (GMP). • Otevřená i uzavřená školení pro výrobce potravin (uzavřená školení připravíme na míru každé organizace - podle typu výroby, reklamací, neshod, nejčastěji se opakujících problémů atd. • Školení výše uvedených norem a standardů pro pracovníky i management • Školení interních auditorů výše uvedených standardů a norem • Školení hygieny • Školení metrologie

 3. Program • Úvod – historie a důvody zavádění systému HACCP • Přehled legislativy ČR/EU v oblasti HACCP • Postup systému HACCP • Zdravotní nebezpečí ve výrobě potravin • Ověřování systémů HACCP • Nedostatky systémů HACCP • Řešení praktických příkladů

 4. Co je HACCP ??? • Hazard Analysis Critical Control Points • Vědecky založený systém řízení zdravotní nezávadnosti potravin • Systematicky identifikuje nebezpečí a rizika ve výrobě potravin a zavádí efektivní řídící a monitorovací procedury v bodech kritických pro zdravotní nezávadnost potravin. • V případech, kdy se změřené hodnoty odchylují od stanovených limitů, jsou prováděna specifická nápravná opatření. • Prevence vad, namísto jejich detekce. • Nejlepší dnes dostupný systém prevence ve výrobě potravin.

 5. Zdravotně nezávadné potraviny Systémy bezpečnosti (zdravotní nezávadnosti) potravin • Bezpečné potraviny = potraviny prosté kontaminantů, které nejsou příčinou zdravotních komplikací, nezpůsobí nákazu nebo otravu z potravin atd. • Kontaminace mikrobiologická • Kontaminace chemická • Kontaminace fyzikální Systém kvality (např. ISO 9001) Pouze zdravotní nezávadnost HACCP Systém kvality

 6. Princip 4 Monitoring Princip 3 Stanovení kritických limitů Princip 5 Nápravná opatření Princip 6 Verifikace Princip 2 Stanovení CCP Princip 7 Dokumentace a záznamy Princip 1 Provedení analýzy nebezpečí Výrobní prostory Osobní hygiena Zařízení Školení Balení, obaly Čištění a desinfekce Voda Odpady Doprava Tepelné ošetření Správná výrobní praxe SVP x HACCP SVP

 7. Proč zavádět HACCP ??? • Dodržení národních legislativních požadavků • Dodržení mezinárodních legislativních požadavků při exportu a při vstupu do EU • Ochrana značky / dobré pověsti výrobce potravin. • Zlepšení kvality výrobků.

 8. Přehled legislativy HACCP Systémy bezpečnosti potravin (LEGISLATIVA HACCP) • Dokument Codex Alimentarius „Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) Systém and Guidelines for its Application“, 1969, Rev. 1977 • 110/1997 Sb. Zákon o potravinách v platném znění v. 456/2004 • 147/1998 Sb. Vyhláška o HACCP – 02/2010 - zrušena bez náhrady!! • 852/2004 Nařízení (ES) 29.4. 2004 o hygieně potravin • 137/2004 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiol. závažných • ISO 22000 : 2005 Mezinárodní norma „Systémy managementu bezpečnosti potravin“ – požadavky na organizaci v potravinovém řetězci

 9. HACCP – 12 KROKŮ, 7 PRINCIPŮ • Sestavení týmu HACCP • Popis produktu • Identifikace určeného použití • Sestavení diagramu výrobního procesu • Ověření diagramu výrobního procesu na místě • Provedení analýzy nebezpečí pro každý krok (Princip 1) • Stanovení kritických bodů (Princip 2) • Stanovení kritických mezí pro každý CCP (Princip 3) • Stanovení systému monitoringu pro každý CCP (Princip 4) • Stanovení nápravných opatření (Princip 5) • Stanovení ověřovacích metod (Princip 6) • Stanovení dokumentace a udržování záznamů (Princip 7)

 10. HACCP – 1 KROK 1. krok = Sestavení týmu HACCP • Vedením společnosti musí být určen • Tým HACCP (členové musí mít odpovídající znalosti HACCP) • Vedoucí týmu HACCP (s odpovídající kvalifikací, musí být schopen vysvětlit principy HACCP systému • Odpovědnosti vedoucího týmu HACCP • Zajištění, že principy HACCP jsou zavedeny, uplatňovány a udržovány • Zajištění podpory povědomí o požadavcích HACCP v celé organizaci • Koordinace porad zabývajících se přezkoumání systému HACCP, předkládání zpráv o výkonnosti systému HACCP a potřebě jeho zlepšování vrcholovému vedení • Identifikace potřeby zdrojů pro zajištění funkce systému HACCP • Tým musí být multidisciplinární • Výroba, technické oddělení, údržba • Sklad, doprava, oddělení kvality, laboratoř, nákupní oddělení • Externí poradce ( přínos – odborné znalosti, např. mikrobiologie, alergeny)

