sociaal verpleegkundigen soa raadpleging itg n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sociaal verpleegkundigen SOA-Raadpleging ITG PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sociaal verpleegkundigen SOA-Raadpleging ITG

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36
karsen

Sociaal verpleegkundigen SOA-Raadpleging ITG - PowerPoint PPT Presentation

0 Views
Download Presentation
Sociaal verpleegkundigen SOA-Raadpleging ITG
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sociaal verpleegkundigenSOA-Raadpleging ITG Eva Hemelaer Cora Lamonte Wenne Mertens Tom Platteau

 2. SOA-raadpleging (ARC) • Artsen (11) gespecialiseerd in hiv/SOA • Therapiecounseler: praktische ondersteuning bij het nemen van HAART • Studynurses (2): nieuwe medicatie hier beschikbaar maken + trials (administratie) • Sociaal verpleegkundigen: zie verder • Onthaalmedewerkers (3), datamanager, … • UZA: psycholoog, diëtiste

 3. patiënten • 1.621 patiënten, niet allemaal regelmatige opvolging • Grote jaarlijkse stijging (momenteel bijna 3 nieuwe diagnoses per dag in België) • Aandachtsgroepen: • Homoseksuele mannen • Allochtone patiënten • IVD • zwangeren

 4. Verloop van een begeleiding • Intakegesprek: • Sociale situatie bekijken • Disclosure: aan wie vertel ik het? • Basisinformatie hiv • Confrontatie met gevoelens • Andere thema’s (op vraag van patiënt) • Verdere opvolging: individueel te bekijken op vraag van de patiënt

 5. Wat kunnen wij bieden? • 2 voorname pijlers: • Emotionele ondersteuning: counseling en doorverwijzen • Administratieve begeleiding: • Hiv-gerelateerd • Niet hiv-gerelateerd • Extra taken

 6. Extra taken • Voorbereiding en nazorg van gesprekken • Dossier doornemen (op voorhand) • Administratie • Info opzoeken, externen contacteren, patiënt terug briefen, … • Opleiding geven en begeleiden van studenten • Intern en extern overleg • Opleiding volgen

 7. Patiëntennoden

 8. Counseling • ‘Counseling is het begeleiden van de patiënt of cliënt bij het maken van verantwoorde keuzes en het verwerken of accepteren van een ongewenste situatie. Het is een communicatie-strategie die ervan uitgaat dat mensen uiteindelijk altijd zelf verantwoordelijk zijn voor hun keuzes, en dat de hulpverlener dit keuzeproces ondersteunt door relevante informatie te geven op het juiste moment, en in te gaan op reacties, bezwaren en vragen.’ (Van der Jagt, 2003. ‘Wat is counseling?’ Soa-Bulletin)

 9. Counseling bij verschillende noden • Preventie • Psychische noden • Seksuele noden • Sociale noden • Familiale noden • Therapienoden: therapiecounseler • Medische noden: arts

 10. Preventie • Patiënten: • Info Hiv transmissie risico’s • Info risico op andere SOA • HIV-positieven met SOA: • Gespecialiseerde secundaire preventie • HIV-negatieve ‘regelmatige testers’: • Secundaire preventie

 11. Psychische noden • Eerste opvang • Verwerking diagnose • Crisisopvang • Toekomstperspectief • Depressieve gevoelens • Angstgevoelens • Suïcidale gedachten

 12. Seksuele noden • Preventie van SOA • Seksuele problemen bespreekbaar maken • Anamnese: • Relationele problematiek • Zuiver seksueel probleem (seksualiteit als symptoom van onderliggend probleem) • Indien nodig: doorverwijzen

 13. Sociale noden • Hiv-gerelateerd: • Statuten: asielprocedure, Art.9§3 • Verzekerbaarheid • Financiële noden: GOA • Niet hiv-gerelateerd: • Huisvesting • Verzekeringen • Administratieve ondersteuning • Tewerkstelling • Integratie – Nederlandse lessen

 14. Familiale noden • Relationele moeilijkheden • Disclosure: • Partner • Familie • Vrienden • Collega’s • Zwangerschap: • Gespecialiseerde en intensieve opvolging

 15. Zwangerschapsbegeleiding • 1ste gesprek: 1-3 mnd: gepland, gewenst, verder te zetten of te onderbreken zwsch: vooral emotioneel • 2de gesprek: 3-5 mnd: administratieve begeleiding (mogelijke premies : kraamgeld, kindergeld ; advokaat, sociale situatie) • 3de gesprek: 6-7 mnd: planning kraamzorg, kennismaking CBSK, zorg oudere kinderen,… • 4de gesprek: 8-9 mnd: babyuitzet, gevoelens rond de bevalling (ev bezoek materniteit), zorgnetwerk • 5de gesprek: kraambezoek

