Download
soa absolutt soa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
|SOA| - Absolutt SOA PowerPoint Presentation
Download Presentation
|SOA| - Absolutt SOA

|SOA| - Absolutt SOA

118 Views Download Presentation
Download Presentation

|SOA| - Absolutt SOA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. |SOA| - Absolutt SOA • Forklaringsmodell benyttet av SOA-i-praksis ressursnettverk; opprinnelig fra IBM Norge. • For å få til absolutt SOA må man dekke service orientert forretning, service orientert integrasjon, service basert infrastruktur samt overgangene mellom disse; alt dette håndtert innunder et Governance og Management regime Governance, Management |SOA| = {SOF, SOI, SBI} Virtualisering SOMA SOF = Service Orientert Forretning SOI = Service Orientert Integrasjon SBI = Service Basert Infrastruktur SOMA = Service Oriented Modeling and Architecture (IBM) SOA i Praksis

  2. SOF Workshop - Bakgrunn • BPM som SOF-delen av |SOA|; overgangen mot SOI • Deling av praktiske erfaringer; fra samkonstruerte prosesser i virksomhetsrommet fram mot operative løsninger • Prosessmodellering – prakis, gjennomføring • Virksomhetsarkitektur • Bruk av BPMS’er • Erfaringer med BPM-standarder som f.eks BPMN, WS-BPEL 2.0, XPDL,.. • Vi er, som early adopters, ikke nødvendigvis interessert i ”beste praksis” men i ”eksisterende praksis” – eksempler på hva som gjøres i praksis • Resultat • Oversikt over case-studies • Beskrivelse av case-study (hva, hvordan, hvorfor, lessons-learned) • Problemstillinger fra "praksis", dvs. områder som bør utredes/analyseres SOA i Praksis

  3. SOF Workshop 28. Februar 2008 • 1130-1215: Registrering, Lunch • 1215-1230: Innledning, Alle presenterer seg • 1230-1315: Optimalisering av Ventelos billingprosesser med bruk av BPM v. Christoffer Sæther, Ventelo og Espen Jacobsen, Vivento • 1315-1400: Praktisk BPM i Norge v. Jon Iden, NHH • 1400-1415: Kaffepause • 1415-1500: Fra Prosessorganisasjon og Virksomhetsmodell til Aktiv Prosesstøtte v. Steinar Carlsen og Ellen Daleng, Computas • 1500-1545: Hva det betyr å være en SOF + hva det krever å bli en SOF v. Naci Akkøk, Oracle SOA i Praksis

  4. Workshop-plan SOAiP – Service-orientert Forretning (SOF)Målgruppe: De som driver med forretningsprosesser med utgangspunkt i forretningsperspektivet, og som ønsker dette videre bearbeidet fram mot operative IT-løsninger (EA, BPM, SOF). Praktiserende arkitekter (IT, virksomhetsarkitekter, forretningsutviklere). SOA i Praksis