 11. HACCP – 2 KROK 2 krok = Popis produktu • Provádí se pro skupiny produktů s obdobnými vlastnostmi • Popis má charakterizovat následující vlastnosti skupiny produktů: • Biologické (mikrobiologické), chemické a fyzikální vlastnosti ovlivňující zdravotní nezávadnost • Mikrobicidní ošetření (tepelná úprava, zmrazování, uzení, solení, konzervační látky, ozařování, snížení pH, …) • Mikrostatické ošetření (snížení obsahu vody, skladování při nízké teplotě atd.) • Způsob balení • Doba spotřeby nebo minimální trvanlivosti a skladovací podmínky (včetně dokladů o správnosti určení těchto dat) • Způsob a podmínky uvádění výrobků do oběhu • Technologický postup výroby • Předpokládané použití produktu

 12. HACCP – 3 KROK 3 krok = Identifikace určeného použití • Určení použití u spotřebitele • Je určeno pro přímou spotřebu • Je určeno pro spotřebu po ohřevu • Po ohřátí (rozpukání) v mikrovlnné troubě, po zalití horkou vodou • Smícháno s octem • Není určeno pro přímou spotřebu - je určeno spotřebu po uvaření • (zavařování, pečení …) • … • Skupiny spotřebitelů, pro které je spotřeba omezena: • bezlepková dieta, • beztuková dieta • Nevhodné pro osoby s nesnášenlivostí lepku, • Nevhodné pro osoby alergické na … • Určeno pro dětskou výživu • …

 13. HACCP – 4 KROK 4 krok = Sestavení diagramu výrobního procesu • Účelem sestavení diagramu výrobního procesu je vypracování přehledného a srozumitelného schématu výrobních operací ve formě vývojových (postupových) diagramů. • Slouží jako pomůcky pro provedení analýzy nebezpečí • Včetně: • Vstupů surovin • Vstupů obalů • Vstupů Ochranných plynů • Výstupů a vstupů reworku • Výstupů odpadů • V diagramu musí být znázorněny CCP a jejich pořadová čísla

 14. HACCP – 5 KROK 5 krok = Ověření diagramu výrobního procesu na místě • Účelem je vyloučit odchylky sestaveného diagramu od skutečné praxe a na základě skutečnosti jej upravit a doplnit tak, aby odpovídal skutečnosti. • Ověřování musí být provedeno vždy spolu s revizí HACCP systému, tj. při každé změně výrobku, výrobního zařízení nebo technologie. • Provádí vedoucí týmu HACCP případně jím pověřený člen týmu HACCP. • O ověření musí být pořizovány záznamy, ve kterých bude datum ověření a jméno a podpis osoby, která/é jej ověřila/y.

 15. HACCP – 6 KROK, 1 PRINCIP 6 krok, princip 1 = Provedení analýzy nebezpečí • Vytvořit seznam všech nebezpečí pro každý krok • Provést analýzu nebezpečí, • Posoudit a stanovit preventivní (ovládací) opatření • Analýza nebezpečí musí brát v úvahu pravděpodobnost možnost poškození spotřebitele a potenciální závažnost poškození (účinek, možné následky).

 16. Analýza zdravotních nebezpečí • Syrové potraviny • Hlavní zdroj organismů způsobujících alimentární otravy • Vysoko- rizikové potraviny • Jsou nejčastějšími původci otravy z potravin, obvykle jsou bohaté na bílkoviny a cukry, jsou určené k přímé konzumaci, skladované při nízkých teplotách. • Nízko- rizikové potraviny • Kyselé potraviny pH <4.5 • Vysoký obsah soli/cukru • Dehydrované potraviny (nízká Aw) • Vysoký obsah tuku • Potraviny skladované při pokojové teplotě