 16. “Pre-en postnatale begeleiding van positieve vrouwen” Tegenstrijdigegevoelens - Zorgoverleg en psychosociale aspecten Cora Lamonte sociaal vpk ITG

 17. “Pre-en postnatale begeleiding van positieve vrouwen” Tegenstrijdige gevoelens Cora Lamonte sociaal vpk ITG

 18. Aids en het gezin kinderwens zwangerschap follow up deskundige counseling Gevoelens en ervaringen bij : • kinderwens • zwangerschap / abortus • bevalling en kraamperiode

 19. Gezondheid GEZIN Kinderwens • moeder • vader • kind

 20. gezondheid cultuur origine GEZIN reacties omgeving financiële situatie maatschappelijke positie godsdienst

 21. Zwangerschap seropositieve vrouw  zwangere seropositieve vrouw zwangere vrouw  seropositievezwangere vrouw Heb ik nog een keuze ? • Gewenste, geplande zwangerschap ? • Tijdstip van Hiv-diagnose ? • Zwangerschapsduur ?

 22. Bevalling en kraamperiode • reacties omgeving op de geboorte • geen natuurlijke bevalling en borstvoeding • wachten op resultaat Hiv-test van pasgeborene • toediening medicatie aan kind

 23. spijt eenzaamheid Verwarring bitterheid twijfels geluk verdriet rouw spanning hoop schaamte trots depressie verbondenheid onbegrip vechten zichwegcijferen blijdschap moed afstandelijkheid schuld angst ontroering kwaadheid wanhoop

 24. “Pre-en postnatale begeleiding van positieve vrouwen” Zorgoverleg en psychosociale aspecten Cora Lamonte sociaal vpk ITG

 25. Zorgoverleg zie bundel zorgoverleg Céline

 26. Zorgnetwerk

 27. zorgnetwerk Sociaal vpk huisarts

 28. Hulpverlening • CBSK (perinataal overleg) • Kraamzorg • K&G • Sensoa (vrijwilliger, goa-fonds) • Pleeggezinnendienst (steungezin) • Ocmw (financiële hulp) • Juridische bijstand (Mutsaard, advokaat)

 29. Psychosociale aspecten praktijkvoorbeelden: Casus Eric Casus Cindy

 30. Eric • 1991: Eric (36j) aankomst in België vanuit Angola Politiek asielzoeker: krijgt uitkering ocmw Doet Hiv-test na onveilig vrijen • 1992: asiel afgewezen, duikt 7 jaar onder als illegaal, geen ocmw meer, zwartwerk • 1996: opsluiting gesloten centrum, 2de Hiv-test • 1996: 3de Hiv-test, illegaal verblijf

 31. Eric Zelfmoordplannen, zware depressie • 1997: 4de Hiv-test ITG, eerste gesprek soc vpk • 1998- 2000: verblijf daklozencentrum • 2000: regularisatiecampagne: Eric doet mee • 2001: wordt opgepakt na paspoortcontrole door politie • 2002: goedkeuring aanvraag art 9§3 opleiding VDAB, werkt voor Stad Antwerpen sociale woning

 32. Eric • 2003: aankomst partner Annie (32j): Hiv-test • 2004: blijvende kinderwens, sociale druk stijgt • 2005: IVF/spermawassing St Pieter financiële problemen: goa aanvraag: 600 € april 2005: eerste poging KI en dan …….

 33. Cindy • Alleenstaande moeder • 4 kinderen, allemaal geplaatst door de jeugdrechter • Druggebruikster: cocaïne, methadon (free clinic),softdrugs • 2004 Hiv positief tijdens 5de zwsch • Gekend HCV

 34. Cindy • Multidisciplinair overleg ITG: sociaal vpk, artsen, studievpk en therapiecounseller • Infosearch mogelijke partners: VKA, Bubbels en babbels, jeugdrechtbank, pleegzorg… • Crisis-zorgoverleg tussen Free Clinic – ITG – CBSK • Overleg gynaecoloog - pediater

 35. Cindy • “spoed” consultatie door ITG arts op Free Clinic • Eerste verkennend gesprek tss gynaecoloog met Cindy • Sectioplanning: geslaagd • Verblijf baby op neonatologie gedurende 6 weken (afkick, Hiv-medicatie, hiv-testing,…)

 36. Aanbevelingen • Gevoelens (her)kennen • Luisterende houding • Correcte informatie • Ondersteuning bij besluitvorming • Respect voor beslissing • Aanbieden van emotionele, administratieve ondersteuning • Hechte samenwerking tussen hulpverleners onderling • Multidisciplinair overleg • Overlegmomenten tussen hulpverlener en hulpvrager