 17. Analýza nebezpečí + Popis produktu Vysoce- rizikové potraviny • Jsou nejčastějšími původci otravy z potravin, obvykle jsou bohaté na cukry a bílkoviny, jsou určené k přímé konzumaci • Skladované při nízkých teplotách již se dále tepelně neupravují. • Označené „Spotřebujte do“, záruku není možné prodlužovat • Lahůdky (dle výrobce některé do 5°C, některé do 8°C) • Cukrářské výrobky (dle výrobce, většinou do 8°C) • Uzeniny (dle výrobce, většinou do 5°C) • Mléčné produkty (dle výrobce, některé do 6°C většinou do 8°C) • Hotové pokrmy (dle výrobce, většinou do 8°C)

 18. Analýza nebezpečí + Popis produktu Nízko- rizikové potraviny • Potraviny skladované při pokojové teplotě nebo teplotách blízkých • Záruku podmiňují senzorické vlastnosti • Záruku je možné za určitých podmínek prodlužovat • Záruční doba udávaná jako „minimální trvanlivost“ • Kyselé potraviny pH <4.5 (nápoje, ocet, kečupy, dresinky, majonézy) • Vysoký obsah soli/cukru (Cukrovinky, med, slané sýry, slanečci ..) • Dehydrované potraviny (nízký obsah vody – pečivo, koření, luštěniny, oplatky, cereálie, těstoviny, kávy, čaje, ořechy) • Vysoký obsah tuku (oleje, sádlo, čokolády …) • Potraviny komerčně sterilované v obalech (konzervy, …)

 19. Analýza zdravotních nebezpečí • Biologická nebezpečí • Mikroorganismy • Viry • Paraziti • Škůdci • Alergeny • Chemická nebezpečí • Toxiny • Rezidua pesticidů • Čisticí chemikálie • Kontaminanty • Fyzikální nebezpečí • Cizí předměty (sklo, kov, dřevo, atd.)

 20. Biologická nebezpečí - mikroorganismy • Mikrobiální kontaminace • Nepřijatelná kontaminace, nepřijatelné množení mikroorganismů, nepřijatelná produkce nebo přežívání toxinů a patogenů v potravinách. Nebezpečí zahrnuje bakterie, viry, parazity a plísně. • Zdroje mikrobiální kontaminace • Primární • Ze surovin • Z obalů • Sekundární • Z výrobního zařízení a pomůcek • Z výrobních prostorů • Z pracovníků • Pomnožení • Mikroorganismů (při překročení nízké teploty skladování ,atd.) • Přežití • Mikroorganismů (při nedostatečném tepelném ošetření, nedostatečném okyselení – pH, …)

 21. Biologická nebezpečí - mikroorganismy • Salmonela • Nejčastější původce onemocnění potravinou ( > 90 % ) • Ročně onemocní 1000-10000 lidí / 1 milion • Ročně zemře 1,5 lidí / 1 milion • Náklady na zdravotnictví : • USA - 4 miliardy USD / rok (1350 USD / případ) • UK - 350-500 GBP / rok (800 / případ) • Roste při 5- 48 °C (optimum 30-37°C) • Minimální aw - 0,93 (ale přežívá i v sušených potravinách) • Značná citlivost na vyšší teploty • Onemocnění • Střevní - inkubace 6-48 hod., trvání 1-7 dnů • Systémové - inkubace 10-20 dnů • Zdroj - domácí I divoká zvířata

 22. Počet onemocnění salmonelou z potravin v ČR 1998 - 2007

 23. Biologická nebezpečí - mikroorganismy • E.Coli O157:H7 • První výskyt - 1982 (USA, hamburger) • 1982-1996 - 20000 případů, z toho 100 smrtelných • 1996 Skotsko, 400 onemocnění, 13 smrtelných • 1996 Japonsko, 8500 onemocnění, 5 smrtelných • 1997 USA, 12,5 tun hamburgerů staženo z trhu • Značná citlivost na vyšší teploty • Inkubační doba - 12-72 hod., trvání 1-10 dnů • Onemocnění • Střevní (krvavé průjmy) • Systémové (HUS - hemolytic uremic syndrom) - rozklad červených krvinek a selhání funkce jater (2-7 % případů) • Zdroj - hovězí maso, mléko

 24. Biologická nebezpečí - mikroorganismy • Listeria Monocytogenes • V poslední době roste počet případů • Vysoká úmrtnost u rizikových skupin obyvatel (ca 20-30 %) • V USA ročně ca 1850 případů, z toho 425 smrtelných, v ČR v roce 2006 zaznamenáno 8 úmrtí • Roste i při nízkých teplotách (nad 1°C) • Značné rozšíření v přírodě (sladká i slaná voda, vadnoucí vegetace, siláže, odpadní voda, výkaly zvířat) • Nejčastější zdroje nákazy - syrová zelenina (saláty), mléčné výrobky (měkké sýry), lahůdkové saláty • Inkubační doba 1-90 dnů • Onemocnění - mírná chřipka, bolesti hlavy, u rizikových skupin až onemocnění centrálního mozkového systému

 25. Biologická nebezpečí - mikroorganismy • Kampylobakterióza • Rok 2008 v EU – 190 566 potvrzených případů • (Salmonela – 131 468 potvrzených případů) • Porovnání s rokem 2007 pokles o 5 % • Čerstvé drůbeží maso – 31% pozitivních nálezů • Další zdroje – živá drůbež, prasata a skot. • Nejčastější zdroj kontaminace • – nedostatečná tepelná úprava při grilování, křížová kontaminace v kuchyni.

 26. Biologická nebezpečí - alergeny • 2-3% lidské populace trpí alergickými reakcemi na potraviny • Potravinové alergeny jsou proteiny, které u alergických jedinců vyvolávají imunitní odezvu organismu • Obranná reakce organismu může přerůst až do stádia tzv. anafylaktického šoku (změny krevního tlaku, srdeční arytmie, …) který v některých případech končí smrtí postiženého jedince • Množství alergenu nezbytné k vyvolání imunní reakce se pohybuje v širokém koncentračním rozmezí, množství je pro každého jedince specifické • Jedním ze základních předpokladů, které musí výrobce potravin splnit pokud chce prodávat výrobek bezpečný z pohledu nedeklarovaných alergenních komponent, je zahrnutí alergenů do systému HACCP

 27. Biologická nebezpečí - alergeny Seznam alergenů, Směrnice 2003/89/ES, nebo vyhl. 113-2005 Sb. o označování potravin: • obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut a jejich hybridy) • korýši a výrobky z nich, • měkkýši a výrobky z nich • vejce a výrobky z nich • ryby a výrobky z nich • podzemnice olejná (tj. arašídy, burské ořechy) a výrobky z nich • sója a výrobky z nich • mléko a výrobky z něj (včetně laktózy) • ořechy (mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, jedlé kaštany, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, kešu ořechy) a výrobky z nich • celer a výrobky z něj • hořčice a výrobky z ní • sezamová semena a výrobky z nich • vlčí bob (lupina) a výrobky z něj • oxid siřičitý a sulfity v koncentraci větší než je 10 mg/kg a 10mg/litr

 28. Biologická nebezpečí - alergeny • Nákup surovin od prověřených (auditovaných) dodavatelů • Dodavatel musí jasně specifikovat složení suroviny z pohledu alergenních komponent • Plánování výroby - jasně definované sekvence výrobků • Specifikovaná pravidla pro přepracovávání nestandardní výroby a zbytků • Důkladné čištění výrobních zařízení, pomůcek a nástrojů • Použití snadno čistitelných výrobních zařízení • Znalost problematiky alergenů mezi pracovníky – školení • Běžné alergeny musí být začleněny do analýzy nebezpečí ve studiích HACCP • Deklarace alergenů na obale výrobku

 29. Biologická nebezpečí - alergeny

 30. Biologická nebezpečí - alergeny Plánování výroby Pokud se přejíždí mezi výrobky s alergenem (barevné políčko) na výrobek bez alergenu (bílé pol), je nutné naplánovat čištění VELKÉ, viz dokument Sanitační řád D-0X

 31. Biologická nebezpečí - škůdci • Škůdci - hmyz, hlodavci, ptáci … • Prevence - zavedený postup kontroly škůdců • Oddělení ploch s různým způsobem využití (balení, skladování, expedice) • Sítě v oknech • Elektrické lapače hmyzu • Feromonové lapače • Zavřená vrata, dveře • Plastové závěsy ve vratech • Samozavírací vrata • Vnitřní a venkovní návnady pro hlodavce • Plynování (formaldehyd, kyanovodík)

 32. Analýza nebezpečí – zdroje fyzikální a chemické kontaminace • Primární • Ze surovin • Z obalů • Sekundární • Z výrobního zařízení a pomůcek • Z výrobních prostorů • Z pracovníků • Ze sanitace • Nezachycení • Kovu • nevyřazení detektorem = nesprávná funkce detektoru • Nefunkční magnety • Cizích předmětů • poškozená síta, • nepoužitá síta, použita síta nesprávné velikosti

 33. Chemická nebezpečí • Kontaminanty ze surovin a obalů • Toxiny • Těžké kovy • Prostředky na ochranu rostlin • Residua inhibičních látek • Kontaminanty, které se mohou dostat do výrobku během výrobního procesu • Minerální oleje • Maziva • Topná a chladící média • Čistící a sanitační prostředky • Pesticidy • Předávkování (záměna) aditiv • Toxické látky vznikající při přípravě, manipulaci (nitrosoaminy, PAH)

 34. Chemická nebezpečí • Toxiny • Exotoxiny jsou produkovány během množení nebo sporulace bakterií, např. Staphylococcus aureus • Endotoxiny jsou součástí buněčné stěny bakterií a jsou uvolňovány při úmrtí bakterií, obvykle ve střevech osob konzumujících kontaminované potraviny Např. Salmonela nebo při tvorbě spor • Rizikové potraviny • Ořechy • Koření • Obilniny • Sušené ovoce

 35. Chemická nebezpečí • Čisticí chemikálie • Jedno z nejrozšířenějších chemických nebezpečí • Zdroje nebezpečí • Rezidua na výrobním zařízení, v potrubí, na nástrojích • Kontaminace v průběhu čištění jiného okruhu výrobního zařízení (chybné zapojení) • Nedostatečný nebo chybějící oplach vodou • Špatné pořadí čisticích chemikálií • Prevence • Použití netoxických chemikálií (např. peroctová kyselina) • Bezpečný design výrobního zařízení • Jednoznačné postupy čištění • V případě potřeby kontrola po provedení čištění

 36. Chemická nebezpečí • Prostředky na ochranu rostlin a živočichů • = chemikálie, aplikované pro odstranění nežádoucích organismů • Insekticidy • Herbicidy • Fungicidy • Rodenticidy • Ochranné látky při skladování potravin • Ochranné látky na dřevo • Limity dané legislativou • Certifikáty o analýze / vlastní analýzy • Riziko vzájemné kontaminace u dodavatelů

 37. Chemická nebezpečí • Chemická aditiva • Použití a limitní hodnoty pro jednotlivé druhy potravin dané potravinovou legislativou • Jednotná evropská klasifikace (E-čísla) • Rizika : • Nepřesné dávkování • Použití nevhodného aditiva (např. siřičitany v kyselém prostředí > SO2, nebezpečný pro astmatiky) • Vzájemná kontaminace • Prevence - vhodný výběr aditiv a použitých koncentrací, dodržování zásad GMP, kontrolní analýzy, inventury spotřeby ...

 38. Chemická nebezpečí • Kontaminanty ze surovin a obalů • Rezidua pesticidů, hnojiv, veterinárních léčiv • Nedeklarované aditivní látky • Těžké kovy, PAH, toxické látky, … • Kontaminanty z obalů • Monomery, změkčovadla, stabilizátory, tiskařská barviva, toxické prvky, deriváty reakcí obalu s potravinou • Prevence • Analýza dodavatelů, zátěžové testy s pohledu úniků a kontaminace

 39. Fyzikální nebezpečí • Ostré a tvrdé mechanické předměty • Sklo (střepy) • Dřevo (třísky) • Kov (štěpiny, ostré drátky, hřebíky,…) • Plast (tvrdé ostré odlitky, …) • Kameny • Šperky • …

 40. Preventivní opatření SPRÁVNÉ ZÁSADY OSOBNÍ HYGIENY Fyzikální nebezpečí • Prevence - personál • Šperky, nehty, vlasy, knoflíky, uzávěry per, ušpiněné obvazy, leukoplasti, cigaretové nedopalky, vlákna a tkaniny, knoflíky

 41. Preventivní opatření PEČLIVÁ ÚDRŽBA& ČIŠTĚNÍ Fyzikální nebezpečí • Prevence - Budovy/zařízení • Dřevo, kondenzáty, odprýskaná barva nebo rez, sklo, mazadla, oleje, vruty, matičky a šrouby, odštěpky a třísky, drátky, vlákna a tkaniny

 42. Fyzikální nebezpečí • Prevence - Obaly • Lepenka, papír, provaz, sešívačky, sponky dřevo, plast a polyetylén, sklo, kov Preventivní opatření PEČLIVÉ VYBALOVÁNÍ, ŘÍZENÉ POSTUPY PRO MANIPULAI SOBALY

 43. Fyzikální nebezpečí • Prevence • Kryty výrobního zařízení • Filtry • Síta • Optické detektory (čistota sklenic, střepy, hmyz) • Magnety (feromagnetický kov) • Induktivní detektory kovu (fero- i neferomagnetické kovy, nerez) • Postupy řízení skla a tříštivých plastů (včetně registrů a inspekce skla)

 44. ANALÝZA NEBEZPEČÍ - SLOŽENÍ VÝROBKU • Parametry, ovlivňující bezpečnost výrobku • pH • Vodní aktivita • Přítomnost konzervačních látek • Typ použité kyseliny

 45. ANALÝZA NEBEZPEČÍ - Parametry, ovlivňující bezpečnost výrobku • pH • Kyselé potraviny (pH < 4,0) • Málo kyselé potraviny (pH > 4,0) • pH 7,0 ideální pro růst většiny mikroorganismů • Při pH < 4,0 neklíčí spory bakterií • > 7,0 vejce, olivy • 6,5-7,0 mléko, šunka, kuřecí maso • 5,3-6,4 hovězí maso, zelenina • 4,5-5,2 sterilované maso a polévky • 3,7-4,4 sterilované okurky, majonéza, rajčata, jogurt, ovoce, džusy • < 3,7 džusy, ocet, sterilovaná zelenina, salát. zálivky

 46. ANALÝZA NEBEZPEČÍ - Parametry, ovlivňující bezpečnost výrobku • pH - vliv na růst patogenních mikroorganismů • > 7,0 pH 7 optimální pro růst většiny bakterií • 6,5-7,0 Salmonela, E.coli, Shigella, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes • 5,3-6,4 Salmonela, Staph.aureus, ostatní výše uvedené s nižší rychlostí růstu ve spodní části rozsahu • 4,5-5,2 Viz výše, ale delší lag-fáze a pomalejší růst • 3,7-4,4 Toxikogenní plísně • < 3,7 Většina bakterií usmrcena v průběhu několika hodin

 47. 100% 2 Voda 10-98 AW Potravina ANALÝZA NEBEZPEČÍ - Parametry, ovlivňující bezpečnost výrobku Water Activity – aktivita vody aw Písek • Mikroorganismy potřebují k růstu určité množství vody • Množství vody využitelné mikroorganismy ~aw • Poměr tlaku vodní páry nad vzorkem a tlaku vodní páry nad čistou vodou za stejné teploty : aw = pvz./pH2O • Vodní aktivita je přímo úměrná rovnovážné relativní vlhkosti % RH = aw . 100

 48. AW Analýza nebezpečí - SLOŽENÍ VÝROBKU Water Activity – aktivita vody aw • Kvalitativní faktory ovlivnitelné hodnotou aw: • Zkažení způsobené mikroorg. • Oxidace tuků • Reakce katalyzované enzymy • Maillardova reakce – hnědnutí • (není způsobena enzymy) • Výrobky s různou aw mohou mít stejný obsah vody • Při smísení různých surovin dochází k transportu vody do ustavení rovnovážného stavu Minimální riziko Oxidace tuků Rychlost změny Obsah vody Sorpční izoterma Maillard Plísně Kvasinky Bakterie růst Enzymatická aktivita 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Vodní aktivita aw

 49. Volná voda Vázaná voda AW ANALÝZA NEBEZPEČÍ - Parametry, ovlivňující bezpečnost výrobku Water Activity – aktivita vody aw Typická sorpční křivka obsahu vody při konstantní teplotě 50 40 30 Obsah vody (%) Capillary 20 Multilayer Monolayer 10 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Vodní aktivita

 50. ANALÝZA NEBEZPEČÍ - Parametry, ovlivňující bezpečnost výrobku Vodní aktivita (aw) 0,98-0,999 mléko, syrové maso, sterilovaná zelenina v nálevu, ovocné kompoty, vejce 0,93-0,97 Kondenzované mléko, rajský protlak, chléb, ovocné šťávy solené ryby, tepelně opracované salámy, sýry 0,85-0,92 slazené kondenzované mléko, sýr Čedar, sušené maso, fermentované salámy, slanina 0,60-0,84 mouka, ořechy, zelenina, džemy, rosoly, vyzrálé sýry (parmezán), silně solené ryby < 0,60 cukrovinky, med, čokoláda, těstoviny, sušené mléko, bramborové chipsy, cereálie, cukr, krekry, sůl, cereálie, koření (správně ošetřené), těstoviny

More Related